Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun

Report
Het in kaart brengen van de fysieke en sociale
context en hun invloed op participatie
Enquête

Thuis functioneren na ontslag valt
vaak niet mee.
Afstudeeronderzoek
De invloed van behandeltrajecten op de
ervaren terugval in de thuissituatie bij
cliënten met een CVA.
–
Florien, Jorijn, Mirjam
–
Renske Janssen (senioradviseur)
Onderzoeksmethode

Beschrijvend onderzoek

Literatuuronderzoek

Kwalitatief onderzoek - interviews
Behandeltrajecten en zorg in de thuissituatie
Resultaat onderzoek

45 – 60 % ziekenhuis - huis.
–
Daarvan ontvangt 35% poliklinische of
eerstelijns behandeling

5 -14% ziekenhuis - revalidatiecentrum.

10-30% ziekenhuis - verpleeghuis.

Weinig eerstelijnsbehandeling
Resultaten interviews
Thema
Categorie
Rouwproces



Persoonlijke factoren zijn van invloed 
op de ervaren gevolgen thuis

Externe factoren zijn van invloed op

de ervaren gevolgen thuis


Lichamelijke factoren zijn van invloed 
op de ervaren gevolgen thuis

Invloed behandeltraject op het

ervaren van de gevolgen van het CVA 

Beleving na het CVA



Realiseren dat het niet meer zo
wordt als het was
Uiteindelijke acceptatie
Jezelf opnieuw leren kennen
Karakter
Hoe ga ik het aanpakken?
Steun van de familie
Lotgenotencontact
Sociale omgeving
Vermoeidheid
Prikkels
Benadering in instelling
Revalidatie begint pas thuis
Informatiebehoefte
Veel verschillende emoties
Meer kwetsbaarheid
Gevoelens en ervaringen bij
thuiskomst
Enkele citaten



“toch een stuk acceptatie natuurlijk, het is het bekende rouwproces.
Ontkennen ja d’r tegen knokken he, niet willen, verzet plegen en
uiteindelijk acceptatie”.
“als je het bijltje erbij neer gooit, dan kun je het schudden. Dan gebeurt
er helemaal niets. Je lijf en je, je, je geest moet eigenlijk d’r in staan op
de manier van, oké aanpakken die handel. Motivatie is heel belangrijk.
Ja en doorzetten”.
“de vermoeidheid is wel echt een rode draad en dat is iets wat ik
onderschat heb, waarvan ik dacht van nah daar zet ik me ook wel
overheen dat komt wel goed”.
Vervolg


“in het revalidatiecentrum had je natuurlijk een bepaald ritme en dat
probeer je thuis ook te doen maar je bent uiteindelijk veel meer op
jezelf aangewezen en ja de confrontatie die veel groter aankwam dan
in een revalidatiecentrum”.
“alles wat je leert van hun dat zijn handvatten, je krijgt handvatten
en daar moet jij je eigen leven mee opbouwen (…) en dat is ook iets
wat meegenomen moet worden in het hele verhaal revalideren…niet
het feit dat jij klaar bent en dat je het dan wel gaat redden, nee de
uitleg van je hebt nu een aantal handvatten gekregen waar je nu zelf
richting aan moet geven”.
Conclusie

Terugval

Per persoon verschillende
beinvloedende factoren

Zowel interne als externe factoren

Nazorg

Cliëntgericht werken
Aanbevelingen

Aandacht rouwproces en de ervaren emoties

Aansluiten bij karakter

Aandacht voor de rol familie

Vermoeidheid en het omgaan daarmee op langere
termijn

Aandacht voor mogelijk verstoorde
prikkelverwering

Wijze van benadering

Aandacht voor de verwachtingen
Literatuur: belemmeringen worden vooral
genoemd in:

Mobiliteit buitenshuis

Activiteiten buiten de deur

Huishoudelijke werkzaamheden

Arbeid/ Hobby
(de Weerd et al 2011, vd Zee et al 2013)
CVA patiënten noemden de volgende
belangrijke ‘environmental factors’:

Ondersteunende relaties (familie, vrienden)

Beschikbaarheid van diensten/ informatie

Attitudes

Bruikbare hulpmiddelen en technologie
(Sumatiphala et al. 2011, Hoyle et al 2012)
Participatie in ogen cliënt
-
Meaningful engagement/ being part of
-
Choice & control
-
Access and opportunity
-
Social connection, inclusion, membership
-
Having an impact & supporting others
-
Personal and social responsibilities
-
( Hammel et al 2008)
Life goals/ strivings

Intimiteit / aansluiting

Prestatie/ werk/ invloed

Altruïsme / bijdragen / iets nalaten

Spiritualiteit / religie
Cameron et al 2012

Er is meer onderzoek nodig naar
succesvolle revalidatie gericht op
functioneren thuis en succesvolle
ontslagplanning.
(Cameron et al. 2012)
ICF
ICF, environmental factors:

Producten en technologie

Natuurlijke omgeving en door de mens
aangebrachte veranderingen

Ondersteuning en relaties

Attitudes

Diensten, systemen en beleid
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

Of de omgeving een belemmerende of
bevorderende factor is hangt af van de
persoon en de activiteit die hij/zij voor ogen
heeft .
Wat weten we?

