ELS RECEPTORS SENSORIALS

Report
ELS RECEPTORS SENSORIALS.
Anna Forca, Cristina Tarazaga,
Elio Jaén, Carme Rodríguez.
Què són els receptors sensorials?
 Els receptors sensorials són estructures formades
per cèl·lules nervioses, es pecialitzades a captar
estímuls i a transformar-los en impulsos nerviosos
Tipus de receptors sensorials.
• Quimioreceptors. Són sensibles a les substàncies
químiques.
• Mecanoreceptors. Són sensibles als estímuls
mecànics, com ara la fricció, la pressió, el so o la gravetat.
•
Fotoreceptors. Són sensibles a la llum.
• Termoreceptors. Són sensibles a les variacions de
temperatura.
• Nociceptors. Sensibles a pressions intenses, són
responsables del dolor.
Segons la situació d’on estan situats
 Receptors interns o interoceptors. Estan localitzats
a l'interior de l'organisme, especialment a les vísceres.
S'encarreguen de recollir la informació dels òrgans
interns per informar-nos de l'estat general de
l'organisme, com ara de la posició, la gana i la set, les
ganes d'orinar, etc.
 Receptors externs o exteroceptors. Estan localitzats
a la superfície del cos. S'encarreguen de recollir els
estímuls provinents de l'exterior: la llum, el so, la
temperatura, etc.
Curiositats
 Determinats exteroceptors s'agrupen en punts
concrets del cos i s'envolten d'estructures sensorials
que formen els òrgans dels sentits. Les persones
tenim cinc sentits que ens informen del món
exterior: la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust.

similar documents