Prezentacja1 - Wrota Warmii i Mazur

Report
Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18
NIDZICA
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Program STOP18! już od 14 lat działa na rzecz
poprawy przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów
tytoniowych osobom niepełnoletnim.
Akcja jest inicjatywą wspierającą rządowe programy
Razem Bezpieczniej oraz Bezpieczne wakacje i
szczególnie mocno koncentruje się na edukacji
sprzedawców.
Równie istotna jest także edukacja całego
społeczeństwa i szerokie uświadamianie problemu
dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

Program STOP18!
Cele :
•
zapobieganie dostępowi niepełnoletnich do wyrobów
tytoniowych w punktach sprzedaży
•
zwiększenie liczby sprzedawców kontrolujących
dokumenty młodych ludzi
•
zwiększenie komunikacji z obecnymi i przyszłymi
sprzedawcami
•
informacja skierowana do opinii publicznej
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Dzięki konsekwentnie prowadzonej ogólnopolskiej kampanii, do
której po raz pierwszy przystępuje Powiat Nidzica,
sprzedawcy wyrobów tytoniowych będą coraz bardziej
świadomi obowiązującego prawa, w tym prawa do
legitymowania młodo wyglądających osób, które proszą o
wyroby tytoniowe.
Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która od listopada
2010 roku zobowiązuje do umieszczenia w punkcie sprzedaży
informacji ułatwiających odmawianie sprzedaży papierosów
niepełnoletnim, to krok w dobrym kierunku
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Jednak nadal istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia
dalszych, intensywnych działań edukacyjnych i
profilaktycznych, poprawiających egzekucję
dobrego, już istniejącego prawa.
Wg badania Programu STOP18!, przeprowadzonego
jesienią 2010 roku, przez Millward Brown SMG/KRC
metodą Tajemniczy Klient, 63 procent sprzedawców
sprzedałoby papierosy osobie niepełnoletniej.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Bardzo niepokojącym zjawiskiem towarzyszącym ww.
wykroczeniu jest dostęp niepełnoletnich do nielegalnych
wyrobów tytoniowych, tj. do papierosów z przemytu oraz
papierosów niewiadomego pochodzenia i składu
(produkowanych nielegalnie). Takie papierosy są tańsze,
ponadto sprzedawane są w sposób rażąco łamiący prawo.
Inną alternatywą, która jest atrakcyjną cenowo dla
niepełnoletnich, jest palenie samodzielnie skręconych
papierosów przygotowanych z obłożonego niższą akcyzą
tytoniu luzem. Ograniczenie dostępu osób do lat 18 do
wyrobów tytoniowych jest dla organizatorów i partnerów
kampanii kluczowym celem.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18



Mając powyższe na uwadze, Powiat Nidzica przystąpił po raz
pierwszy do Programu STOP18!
Tegoroczna akcja potrwa do końca grudnia. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nidzicy zaprosił do udziału w
przedsięwzięciu Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Nidzicy, Straż Miejską w Nidzicy, Komendę Powiatową Policji
w Nidzicy , Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy oraz placówki
oświatowe.
Wierzymy, że dzięki zbudowaniu silnej koalicji walka z
dostępem dzieci do wyrobów tytoniowych przyniesie
oczekiwane rezultaty.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

Szanowni Państwo, właściciele i zarządcy punktów
sprzedaży wyrobów tytoniowych!

Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy tytoniowej, w miejscu
sprzedaży wyrobów tytoniowych obowiązkowo należy umieścić
widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży
wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".
Za nie spełnienie tego obowiązku grozi mandat w wysokości
150 złotych lub grzywna do 2000 złotych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

Zamieszczone poniżej oznakowanie STOP18! spełnia wymogi
znowelizowanej Ustawy i jest przekazywane poprzez
Partnerów akcji do punktów sprzedaży na terenie całego kraju.
Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo nowego oznakowania,
najprostszym sposobem na uniknięcie kary jest umieszczenie
w punkcie sprzedaży wydruku naszej naklejki.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Badanie Tajemniczy Klient
Od 1996 r. prawo zabrania sprzedaży wyrobów tytoniowych
osobom poniżej 18 roku życia, a od stycznia 2004 r.
jednoznacznie uprawnia sprzedawców do żądania dokumentu
potwierdzającego wiek, "w przypadku wątpliwości co do
pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe".

