กองทัพประชาชนใหม่

Report
กองทัพ
ประชาชนใหม่
NEW PEOPLE
ARMY
NEW PEOPLE ARMY
• กองทัพประชาชนใหม่ NPAเป็ นองค์กรอยูใ่ นประเทศฟิ ลิปปิ นส์ รัฐบาล
หลายแห่งทัว่ โลกจัด NPA เป็ น ผูก้ ่อการร้าย และถูกออกแบบมาเพือ่ ทาลาย
รัฐบาลของฟิ ลิปปิ นส์
• ประธานาธิบดีมาคาปากาล-อาโรโยแห่งฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นผูส้ นับสนุนความพยายามต่อต้าน การก่อการร้ายที่เด็ด
เดี่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเสนอให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่กองกาลังร่ วมเคลียร์พ้ืนที่ให้
เครื่ องบินสหรัฐฯ บินผ่าน และให้สิทธิแก่เครื่ องบินสหรัฐฯ ที่เข้าร่ วมในปฏิบตั ิการเพื่อเสรี ภาพลงจอด หลังการ
พิจารณากฎหมายอย่างมาราธอน สภาสูงฟิ ลิปปิ นส์ตดั สิ นใจผ่านกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินปี พ.ศ. 2544
เมื่อวันที่ 29 กันยายน กฎหมายฉบับนี้สามารถเอาชนะฝ่ ายผูค้ ดั ค้านและผ่านออกมาอย่างรวดเร็ วในขณะที่สภา
สูงฟิ ลิปปิ นส์ดาเนินมาตรการสนับสนุนความพยายามของนานาประเทศในการยึดทรัพย์สินของผูก้ ่อการร้ายทัว่
โลก นอกจากนี้ กองทหารฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งได้รับการอบรมและความช่วยเหลือจาก สหรัฐฯ ยังได้เพิ่มกาลังโจมตี
ผูก้ ่อการร้ายกลุ่มอาบู ไซยัฟ ซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการลักพาตัว เพื่อเรี ยกค่าไถ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมามากขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม
•
ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มหัวรุ นแรงขนาดเล็กใน
ฟิ ลิปปิ นส์ ยังคงโจมตีเป้ าหมายชาวต่างประเทศ
และท้องถิ่น กลุ่มกบฏอาบู ไซยัฟ ซึ่งรัฐบาล
สหรัฐระบุให้เป็ นองค์การผูก้ ่อการร้าย
ต่างประเทศ ในปี 1997 กลับเข้ามาอยูใ่ นรายชื่อ
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2544 โดยเป็ น
ผูล้ กั พาตัว ชาวอเมริ กนั 3 คนและชาวฟิ ลิปปิ นส์
อีก 17 คนเมื่อเดือนพฤษภาคมจากรี สอร์ทบน
เกาะ ปาลาวันทางตอนใต้ของฟิ ลิปปิ นส์ จาก
จานวนเหยือ่ ค่าไถ่ 20 ราย ปรากฏว่า 15 ราย
หลบหนีออกมาได้หรื อยอมจ่ายค่าไถ่ อีก 3 ราย
ถูกฆ่า (รวมถึงกิเยอร์โม โซเบโร ชาวอเมริ กนั )
และมีชาวอเมริ กนั อีก 2 รายที่ยงั คงถูกจับกุมตัว
เมื่อตอนปลายปี "แก๊งค์เพนตากอน" ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ที่จบั กุมตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่ที่รับผิดชอบการจับกุม
ตัวและ/หรื อการฆาตกรรมชาวจีน อิตาเลียน
และฟิ ลิปปิ นส์ในปี 2001 มีรายชื่อปรากฏใน
บัญชีรายชื่อยกเว้นผูก้ ่อการร้ายสหรัฐ (US
Terrorism Exclusion List) เมื่อเดือนธันวาคม
•
การเจรจาสันติภาพกับพรรคคอมมิวนิสต์ของ
ฟิ ลิปปิ นส์/กองทัพประชาชนใหม่ (CPP/NPA) เริ่ ม
ขึ้นเมื่อเดือนเมษายนแต่ชะงักลงในเดือนมิถุนายน
หลังจากกลุ่มเอ็นพีเอ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้กาลัง ในพรรค
คอมมิวนิสต์ซีพีพี ออกมารับผิดชอบการสังหาร
สมาชิกสภาสูงจากคากายันของ ฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อวันที่
