46. ORTAÖ*RET*M Ö*RENC*LER* ARA*TIRMA PROJELER* YARI

Report
2014-2015

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimler alanlarında
çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca,

Bilgisayar,

Biyoloji,

Fizik,

Kimya,

Matematik,

Coğrafya,

Psikoloji,

Sosyoloji,

Tarih………,
dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

Yarışamaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri
katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki
öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman istediği sayıda
projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

Yarışmaya gönderilecek projelerin 2015 yılı “Proje Rehberi”ne göre hazırlanması
gerekir.

Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle(konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya
başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

2015 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı
proje ile bu yarışmaya katılırlar ise her iki yarışmadan da
diskalifiye edilirler.

Proje başvuruları
yapılacaktır.
https://e-bideb.tubitak.gov.tr

Proje başvuruları 06 – 27 Ocak 2015 tarihleri arasında öğrenci tarafından
gerçekleştirilecektir.

Öğrenci/ler son
yükleyeceklerdir.

Online başvuruda Proje planı, Proje özeti(250
PDF formatında sisteme yüklenecektir.

Online başvuru sonrası sistemden alınacak çıktılar öğrenci/ler, danışman öğretmen
ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır.

Başvuru formu, 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğüne gönderilecek
veya elden teslim edilecektir.
altı
ay
içinde
çekilmiş
adresinden
vesikalık
online
fotoğraflarını
kelimeyi geçmemelidir.)
olarak
sisteme
ve Proje raporu

Proje rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler öncelikle, 12
ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden
değerlendirilecektir.

Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun
Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.

Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler
tarafından mülakata alınacaktır.

Projelerin değerlendirilmesinde;
görülen
projeler

ÖZGÜNLÜK VE YARATICILIK

KULLANILAN BİLİMSEL YÖNTEM

TUTARLILIK VE KATKI

YARARLILIK(Ekonomik, Sosyal, …)

UYGULANABİLİRLİK VE KULLANIŞLILIK

KAYNAK TARAMASI

ÖZÜMSEME VE HAKİMİYET

SONUÇ VE AÇIKLIK…………………………………………… gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
Bölge

Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir.
Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına Başarı Belgesi ve Para Ödülü verilecektir.

12 bölgede finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında
Ankara’ya davet edilecektir.

Ankara’da düzenlenecek sergide jürilerce yapılacak değerlendirme sonucunda her
dalda derece alan öğrenciye ve danışman öğretmenine Başarı Belgesi ve Para Ödülü
verilecektir.

Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir
proje sahibine/lerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.

Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet
edilmeleri durumunda sergide her iki öğrencinin de bulunması zorunludur.

Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelen öğrencilerin ve okul müdürlüğünce
görevlendirilen bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş(otobüs,tren) yol giderleri
TÜBİTAK tarafından ödenecektir.

Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye
mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri
durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı olarak ek katsayı
uygulamasından yararlanacaklardır.(Bkz. 2015 YGS Kılavuzu)

Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girecekleri yıl YGS kılavuzunda
belirtilen
tarih
ve
şekilde
TÜBİTAK’a
ek
katsayı
başvurusunda
bulunacaklardır.

Uluslar arası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek
projeler Final Yarışmasına katılan tüm projeler arasından, farklı bir jüri
tarafından belirlenecektir.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması
beklenmektedir. Bu bağlamda;

