MS PowerPoint (Презентація)

Report
Доповідач : Желобкова М.В.
Керівник: Якубчак О.М.





Мета роботи : розробити настанову з безпечності
виробництва борошна хлібопекарського з метою
створення системи НАССР.
Об’єкт дослідження: технологічний процес
виробництва борошна пшеничного
хлібопекарського.
Предмет дослідження: фактори, що впливають
на безпечність борошномельної продукції,
документація при розробленні і впровадженні
системи управління безпечністю борошномельної
продукції.
Матеріали дослідження: Закони України, інші
нормативно-правові акти, статистичні дані,
національні, міжнародні, європейські стандарти,
законодавство ЄС, літературні джерела.
Методи дослідження: аналізу, синтезу,
порівняння, узагальнення.
“…від осіб, які займаються виробництвом або
введенням в обіг харчових продуктів, вимагається
застосовувати санітарні заходи та належну практику
виробництва, систему HACCP та/або інші системи
забезпечення безпечності та якості під час
виробництва та обігу харчових продуктів. Документи
про впровадження на виробництві систем НАССР
визнаються документальними доказами дійсності
декларації
виробника,
яку
виробник
сільськогосподарської продукції, призначеної для
споживання людиною, харчових продуктів, харчових
добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів
для переробки зобов'язаний видавати під час
введення вказаної продукції в обіг.» стаття 20, п.2
BRC Food
Стандарт Британського
консорціуму роздрібних
торговців
IFS
Міжнародний
стандарт харчових
продуктів
ISO
22000:2005
НАССР
ІНШІ СТАНДАРТИ
управління
безпечністю
харчових
продуктів
ПП “БГФ-АГРО”
Зрозумілість
Зручність
користування
Повнота
Настанова з
безпечності
Назви вимог стандарту виступають заголовками розділів Настанови.
Нумерація розділів Настанови з безпечності є ідентичною з прийнятою в
стандарті. Це забезпечить знайомість і зрозумілість цього документу персоналу
підприємства і зовнішнім аудиторам.
1 Сфера застосування
 2 Нормативні посилання
 3 Терміни та визначення понять
 4 Система управління безпечністю харчових
продуктів
 5 Відповідальність керівництва
 6 Керування ресурсами
 7 Планування та випуск безпечної продукції
 8 Підтвердження, перевіряння та поліпшування
 системи управління безпечністю харчових продуктів







Розробка і впровадження СУБХП необхідні для виконання
вимог Закону України «Про безпечність та якість харчових
продуктів».
Розробка і впровадження СУБХП на підприємстві
борошномельної галузі необхідні зважаючи на огляд
небезпечних чинників.
Настанова з безпечності є необхідним і зрозумілим
документом для розробки і впровадження СУБХП.
Для розробки Настанови доцільно використовувати ДСТУ
ISO 22000:2007, зважаючи на його новизну, поширеність та
наявність офіційної україномовної версії.
Зміст Настанови повинен відповідати змісту стандарту, тому
що
подальша
сертифікація
вимагатиме
пояснень
впроваджених процедур щодо кожного пункту стандарту.
Для більшої зрозумілості у Настанові доцільно наводити
приклади необхідних документів.

Щодо управління безпечністю харчових продуктів:

розробку та впровадження СУБХП визначити пріоритетним завданням підприємства;

використовувати Настанову з безпечності як основоположний документ СУБХП
підприємства;

розробити ефективну систему мотивації персоналу для залучення в розробку та
впровадження СУБХП.

Щодо вдосконалення технологічного процесу:

для забезпечення більш ефективного очищення зерна в зерноочисному відділенні
встановити машину для миття зерна;

замінити систему вимірювання температури зерна на елеваторі типу ДКТ на більш
сучасну.

Щодо загального покращення діяльності підприємства:

для впорядкування робочого середовища доцільно використати метод 5S;

застосувати ДСТУ OHSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою
праці. Вимоги" як основу системи менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві;

запровадити систему менеджменту, що охоплює соціальну взаємодію і соціальну
відповідальність, спрямовані на створення всіх умов для ефективної праці, що
відповідає
вимогам міжнародного
стандарту SA 8000:2001
«Соціальна
відповідальність»;

запровадити систему екологічного менеджменту. Наприклад, така система
менеджменту може бути реалізована на основі вимог ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи
екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування».

similar documents