SOSYOLOJ*DE ARA*TIRMA YÖNTEMLER*

Report
------
Bilim Nedir?
 Bilim,
sistematik görgü inceleme
yöntemleri, veri çözümlemesi yapmak,
kuramsal
düşünmek
ve
savları
mantıksal
olarak
değerlendirmek
suretiyle belli bir konu hakkında bir
bilgi bünyesi geliştirmektir şeklinde
tanımlanabilir.
Bilimsel Çalışmada Dört Önemli Unsur:
 Sistematik görgü inceleme yöntemleri kullanmak
 Veri Toplamak ve Çözümlemesini yapmak
 Kuramsal düşünmek
 Savları Mantıksal olarak değerlendirmek
Bilimsel
Yöntem:
Epistemolojik
bilgi
edinmenin tüm yolları iki yöntemden geçer.
Bunlar
tümevarım
ve
tümdengelim
yöntemleridir.
Tümevarım
Gözlenen tek tek olgulardan yola çıkarak genel
yargılara ulaşmaktır. Başka bir deyişle özelden
(tekilden) genele(tümele) giden bir akıl
yürütme türüdür.
Örnek:
Aşağıda ismi geçen tüm köylerde sulu tarım
yapılmaktadır.
P1: Gözlemlediğim Aksu Köyünde köyden kente
göç oranı azdır.
P2: Gözlemlediğim Karayazı Köyünde köyden kente
göç azdır.
P3: Gözlemlediğim Ortaklar Köyünde köyden kente
göç azdır.
S1: O halde sulu tarımın yapıldığı köylerden kente
göç oranı azdır.
Tümdengelim
Doğru olan ya da doğru olduğu sanılan
önermelerden zorunlu olarak yeni
önermelerin
çıkarılmasına
tümdengelim denir. Başka bir deyişle
genelin (tümelin) bilgisinden yola
çıkılarak özelin (tekilin) bilgisine
ulaşmaya tümdengelim yöntemi denir:
Örnek
G1: İnsan Ölümlüdür.
P1: Ahmet İnsandır
S1: O halde Ahmet de ölümlüdür.
Doğa bilimlerindeki yöntemlerin sosyal bilimlere
özellikle de sosyolojiye uyarlanması bilginin
kesinliği ya da geçerliliği hakkında sürekli
tartışmalara neden olmaktadır.
İnsanları
incelemek
fiziksel
nesneleri
incelemekten farklıdır.
İnsan davranışının genelde değişken olması farklı
durumlarda farklı davranmaları onlar hakkında
elde
ettiğimiz
verilerin
tutarlılığını
sorgulamamıza yol açabilir.
Toplum bir laboratuar olmadığı gibi insanlar da
birer nesne değildir.
Sosyolojide Bilimsel Çalışmayı Nasıl
Yapmalıyız?
 Sosyolojide bilimsel çalışma yapabilmek için
birkaç adım takip edilmelidir.
 A-) Araştırma Sorununu Tanımlama
Bütün araştırmalar araştırma yapılacak alandaki bir
sorundan başlar. Bunun nedeni çok yönlü olabilir.
En basit şekliyle insanlar toplumsal olayların ve
toplumsal süreçlerin arkasındaki nedenleri
anlamak ve bu yönde bilgilerini artırmak
isteyebilirler. Bu yolda sağlanacak bilgi edinme
yöntemlerinin en başında çalışma yapacağımız
alanla alakalı sorunu tanımlamaktır.
Örnek:
Nüfusun ne kadarının güçlü dinsel inançları
var?
X ve Y toplumlarını karşılaştırdığımızda
neden X toplumundaki intihar oranı Y
toplumundakinden daha yüksek ya da daha
düşüktür?
Kadınların ekonomik durumu
erkeklerinkinin ne kadar ilerisindedir?
Tanımladığımız sorunun bizi bilimsel bir bilgiye
ulaştırmasını istiyorsak sosyolog olarak sorunu
tanımlarken aşağıdaki yöntem uygulanır.
Olgusal Soru: NE OLDU?
Karşılaştırma Sorusu: Bu her yerde oldu mu?
Geliştirme Sorusu: Bu zaman içinde tekrarladı mı?
Kuramsal Soru: Bu olgunun altında yatan nedir?
B-) Kanıtları Gözden Geçirme
(Literatür İncelemesi)
Sorun tanımlandıktan sonra bir sonraki
adımda
sorunla
alakalı
mevcut
kaynaklar gözden geçirilmelidir. Sorun
daha önceki çalışmalarda cevabını
bulmuş olabilir. Eğer değilse, Sosyolog
ilgili çalışmanın kendi çalışmasına ne
gibi katkı sağlayacağını anlamak için
cevabını bulmak istediği soruya dolaylı
yoldan
cevap
verebilecek
başka
çalışmaları incelemelidir.
C-) Sorunu Kesin ve Açık Bir Şekilde İfade
Etme (Varsayımı Dile Getirme)
Üçüncü adım araştırma sorununu açık bir
şekilde ifade etmeyi içerir.Eğer konu
hakkında bir literatür varsa, araştırmacı,
soruna nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında
var olan literatürden yola çıkarak konuyla
alakalı varsayımlar elde edebilir. Burada
önemli olan nokta çalışmanın sonunda
belirlemiş olduğu varsayımı kanıtlayacak ya
da reddedecek olgusal malzemeye ulaşmanın
ip uçlarını elde edebilmektir
D-) Araştırma Yöntemini ya da Tasarımını
Seçme
Araştırmacı bir önceki adımda öngörüde
bulunduğu varsayımını kanıtlamak ya da
çürütmek için ihtiyaç duyduğu malzemenin
nasıl toplanması gerektiğine karar vermelidir.
Sosyolog bir çok araştırma yönteminden kendi
çalışmasını başarıya ulaştıracak bir yöntemi
belirler. Anket çalışması yapabileceği gibi
röportaj ya da gözlemsel çalışmalar da
yapabilir.
E-) Araştırmayı Yapma
Araştırmacı bu adımda; ulaşmak
istediği verileri toplar ve bu
verilerden çıkan bilgileri kayıt
altına alarak bir sonraki adımda
atılacak olan verileri çözümleme
aşamasına geçişi sağlar.
F-) Sonuçları Yorumlama
Bu aşamada araştırmacı topladığı verileri analiz
ederek elde ettiği verilerin neye işaret ettiğini
çözmelidir. Araştırmacı bu süreçte topladığı
verileri analiz ettikten sonra elde ettiği bulguları
neden sonuç ilişkisi kurarak değerlendirir.
Burada önemli olan nokta araştırmacı elde ettiği
bulguların önemini ve bunların önceki bulgularla
nasıl bir bağlantısı olduğunu analiz edip elde
ettiği bulguları kuramsal düşünce bazında
değerlendirip literatüre katkı yapacak hale
getirebilmesidir.
Özetle Sosyolojik Araştırma Sürecinde
atılması gereken adımlar;
1-) Sorunu Tanımlama
2-)Literatürü İnceleme
3-)Varsayım Dile Getirme
4-) Araştırma Yöntemi (Tasarımı )Seçme
5-) Araştırmayı Yapma
6-) Sonuçları Yorumlama

similar documents