Tepelné zpracování kovů - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STROJÍRENSTVÍ
Název předmětu: Strojírenská technologie
Název a ID tématu: Tepelné zpracování kovů (ST12)
Žíhání, druhy a postupy, kalení, popouštění
Zpracoval(a):
Ing. Jaroslav Žáček
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
PRINCIP TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ
» Ohřev materiálu
» Výdrž na určité teplotě
» Postupné ochlazování materiálu
Schéma průběhu tepelného zpracování
AUSTENIZACE
» Ohřev nad kritickou teplotu AC3, AC1, ACm
» Přeměna feriticko-cementické struktury na strukturu
austenitickou
Austenizační diagram
PŘEMĚNY PŘECHLAZENÉHO
AUSTENITU
» Perlitická přeměna
» Bainitická přeměna
» Martenzitická přeměna
Přeměny přechlazeného austenitu
IZOTERMICKÝ ROZPAD AUSTENITU
Konstrukce rozpadové křivky
IZOTERMICKÝ ROZPAD AUSTENITU
Diagram IRA podeutektoidní oceli
IZOTERMICKÝ ROZPAD AUSTENITU
Diagram IRA nadeutektoidní oceli
RYCHLOST OCHLAZOVÁNÍ
» 1, 2 malá rychlost ochlazení, vznik perlitu
» 3 vyšší rychlost ochlazení, vznik bainitu následně martenzitu
» 4 přichází přímo k bainitické přeměně, výsledkem je bainit +
martenzit
» 5 kritická ochlazovací rychlost
Vliv rychlosti ochlazování na rozpad austenitu
DIAGRAM ARA
Diagram ARA podeutektoidní oceli
DIAGRAM ARA
Diagram ARA nadeutektoidní oceli
ŽÍHÁNÍ
Druhy žíhání v závislosti na obsahu uhlíku a teplotě
ŽÍHÁNÍ BEZ PŘEKRYSTALIZACE
» Žíhání naměkko
» Žíhání ke snížení pnutí
» Žíhání rekrystalizační
ŽÍHÁNÍ S PŘEKRYSTALIZACÍ
» Žíhání homogenizační
» Žíhání normalizační
» Izotermické žíhání
OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ
» Voda
» Olej
» Roztavené solné lázně
» Roztavené kovové lázně
» Vzduch
OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ
Závislost ochlazovacího prostředí na čase a teplotě
KALENÍ
Druhy kalení
KALENÍ
Kalící teploty
POVRCHOVÉ KALENÍ
Povrchové kalení plamenem
POVRCHOVÉ KALENÍ
Povrchové kalení indukční
POPOUŠTĚNÍ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ
» Popouštění při nízkých teplotách (350°C)
» v praxi se nazývá napouštění
» Popouštění při vyšších teplotách (450-700°C)
» v praxi se nazývá zušlechťování
Tepelné zpracování rychlořezných ocelí
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1. Hluchý M., Modráček O., Paňák R.: Strojírenská technologie. Vyd. 3.,
Scientia, spol. s.r.o.,pedagogické nakladatelství Praha . ISBN 80-7183-2650.
2. Nedbal R.: Strojírenská technologie – pracovní sešit pro 2. ročník, interní
vydání pro SPŠ Zlín, 2008.

similar documents