Sociale netwerken, support

Attitude: actieve betrokkenheid van
naasten, risk-safety


Fysieke omgeving – helpt maar na
enige tijd niet meer zozeer bepalend.
Toegankelijkheid diensten op het
gebied van zorg en welzijn

Hoe breng je de invloed van de
omgeving in kaart ?
De omgeving in kaart na een CVA?

MOHO

HACE

CHIEF

MQE

Methode sociale netwerken
MOHO
Home and Community Environment Survey
(HACE)

The HACE is composed of 6 Domains

Home mobility:
–

Community mobility:
–

4 items assess the number of communication devices available to the patient
Transportation factors:
–

9 items assess the number of assistive technologies available to the patient
Communication devices:
–

5 items assess the presence of architectural barriers within the patient's
community
Basic mobility devices:
–

9 items assess architectural barriers within the patient's home
5 items assess driving and transportation
Attitudes:
–
6 items assess the patient's perceptions of other people's attitudes toward
disability

CHIEF CHIEF Rating form

MQE MQE_AN_MQE_anglais_reprointerdite_2009.pdf
In kaart brengen en versterken sociale
netwerken
Methodieken uit de sociale
wetenschappen
Probleem

Of je brengt objectief de omgeving in
kaart maar weet nog niet wat
belemmerend/bevorderend werkt
(HACE)

Of je wacht tot iemand het zelf kan
zeggen uit ervaring (MOHO-CHIEFMQE) maar dat lukt voor ontslag nog
niet altijd.
Bovendien?

Hoe stabiel?
Oplossing

Meer in de context behandelen, betere
follow-up

Vroeg breed inzetten op veel
voorkomende belemmeringen.

Inschatting maken op basis ‘hogere
doelen’ cliënt en omgeving: samen
nadenken hoe je ‘je pad kan vervolgen’
ondanks beperking in functies en
activiteiten.
Discussie

Bij een CVA patiënt is het belangrijk om voor ontslag naar
huis altijd alle omgevingsfactoren die participatie
ondersteunen of juist ondermijnen in kaart te brengen zodat
er tijdig op geanticipeerd kan worden.

Het in kaart brengen van het sociale netwerk is een taak van
Maatschappelijk Werk, de ergotherapeut brengt de fysieke
omgeving in kaart.

Hoe de cliënt zich na ontslag op (middel-)lange termijn redt,
dat kun je nooit voorzien. Als het niet (meer) loopt moet hij
zich maar bij de huisarts melden.
Literatuur

Bouffioulx e, Arnould C, Thonnard J, Satisfaction with activity and
participation and its relationships with body functions, activities or
environmental factors in Stroke patients, Arch Phys Med Rehabil (92) 2011

Cameron J, Tsoi c, Marsella A, Optimizing Stroke Systems of Care by
enhancing Transitions Across Care Environments, Stroke, 2008: 39: 2637-2643

Conrad N, Doering B, Rief w< Exner C, Looking beyond the importance of life
goals Clinical Rehabilitation 2010: 24; 431-443

Edwards D, hahn M, Baum C, Dromeric a, The impact of mild stroke on
meaningfull activity and life satisfaction

Hammel J, Magasi S, Heinemann A,Whiteneck G, Bogner J, Rodriguez E, What
does participation mean? An insider perspective from people with disabilities,
Disability and Rehabilitation 2008;30(19)

Hoyle M, Gustafsson L, Meredith P, Ownsworth T, Participation after Stroke:
do we understand all the components and relationships as categorised in the
icf? Brain Impairment, 2012; 1 (1) 4-15
Literatuur

Sumathipala k, Radcliffe E, Sadler E, Wolfe C, Mc Kevitt C, identifying the long
term needs of Stroke survivers using ICF, Chronic Illness 8(1) 31-44

De Weerd L, Rutgers W, Groenier K, vd Meer K, Percieved wellbeing of patients
one year after stroke in general practice, Neurology 2011,11:42

van der Zee CH, Visser-Meily JM, Lindeman E, Jaap Kapelle L, Post MW,
Participation in the chronic phase after stroke, Top Stroke Rehabilitation;
2013: 20(1) 52-61

similar documents