N*CEL VE N*TEL ARA*TIRMA YÖNTEMLER*

Report
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2
122348002 Gül Nur AKMAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU
NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla;
 Planlı ve sistemli olarak,
 Verilerin toplanması,
 Analizi,
 Yorumlanarak değerlendirilmesi,
 Ve Rapor edilmesidir.
ARAŞTIRMA NEDİR ?
ARAŞTIRMA
 Doğayı tanıma,
 Bilinmeyen olayları ortaya çıkarma,
 Ayrıntıları belirleme,
 Sorunlara çözümler üretme,
 Geçerli ve Güvenilebilir bilgiler elde etmek için,
 Planlı ve Sistemli bilimsel çalışmalara denir.
ARAŞTIRMADA SAHİP OLMASI
GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER
 Objektiflik
 Geçerlilik ve Güvenilirlik
 Sistematik Süreç
 Güncellik
 Uygun Zamanlama
 Açık ve Net Amaçlar
ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI
 Konu ve Amaç seçimi
 Uygun yer-zaman, birim seçimi,
 Araştırma yöntem değişken ve modellerinin seçimi,
 Veri toplama, veri özetleme,
 Yorumlama
ARAŞTIRMANIN TÜRLERİ
o Nicel araştırma
(Analitik Araştırma, Quantitative Researchs):
o Nitel araştırma
(Tanıtsal Araştırma, Qualitative Researchs):
NİCEL ARAŞTIRMA
 Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir,
ölçülebilir ve “sayısal“ olarak ifade edilebilir bir
şekilde ortaya koyan bir araştırma türlüdür.
Nicel araştırmalar;
 “Ne kadar?
 Ne miktarda?
 Ne kadar sık?
 Ne kadar yaygın? ”
 vb. gibi sorulara cevaplar arar .
Nicel Araştırmada Amaç Nedir?
NİCEL ARAŞTIRMADA AMAÇ;
 Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve
test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal
verilerle açıklamaktır.
NİCELİKSEL ARAŞTIRMA
MODELLERİ
1. Deneysel Model
2. Bağıntısal Model
3. Nedensel Karşılaştırma Modeli
4. Betimsel Model
5. Tarihsel Model ( Yöntem)
1.Deneysel Model:
İki yada daha fazla grup içinde yapılan uygulamaların
belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma
boyutu incelenir.
İstatistiksel teknikler yapılarak sonuca ulaşılır.
Örneğin; İşletmeYönetimi Programı öğrencilerinin
yapmış oldukları etkinliklerdeki grup çalışmalarının
etkinlikler üzerindeki etkisi/programa etkisi.
2. Bağıntısal Model:
İki yada daha fazla değişken arasında ilişki olup
olmadığını incelemek amacıyla kullanılır.
Örneğin; İşletmeYönetimi Programı Öğrencilerinin
Halkla İlişkiler dersindeki başarıları ile yaptıkları
etkinliklerin başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
3. Nedensel-Karşılaştırmalı Yöntem:
Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları
birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır.
Örneğin; Lise son sınıf öğrencilerinin, YGS Puanlarının
cinsiyete göre incelenmesi.
4. Betimsel Yöntem:
Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemektir.
Örneğin;
İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İşletme dersine
karşı tutumlarının belirlenmesi.
5.Tarihsel Yöntem:
Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durum
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.
Örneğin; İşletme Dersi programındaki değişimin
öğrencilerin o derse ilişkin başarılarının etkisinin
incelenmesi.
NİTEL ARAŞTIRMA
Niteliksel Araştırma;
Gözlem, Görüşme, Doküman Analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve
olayların ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği
araştırma türüdür.
Nitel Araştırma;
 Niçin ?
 Nasıl ?
 Ne şekilde ?
 … gibi sorulara cevap arar.
Nitel Araştırmada Amaç ;
İnsanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta,
nasıl oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde
yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını
yorumlamaya çalışmaktadır.
Niteliksel Araştırma insan davranışlarının “Niçin”‘ini
anlamaya yöneliktir.
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Fenomenoloji
2. Et nografi
3. Gömülü Teori
4. Örnek Olay
1.
1. Fenomenoloji:
Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlardan oluşan
bir yöntemdir.
Örneğin;
Çay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çay İlçesine karşı
olumsuz tutumlarının incelenmesi.
2.Et nografi:
Bir halkın, bir kültürün, grubun gelenekleri,inançları,
birbiriyle bağlantıları gibi durumların incelenmesi/
betimlenmesi.
Örneğin;
Çay Halkının Çay ilçesinde yapılan etkinliklere katılım
düzeylerinin belirlenmesi.
3. Gömülü Teori:
Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin
içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma
boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşır.
Örneğin; İşletmeYönetimi Programı öğrencilerinin
etkinlikler düzenlerken kullandıkları yöntemlerin
incelenilerek , diğer etkinliklerde de uygulanabilecek
olan yöntemin belirlenmesi.
4. Örnek Olay;
Özel bir durumun derinlemesine incelenmesidir.
Örneğin;
Rapor hazırlamayı yeni öğrenen bir öğrencinin rapor
hazırlarken karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve
incelenmesi.
NİCEL ARAŞTIRMA
•Gerçeklik nesneldir.
•Asıl olan Yöntemdir.
•Genelleme yapılır.
•Veriler sayısal göstergelere
indirgenir.
•Olay ve olguların dışında
yansız ve nesnellik gerekli ve
mümkündür.
•Değişkenler arasındaki
ilişkiler ölçülebilir.
NİTEL ARAŞTIRMA
•Gerçeklik oluşturulur.
•Asıl olan çalışılan
durumdur.
•Derinlemesine betimleme
yapılır.
•Olaylar ve olgulara dahil,
öznellik kurulur.
•Değişkenler arsı ilişkiler
ölçülemez.

similar documents