Junko Söderman

Report
Mångspråkiga medier
– var och hur?
2014-03-12/Junko Söderman
Internationella biblioteket
Internationella biblioteket
Central medieförsörjningsplan
för mångspråkiga medier 2014
http://www.dev.interbib.sto
ckholm.se/sv/om-oss/varverksamhet
Internationella biblioteket
Summering
Målgrupp: Samtliga folkbibliotek
- särskilda regler för
skolbibliotek, ett samarbete
mellan ett folk- och skolbibliotek
en förutsättning
Kompletteringen sker genom
effektuering av
• Enstaka lån med specifikation
• Enstaka lån i form av
ämnesbeställningar
Internationella biblioteket
Förtydligande 1
Följande medietyper omfattas
inte av förmedlingen.
• AV-medier, inkl. filmer och CDROM *
• E-medier **
• Läromedel och kurslitteratur
• Periodika***
• Språkkurser
Internationella biblioteket
Förtydligande 2
”Lättillgängliga språk”
I stället för
”ansvarsspråk” : ara,
per, pol, rus, ser, som,
spa, tha, tur
= stora/etablerade
= möjligt till eget
Internationella biblioteket
Bakgrunden
Internationella
ärbibliotekets
KB:s partner ochroll
nationellt
• IB
kompetenscenter för folk- och
skolbibliotek när det gäller
mångspråkig media.
• Under 2013 – 2015 ska nuvarande
uppdrag successivt att förändras.
• 2015: inrikta aktiviteter kring
- kompetensutveckling
- samverkan
- omvärldsbevakning
på Internationella
områdena
mångspråkig media.
biblioteket
Bakgrunden
Uppdrag 2013 – 2015
1. Kompletterande
medieförsörjning av
mångspråkig media
2. Utveckla en webbresurs kring
mångspråkighet
3. Berika Libris katalog med
poster för mångspråkig media
4. Gymnasiebiblioteken som en
ny målgrupp för
Internationella
biblioteket
utvecklingsinsatserna
Bakgrunden
Ansvarsspråkens vara eller
icke vara
Kommentarer från läns-/regionbiblioteken
vid enkätinventering 2011
• Spelat ut sin roll, inaktuellt
• Kan bli ett hinder när nya språk dyker upp,
inte flexibelt
• Viktigare att se till att man tillgodoser
de språkgrupper som verkligen finns
• Behovsspråk, i stället?
• Den mångspråkiga litteraturförsörjningen
ska jämställas med den svenska
• Svårt att bygga upp funktionella bestånd på
länets alla språk utan ansvarsspråk
Internationella biblioteket
Bakgrunden
Upplevda svårigheter vid
arbete med mångspråkig
litteratur
• Att få tag på udda eller
mindre språk
• Att köpa utanför Sverige
• Språkförbistring
• Katalogisering
Internationella biblioteket
Den nya bibliotekslagen
20140101
3§ 1 För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
5§ 2 Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än
svenska, bland annat genom att erbjuda
litteratur på andra språk än de nationella
minoritetsspråken och svenska.
6§ Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för
alla och anpassade till användarnas behov.
11 § Varje landsting och de kommuner som inte
ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet
när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet.
Internationella biblioteket
Komplettering – hur?
1. Gällande medier på lättillgängliga
språk: ara, per, pol, rus, ser, som,
spa, tha, tur
• IB satsar på smalare litteratur och
inte på underhållnings- och
populärlitteratur eller
vardagshandböcker.
• IB kompletterar med enstaka titlar
och ämnesbeställningar i första
hand.
Internationella biblioteket
• Depositionsbeställningar tas emot
Komplettering – hur?
Exempel på motiveringar
• Ett nytt språk vars bestånd är
under uppbyggnad- tala om vad ni
har och inte.
• Få läsare (som läser mycket)på
det aktuella språket
• Ingen möjlighet att kommunicera
Exempel på otydliga
specificeringar
• Vanligt
förekommande genrer t.ex.