12 กันยายน กลุ่ม Alex Boncayao Brigade (ABB)
ซึ่งแตกออกมาจาก CPP/NPA เข้าร่ วมในการต่อสูก้ บั
กองทัพฟิ ลิปปิ นส์เป็ นช่วง ๆ ตลอดทั้งปี
ประวัติยอ่
•
กลุ่ม NPA เป็ นกองกาลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์ (Communist Party Of The Philippines-CPP) แนวทาง
ลัทธิเหมา จัดตั้งเมื่อ มีนาคม ค.ศ.1969 โดยนาย Jose Maria Sison ปัจจุบนั พานักอยูใ่ นเนเธอร์แลนด์ (ลี้ภยั ทาง
การเมืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1987)และเป็ นที่หวั หน้าคณะที่ปรึ กษากลุ่ม National Democratic Front (NDF)ซึ่งเป็ น
กลุ่มสายการเมืองของ CPP(จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 โดยDr.Luis Jalandoni ในUtrechtเนเธอร์แลนด์ ) และกลุ่ม
คอมมิวนิสต์เล็กๆอีก 13กลุ่มในการเจรจากับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ ทั้งนี้ CPPเคยเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์
แต่ตอ้ งยุติการเจรจาไป หลังจากที่กลุ่มNPA สังหารสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 2คน เมื่อ มิถุนายน ค.ศ.2001
•
เมื่อกุมภาพันธ์ ค.ศ.2004 กลุ่มNDF กับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์เริ่ มเจรจาสันติภาพอีกครั้งแต่ไม่ปรากฏความคืบหน้า
มากนัก เพราะกลุ่มต้องการให้รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ถอนชื่อกลุ่มNPAออกจากรายชื่อ
กลุ่มก่อการร้ายของสหรัฐอเมริ กา ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ให้คามัน่ ว่าจะดาเนินการดังกล่าว ขณะที่กลุ่มNPA ยังคง
เคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก่อนวันเลือกตั้งทัว่ ประเทศ เมื่อ10พฤษภาคม ค.ศ.2004
กิจกรรม
 ปฏิบตั ิการโจมตีเจ้าหน้าที่ความมัน่ คง รวมทั้ง
วางระเบิด วางเพลิง และขู่กรรโชกเรี ยกค่า
คุม้ ครองจากบริ ษทั เอกชน เมื่อปี ค.ศ.1989 กลุ่ม
NPA ก่อเหตุลอบสังหารทหารสหรัฐอเมริ กา
หลายคน รวมถึงพันเอก Nicolas Rowe ที่ปรึ กษา
กองทัพสหรัฐอเมริ กา เพื่อต่อต้านการคงฐาน
สหรัฐอเมริ กา ในฟิ ลิปปิ นส์(สหรัฐอเมริ กาถอน
ทัพเมื่อปี ค.ศ.1992) ทั้งนี้สมาชิกกลุ่ม NPAผูก้ ่อ
เหตุถูกตัดสิ นจาคุกตลอดชีวิต
ศักยภาพ
มีสมาชิกกว่า 10000 คนแต่เชื่อ
ว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
อย่างไรก็ดี กลุ่มNPAระบุวา่ เคย
มีสมาชิกประมาณ 25000 เมื่อ
ทศวรรษที่1980
พื้นที่ปฏิบตั ิการ
• พื้นที่ชนบทบนเกาะ Luzon
เกาะVisasyas และพื้นที่
หลายแห่งบนเกาะมินดาเนา มี
ข่ายงานในกรุ งมะนิลา และเมือง
ขนาดใหญ่อื่นๆ
การสนับสนุนจากภายนอก
 ในแต่ละปี CPP/NPA ระดมเงินจากการ
ขู่กรรโชกทรัพย์ และประกอบธุรกิจผิด
กฎหมายในฟิ ลิปปิ นส์ และได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากผูน้ ิยมฝ่ าซ้ายและพรรค
คอมมิวนิสต์ในยุโรปประมาณ สองล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เงินสนับสนุน
ดังกล่าวอาจมีจานวนลดลง จากการที่
นานาชาติประกาศให้กลุ่ม NPA เป็ น
องค์กรการก่อการร้ายต่างประเทศ
 และประกาศอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม NPA หลังจากที่สหรัฐอเมริ กาประกาศเมื่อ 5
สิ งหาคม ค.ศ.2002

similar documents