13667740833141_ngoai_khoa_LY__Hoa

Report
TRƯỜNG THPT SỐ 5 BỐ TRẠCH
CHƯƠNG TRÌNH KHOẠI KHÓA LÍ - HÓA LỚP 10
Phần 1
Phần 2
Khán giả
Phần 3
LuËt ch¬i: ë PHÇN CH¥I NµY C¸C Đéi cïng
dïng b¶ng tham gia tr¶ lêi c©u hái.
Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u hái lµ 15 s.
®iÓm cho mçi c©u tr¶ lêi ®óng lµ 10 ®iÓm.
Bắt đầu
Trở về
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
Chất rắn nào sau đây không
HẾT GIỜ
phải là chất rắn vô định hình?
A. Thạch Anh
B. Nhựa
C. Cao su
D. Thủy tinh
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 2
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Nguyên tố nào phổ biến nhất
trên trái đất?
A. Ni tơ
B. Oxi
C. Phốt pho
D. Các bon
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 3
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Axit nào được coi là máu của
ngành công nghiệp
A. HCl
B. HNO3
C. H2SO4
D. HClO
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 4
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Công thức đúng của quá trình
đẳng nhiệt là?
A. P.T = hằng số B. P/T = hằng số
C. P.V = Hằng số D. P/V = hằng số
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 5
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Tên hóa chất phủ lên chảo chống
dính?
A. Nhựa PVC
B. Cao su
C. Muối Clorua
D. Teflon
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 6