Aby zmierzyć świadomość tych przepisów oraz to, w jakim
stopniu są przestrzegane, w ramach Programu
Odpowiedzialnej Sprzedaży, od 2004 roku przeprowadzane są
badania typu Tajemniczy Klient
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Podczas badania pełnoletni ankieterzy, ale wyglądający na mniej
niż 18 lat, proszą o papierosy w różnego typu punktach sprzedaży
wyrobów tytoniowych. Gdy sprzedawca okazuje gotowość do
sprzedania papierosów, ankieterzy odstępują od zakupu mówiąc,
że zapomnieli portfela. Na koniec jeszcze mimochodem dodają, że
zdarzyło się, że w podobnej sytuacji sprzedawca zażądał od nich
dokumentów i pytają czy miał do tego prawo. Tak bada się
świadomość sprzedawców, jeśli chodzi o ich prawo do
kontrolowania dokumentów.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

Wyniki badania Tajemniczy Klient 2008

W 2008 roku badanie Tajemniczy Klient objęło 47 miast o
wielkości co najmniej 50 tys. mieszkańców. W grudniu
ankieterzy Millward Brown SMG/KRC przeprowadzili 4700 prób
zakupu wyrobów tytoniowych. 1951 spośród 2350
przebadanych punktów sprzedaży trafiło na „czarną listę”
podejrzanych o łamanie zakazu sprzedaży wyrobów
tytoniowych niepełnoletnim. Ich adresy zostały przekazane
Komendzie Głównej Policji i Krajowej Radzie Komendantów
Straży Miejskich i Gminnych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Czy sprzedawca sprzedałby papierosy ankieterowi?
Dwóch na trzech sprzedawców sprzedałoby papierosy ankieterom,
wyglądającym na niepełnoletnich. Największy problem ze sprzedażą wyrobów
tytoniowych niepełnoletnim dotyczy kiosków (76%).
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Czy sprzedawcy są świadomi prawa do kontrolowania
dokumentów?
Świadomość sprzedawców ich prawa do kontroli dokumentów osób wyglądających
na niepełnoletnie jest we wszystkich typach badanych punktów sprzedaży na
podobnym poziomie.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Czy sprzedawcy prosili o dokument stwierdzający
pełnoletność?
Najrzadziej o dokument stwierdzający pełnoletność prosili kioskarze (27%). O
dokumenty najczęściej prosili sprzedawcy w Rzeszowie (75%), Płocku (67%) i
Zamościu (65%). Najrzadziej w Siemianowicach Śląskich (5%).
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
P1. Czy
sprzedawca
zapytał Cię o
wiek?
Polska
Bełchatów
Chełm
Chorzów
Czes tochowa
Ełk
Gdańs k
Gdynia
Gniezno
Gorzów
Grudziądz
Inowrocław
Jas trzębie Zdrój
Jaworzno
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Mielec
Nowy Sącz
Ols ztyn
Opole
Os trołęka
Os trowiec Świętokrzys ki
Os trów Wielkopols ki
Pabianice
Piotrków Trybunals ki
Płock
Tak
22,87%
23,33%
13,33%
26,36%
21,82%
43,33%
15,91%
10,00%
45,00%
30,91%
16,67%
16,67%
16,67%
21,67%
25,91%
11,82%
11,82%
26,36%
13,33%
16,67%
41,82%
43,64%
25,00%
11,67%
23,33%
18,33%
8,33%
36,36%
P2. Czy sprzedawca
P3.Czy
poporosił Cię o
sprzedawca chciał
dokument
sprzedać Ci
potwierdzający Twoją
papierosy?
pełnołnoletniość?
Tak
38,81%
30,00%
21,67%
24,55%
48,18%
53,33%
26,36%
63,64%
48,33%
48,18%
41,67%
26,67%
41,67%
31,67%
40,91%
31,82%
14,09%
37,73%
55,00%
21,67%
50,91%
43,64%
51,67%
41,67%
51,67%
20,00%
33,33%
67,27%
Tak
64,28%
68,33%
71,67%
78,18%
53,64%
46,67%
75,91%
37,27%
51,67%
53,64%
63,33%
75,00%
58,33%
68,33%
60,45%
67,27%
86,82%
63,18%
45,00%
80,00%
50,91%
86,36%
55,00%
58,33%
48,33%
80,00%
75,00%
31,82%
Liczba
punktów
sprzedaży
Czarna
lista
2350
30
30
55
55
30
110
55
30
55
30
30
30
30
110
55
110
110
30
30
55
55
30
30
30
30
30
55
1951
26
27
49
39
20
100
23
20
43
26
29
25
25
94
45
109
92
21
29
40
55
23
25
19
29
27
25
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Partnerzy Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży
Coraz więcej firm, instytucji i samorządów w Polsce poprzez
swoją działalność potwierdza, że chce w praktyce, a nie tylko
na papierze, całkowitego ograniczenia dostępu niepełnoletnich
do wyrobów tytoniowych. Wiele z nich wspiera Program
lokalnie lub współpracuje z Koalicją Programu.

