Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l*activitat econòmica

Report
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica
Barcelona, 30 de març de 2012
Llei 9/2011
Europa 2020
Objectiu: impulsar un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador.
 «La Comissió proposarà mesures com: (...) Impulsar una
agenda sobre legislació intel·ligent, que inclogui un ús més
generalitzat de reglaments en comptes de directives;
avaluacions a posteriori de la legislació existent; vigilància dels
mercats; reducció de càrregues administratives; eliminació
d’obstacles fiscals; millora de l’entorn empresarial, especialment
per a les PIME, i promoció de l’esperit empresarial.»
2
Llei 9/2011
Europa ho pot fer millor
 Un 32% de les càrregues que s’atribueixen a la legislació de la
UE deriven d’una aplicació nacional ineficient.
 Sobre un total de càrregues administratives de 124.000 milions
d’euros, la reducció potencial és de 40.000 milions.
3
Llei 9/2011
Europa ho pot fer millor
“L’exemple no és la manera principal d’influir en els
altres. És l’única.”
Albert Schweitzer
“Hi ha poques coses tan difícils d’aguantar com la
murga d’un bon exemple.”
Mark Twain
4
 Decret 106/2008, de mesures per a l’eliminació
de tràmits i la simplificació de procediments per
a facilitar l’activitat econòmica.
 Acord GOV/63/2010, que aprova la Guia de
bones pràctiques per a l’elaboració de normativa
amb incidència en l’activitat econòmica.
 Decret legislatiu 3/2010, d’adaptació de normes
amb rang de llei a la Directiva de serveis.
5
Llei 9/2011
Tipus de mesures
a) Simplificació orgànica.
b) Agilització de procediments administratius.
c) Simplificació del règim de control administratiu.
d) Reducció d’obligacions i limitacions per als particulars, i
afavoriment de la competència.
e) Mesures inverses.
6
25
20
15
10
5
0
Simpl.
Organitzativa
Simpl.
Procediment
Simpl. règim
control
Reducció
obligacions
Mesures inverses
7
a) Simplificació orgànica
1. Suprimeix la Comissió de Transports de Catalunya.
2. Suprimeix el Consell Assessor de Gestió de Residus
Industrials.
3. Els membres del Consell de Direcció de l’Agència
Catalana del Consum passen de 34 a 20.
8
b) Simplificació de procediments
En els procediments de control ambiental d’activitats:
4.
Redueix a 8 mesos el termini per a resoldre els procediments
d’autorització ambiental que fins ara tenien un termini de 10 mesos.
5.
Reforça les funcions de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.
6.
En les activitats sotmeses a autorització ambiental que no requereixen
DIA, i en determinades autoritzacions de modificacions substancials
d’activitats, el silenci passa a ser positiu.
En matèria d’habitatge:
7. Suprimeix l’informe preceptiu del departament competent en matèria
d’habitatge en la tramitació dels plans urbanístics que afecten l’ús
residencial.
8. Suprimeix el visat col·legial dels informes d’inspecció tècnica d’habitatges.
9. Simplifica el procediment d’adjudicació d’HPO en règim de venda.
9
c) Simplificació del règim de control (1)
En matèria de residus:
10.La recollida i transport de residus passen del règim d’autorització al de
comunicació prèvia.
11.Possibilitat que les empreses que eliminen residus no especials en els
propis centres de producció, o que els valoritzen, quedin exemptes de
l’obligació d’obtenir autorització per a la gestió dels residus.
En matèria de turisme:
12.Els habitatges d’ús turístic deixen d’estar subjectes a llicència d’activitat
i passen a estar-ho a comunicació prèvia.
13.Simplifica el règim de control de les agències de viatge domiciliades
fora de Catalunya.
14.La inscripció de les empreses turístiques al Registre de Turisme de
Catalunya no és un requisit: es fa d’ofici, amb efectes només
informatius.
10
c) Simplificació del règim de control (2)
En matèria d’acció marítima:
15. L’obertura de centres d’activitats marítimes passa del règim
d’autorització al de comunicació.
En els procediments de control ambiental d’activitats:
16. Determinades activitats que estaven subjectes a autorització o
llicència ambiental amb DIA passen a estar-ho a autorització o
llicència i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat d’una
avaluació d’impacte ambiental.
17. Suavitza el concepte de modificació substancial d’activitat.
18. Determinades activitats (especialment, ramaderes) passen del
règim de llicència al de comunicació.
