สัญญาณไฟจราจรข้ามถนนอัตโนมัติ ด้วยชุดกล่องสมองกล IPST MicroBOX

Report
 เพือ
่ ออกแบบและสราง
้
แบบจาลองสั ญญาณไฟจราจร
ขามถนนโดยอั
ตโนมัต ิ ดวย
้
้
โมดูลตรวจจับระยะทางแบบ
อินฟราเรด
 เพือ
่ ศึ กษาหลักการทางานของ
ชุดกลองสมองกล
IPST
่
MicroBOX
 เพือ
่ ลดการเกิดอุบต
ั เิ หตุบริเวณดานหน
้
้า
โรงเรียน จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
 เพือ
่ ให้เกิดความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยแกคนที
ข
่ ามถนน
่
้
 เพือ
่ แบงเบาภาระเจ
่ ราจร
่
้าหน้าทีจ
อุปกรณ/เครื
อ
่ งมือทีใ่ ช้ในการ
์
ดาเนินงาน
แผนไม
อั
กระดาษสติก
๊ เกอรหั
สี์ วแรง้
่
้ ดหนา
สายไฟ
ฉนวนหุ้มสายไฟ
กรรไกร
ลวดตะกัว่
ปื นกาว
อุปกรณ/เครื
อ
่ งมือทีใ่ ช้ในการ
์
ดาเนินงาน
โมดูลตรวจจับระยะทาง
แผงวงจร
แบบอินฟราเรด
แผงวงจรแสดงผล
ควบคุมหลัก
ตัวเลข 4 หลัก : Displa
IPSTMicroBOX
หลอดไฟ LED แสดงผล 3 สี
(แดง, เหลือง, เขียว)
ระยะหางของวั
ตถุ
่
ครัง้ ที่
การทางานของสั ญญาณไฟ
ฝั่งทางมาลาย
้
(เซนติเมตร)
สาหรับคนเดินขาม
้
ข้ามถนน
ฝั่งถนนการ
เดินรถ
1
1
ไมท
่ างาน
ไมท
่ างาน
2
2
ไมท
่ างาน
ไมท
่ างาน
3
3
ไมท
่ างาน
ไมท
่ างาน
4
4
ทางาน
ทางาน
5
5
ทางาน
ทางาน
6
10
ทางาน
ทางาน
ครัง้
ที่
1
ระยะเว
การทางานของ
ลา
สั ญญาณไฟ
(วินาที)
1
ฝั่งทาง
ม้าลาย
ฝั่งถนน
หมายเหตุ
การเดิน
รถ
ไม่
ไม่
ทางาน
ทางาน
ไม่
ไม่
-
วิดโี อ
@Last Software. (2009). Google SketchUp คืออะไร ???. [ออนไลน].
์
เขาถึ
้ งขอมู
้ ลไดจาก
้
http://www.sema.go.th/files/Content/Healthiness/k4/0005/pksix/cont
ent17/sketch1.html. [5 ธันวาคม 2556]
Applicad. (2010). อะไรใหมใน
Google SketchUp Pro 7. [ออนไลน].
่
์
http://www.applicadthai.com/business/google-sketchup-pro. [5
ธันวาคม 2556]
Songkran. (2009) จุดกาเนิดของภาษา C. [ออนไลน].
์ เขาถึ
้ งขอมู
้ ลไดจาก
้
http://phochan16.blogspot.com/. [5 ธันวาคม 2556]
Tawan Yommueng. (2009) รู้จักกับภาษา C. [ออนไลน].
์ เขาถึ
้ งขอมู
้ ล
ไดจาก
http://members.tripod.com/meteor_hun/page-a.htm. [5
้
กุมภาพันธ ์ 2557]
นายพลเทพ เลิศวรวนิช(2010) การออกแบบสั ญญาณไฟจราจรบนทาง
หลวง[ออนไลน].
์ เขาถึ
้ งขอมู
้ ลไดจาก
้
http://www.smartdoc.doh.go.th/PubDocInfo.asp?DocID=810556
[5 กุมภาพันธ ์ 2557]
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547). คูมื
์
่ อการเขียน
โปรแกรมภาษา C สาหรับใช้งานกลองสมองกล
IPST-MicroBOX. บริษท
ั
่
อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด, กรุงเทพมหานคร.
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547).
์
คูมื
้ งตนของกล
องสมองกล
IPST่ อการทดลองเบือ
้
่
MicroBOX. บริษท
ั อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด,
กรุงเทพมหานคร.
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547).
์
คูมื
IPST-MicroBOX.
่ ออ้างอิงและใช้งานกลองสมองกล
่
บริษท
ั อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด, กรุงเทพมหานคร.
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547).
์
คูมื
่ อการทดลองตัวตรวจจับแบบพิเศษและสื่ อสารขอมู
้ ลกับ
คอมพิวเตอรของกล
องชุ
ดสมองกล IPST-MicroBOX.
่
์
บริษท
ั อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด, กรุงเทพมหานคร.
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547).
์
คูมื
่ อการทดลองและใช้งานตัวตรวจจับของชุดกลองสมองกล
่
IPST-MicroBOX. บริษท
ั อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด,
กรุงเทพมหานคร.
สถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
. (2547).
์
คูมื
่ อการทดลองขับโหลดกระแสสูงของชุดกลองสมองกล
่
IPST-MicroBOX. บริษท
ั อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์ จากัด,
หาข้อมูล
ออกแบบจาลองสร้างแบบจาลอง
การเขียนโปรแกรม
ดาเนินการทดลอง

similar documents