buraya - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi

Report
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL
ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ"
HİBE PROGRAMI
EuropeAid/135743/ID/ACT/TR
PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Bu sunumun içeriğinden Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
 İlk Bölüm: Başvuru Sahipleri’nin proje
izlemeleri gereken yöntem ve yaklaşımlar
hazırlamada
 İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Ön Teklifi hazırlayabilmek için
kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken
hususlar
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi Hazırlama Süreci
1 Başvuru Sahibi hibe
rehberini inceler.
Proje fikrinin hibe
rehberi ile uygun
olduğunun
değerlendirmesini
yapar.
2
Hazırlık için proje fikrini
analiz eder, mantıksal
çerçeve belgesini hazırlar,
faaliyet planını çıkarır ve
bütçesini düzenler. Ancak
bu belgeleri Ön Teklif
aşamasında sunmaz.
3
Tasarlanmış proje fikrinin,
Proje Ön Teklifi’ni hazırlar.
En geç rehberde belirtilen
son tarih ve saatte
Sözleşme Makamı’na sunar.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Nedir?
Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir
başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli
amaçlara ulaşılmasını sağlayan faaliyetler topluluğudur.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Yönetim Döngüsü Nedir?
Mantıksal Çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve
programların hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik
bütünüdür.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Financing decision
Finansman kararı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
1. Mevcut Durum ve
Sorun Analizi
5. Mantıksal Çerçeve
Matrisi
2. Paydaş Analizi
6. Faaliyet Planı
3. Hedef Analizi
7. Bütçe
4. Strateji Analizi
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 1: Mevcut Durum ve Sorun Analizi
 Her proje fikri bir sorundan doğar.
 Proje fikrine ilişkin sorun özelinde öncelikle mevcut durum
gözden geçirilmelidir.
 Mevcut durum, hedeflenen gruplar, bölgesel ihtiyaçlar,
önceki tecrübeler vb farklı açılardan ele alınmalıdır.
 Ön analiz sonrası ayrıntılı sorun analizi ve takip edilen
analiz evreleri ile etraflı bir proje tasarısı hazırlayacak
altyapı oluşturulur.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 1: Sorun Analizi
Niçin Yapılır?
 Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu
sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya
çıkarılması için yapılır.
Nasıl Yapılır?
 Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,
 Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,
 Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği
oluşturulur,
 Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine
göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN
SONUÇ
ALT SORUN 1
ALT SORUN 2
NEDEN
KÖK SORUNLAR
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 2: Paydaş Analizi
Paydaş Analizi
 Proje ile bir bağı olan kişileri, grupları, örgütsel yapıları tanımlar.
 Proje açısından önemli olabilecek grupların ve kişilerin çıkarlarını
ve beklentilerini tanımlar.
Paydaş Analizi için yapılması gerekenler
 Temel gruplar/kişileri tanımlanır,
 Sınıflandırılır (yararlanıcılar, uygulayıcılar, vs),
 Karakteristik özellikleri belirlenir ve analiz edilir,
 Proje açısından sonuçlar tanımlanır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Paydaş Analiz Tablosu
Paydaşlar
Yetki/sorumluluk alan(lar)ı
Projedeki rol ve
beklentiler
Projeye olası
olumlu/olumsuz
etkileri
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 3: Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel
çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır ?
 Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir,
 Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması
gerekenler yeniden ifade edilir,
 Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma
yapılması gereken hususlar tamamlanır,
 Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
ANA HEDEF
ALT HEDEF 1
AMAÇ
ALT HEDEF 2
ARAÇ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 4: Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
 Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir,
 Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur,
 Bir veya birden fazla strateji seçilir,
 Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum
stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır,
 Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir,
 Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin
kapsamı belirlenir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 4: Strateji Analizi
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler:
• Aciliyet
• Maliyetler
• Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler
• Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
• Farklı Paydaşların Bakış Açıları
• Verimlilik ve Etkinlik
• Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı
• Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik
• Faydaların Gerçekleşme Zamanı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Strateji Ağacı ile Strateji Analizi
Belirlenen
Strateji
ANA AMAÇ
ALT AMAÇ 1
AMAÇ
ALT AMAÇ 2
ARAÇ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
Copyright 2006. DeLeeuw International. All Rights Reserved.
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hedef Seviyeleri
Projenin katkıda
bulunacağı yüksek
seviyedeki hedefler
Hedef gruplar için
sürdürülebilir yarar
sağlama açısından
projenin ana amacı
Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin ürünleri
Projenin sonuçlarını
üretmek için projenin
parçası olarak
uygulanacak görevler
GENEL HEDEFLER
PROJENİN AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
İdeal durum- uzun dönemde
gerçekleşir.
Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün,
ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan
ve belli bir zaman ve yere bağlı
olarak tanımlanmalıdır.