11
d) Supressió d’obligacions i limitacions (1)
19. Protecció ambiental del medi nocturn.- Determinats espais de les
instal·lacions industrials que funcionen les 24 h i fan llur activitat a
l’aire lliure queden exempts de les obligacions que imposa la llei.
20. Finques rústiques.- Suprimeix el dret d’adquisició preferent de la
Generalitat i el Registre de Contractes de Conreu.
En matèria de pesca:
21. Elimina la prohibició de pescar amb captura en les aigües
continentals de reserva genètica.
22. Flexibilitza la prohibició de determinats esquers per a la pesca de
salmònids en embassaments.
23. Desbloqueja la concessió de llicències per a la pesca de corall.
12
d) Supressió d’obligacions i limitacions (2)
En matèria de turisme:
24. Els apartaments turístics ja no han de complir els requisits dels
habitatges.
25. A les agències de viatges establertes a Catalunya ja no se’ls
exigeix un establiment en sentit estricte sinó només un “espai
identificat d’atenció presencial al públic”. I amplia els conceptes que
poden integrar un viatge combinat.
En l’àmbit del transport de viatgers per carretera:
26. Les concessions de serveis de transport interurbà no poden tenir
un termini superior a 10 anys, prorrogable com a màxim per la
meitat del període original.
27. Liberalitza les tarifes dels serveis discrecionals.
13
d) Supressió d’obligacions i limitacions (3)
En matèria de comerç :
28. Redueix els dies que han de tancar els establiments situats en
municipis turístics i les botigues de conveniència.
29. Equipara a Trama urbana consolidada les concentracions comercials
incloses al PTSEC 2006-2009 i els recintes comercials amb llicència
atorgada en aplicació de la Llei d’equipaments comercials de 2005.
30. Les empreses titulars de centres d’innovació tecnològica o de disseny
vinculats a activitats de consum poden implantar establiments
comercials sense complir els criteris de localització que preveu la llei,
si compleixen determinats requisits.
En matèria de consum:
31. Possibilitat d’eximir les empreses prestadores de serveis bàsics amb
una xifra baixa de negoci de l’obligació de tenir una adreça física a
Catalunya i d’un telèfon gratuït per a atendre les queixes dels
consumidors.
14
d) Supressió d’obligacions i limitacions (3)
En matèria d’habitatge (1):
32. Suprimeix la possibilitat que el Pla territorial sectorial de
l’habitatge estableixi reserves de sòl per a HPO superiors a les
previstes a la legislació urbanística, i l’obligació que les reserves
siguin uniformes per a tots els àmbits d’actuació.
33. L’anterior obligació dels municipis de més de 5.000 habitants o
caps de comarca de destinar el 15% dels habitatges a polítiques
socials, ara només s’aplica als municipis inclosos en àrees de
demanda residencial forta.
34. Suprimeix l‘obligació de reservar almenys el 10% de les
promocions públiques d’habitatges a col·lectius vulnerables i
persones amb mobilitat reduïda.
35. Limita a 5 anys la prohibició als propietaris d’HPO d’adquirir una
segona residència.
15
d) Supressió d’obligacions i limitacions (4)
En matèria d’habitatge (2):
36. Suprimeix, si es donen determinades condicions, la prohibició als
promotors de desqualificar els HPO. I deslegalitza el termini
mínim de qualificació.
37. Suavitza l’obligació que els edificis plurifamiliars de nova
construcció tinguin ascensor.
38. Desvincula la cèdula d’habitabilitat del compliment de requisits
urbanístics.
39. Elimina la condició d’haver obtingut la llicència de primera
ocupació per a poder contractar les empreses de
subministraments.
40. Suprimeix el lloguer forçós dels habitatges buits.
16
e) Mesures inverses
41. Llei de residus.- Estableix en 1 any el termini per a la resolució
del procediment de declaració de sòl contaminat i dels
procediments sancionadors.
42. Turisme.- Només les agències de viatge poden usar el terme
viatge en la correspondència i en la retolació.
43. Horaris comercials.- Limita a 8 anys (prorrogables mitjançant
declaració responsable) la durada del reconeixement dels
municipis turístics, que estan exempts del règim general.
44. Equipaments comercials.- Elimina excepcions a l’obligació
d’implantar equipaments a la trama urbana consolidada.
17
www.gencat.cat

similar documents