Poniżej znajduje się lista firm, organizacji i instytucji, które
odgrywają główne role w realizowaniu podstawowego celu
programu, jakim jest ograniczanie niepełnoletnim dostępu do
wyrobów tytoniowych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Partnerami Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży są:
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

Dlaczego mam odmawiać sprzedaży wyrobów tytoniowych
swojemu klientowi?

Jeśli chcesz uniknąć oskarżeń o sprzedaż papierosów niepełnoletnim i
grzywny, zawsze sprawdzaj wiek młodych osób, proszących o wyroby
tytoniowe. Im więcej osób potwierdzi, że jesteś odpowiedzialnym
sprzedawcą, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaniesz
pomówiony/a.
Nie sprzedawaj wyrobów tytoniowych dzieciom, nawet wtedy, gdy
twierdzą, że kupują je z polecenia rodziców. Jeśli rodzice nie mogą
kupić wyrobów tytoniowych osobiście, powinni poprosić o to kogoś
dorosłego. Ani rodzice ani sprzedawcy nie powinni przyzwyczajać
dzieci do kupowania wyrobów tytoniowych. Nie ma żadnych wyjątków
od zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim!

Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Zasady odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych
 Sprzedaję wyroby tytoniowe wyłącznie osobom pełnoletnim;
 W widocznym miejscu (np. na drzwiach lub na kasie) mam
naklejkę "Stop! Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych
niepełnoletnim";
 Sprawdzam wiek młodej osoby, która chce kupić wyroby
tytoniowe. Wiem, że mam prawo poprosić o dokument
potwierdzający pełnoletność;
 Nie sprzedaję wyrobów tytoniowych młodej osobie, która
odmawia okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność.
To wbrew prawu i grozi za to grzywna.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


Jak oznakować punkt sprzedaży?
Naklejka "Stop18. Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych
niepełnoletnim" powinna znajdować się w widocznym dla
klientów miejscu, np. na drzwiach wejściowych punktu
sprzedaży, przedniej szybie kiosku lub na kasie punktu
sprzedaży wyrobów tytoniowych. Można ją nakleić w więcej niż
jednym miejscu. Aby zamówić naklejki do oznakowania sklepu,
prosimy skontaktować się z Koordynatorem Programu
Odpowiedzialnej Sprzedaży, tel. 22 210 12 88, email:
[email protected]
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Naklejka "Stop18. Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych
niepełnoletnim":




