Nina Kallio, TTL

Report
Uusiutuvat merkinnät ja
käyttöturvallisuustiedotteet
Niina Kallio
Työterveyslaitos
SISÄLTÖ
1. Luokitukset
2. Merkinnät
3. Pakkaukset
4. Käyttikset
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
2
Muutosten taustalla uusiutunut
kemikaalilainsäädäntö
• CLP –asetus (20.1.2009)
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
= EU –asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja
pakkaamisesta
• REACH –asetus (1.6.2007)
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals
= EU –asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
3
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
4
CLP –asetuksen tuomat
muutokset
Eroja luokituksissa
• Tavoitteet: terveyden ja ympäristön suojelun tason
parantaminen, kansainvälisen kaupan helpottaminen,
testaustarpeiden vähentäminen
– esim. aineen, jonka välitön myrkyllisyys suun kautta rotalle
LD50 = 257 mg/kg, luokitus nykyisissä järjestelmissä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EU
USA
Kanada
Japani
Australia
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Intia
Kiina
 GHS
Haitallinen (haitallista nieltynä)
Myrkyllinen
Myrkyllinen
Myrkyllinen
Haitallinen
Haitallinen
Vaarallinen
Myrkytön
Vaaraton
Vaara (myrkyllistä nieltynä)
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
6
1. LUOKITUS
• Tunnistetaan aineeseen liittyvät vaarat:
– Fysikaaliset vaarat
– Terveysvaarat
– Ympäristövaarat
• Verrataan aineen tai valmisteen vaaraominaisuuksia
liitteen 1. luokituskriteereihin.
• Seosten osalta hyödynnetään
– Olemassa oleva testausdata
– Päättelysäännöt
– Pitoisuusrajat
• Fysikaalisten vaarojen osalta aine tai seos testataan.
• Muunnostaulukko aineille ja seoksille, jotka luokiteltu
vanhan direktiivin mukaan.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
7
2. MERKINNÄT
• Vaarallisten aineiden myyntipakkaukset tulee varustaa
varoitusetiketeillä (fi/sv).
–
–
–
–
–
–
–
kauppanimi
vaaralliset aineisosat
varoitusmerkit
huomiosanat
vaara- ja turvalausekkeet
toimittajan yhteystiedot
yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten
määrätiedot
• Varoitusmerkinnät poikkeavat aiemmista, joten
varoitusetiketit uusittava siirtymäaikojen kuluessa
• CLP asetus on yhdenmukainen REACH –asetuksen
kanssa
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
8
Huomiosanat ja uudet lausekkeet
• Uutta on huomiosanojen ”Vaara” ja ”Varoitus”
käyttäminen!
• Enemmän vaaraluokkia ja kategorioita
• R –lausekkeet muuttuvat H –lausekkeiksi (Hazard)
• S –lausekkeet muuttuvat P –lausekkeiksi (Precaution) ja
vastaavat nykyisiä S-lausekkeita
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
9
Väistyvät varoitusmerkit
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
10
Uudet varoitusmerkit myynti- ja
käyttöpakkauksiin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terveyshaitta
Syövyttävä
Syttyvä
Ympäristövaarat
Krooninen terveyshaitta
Hapettava
Välitön myrkyllisyys
Paineen alaiset kaasut
Räjähde
Painokelpoiset
merkinnät:
http://www.unece.org/tr
ans/danger/publi/ghs/pic
tograms.html
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
11
Vaaralausekkeet
•
•
•
•
Vastaavat nykyisiä R-lausekkeita
Jokaista vaaraominaisuutta kuvaa yksi vaaralauseke
Kaikki vaaralausekkeet merkitään etikettiin
Ei (vielä) yhdistettyjä vaaralausekkeita
– vrt. nykyinen järjestelmä, esim. R20/22
Uudet lausekkeet saatavilla esim:
www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
12
Vaaralausekkeet
• Fysikaaliset vaarat: H200-H290
– esim. H280: Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää
kuumennettaessa
• Terveysvaarat: H300-H373
– esim. H301: Myrkyllistä nieltynä
• Ympäristövaarat: H400-H413
– esim. H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia
• EU:n lisälausekkeet: EUH001-EUH401
– puuttuvat YK:n GHS-järjestelmästä
– esim. EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon
kuivumista tai halkeilua
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
13
Turvalausekkeet
• Vastaavat nykyisiä S-lausekkeita
• Jokaiseen vaaraominaisuuteen liittyy vaaralausekkeen
lisäksi tietyt turvalausekkeet
• Etikettiin merkitään yleensä enintään 6 tärkeintä
turvalauseketta
• Turvalausekkeiden jaottelu: yleiset, ennaltaehkäisyyn,
pelastustoimenpiteisiin, varastointiin ja jätteiden
hävittämiseen liittyvät
• Myös yhdistettyjä turvalausekkeita
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
14
Turvalausekkeet
• Yleiset: P101-103
– esim. P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
• Ennaltaehkäisy: P201-285
– esim. P285: Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto
on riittämätön
• Pelastustoimenpiteet: P301-391
– esim. P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin
• Varastointi: P401-422
– esim. P412: Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
• Jätteiden käsittely: P501
– P501: Hävitä sisältö/pakkaus…
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
15
Varoitusmerkit kuljetuspakkauksiin
• Ei muutoksia nykyisiin kuljetusmerkintöihin!
