Oportuniati de finantare in domeniul CDI prin fondurile structurale

Report
Program Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară II – Competitivitate prin
Cercetare – Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Biroul Regional Sud Vest Oltenia
2011
Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în
parteneriat între universităţi/institute de
cercetare-dezvoltare şi întreprinderi
Obiective:
• Dezvoltarea parteneriatului între universităţi / institute de cercetaredezvoltare şi întreprinderi pentru intensificarea activităţilor de C-D în
sprijinul întreprinderilor şi promovarea transferului tehnologic, în special în
domenii ştiinţifice prioritare la nivel european sau de interes pentru
România;
• Generarea de rezultate de interes economic şi stimularea transferului
rezultatelor cercetării şi cunoştinţelor ştiinţifice în mediul economic;
• Ridicarea nivelului dezvoltării tehnologice în întreprinderi.
Prezentare generala
• Proiect de tip 1- care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii
propunerii de proiect. Cei doi parteneri, întreprindere respectiv instituţie de
cercetare, semnează un contract de parteneriat, care devine document
însoţitor pentru propunerea de proiect (cererea de finanţare). Acest tip de
proiect se finanţează în baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare,
dezvoltare şi inovare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 388/17.11.2008,
cu modificările şi completările ulterioare
• Proiect de tip 2 - care are prestabilite beneficiarul întreprindere şi serviciile
de cercetare care îi sunt necesare acestuia. Aceste servicii pot fi
achiziţionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe instituţii de
cercetare respectând normele interne de achiziţii stabilite prin contractul de
finanţare. Acest tip de proiect se finanţează în baza schemei de ajutor de
minimis aprobată prin Ordinul Ministrului
Arii tematice prioritare eligibile:
•
•
•
•
•
Sănătate
Agricultura, siguranţă şi securitate alimentară
Energie
Mediu
Materiale, produse şi procese inovative
Durată proiecte: max. 24 luni
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile:
- min 40.000 lei - max. 4.000.000 lei pentru un proiect de tip 1
- min 40.000 lei - max. 750.000 lei pentru un proiect de tip 2
Solicitanţi eligibili
• Intreprinderi fără activitate de CD menţionată în statut
• Intreprinderi cu activitate de CD menţionată în statut, dar pentru care
activitatea CD nu constituie obiectul principal de activitate
Pentru proiectele de tip 1 parteneriatul se stabileşte obligatoriu cu o
organizaţie de cercetare, care va fi menţionată în cererea de finanţare
Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achiziţionate pe
parcursul derulării proiectelor pot fi executate de orice tip de instituţie
care are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau este
instituţie de învăţământ superior
Modul de finanţare a proiectelor
• Finanţarea proiectelor de tip 1 constituie ajutor de stat şi se face în
conformitate cu prevederile OM nr. 3388/17.11.2008 pentru aprobarea
schemei de ajutor de stat “Finanţarea proiectelor de CDI prin POS-CCE”
Cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile ale
proiectului, pe categorii de activităţi şi în funcţie de tipul întreprinderii
(mare, mijlocie, mică)
• Finanţarea proiectelor de tip 2 este în conformitate cu prevederile
schemei de ajutor de minimis (asistenţa financiară nerambursabilă va
reprezenta maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale
proiectului; restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului
vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului) - Ordin nr. 1628
din 8 septembrie 2010
Proiecte regiunea Sud Vest
•
Indaeltrac SRL Craiova- partener IPA SA Bucuresti
-valoare proiect 3.929.036 lei
CERCETAREA SI DEZVOLTAREA CONVERTIZOARELOR STATICE DE PUTERE PENTRU
ACTIONAREA VEHICULELOR ELECTRICE DE TRANSPORT URBAN
Obiectivul specific al proiectului este:
dezvoltarea unui echipament electronic de actionare a vehiculelor electrice care să
realizeze reducerea consumului de energie cu 35%
INDAELTRAC va utiliza rezultatul cercetării pentru introducerea pe piata interna a acestui tip
de echipament, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului general POS-CCE de creştere a
productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea
medie la nivelul UE.
Proiecte regiunea Sud Vest
•
MAT SA Craiova- partener INMA Bucuresti
CRESTEREA COMPETITIVITATII SC MAT SA CRAIOVA,PRIN CERCETARI
EXPERIMENTALE ÎN VEDEREAREALIZARII UNUI TRACTOR DE 80-85 CP
-valoare proiect 220.150 lei
Scopul proiectului :
realizarea prototipului unui tractor de 80-85 CP, cu performante similare cu ale
tractoarelor fabricate pe plan extern din clasa lui de putere
Proiecte regiunea Sud Vest
•
SC CET GOVORA SA Rm. Valcea
– proiect tip 2
valoare proiect 1.069.700 lei
Evaluarea, selecţia şi promovarea unor plante cu randamente ridicate de
biomasă în culturi de tip Short Rotation Coppice pentru producerea de energie
din resurse regenerabile
Scopul proiectului :
realizarea de culturi tehnologice „Short Rotation Coppice” (SRC) formate din
diferite specii lemnoase şi ierboase, cu durata de viata de 20 ani şi care au drept
scop producerea unor cantităţi mari de biomasă care se foloseşte pentru
producerea de energie nepoluantă (15.000 tone biomasă /an/300 ha).
