Emel Hanım Çevre İzin ve Lisansları

Report
ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI
EMEL YILMAZ
ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.
MOSB ÇEVRE KOMİSYONU
29.09.2011
Eski Uygulama
Geri Dönüşüm
Tesisi
Derin
Deniz Deşarjı
Emisyon
Gürültü
Deşarj
Atık
lisansları
Yeni Uygulama
ÇEVRE İZNİ
Yasal dayanak
• 2872 sayılı Çevre Kanunu
• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik
(29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı R.G.)
• Atıkların geri kazanımı, bertarafı ve yakılması
konularında alınacak lisanslar için; ilgili atık
yönetmelikleri
Çevre İzin Konuları
• EMİSYON
• ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
• ATIK SU DEŞARJI DEŞARJI
• DERİN DENİZ DEŞARJI
• TEHLİKELİ MADDE DEŞARJI
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM
• BERTARAF
• ARA DEPOLAMA
• İŞLEME
• ARINDIRMA
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM


• BERTARAF



• ARA DEPOLAMA


• İŞLEME
• ARINDIRMA
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM
• BERTARAF


• ARA DEPOLAMA
• İŞLEME
• ARINDIRMA
Atık Yakma ve Birlikte Yakma
Düzenli Depolama
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM
• BERTARAF
• ARA DEPOLAMA
• İŞLEME
• ARINDIRMA

Tehlikeli Atık
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM
• BERTARAF
• ARA DEPOLAMA


• İŞLEME



• ARINDIRMA

Tıbbı Atık Sterilizasyon
Ömrünü Tamamlamış Araç
Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma
Tanker Temizleme
Hurda Metal
Atık Kabul Tesisi
Çevre Lisans Konuları
• GERİ KAZANIM
• BERTARAF
• ARA DEPOLAMA
• İŞLEME
• ARINDIRMA

PCB/ PCT Arındırma
İzin / Lisansa Tabi İşletmeler
EK - 1
Çevreye Kirletici Etkisi
Yüksek Olan Tesisler
10 ana başlık
64 tesis/faaliyet
EK - 2
Çevreye Kirletici Etkisi
Olan Tesisler
10 ana başlık
188 tesis/faaliyet
Yetkili Merciiler
EK - 1
ÇEVRE VE ŞEH.
BAKANLIĞI
EK - 2
İL ÇEVRE VE ŞEH.
MÜDÜRLÜKLERİ
Başvurular kim tarafından yapılır?
• ÇEVRE GÖREVLİSİ
• ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
• ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI
• İŞLETMECİ (31.12.2010 tarihine kadar)
tarafından yapılır.
Başvuru şekli
E-İMZA
AKILLI KART
MOBİL İMZA
TOKEN
Mevcut Lisansların Geçerliliği ve
Son Başvuru Tarihleri
• Süreli izin/ lisanslar için ilk süresi bitecek
olanın bitiş tarihi esas alınacaktır (süre bitiş
tarihinden en az 30 gün önce başvuru
yapılmak zorunda),
• Süresiz izin/ lisanslar için bu yönetmeliğin
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 2 yıl içinde
(01.04.2012’ ye kadar)
Süreç
1. GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI
2. İZİN/ LİSANS BELGESİNİN ALINMASI
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI
ÇEVRE İZİN/LİSANSINA
TABİ OLAN TESİS
Eksiklikler
tamamlanarak
tekrar başvuru
yapılır.
Bakanlık İncelemesi
(1 Ay)
Ek-3A ve Ek-3B’de
belirtilen bilgi, belge ve
raporları içeren dosya
hazırlanarak
Elektronik Başvuru yapılır.
eizin.cevreorman.gov.tr
İzinlisans.cevreorman.gov.tr
Başvuru
İptal Edilir
HAYIR
Başvuru Uygun
Bulundu mu?
EVET
Geçici Faaliyet Belgesi - GFB
Verilir.
Belge geçerlilik Süresi 1 Yıl dır.
GFB BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar
• EK-3A Geçici Faaliyet Belge Başvuru Formu doldurulur,
• EK-3B’ de belirtilen dokümanlar forma eklenir.
Ortak Belgeler
•
•
•
•
•
•
•
ÇED Belgesi
Yapı Kullanım İzni
Ticaret Sicil Gazetesi
İşletme Belgesi
Vaziyet Planı
Kapasite Raporu
İş Akım Şeması ve
Proses Özeti
Özel Belgeler
•
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
•
Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı
•
Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi
•
Acil Durum/Müdahale Planı
•
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
•
Sterilizasyon cihazı uygunluk
belgeleri
•
Sanayi Sicil Belgesi
•
Düzenli Depolama Tesisi Onay
Belgesi
•
Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
GFB ALMIŞ BİR TESİS
6 Ay
20 Gün
Ek-3C’de belirtilen bilgi,
belge ve raporları içeren
dosya hazırlanarak
sisteme veri girişi yapılır.
Bakanlık İncelemesi
(80 gün)
HAYIR
80 Gün
1 YIL
İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması
(6 ay içinde)
Eksikliklerin
Tamamlanması
(80 gün)
80 Gün
HAYIR
Başvuru Uygun
Bulundu mu?
EVET
ÇEVRE İZNİ
GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiği için;
- İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz,
- Faaliyetini sürdürmesi durumunda
2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
İZİN/LİSANS BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar
• EK-3C’ de belirtilen dokümanlar sisteme yüklenir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emisyon Ölçüm Raporu
Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
Teknik Uygunluk Raporu
Fizibilite Raporu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı
Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları
• Çevre Yönetim Sistem Belgesi
• Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa
uygunluğuna ilişkin izin belgesi
• Deneme Yakması Planı
• Deneme Yakması Sonuç Raporu
• Tesise kabul edilen atıkların analizi
• Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve
sorumlu kişiler
• Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor
• Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları
ve sorumlu kişiler
• Biyolojik indikatör analiz raporu
• Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı
• Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler
• Faaliyet Raporu
• İzleme Raporları
BELGENİN İPTALİ
İzin/Lisans Koşullarında
Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda
Süre
Verilecek
mi?
HAYIR
EVET
İşletme Faaliyetine
Devam Eder
İş Termin Planı
Sunuldu
mu?
HAYIR
EVET
Ek Süre
Verilir
(1 YIL)
EVET
Uygunsuzluk
Giderildi
mi?
HAYIR
Belge iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen,
süreli veya süresiz durdurulur.
BELGENİN YENİLENMESİ
ÇEVRE İZNİ
5 YIL GEÇERLİ
• İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında
değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan
üç ay önce yetkili merciiye durum raporu ile belgenin
yenilenmesi için başvuruda bulunur.
LİSANS ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi,
2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler,
3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler,
4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması,
5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması,
6-İşletmenin 3 yıl süreyle çalışmaması durumunda
İzin/Lisans Belgesi yenilenmelidir.
ÖNEMLİ NOT:
• Üretim kapasitesinin veya yakma ısıl gücü
artışı 1/3 oranından daha az ise izin/
lisanslarda değişiklik gerekip gerekmediği, izni
veren kurum tarafından karara bağlanır.
• Yazılım portalı ve başvuru ile ilgili sorularınız
için;
[email protected]
Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…
Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri:
 Web adresi
 Elektronik İleti
: http://cevre.mosb.org.tr
: [email protected]

similar documents