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
16
3. PAKKAAMINEN
• Vaaralliset aineet pakattava asianmukaisesti.
–
–
–
–
materiaali
sulkimet
ulkoasun vastattava sisältöä
varoitusetiketit eivät saa irrota ja niiden tulee olla
ymmärrettäviä.
– tarvittaessa näkövammaisten vaaratunnukset
• Jos kemikaali siirretään alkuperäisestä pakkauksesta
toiseen, tulee huolehtia, että myös uudet pakkaukset
merkitään asianmukaisesti.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
17
Esimerkki CLP:n mukaisesta etiketistä
seokselle (www.reachneuvonta.fi)
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
18
CLP -aikataulut
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
+ 2 v. hyllyssä
19
Toimenpiteitä
• Varoitusmerkit sekä vaaralausekkeet poikkeavat
aiemmista.
Kemikaalien pakkaukset uusiutuvat siirtymäaikojen
kuluessa!
• Joitain eroja luokituskriteereissä sekä seosten
laskukaavoissa.
Mahdollisia muutoksia myös luokituksiin.
• Työntekijät tulee perehdyttää uusiin merkintöihin!
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
20
Kysymyksiä tähän mennessä?
www.unohdetutvaroitusmerkit.fi
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
21
REACH ja
uusiutuvat KTT:t
Mitä REACH on?
= Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
= Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta
• Tavoitteena ihmisten ja ympäristön suojeleminen
kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta
• Koskee kemiallisia aineita, joita valmistetaan tai tuodaan
EU –markkinoille vähintään tonni vuodessa aineen
valmistajaa tai maahantuojaa kohden
• Ei koske mm:
–
–
–
–
–
–
alle 1 t vuodessa tuotettuja tai maahantuotuja aineita
Lääkkeitä, elintarvikkeita
Kosmetiikkaa, jätteitä
Radioaktiivisia aineita
Polymeereja
T&K -aineita
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
23
Mitä REACH tarkoittaa?
• Kaikki yli tonnin vuodessa valmistetut tai EU:n alueelle tuodut
olemassa olevat ja uudet aineet tulee rekisteröidä tiettyihin
käyttötarkoituksiin.
• Aineen rekisteröimiseksi tulee aineen vaarallisuus ihmisille ja
ympäristölle arvioida ja toimittaa tiedot aineen
ominaisuuksista kemikaalivirastoon (ECHA).
• Vaarallisimpien aineiden käyttö voidaan kieltää, käyttöä
voidaan rajoittaa tai aineen käyttö voidaan asettaa
luvanvaraiseksi.
– syöpävaaralliset aineet
– perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet
– ympäristössä hitaasti hajoavat, ympäristöön kertyvät ja
myrkylliset aineet
– vastaavaa huolta aiheuttavat aineet
• Tarkempaan kemikaaliturvallisuusarviointiin joutuvat
edellä mainitut erityistä vaaraa aiheuttavat aineet sekä aineet,
joita tuotetaan suuria määriä (yli 10 t/v valmistajaa tai
maahantuojaa kohden).
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
24
Käyttöturvallisuustiedote toimii
viestikapulana
= Asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen
ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä.
• Myös REACH rekisteröinneissä kerätty tieto tiivistetään
käyttöturvallisuustiedotteisiin.
• Vastaanottajan on ktt:n tietojen perusteella osattava
ryhtyä toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi.
• Sisältää 16 kohtaa
• Laaditaan kemikaalin teollisuus- tai ammattikäyttöön
sekä pyydettäessä kuluttajakäyttöön.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
25
Käyttöturvallisuustiedote
• KTT:n laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija
tai muu toiminnanharjoittaja, joka vastaa kemikaalin
markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta.
• Toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisenä
ensimmäisen kemikaalitoimituksen yhteydessä.
• Suomeksi ja pyydettäessä ruotsiksi.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
26
Koska vaaditaan KTT?
Uudet REACH
KTT-pohjat:
www.reachneuvonta.fi
• Käyttöturvallisuustiedote tulee tehdä,
– jos kemikaali (aine tai seos) on luokiteltu vaaralliseksi
– jos aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai
erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
– jos aine sisältyy ns. kandidaattilistaan
• KTT on toimitettava vastaanottajan pyynnöstä, jos seos
ei täytä vaaralliseksi luokittelun kriteereitä mutta
sisältää:
– terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään 1 %
(kaasumaista vähintään 0,2 %).
– vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) PBT-, vPvBainetta, tai luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla olevaa
ainetta
– ainetta, jolle on yhteisöalueella määrätty työperäisen altistumisen
raja-arvo (HTP –arvo)
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
27
Miten ainesosat ilmoitetaan
koostumustiedoissa (KTT:n kohta 3)
• Luokitellut valmisteet
– Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, kun pitoisuudet
ylittävät ns. huomioonotettavat pitoisuudet
– Aineet, joille on säädetty työperäisen altistumisen raja-arvo.
– PBT ja vPvB aineet, jos yksittäisen aineen pitoisuus on yli 0,1 %.
• Luokittelemattomat valmisteet
– Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, kun pitoisuus on yli
1%
– Aineet, joille on säädetty työperäisen altistumisen raja-arvo.
– PBT ja vPvB aineet, jos yksittäisen aineen pitoisuus on yli 0,1 %.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
28
Huomioon otettavat pitoisuudet/CLPasetus, liite 1
Vaaraluokka
Huomioon otettavat
pitoisuudet
Välitön myrkyllisyys
Kategoriat 1-3
Kategoria 4
0,1%
1%
Ihosyövyttävyys/ihoärsyttävyys
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
1%
Ihoa tai hengitysteitä herkistävä
0,1%
Perimää vaurioittava
Kategoriat 1A ja 1B
Kategoria 2
0,1%
1%
Syöpää aiheuttava
Kategoriat 1A ja 1B, kategoria 2
0,1%
Lisääntymiselle vaarallinen
Kategoria 1A ja 1B, kategoria 2
0,1%
jatkuu…
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
29
Huomioon otettavat pitoisuudet/CLPasetus, liite 1
Vaaraluokka
Huomioon otettavat
pitoisuudet
Elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen tai
toistuva
Kategoriat 1 ja 2
1%
Aspiraatiovaara
Kategoria 1
1%
Vaarallinen vesiympäristölle
Välitön tai krooninen, kategoria 1
Krooninen, kategoriat 2-4
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
0,1%
1%
30
Mikä muuttuu?
1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön
tai yrityksen tunnistetiedot
2. Vaaran yksilöinti
3. Koostumus ja tiedot aineosista
4. Ensiaputoimenpiteet
5. Palontorjuntatoimenpiteet
6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
7. Käsittely ja varastointi
8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
10.Stabiilisuus ja reaktiivisuus
11.Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
12.Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle
13.Jätteiden käsittelyyn liittyvät tiedot
14.Kuljetustiedot
15.Lainsäädäntöä koskevat tiedot
CSR, SVHC
16.Muut tiedot
Altistumisskenaariot
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
2. Luokitus ja
merkinnät!
8. DNEL/PNEC
12.5 PBT
31
Mikä muuttuu?
• Lomakkeen kohta 1: Tuotetunniste, tunnistetut käytöt,
REACH-rekisteröintinumero, yrityksen sähköpostiosoite
• Kohta 2. CLP -asetuksen tuomat muutokset
luokituksissa ja merkinnöissä.
• Kohdat 2 ja 3 vaihtavat paikkaa
• Kohta 8: DNEL- ja PNEC-arvot
• Kohta 12: lisäys PBT-arvioinnin tulokset
• Kohta 15: CSR, SVHC, rajoitukset
• Liitteeksi altistumisskenaariot
• KETU rekisteriin toimitettavat kemikaali-ilmoitukset
muuttuvat noudattamaan uutta ktt –formaattia.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
32
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
33
Aikataulu
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
34
KTT:n tarkistaminen
Altistumisskenaarion tarkistaminen
• Aikaa turvallisuustoimenpiteiden käyttöönottoon on 12
kuukautta siitä hetkestä, kun uusi
käyttöturvallisuustiedote on saapunut.
• Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältämistä
altistumisskenaarioista tarkastetaan:
Kohta 1. Aineen tunnistetut käytöt
Kohta 2. Vaaran yksilöinti
Kohta 3. Koostumus ja tiedot
ainesosista
Kohta 7. Käsittely ja varastointi
Kohta 8. Altistumisen ehkäiseminen
ja henkilösuojaimet
Kohta 15. Luvanvaraisuus ja
mahdolliset rajoitukset
Liitteenä olevat altistumisskenaariot!
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
36
Jos altistumisskenaario ei kata kyseistä
käyttöä,
• voit pyytää toimittajaa laatimaan altistumisskenaarion
käytöstäsi.
• muuttaa käyttötapaasi skenaarion mukaiseksi.
• vaihtaa kemikaalin toimittaja sellaiseen, jolla kyseinen
aine on rekisteröity käyttötarkoitukseesi.
• etsiä käyttöösi korvaavan, vähemmän vaarallisen aineen
tai valmisteen.
• laatia oman kemikaaliturvallisuusarvioinnin.
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
37
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
38
Kiitokset!
tel. 043 824 3246
[email protected]
Työterveyslaitos / Niina Kallio / 22.10.2010
39

similar documents