Proiecte regiunea Sud Vest
-Indaeltrac SRL Craiova- proiect tip 2
-valoare proiect 1.090.075 lei
SISTEM PENTRU ÎNCĂLZIREA PRIN INDUCŢIE, CU EFICIENŢĂ
ENERGETICĂ RIDICATĂ
Obiective specifice:
1.Fundamentarea unei metode pentru încălzirea prin inducţie, cu eficienţă
energetică ridicată şi a unui algoritm pentru determinarea puterii necesare
pentru diverse aplicaţii.
2. Proiectarea unui sistem experimental pentru încălzirea prin inducţie, cu
eficienţă energetică ridicată.
3. Fundamentarea unui algoritm performant de reglare automată.
4. Realizarea modelului experimental al instalaţiei pentru încălzirea prin
inducţie, cu eficienţă energetică ridicată.
Proiecte regiunea Sud Vest
•
Societate Comerciala de Productie Industriala, de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda de Cai Ferate - SC SPIACT Craiova SA - proiect tip 2
• Valoare totala proiect 1.110.683 lei
SISTEM AUTOMAT INTEGRAT DE IMBUNATATIRE A SIGURANTEI
TRAFICULUI FEROVIAR SI RUTIER PRIN MODERNIZAREA TRECERILOR LA NIVEL
CU CALEA FERATA
Scopul proiectului
Transferarea în domeniul productiv la SC SPIACT Craiova SA a cunostintelor
stiintifice si tehnice inovative privind realizarea sistemelor automate integrate
de îmbunatatire a asigurantei traficului feroviar si rutier prin modernizarea
trecerilor la nivel cu calea ferata
Proiecte regiunea Sud Vest
Cesi Automation SRL Craiova-parteneriat ICMET Craiova
-valoare proiect 3.285.173 lei
SISTEM AUTOMAT INTEGRAT DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI SI CALITATII
ENERGETICE LA MEDIE TENSIUNE 6 KV PENTRU CONSUMATORII INDUSTRIALI
Scopul proiectului:
Transferarea în domeniul productiv la SC CESI Automation SRL Craiova a
cunostintelor stiintifice si tehnice inovative privind realizarea sistemelor automate
integrate de îmbunatatire a eficientei si calitatii energiei la medie tensiune 6 kV
Dimensiunea maximă a finanţării acordate:
Activitate
Tipul întreprinderii
Mare
Mijlocie
Mică
Cercetare industrială
50%
60%
70%
Dezvoltare experimentală
25%
35%
45%
Obţinerea şi validarea drepturilor de
proprietate industrială (rezultate din
cercetarea industrială)
60%
70%
Obţinerea şi validarea drepturilor de
proprietate industrială (rezultate din
dezvoltarea experimentală)
35%
45%
O2.3.1 Sprijin pentru start-up-uri şi
spin-off-uri inovative
Solicitanţi eligibili:
• Start-up-ul: este o întreprindere inovativă cu o vechime de max.3 ani, care
implementează (produce şi comercializează pe piaţă) rezultatele obţinute
din activităţi de cercetare.
• Spin-off-ul: este o companie nou creată de un grup de cercetare dintr-o
instituţie publică de cercetare sau universitate, pentru a produce şi
comercializa propriile rezultate CD.
Categorii de proiecte
• Proiecte de înfiinţare a unei întreprinderi inovative pe baza unui rezultat
obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte
forme de proprietate industrială;
• Proiecte de dezvoltare inovativă a unei întreprinderi pe baza implementării
unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a
aplicării unei alte forme de proprietate industrială.
Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese şi/ sau servicii noi sau
semnficativ îmbunătăţite bazate pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi
dezvoltării tehnologice sau a altor forme de proprietate industrială.
Proiectul finanţat poate să reprezinte doar o etapă/etape ale unei
inovări de produs, de proces, serviciu inovativ.
O2.3.3.Promovarea inovării
în cadrul firmelor
• Obiective:
- stimularea inovării în întreprinderi
- dezvoltarea de produse noi sau substanţial îmbunătăţite prin valorificarea
unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unor idei brevetate
Aplicanti: intreprinderi cu sau fara activitati CD; daca exista activitate
CD in statut, aceasta sa nu fie activitate principala
• Este considerată întreprindere orice entitate cu personalitate juridică,
ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a
acesteia.
• Solicitanţii sunt întreprinderi mari, mijlocii sau mici conform
prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările
ulterioare. Microîntreprinderile se încadrează în categoria
întreprinderilor mici.
Date de contact
• Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
• Direcţia Generală Organism Intermediar pentru
Cercetare
• Biroul Regional pentru Regiunea Sud Vest
• Str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova
• Tel./Fax: +40 351 439 440
• E-mail: [email protected]

similar documents