ઈ-મેઈલ

Report
Mðk„Œ{T
તાલીમાર્થીન ાંુ નામ : રાહલ
ુ આર. પટે લ
રોલ નાંબર
: 97
વિષય
: કોમ્પ્યટુ ર
વિષયાાંગ
: ઈ-મેઈલ
 «&™ku¥khe
-:: rð»kÞkr¼{w¾ ::-
૧. પહેલાના સમયમાાં પત્ર મોકલિા માટે શ ાંુ સાધન
હતા?
૨. ટપાલ કેટલા સમયમાાં પહોંચતો?
3. આપણે આજના સમયમાાં જલ્દીર્થી સાંદેશો
મોકલિા શ ાંુ કરીએ?
૪. કોમ્પ્યટુ રર્થી મોકલેલા સાંદેશને શ ાંુ કહે
ે?
કમ્પ્યટુ ર નેટવકક વચ્ચે
ઇલેક્ટ્રોનનક માધ્યમથી કરવામાાં
આવતા સાંદેશા-પ્રત્યાયનને ઈ-મેઈલ
કહે છે .માટે જ તેને ઇલેક્ટ્રોનનક મેઈલ
તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે .
 ત્વરરત
 વૈનિક
 નનિઃશલ્ુ ક
 અંગત
 સનુ વધા યક્ટ્ુ ત(કેલેન્ડર, એડ્રેસકકુ ,..)
 એક થી અનેક
sweety @ yahoo . com
 «&™ku¥khe
૧. ઈ-મેઈલ એટલે શ?ાંુ
૨. પહેલાના સમયમાાં સાંદેશો મોકલિા માટે કય ાંુ સાધન હું?ાંુ
3. ઈ-મેઈલર્થી મેઈલ ક્લાયન્ટ શ ાંુ શ ાંુ મોકલી અર્થિા
ગ્રહણ કરી શકે ે ?
૪. ટપાલર્થી સાંદેશો મોકલિાના વિવિધ પગલાઓ કયા?
૫. ઈ-મેઈલ એડ્રેસના ઉદાહરણો જણાિો.
-:: MðkæÞkÞ ::ઈ-મેઈલ એટલે શ?ાંુ સવિસ્તાર
િણણિો.

similar documents