KENDİSİNE AİT OLMAYAN,

SONUÇLANDIRILMIŞ YA DA DEVAM ETMEKTE OLAN BİR BAŞKA ÇALIŞMANIN PROJE OLARAK
SUNULDUĞU,

PROJEDE BAŞKA KİŞİLERİN İFADE, BULUŞ VEYA DÜŞÜNCELERİNİ KAYNAK GÖSTERMEKSİZİN
KENDİSİNE AİTMİŞ GİBİ KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN PROJELER………, hangi aşamada olursa olsun
elenecektir.
NOT: Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından
e-posta ile gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğinize-posta adresinizi takip etmeniz
beklenmektedir.
NOT: Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunu için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
1-KONU SEÇİMİ
.Konu seçimi dikkatli yapılmalı.
.Çok genel konulardan ziyade
özel konular seçilmeli.
.Seçilen konuların sınırlılıkları
olmalı
.Özgün bir konu olmalıdır.
.Konu başlığı
 Matematik
öğretmenlerinin karşılaştıkları
problemler.
 Kızılırmak
nehrinde yaşayan canlıların
zehirlenme nedenleri.
 Hamamboğazı
(Uşak-Banaz)
jeotermal kaynakları ve Hatipler'de
seracılıkta kullanılabilirliği
2- ARAŞTIRMAYA BAŞLIK
SEÇİMİ
Başlık araştırmayı tam olarak
yansıtabilecek, anlaşılır ve net
bir şekilde ifade edilmiş
olmalıdır.
 İlköğretim
Okullarının İkinci Kademesinde
Matematik Dersi Öğretmenlerinin
Matematik Dersi Öğretiminde
Karşılaştıkları Güçlükler
 Yöntemsiz
yola çıkmak yolda olmamaktır.
Projelerdeki en büyük facia bu bölümde
yaşanmakta, genellikle ya işlem süreci, ya
veri toplama aracı yöntem olarak
yazılmakta, çoğunlukla da seçilen konuya
uygun olmayan yöntemlerle çalışma
yürütülmektedir.
Bir jüri üyesi yazılan her projeyi 'Tübitak Proje
Kılavuzuna
uygun
dipnot
gösterilmemiş,
kaynakça yazımı yanlış yapılmıştır, yeterli
kaynağa ulaşılmamıştır' cümlelerinden hangisiyle
reddetse sanırım hata yapmış olmaz. Genellikle
internetten derlenen derme çatma ve bilimsel
olmayan bilgilerle çalışmalar yürütülmekte ya da
gene internetten bulunan bir yayının kaynakça
kısmı projenin kaynakçası olarak gösterilmekte,
jüri de bir nevi eğlenerek projeyi reddetmekte,
proje sahibi öğretmen ve öğrenci de, 'projem çok
güzeldi nasıl elenir?' diyerek isyan etmektedir.
 Aslolan birinci elden kaynaklara ulaşmak ve
yazım kılavuzuna uygun olarak yazmaktır.

 4-Bilimsel
sistematik: Konu seçildikten
sonra, konuya uygun problem cümlesi
oluşturulması, uygun hipotezin kurulması,
uygun yöntemin seçilmesi, verilerin
toplanması ve değerlendirilmesi, hipoteze
uygun bulgulara ulaşılması, sonuç ve
tartışmanın problem cümlesi çerçevesinde
yapılması ve konuya uygun önerilerin
getirilmesi beklenmektedir. Ancak bu
bütünlük pek çok projede gözden
kaçırılmaktadır.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI
PROJELERE ÖRNEKLER
Bir destanın stratejisi: Çanakkale savaşı üzerine bir
mekan analizi
 İstanbul boğazı'nda tuzluluk oranı ve seviye farkından
dolayı oluşan ters akıntı ve güçlü girdaplara karşı
boğaz'dan gemi geçiş güvenliği için "ters teleferik"
yöntemiyle kazaların önlenmesi
 Tuz gölünü küresel ısınma değil, bilinçsiz insanlar
bitirecek!
 Güneş ışınlarında dünyanın günlük hareketiyle oluşan
açısal farkın ısınmaya etkisi

• Alternatif Enerjili Araç Yarışları
• Araştırma Projeleri Yarışması
• Enerji Verimliliği Proje Yarışması
• Yazılım Projeleri Yarışması
EVREN KARAKUŞ
(506) 659 92 60
MUHAMMED ALİ ERMAN
(506) 358 34 88
Adres
Mihriban Emin GÜNEL Ortaokulu
Ana Bina 2. Kat

similar documents