Internationella biblioteket
deckare på ryska eller kärlek på
Komplettering – hur?
2. Satsning på medier på språk
som få eller inga andra
bibliotek kan köpa in på, t.ex.
kinesiska, litauiska, tigrinska,
eller som har relativt få läsare
i Sverige
IB köper:
Barnböcker, skönlitteratur,
facklitteratur, ordböcker, handböcker
Internationella biblioteket
Komplettering – hur?
3. Medier på bristspråk
effektueras som enstaka lån.
Bristen uppstår när efterfrågan är
stor trots:
• Begränsad utgivning
• Begränsat utbud
• Begränsade inköpskanaler
IB köper: barnböcker, skönlitteratur,
ordböcker,
handböcker
Internationella biblioteket
Exempel på bristspråk
Barn- och ungdomsböcker på
dari och pashto
• IB köper in via leverantörer
som finns inom Sverige. =
Vilket bibliotek som helst
kan köpa in.
• Svårt att komplettera
Information om aktuella
bristspråk
på
Internationella biblioteket
http://www.dev.interbib.stock
Deposition eller enstaka
lån?
Målet: Så relevanta titlar som möjligt
för låntagare!
• Specificera gärna för bättre kvalitén av
depositioner.
Exempel:
Språk: nederländska
Ålder: barn 8-10 år
Övrigt: Familj som flyttat hit. Pojke 8
år, gillar bus och bilar, duktig läsare som
klarar av även tjocka kapitelböcker, flicka 10
år, mogen storläsare
• Fjärrlåneavgift för enstaka lån av
mångspråkig media?
- diskussion inom Stockholms län
• Enkät
om depositionsbeställningar
i höst
Internationella
biblioteket
Grundbestånd Barnböcker
T. ex.:
•
•
•
•
Klassiker, rim och ramsor, sagor
Parallellspråkigt
Tvillingpaket, Mantraböcker
Svenska böcker, särskilt
bilderböcker i översättning
• Viktigt med böcker från den egna
kulturen
• Ljudböcker: Barnsånger och
Internationella
biblioteket
sagor
på andra
språk
Grundbestånd för vuxna
• Ordböcker
• Läromaterial i svenska, svensk
grammatik
• Vardagslivets handböcker: t.ex.
kokböcker, barnavård,
körkortsböcker, psykologi
• Populär skönlitteratur: t.ex.
deckare, kärleksromaner,
internationella bestsellers,
översättningar fr. svenska,
filmatiserade böcker
Hjälpmedel
Uppdrag 2:
Utveckla en webbresurs kring
mångspråkighet
• Inköpskällor i Interbib
• Länkar till sidor om litteratur
och språk
• Sökning på genrer i Interbib
och i
www.biblioteket.stockholm.se
biblioteket
• Ny Internationella
i Sverige
Hjälpmedel
Uppdrag 3:
Berika Libris katalog med poster
för mångspråkig media
• 1376 poster 2013 (542, 2012)
• Flest poster på: kinesiska,
ryska, persiska, japanska,
koreanska
• Förhandling mellan IB och BTJ
pågår.
Internationella biblioteket
Annat viktigt
• Kurser, konferenser
• Andra
bibliotekskataloger/hemsidor,
t.ex.
http://dfb.deichman.no/
http://www.skane.se/kultur/mediesamarbe
te
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjan
ster/kategori/goetabiblioteken/riktlinj
er-foer-mediefoersoerjning
• Kollegor, besökare inköpsförslag
Internationella biblioteket och
• Språkkunniga
litteraturintresserade
Kontakter
Harriet Lacksten
[email protected]
Telefon: 08-508 31 235
Utvecklingsledare, medie- och katalogfrågor
Elisabet Risberg
[email protected]
Telefon: 08-508 31 128
Utvecklingsledare, hemsidan och Bibblan svarar
Junko Söderman
[email protected]
Telefon: 08-508 31 195
Utvecklingsledare, lånecentralen
Internationella biblioteket

similar documents