Projenin amacına ulaşılması için
yerine getirilmesi gereken alt hedefler
- ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak
tanımlanmalıdır.
Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı
olarak kaynakların kullanılması ve
proje amacına ulaşmayı sağlayacak
sonuçların üretilmesidir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımlar
Riskler:
 Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade
ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
 Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu
olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
 Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımların MÇM’ne Yerleştirilmesi
Müdahale MantığıProjenin Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Projenin Genel
Hedefi
Projenin Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Araçlar / Kaynaklar
Maliyet / Bütçe
(opsiyonel)
(opsiyonel)
Ön-koşullar
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
Copyright 2006. DeLeeuw International. All Rights Reserved.
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başarı Göstergeleri
Nedir?
 Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm
olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan
araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik,
Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
 Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların özelliklerini açıklığa
kavuştururlar,
 Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar,
 Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Doğrulama Kaynakları
 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi
sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
 Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları
da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
 Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje
kayıtları, resmi istatistikler vs.),
 Bilgiyi kimin sağlayacağı,
 Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.).
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
Faaliyet Planı ve Bütçe
Bütçet
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Bütçe
Bütçe
Maaşlar 5000 5500
Yolluklar 1250 1750
3750 4250
Araç Gid. 750 750
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
400 400
850 1100
2300 3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Faaliyet Planı, örnek
Faaliyet adı
1.ay
2.ay
3.ay
4.ay
1. Girişimcilik eğitimleri
1.1 Eğitim hazırlıkları
1.1.1 Eğitim müfredatı ve
dokümanların hazırlanması
1.1.2 Eğitimcilerin seçilmesi
1.1.3 Lojistik hazırlıkların yapılması
1.1.4 Katılımcıların belirlenmesi
1.2 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi
1.3 Eğitim değerlendirmesi
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
5.ay
6.ay
Bütçe, örnek
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Faaliyet Bütçesi
1
Birim
Giderler
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili
diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar,
yerel personel)3
1.1.1 Teknik
Aylık
1.1.1.1 Eğitmen
günlük
1.1.2 İdari / destek personeli
Aylık
1.1.2.1 Proje Koordinatörü
Aylık
1.1.2.2 Asistan
Aylık
1.1.2.3 Muhasebeci (yarı zamanlı)
Aylık
1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili
diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, Aylık
yabancı/uluslararası personel)
1.3 Görev/seyahat gündelikler5
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) (Almanya) (5
Gündelik
kişi 5 gün)
1.3.2 Yerel (proje personeli) (İstanbul 2 gün 5
Gündelik
kişi)
Tüm Yıllar
Birim Birim Maliyet
sayısı maliyet (AVR)
(AVR)
60
xxxxx
xxxxx
12
12
6
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
25
xxxx
xxxxx
10
xxxx
xxxxx
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Süreci - KISITLI ÇAĞRI
1
Başvuru Sahibi hibe
rehberini inceler, proje
fikrinin uygun olduğu
değerlendirmesini yapar
4
6
2
Hazırlık için proje fikrini analiz
eder, Mantıksal Çerçeve
belgesini hazırlar, faaliyet
planını çıkarır ve bütçesini
düzenler
Sözleşme Makamı, Proje Ön
Teklifleri’ni değerlendirir ve
puanlandırır. Başarılı olan Başvuru
Sahipleri Tam Başvuru Aşaması için
davet edilir
Tam Başvuru değerlendirilir ve şartlı
seçilen projelerden Başvuru Sahibi ve
Eş-Başvuru Sahip(ler)inin uygunluğuna
dair destekleyici belgeler istenir
5
3
Proje Ön Teklifi’ni hazırlar ve en
geç rehberde belirtilen son tarih
ve saatte Sözleşme Makamı’na
sunar
Başvuru Sahibi, Proje Ön Teklifi’ni
ayrıntılandırarak Tam Başvuru Formu, Bütçe,
Mantıksal Çerçeve ve diğer istenen belgeleri
hazırlayarak, en geç rehberde belirtilen son
tarih ve saatte Sözleşme Makamı’na sunar
7
Son aşamada Başvuru/Eş-Başvuru
Sahiplerinin uygunluğu da
değerlendirildikten sonra seçilen projelerle
hibe sözleşmesi imzalanır
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru için Gereken Belgeler
 I. Aşama:
 II. Aşama:
 Proje Ön Teklifi
(Hibe Başvuru Formu /EK A/
Kısım A)
 Kontrol Listesi
(Hibe Başvuru Formu/ EK A/
Kısım A, Bölüm 2)
 Başvuru Sahibinin ıslak imzalı
Beyanı
(Hibe Başvuru Formu /Ek A/
Kısım A, Bölüm 3)
 Başvuru Formu
(Hibe Başvuru Formu EK A/
Kısım B)
 Bütçe (EK B)
 Mantıksal Çerçeve (EK C)
 Diğer Belgeler:
 Uygun hallerde Ek P (Diğer
tekliflerde yer alma durumu)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Temel Kurallar:
 Proje Ön Teklifi EK-A kısmında belirtilen kurallara mutlaka uyulmalı,
 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar
boşluğu),
 Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli,
 Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı,
 Kısım A Bölüm 2’de yer alan Kontrol Listesi doldurulmalı,
 Başvuru Sahibi’nin Beyanı doldurulup imzalanmalı (ıslak imza),
El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Kapak Sayfası / Tablo
 Bu bölümde tablo halinde ilgli bilgiler tamamlanmalıdır:
Proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, Başvuru Sahibi’nin adı ve
tabiyeti, Başvuru Sahibi’nin PADOR numarası, devam eden sözleşme
numarası (varsa), yasal statüsü,
Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluşların bilgileri.
