Национална легислатива за хемикалиите

Report






Законот за хемикалии ги транспонира слениве
регулативи
ЕЗ 1272/08, Глобално хармонизираниот систем
на класификација, одбележување и пакување
на хемикалиите GHS/CLP
ЕЗ 1907/06, Регистрација, евалуација,
авторизација на хемикалиите, REACH
ЕЗ 98/08, Ставање на биоцидни производи во
промет
ЕЗ 648/04, Ставање на детергенти во промет
ЕЗ 689/08, Увоз-извоз на опасни хемикалии
•
•
•
Конвенција за недозволена трговија
со опојни дроги;
Конвенција за забрана на хемиски
оружја;
Ротердамска Конвенција;





REACH создава многу нови должности за компаниите базирани на
улогата која тие ја имаат во правењето, продавањето или користењето
на хемикалиите.
Најважниот прв чекор во разбирањето на тоа што REACH претставува за
вашиот бизнис е да откриете со кои всушност хемиски супстанции
работите и во кои количини.
Треба да разберете дали работите со супстанции како такви или во
препарати.
Треба да направите список на хемикалиите со кои работите вклучувајќи,
трговско име на супстанцијата, количини со кои работите, доставувачот
на хемикалијата, броевите за идентификација на хемикалијата,
начините на означување и пакување, итн.
Откако веќе знаете кои хемикалии играат улога во вашиот бизнис,
можете да осознаете колку е важна одредена супстанција или
препарат за вашата компанија и какви ќе бидат последиците ако REACH
влијае на ланецот на набавка на таа супстанција

Ако директно увезувате нешто надвор од
ЕУ/ЕЕА, без разлика дали е хемиска
супстанција (вклучително и метали), смеса (н.п.
бои, козметика), производи (крајни продукти,
н.п. облека или пластични производи) или
производи кои содржат супстанции кои треба
да бидат ослободени (н.п. миризливи пенкала),
тогаш многу е веројатно дека ќе имате
одредени должности според REACH.
A
Име на
супста
нцијат
а/преп
аратот
Б
Име и
адрес
а на
достав
увачот
В
CAS/EI
NECS
броеви
Г
Количи
на
купена
(во
тони
годишн
о)
Д
Класи
фикац
ија и
означу
вање
Ѓ
Употре
ба
Е?
Покриени
начини на
употреба со
регистрација
[Пререгистрациск
и број] (г/б)?
Доставување Пријава за упис на
хемикалиите во Регистерот на
хемикалии до Бирото за Лекови;
 Досие за хемикалијата;
1. Трговско/заштитено име и друга
идентификација на хемикалијата;
2. Податоци за количината на
хемикалијата што се става во
промет;
3. Податоци за секој познат начин на
користење на хемикалијата;
4. Податоци за хемискиот состав.
 Безбедносен лист;

Задолжителна размена на
информации по синџирот на
набавка;
 Следење на новите информации од
Листа на забрани и ограничувања за
употреба на хемикалии (Службен
Весник на Р.М. Број 57/11 и 67/12)
Листа на високоризични супстанции(кои
оредизвикуваат загриженост) SVHC
(Службен Весник на Р.М. Број 156/11 и
120/12)



Оваа Регулатива треба да обезбеди висок степен
на заштита на човечкото здравје и животната
средина како и да обезбеди слободно движење
на хемиските супстанции, смеси и конкретни
специфични производи, а во исто време да ја
зголеми конкурентноста и иновативноста. Со оваа
Регулатива, исто така, треба да се унапреди
развојот на алтернативните методи за проценка
на опасностите од супстанците.
Ефикасното функционирање на внатрешниот
пазар на супстанци може да се постигне само
доколку условите за супстанци значително не се
разликуваат од една земја-членка до друга земјачленка.


Во согласност со планот за спроведување,
донесен на 4 септември 2002 година на
Светскиот самит за одржлив развој во
Јоханесбург, Европската унија се залага до 2020
година да постигне хемиските супстанци да се
произведуваат и употребуваат на начин што ќе
доведе до минимизирање на значајните
неповолни влијанија врз здравјето на луѓето и
животната средина.
Оваа Регулатива ги следи најразличните
декларации со коишто Заедницата ја потврди
својата намера да допринесе во создавање на
глобално хармонизирани критериуми за
класификација и одбележување, не само на
ниво на Обединетите Нации, но и со
инкорпорирање на интернационалните
критериуми во Законодавствството на Европската
Заедница.


Производителот, увозникот или натамошниот
корисник е должен да ги класифицира,
одбележува и пакува хемикалиите или
одредени производи согласно прописите на
овој закон;
Класификацијата на хемикалиите се
спроведува врз основа на проценка на
физичко-хемиските својства, својствата кои
влијаат врз здравјето на луѓето и животната
средина, како и врз основа на
критериумите за класификација на
хемикалиите во одредени класи на
опасност;

Најзначајната промена е во делот на
знаците (пиктограмите) за опасност.
Биоциди се активни супстанции и
смеси кои содржат една или повеќе
активни супстанции наменети за
уништување, спречување на дејството
и намалување на опасноста од кој
било штетен организам на хемиски
или биолошки начин.

1.
2.
3.
4.
Биоцидните производи според типот
се групираат во четири групи:
Дезифициенси и општи биоцидни
производи;
Конзерванси;
Контрола на штетници;
И други биоцидни производи.
Детергент е супстанција или смеса
која содржи сапуни и/или други
површински активни супстанции
наменети за миење и чистење. Во
детергенти спаѓаат и
 помошни смеси за перење
(претперење, плакнење и/или
избелување на облека),
 омекнувачи за облека,
 смеси за други чистења и слично.
Детергентите кои се ставаат во промет треба да
ги исполнуваат условите по однос на
биоразградивоста и означувањето утврдени со
овој закон.
 За ПАС кои се и активни супстанции во
биоцидните производи, а се користат како
дезинфициенси, не се применуваат
испитувањата за примарна и конечна
биоразградливост, дополнителната процена на
ризик и методите за испитување и анализа на
детергенти, ако се:
- наведени во Листата на активните супстанции за
вклучување во биоцидни производи и во Листата за
вклучување во нискоризични биоцидни производи.

Јавна здравствена установа-Клиника
за токсикологија.
Центарот собира, обработува
податоци и информира за акутни
труења и други несакани ефекти,
прави документирање и врши
информативни и консултативни
активности, води регистар, учествува
во формирање на централна база на
антидоти во РМ.
Прашања!?

similar documents