Nina S Skeivoll - og avhengighetsbehandling

Report
Nina Skeivoll
Lis-lege ARA pol, Kr.sand , PUT
1









Risikofaktorer for rusbruk
Beskyttende faktorer
Tidlige tegn på mulig rusbruk
Hvor mange ungdommer gjelder det?
Helsemessige konsekvenser av rusbruk
Cannabis og kognitive effekter
Arbeidsmetoder i PUT
Gode erfaringer
Utfordringer
2









Psykiske plager
Holdning til rusmidler
Oppvekstvilkår
Venner
Skole
Personlighetstrekk
Endrings- og overgangsfaser
Kulturell bakgrunn
Miljø
3







Godt samspill voksen-voksen, voksen-barn
Rimelig grensesetting som forklares
Positive relasjoner til jevnaldrende
Positiv kontroll over følelser
Kreativitet/hobbyer
Godt selvbilde
Tydelige normer
4








Brå forandringer i adferdsmønstre.
Tap av interesse for skole, fritidsaktiviteter.
Uventet eller påfallende skifte av venner.
Mer hyppige og langvarige fravær fra
hjemmet.
Fortrolighet til foreldre blir dårligere.
Økt oppfarenhet og irritabilitet.
Økt pengebehov.
Sterke meninger om autoriteters fremstilling
av rusmisbrukere og stoff.
5







Vekttap. Dårlig matlyst.
Kvalme, oppkast.
Generell redusert allmenntilstand.
Små eller store pupiller.
Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne.
Stadig rennende nese.
Merker etter nålestikk, arr, blåmerker, særlig i
albueledd, underarmer, hender.
6





SIRUS rapport: Årlige undersøkelser blant 1520 åringer.
Alkohol : 60% av 15-16 åringer har drukket
noen gang, 10 % drikker mye om gangen.
Cannabis 10% bruker, 30% tilbudt, over 50%
har bekjente som røyker cannabis.
Andre rusmidler: 1-2 % ( 4 % beroligende
midler)
Sammenheng cannabis/alkohol og andre
rusmidler.
7



Belønningssystemet
Psykisk avhengighet
Heroin vs kokain
8





Cannabis: angst, depresjon, psykose, nedsatt
kognitiv fungering
Amfetamin: Økt BT og puls, hjerneblødning,
psykose, ukritisk, voldelig
Blandingsmisbruk: Benzo+ alkohol/
benzo+opiater/opiater+alkohol=fare for
respirasjonsstans
Paradoksal rusvirkning: Flunipam+alkohol
Obs anabole steroider
9





Kronisk bruk svekker utvilsomt kognitive
funksjoner, spesielt hukommelse og
eksekutive funksjoner.
Klar dose-respons sammenheng.
Vedvarer i minst 3 uker etter siste inntak.
Emosjonelle plager vedvarer flere måneder.
Kliniske implikasjoner
10
KPH
kompetanse
program
Endringshjulet
Tilbakefall Føroverveielse
Vedlikehold
Handling
Overveielse
Forberedelse





Kjernefilosofiens 3 regler:
Hvis det ikke er i stykker, så ikke reparer det.
Så snart du vet hva som virker, gjør mer av
det.
Hvis det ikke virker, så ikke gjør det om igjen.
Gjør noe annet.
Mirakelspørsmålet
12




Kjernegrupper/ansvarsgrupper
Aktuelle samarbeidspartnere: pårørende,
kommunens individuelle
hasjavvenningsprogram, barnevern med
offentlige og private barnevernstiltak ,MST,
fastlege, ABUP, skolehelsetjeneste, skole,
politi
Familieteamet, ARA
Konsultasjonsteamet
13



Ansvarsgrupper der alle gjør jobben sin og
arbeider tett.
Opphevet taushetsplikt i gruppen.
Enighet om mål.
14





Liten erfaring med de yngste
Ventelister og fristbrudd
Avgiftningsplasser for de yngste
Når de ikke vil
Tvang-hjelperen blir ”fienden”
15




Rusmidlernes biologi, Om hjernen, sprut og
stof, Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen DK
Fra bekymring til handling, En veileder om
tidlig intervensjon på rusområdet,
Helsedirektoratet 2010
SIRUS- rapport nr 5-2009
Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk:
Nyere forskning og kliniske implikasjoner,
Helga Tveit og Kjell Karlsen, Tidsskrift for
norsk psykologforening 2010-47
16

similar documents