Başvuru Sahibi’nin eksiksiz iletişim bilgileri
Başvuru Sahibi ile irtibat kurulamaması durumunda Sözleşme
Makamı sorumlu tutulmayacaktır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Kısım A Bölüm 1 – Proje Özeti
 Bu bölümün Proje Ön Teklifi’nin ana bölümleri doldurulduktan sonra,
projenin özeti niteliğindeki bilgilere cevap verecek şekilde
doldurulması tavsiye edilir.
 Tablo halinde proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, süre, hibe
miktarı ve yüzdesi, amaçları, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar,
beklenen sonuçlar ve ana faaliyetler verilmelidir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Kısım A Bölüm 1 -Projenin Tanımı (En fazla 1 sayfa)
 Proje ile ilgili arka plan bilgi,
 Projenin hedefleri,
 Projenin ana paydaşları,
 Faaliyetler çıktılar ve sonuçlar,
 Proje süresi,
 Başarı göstergeleri.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Kısım A Bölüm 1 – Projenin İlgililiği
(En fazla 3 sayfa)
 1.1.1 Proje Ön Teklifi’nin, teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri ile
olan ilgisi,
 1.1.2 Projenin hedef bölgenin / sektörlerin ihtiyaç ve kısıtları olan ilgisi,
 1.1.3 Projenin hedef grup ve faydalanıcıların ihtiyaçları ile olan ilgisi
ve belirtilen ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulmaya nasıl yardım
edileceği,
 1.1.4 Katma değer unsurları.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
ÖNEMLİ!
 Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı belirtilmelidir.
(Yanlış: 150.000-200.000 avro arasında/ Doğru: 200.000 avro)
 Proje Ön Teklifi’nde (EK- B Bütçe) sunulmayacaktır. Bütçe ve diğer ilgili
belgeler, Tam Başvuru Formu sunması için davet edilecek Başvuru
Sahiplerinden istenecektir.
 Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB katkısı) Tam
Başvuru aşamasında %20’den (+/-) daha fazla değiştirilemez.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
ÖNEMLİ!
 Proje Ön Teklifi’nde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam
Başvuru Formu’nda değiştirilmesi uygun değildir.
 Sadece Proje Ön Teklif Formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu
belgenin
proje ile ilgili TÜM bilgileri içermesi büyük önem
taşımaktadır. İlave olarak başka ek belge gönderilmemelidir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
İşaretleyiniz
PROJE ÖN TEKLİFİNİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN
TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL
EDİNİZ VE İŞARETLEYİNİZ:
Projenin Adı:
Evet
KISIM 1 (İDARİ UYGUNLUK)
1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan Proje Ön Teklifi talimatları takip edilmiştir.
2. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır.
3. Proje, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır. Birden fazla dilde yazıma onay verildiği durumlarda
Ülkedeki hedef nüfus yarafından yaygın olarak kullanılan dilde hazırlanması gerekmektedir.
4. Proje 1 asıl 2 kopya olarak sunulmuştur.
5.
Proje Ön Teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur.
KISIM 2 (UYGUNLUK)
6. Proje uygun ülke(ler)de veya talep edilen asgari sayıdaki uygun ülkelerde uygulanacaktır.
7. Proje süresi 10 ile 12 ay arasındadır. (izin verilen asgari ve azami süre)
8.
Talep edilen hibe tutarı asgari ve azami rakamlar arasındadır
9.
Bu Kontrol Listesi ve Başvuru sahibinin beyanı başvuru sahibi tarafından doldurulmuştur ve Proje Ön Teklifi
ile gönderilmiştir
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
Hayır
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Sahibi’nin Beyanı
Hibe Başvuru Formu /Ek A/ Kısım A, Bölüm 3
Mutlak suretle kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı
(mavi kalem) olarak sunulmalıdır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
 Proje Ön Teklifi paketinde SADECE aşağıdaki belgeler
bulunmalıdır:
 Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu EK A/Kısım A) Bu
kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır)
 Kontrol Listesi
 Başvuru Sahibi’nin ıslak imzalı Beyanı
 Proje Ön Teklif başvurusu A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya
halinde sunulmalıdır.