11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Công thức tính nhiệt hóa hơi là?
A. Q = mcΔt
B. Q = N.m
C. Q = L.m
D. Q = mt
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 7
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
Biểu thức nào là của nguyên lí I
HẾT GIỜ
nhiệt động lực học?
A. U = A - Q
B. U = A + Q
C. U = A x Q
D. U = A : Q
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 8
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
HẾT GIỜ
Chất nào sau đây không đổi màu
quỳ tím?
A. HCl
B. NaOH
C. NaNO3
D. H2SO4
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 9
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra hoặc
HẾT GIỜ
thu vào của một vật?
A. Q = mc t
B. Q = ct
C . Q = mt(c2 – c1 )
D. Q = m t
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
CÂU 10
11
10
15
14
13
12
4
3
2
1
0
9
8
7
5
6
Phản ứng nào sau đây không
HẾT GIỜ
xảy ra?
A. Fe+2HCl
B. FeS+H2SO4
FeCl2+H2
FeSO4+H2S
C. MnO2+HCl
MnCl2 +Cl2 +H2O
D. Cu+H2SO4
CuSO4+H2
TÍNH GIỜ
ĐÁP ÁN
Phần 2
Luật chơi:
-Các đội lần lượt tham gia bốc thăm câu
hỏi.Thời gian cho suy nghĩ cho mỗi câu
hỏi là 30s.
BẮTĐẦU
Luật chơi:
Phần bức tranh bí ẩn nếu đội chọn
câu hỏi trả lời đúng thì được 30đ
nếu trả lời sai thì đội thứ 2 được
quyền trả lời, nếu trả lời đúng được
10đ của đội chọn câu hỏi, đội chọn
câu hỏi bị trừ 10đ.
BẮTĐẦU
Luật chơi:
+ Nếu chưa trả lời câu nào mà trả lời được
bức tranh thì được 100đ.
+ Sau khi trả lời 1 câu được 70đ, trả lời 2
câu được 50đ,
BẮTĐẦU
1
4
7
2
3
5
6
8
9
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Cây xanh quang hợp nhả ra khí
gì?
Khí ôxi
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Ai là người nói câu “hãy cho
tôi một điểm tựa tôi có thể
nâng cả trái đất”
Ác Si Mét
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
CO2, SO2, NO, là những chất
khí gây ra hiện tượng tự nhiên
nào?
Mưa axit
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Vì sao khi lên đỉnh núi cao thì
ta không thể nấu chín cơm, cho
dù nước vẫn sôi và cạn?
Do lên cao thì áp suất giảm nên
làm giảm nhiệt độ sôi của nước
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Đây được coi là lá phổi xanh
của trái đất?
Rừng
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Tầng ozon có tác dụng hấp thụ
tia nào của ánh sáng mặt trời để
bảo vệ sự sống trên trái đất?
Tia tử ngoại
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Hợp chất nào là nguyên nhân
chính gây suy giảm tầng ozon?
CFC
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Nguyên nhân nào gây ra lũ
quét, lũ ống ở miền núi?
Do nạn chặt phá rừng bừa bải
của người dân
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
12
10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
GIỜ
HẾT
Nhiệt độ trái đất tăng lên là do
hiện tượng nào?
Hiệu ứng nhà kính
TÍNH GIỜ
Đáp án
Trở lại
Trở lại
Cho biết dựa vào tính chất nào mà
ta sử dụng O3, SO2, nước clo, nước giaven, clorua vôi để làm chất tẩy trắng,
diệt trùng như tẩy trắng tinh bột, tẩy
trắng vải sợi?
Vì chúng có tính oxi hóa mạnh
Quay lại
Đáp án
Vì sao chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng
chảy xác định còn chất rắn vô định hình
thì không?
Vì chất rắn kết tinh có cấu trúc
mạng tinh thể còn chất rắn vô định
hình thì không
Quay lại
Đáp án
Nếu nước đá nóng chảy ở 00C thì nó
sẽ bắt đầu động đặc ở nhiệt độ nào?
Nước đá sẽ bắt đầu đông đặc ở 00C,
một chất nếu nóng chảy ở nhiệt độ
nào thì sẽ động đặc ở nhiệt độ đó
Quay lại
Đáp án
Quan sát thí nghiệm sau ( người làm thí nghiệm
mô tả ). Hãy cho biết chất khí thoát ra được dẫn
vào dung dịch là khí gì? Giải thích sự mất màu
bằng phương trình phản ứng?
Đáp án: Đó là khí SO2
Lúc đầu nhỏ H2SO4 đặc vào có phản ứng:
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
Khí SO2 qua dung dịch KMnO4 mất màu là do phản
ứng:
KMnO4 + H2O + SO2 → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4
Quay lại
Đáp án
Vì sao ở sa mạc vào ban đêm, đá
thường hay bị nổ?
Vì ở sa mạc ban ngày thì rất nóng còn
ban đêm thì rất lạnh nên khi vào ban
đêm nhiệt độ hạ xuống đột ngột nên
đá không co giãn kịp nên bị nổ
Quay lại
Đáp án
Luật chơi:
Các đội chơi quan sát giáo viên làm
thí nghiệm, các đội đều suy nghĩ, sau
thời gian suy nghĩ đội nào dành được
quyền trả lời thì trả lời nếu đúng được
20đ, nếu trả lời sai thi đội thứ 2 mới
được trả lời, nếu đúng được 10đ
BẮTĐẦU
Trở lại
Các em hãy quan sát thí nghiệm sau? Cho biết
chất trong cốc là chất gì?
Giải thích bằng phương trình phản ứng?
Đáp án: là dung dịch axit sunfuric
Giải thích : khi cho dung dịch Phenolphtalein vào dung dịch NaOH
dung dịch chuyển thành màu hồng. Cho dung dịch vào màu hồng
mất đi chứng tỏ dung dịch cho vào là axit
Cho axit đó tác dụng với dung dịch BaCl2 có kết tủa trắng xuất
hiện chứng tỏ axit đó là H2SO4. Phương trình phản ứng là
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 +2 H2O ( dung dịch mất màu )
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + H2O
( kết tủa trắng)
Trở lại
Đáp án
Tính giờ
Quan sát hiện tượng thổi bong bóng xà phòng?
Giải thích vì sao bong bóng xà phòng luôn có
dạng hình cầu?
Vì trên bề mặt chất lỏng bao giờ cũng có lực
căng bề mặt, lực này luôn có xu hường làm
giảm diện tích tối đa bề mặt chất lỏng, hình
cầu là hình có diện tích bề mặt nhỏ nhất nên
bong bóng xà phòng phải có dạng hình cầu
Trở lại
Đáp án
Tính giờ
Cho biết trong hai lọ sau chứa muối kali của
halogen là những muối gì?
Đáp án : Dung dịch là KCl có kết tủa trắng và KI có kết
tủa vàng
Phương trình phản ứng:
KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl ( cho kết tủa trắng)
KI + AgNO3 → KNO3 + AgI
( cho kết tủa vàng)
Trở lại
Đáp án
Tính giờ
Quan sát hiện tượng xãy ra quanh thành chiếc
li thủy tinh đựng nước đá lạnh. Giải thích vì sao
quanh thành li bị ướt?
Trong không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi
nước nhất định, hơi nước sẽ ngưng tụ khi gặp
không khí lạnh. Quanh chiếc li nước đá lạnh nhiệt
độ thấp nên hơi nước va vào thành li sẽ nhưng tụ lại
làm ướt thành li.
Trở lại
Đáp án
Tính giờ
Cho axit sunfuric đặc vào đường ăn ( saccarozo).
Quan sát hiện tượng và giải thích hiện tượng thu
được ?
Đáp án : đường ăn chuyển thành màu đen là do axit sunfuric hút
nước của đường còn lại cacbon có màu đen.
C12H22O11 → 12C
đường ăn viết tắt là C12(H2O)11
Sau đó có chất đen nổi lên là do phản ứng:
C + 2H2SO4(đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O
Khí sinh ra thổi cacbon lên nên có hiện tượng như vậy. ( thổi
cacbon lên trong đó có chứa các lỗ khí)
Trở lại
Đáp án
Tính giờ
Quan sát hình dạng của quả bóng bàn.
Hãy cho biết làm cách nào để lấy lại hình
dạng ban đầu của quả bóng bàn?
Giải thích
Cho quả bóng bàn vào một cốc nước sôi thì quả bóng sẽ
trở lại hình dạng ban đầu.Vì xem thể tích khí trong quả
bóng là không đổi, theo định luật Sac-lơ khi nhiệt độ khối
khí tăng thì áp suất của khí trong quả bóng cũng tăng theo,
áp suất này tác dụng lên thành của quả bòng làm cho
những chổ bị xẹp căng phòng trở lại.
Trở lại
Đáp án
Tính giờ

similar documents