Informuje klientów o obowiązującym zakazie sprzedaży wyrobów
tytoniowych osobom niepełnoletnim i o prawie sprzedawcy do żądania
okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność kupującego.
Zwraca się do młodych klientów z apelem o okazywanie sprzedawcy
dokumentów tożsamości przed zakupem wyrobów tytoniowych.
Jeśli zakaz jest stale w danym punkcie przestrzegany, to nasz znak z
góry zniechęca niepełnoletnich do prób zakupu wyrobów tytoniowych
w tym punkcie.
Potwierdza, że dany punkt sprzedaży bierze udział w Programie
Odpowiedzialnej Sprzedaży.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18




W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom
poniżej 18 roku życia. Na sprzedawcach spoczywa główny ciężar
odpowiedzialności za stosowanie i przestrzeganie tego zakazu.
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r.
Art. 6. ust.1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do
lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się
widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów
tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych)".
Art. 6 ust. 1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności
kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania
dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
6. ust. 4. Zabrania się sprzedaży papierosów (...) luzem bez
opakowania.
Art. 8. ust.3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży
przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.
Art. 13. ust. 1 Kto...
pkt 1. Kto sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o
zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
podlega karze grzywny do 2000 zł.
Art. 13. ust. 3. (...) orzekanie następuje w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18


JAK ODMAWIAC?
Gdy klient poprosi o wyroby tytoniowe:
* Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy klient ma 18 lat,
poproś o aktualny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia; weź
pod uwagę, że dowód tymczasowy nie różni się wyglądem od
zwykłego dowodu osobistego – sprawdź dokładnie datę
urodzenia;
* W razie odmowy okazania dokumentu nie sprzedawaj
wyrobów tytoniowych;
* Nie sprzedawaj wyrobów tytoniowych niepełnoletnim nawet
wtedy, gdy twierdzą, że kupują je z polecenia - fakt ten nie
zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania prawa;
* Zachowuj się uprzejmie, ale zdecydowanie, nie podnoś
głosu;
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE
Jak odmawiać?
Wystarczy powiedzieć: „Nie, nie mogę sprzedać papierosów, ponieważ
prawo mi tego zabrania, a za złamanie zakazu grozi mi wysoka grzywna”.
Jest to przykład odmowy asertywnej, która zakłada z jednej strony
stanowczość, z drugiej uprzejmość. Asertywność jest dbaniem o prawa i
interesy własne, przy jednoczesnym dbaniu o prawa i interesy innych.
Odmowa asertywna to taka odmowa, w której używamy jasnej
argumentacji tak, aby Klient nie poczuł się urażony.
Z odmowy asertywnej korzystamy w sytuacji, kiedy nie możemy lub nie
chcemy z jakiegoś powodu spełnić prośby rozmówcy. W przypadku
odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych – zarówno nie możemy jak i nie
chcemy dokonać takiej transakcji.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Odmowa powinna być JEDNOZNACZNA, ALE UPRZEJMA,
CZYTELNA I STANOWCZA.
1. Wyraźnie wypowiedziane „Nie”.
Nie, nie mogę sprzedać Ci/Panu/Pani papierosów,…
2. Wyraźne podanie powodu odmowy.
…ponieważ prawo mi tego zabrania; ponieważ nie mam dowodu,
że jest Pan/Pani pełnoletnia.
Pokaż naklejkę „Stop 18!” – tam jest podana podstawa prawna
odmowy sprzedaży.
3. Odwołanie do grożącej kary.
Jeśli sprzedam papierosy osobie niepełnoletniej, mogę zostać
ukarany/a mandatem lub grzywną do 2000 złotych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Odmowa powinna być JEDNOZNACZNA, ALE UPRZEJMA,
CZYTELNA I STANOWCZA.