 Proje Ön Teklifi elektronik ortama (CD) kaydedilmeli ve zarfın
içinde sunulmalıdır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ABC Derneği
Atatürk Cad. No: 5
Ankara, 06500
ÖRNEK ZARF
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
Referans No: EuropeAid/135743/ID/ACT/TR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4,
06550, Çankaya, Ankara, Türkiye
Açılış oturumundan önce açmayınız
Not to be opened before the opening session
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi:
10.06.2014 (Elden teslimler için son başvuru süresi
10.06.2014 günü saat 16:00’da dolmaktadır.)
ÖNEMLİ!!!!! Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön
Teklifleri doğrudan reddedilecektir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
Sorular:
Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç
olmamak kaydıyla (en geç 20.05.2014), e-posta ya da faks yoluyla ve teklif
çağırısının referans numarası açıkça belirtilerek aşağıdaki adrese
gönderilebilir:
E-posta adresi: [email protected]
Faks: 00 90 312 442 90 15
Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı’nın soruları cevaplama zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (en
geç 30.05.2014) yayınlanacaktır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
1) Proje Ön Teklifleri Değerlendirme Tablosu üzerinden
değerlendirilir, 50 puan üzerinden en az 30 puan alan
başvurular dikkate alınacaktır.
2) Teklif listesi en yüksek puan alan tekliflerden başlayarak
sıralanacak. Mevcut hibe miktarının 2 katı kadar değerde
Proje Ön Teklifi sahibi Sözleşme Makamı tarafından Tam
Başvuru için davet edilecektir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
Puan
1. Projenin İlgililiği
1.1 Teklif, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne derece ilgilidir?*
Alt puan
5x2**
1.2 Teklif, hedef ülkenin/lerin veya bölgenin/lerin ihtiyaçları ve sorunları ile ne derece
ilgilidir? (diğer AB öncelikleriyle sinerjiyi içeren ve tekrardan kaçınmayı önleyen)
5x2*
1.3 Kapsananlar (nihai faydalanıcılar ve hedef kitle) ne derece açık tanımlanmış ve stratejik
olarak seçilmiştir? İhtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve teklif bunları uygun biçimde ele
almakta mıdır?
1.4 Teklif çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin
ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkın hakları veya yenilikçilik ve iyi uygulamalar ve bu
rehberde madde 1.2’de belirtilen diğer ilave öğeler gibi belirli katma değer unsurlarını
kapsıyor mu?
2. Projenin Tasarımı
2.Projenin tasarımı ne derece uyumlu ve tutarlıdır?
5
Özellikle, ilgili problemlerin analizini yansıtıyor mu, dışsal etkenleri ve ilgili paydaşları
dikkate alıyor mu?
2.2 Proje hedefler ve beklenen sonuçlar ile ilgili olarak uygulanabilir ve tutarlı mı?
TOPLAM
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
30
5
Alt puan
5x2**
20
5x2**
50
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
ÖNEMLİ!!!
Proje Ön Teklifi aşamasında “İlgililik” bölümünden alınan
puan (en fazla 30 puan) Tam Başvuru Aşaması’nda
puanlamaya doğrudan dahil edilecektir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hatırlatmalar- Tavsiyeler
 Başvuru Sahibi bilgisinde kişi ismi yazılmamalı – Kurum ismi
yazılmalı
 Proje Ön Teklifi formunda mutlak suretle talep edilen hibe miktarı
ve yüzdesi belirtilmeli
 Proje süresi mutlak suretle rehberde belirtilen süre bilgisi ile
uyumlu olmalı
 Yazı karakteri Arial 10 punto olmalı
 Proje Ön Teklifi 5 tam sayfayı geçmemeli
 Başvuru Sahibi’nin Beyanı mutlaka ıslak imzalı olmalı
 Elektronik kopya sunulmalı, (1 CD yeterli)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hatırlatmalar- Tavsiyeler
 Birden fazla başvuru varsa mutlaka ayrı ayrı zarflarda gönderilmeli
 Posta ile gönderilerde gönderilen tarihin takip edilebilmesi için
damganın okunaklı olması önemli
 Başvurular Türkçe veya İngilizce gönderilmeli,
 Zarf üstünde olması gereken tüm bilgiler eksiksiz ve doğru biçimde
yer almalı
 Yalnızca rehberde belirtilen adrese gönderilmelidir. Farklı adreslere
yapılan gönderimlerde Sözleşme Makamı sorumluluk kabul
etmez.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
TEŞEKKÜR EDERİZ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Hibe ve Tanıtım Projesi

similar documents