Ważne jest, aby niepełnoletni Klient zrozumiał, z jakiego
powodu nie otrzyma papierosów czy też innych wyrobów
tytoniowych. W naszym przypadku powodem jest obowiązujące
prawo, które zabrania sprzedaży wyrobów tytoniowych
niepełnoletnim oraz kara w postaci mandatu bądź grzywny do
2000 zł . Dzięki temu Klient będzie wiedział, że odmawiamy nie
z pobudek osobistych – na przykład przez złośliwość – ale z
przyczyn od nas niezależnych.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Techniki wspomagające asertywną odmowę
 Technika zdartej płyty
Zdarzają się sytuacje, w których nasza asertywna odmowa
zostaje celowo lub nieświadomie pominięta/nie usłyszana. W
takim przypadku stosujemy technikę zdartej płyty. Powtarzamy
po raz kolejny, a jeżeli sytuacja tego wymaga nawet
parokrotnie, schemat odmowy asertywnej. W miarę możliwości
zmieniamy dobór słów, natomiast zarówno sens, a przede
wszystkim motyw odmowy pozostawiamy bez zmian.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Parafraza sytuacyjna
Jeżeli technika zdartej płyty nie zadziała, a nieletni Klient nie chce
przyjąć do wiadomości naszej odmowy, zastosujmy technikę
parafrazy sytuacyjnej. Metoda ta polega na opisie sytuacji, w której
się znaleźliśmy i poinformowaniu Rozmówcy, że kolejny raz
wysunięta prośba spotka się z dalszą naszą odmową.
Przykład: „Prosisz mnie od 10 minut, żebym sprzedała Ci te
papierosy, a ja ciągle powtarzam, że nie mogę tego zrobić.
Mogłabym za to zostać ukarana mandatem lub grzywną do 5000
zł. Nadal prosisz, a ja cały czas odmawiam. Nic tu się nie zmieni.
Po prostu nie sprzedam Ci tych papierosów, niezależnie jakiego
argumentu byś nie użył”.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18

W jaki sposób odmawiać agresywnym Klientom?
1. Odmawiamy asertywnie – stanowczo i uprzejmie
wypowiadamy słowo „nie”, a następnie podajemy wyraźne
uzasadnienie naszej odmowy.
2. Nie okazujemy strachu.
3. Mówimy patrząc w oczy liderowi agresywnej grupy – nie
unikamy spojrzenia, ale również nie patrzymy przez cały czas.
Kontakt wzrokowy powinien być naturalny.
4. Jeżeli jest to możliwe, nie ulegamy – będzie to sygnał, że
metoda zastraszania nie jest w naszym przypadku skuteczna.
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
Sprzedając wyroby tytoniowe niepełnoletnim bez sprawdzania ich
dokumentów, ryzykujesz otrzymaniem mandatu lub karą grzywny. W
praktyce mandaty od razu może wystawiać policja , straż miejska,
Państwowa Inspekcja Sanitarna , a Inspekcja Handlowa może
skierować do sądu wniosek o ukaranie sprzedawcy.
 MANDAT 500 ZŁOTYCH
Policja , straż miejska mogą nałożyć mandat karny na sprzedawcę za
sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. Jego wysokość jest
przypisana do tego wykroczenia i wynosi 500 złotych
 MANDATY 100 I 150 ZŁOTYCH
Mandat w wysokości 100 złotych dostaniesz, gdy była to sprzedaż
papierosów na sztuki. Kolejny mandat 150 złotych grozi za
nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych
osobom do lat 18.

Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18



KARA DO 2000 ZŁOTYCH
Kara grzywny do 2000 złotych jest orzekana wyłącznie przez Sąd
Rejonowy. Grozi sprzedawcy, gdy nie przyjmie mandatu, oraz
właścicielowi lub zarządzającemu sklepem jeżeli nie umieści informacji
o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6.
Dodatkowo sprzedawcy lub właścicielowi sklepu grozi konieczność
pokrycia kosztów postępowania sądowego.
POWÓDZTWO CYWILNE
Rodzic osoby niepełnoletniej, która kupiła wyroby tytoniowe, może
zawiadomić policję lub straż miejską, a nawet wystąpić przeciwko
sprzedawcy z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie.
W razie jakichkolwiek problemów kontaktuj się z numerami
alarmowymi policji lub straży miejskiej: 997 lub 986
Program Odpowiedzialnej
Sprzedaży Stop 18
opracowano na podstawie strony internetowej www.stop18.pl
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ

similar documents