استراتژی اقیانوس آبی (نسخه پاورپوینت)

Report
‫استراتژی اقیانوس آبی‬
‫امیر بهبودی‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪+989151191464‬‬
‫آذر ‪1393‬‬
‫فهرست‬
‫استراتژی اقیانوس آبی‬
‫نمونه هایی از استراتژی اقیانوس‬
‫آبی‬
‫فراتر از مرزهای صنعت‬
‫اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز‬
‫اقیانوس قرمز مرزهای صنعت تعریف شده و پذیرفته شده اند و قواعد بازی در رقابت معلومند‪.‬‬
‫اقیانوس آبی در فاصله زیادی از مرزهای صنایع ایجاد می شوند و اغلب آن ها از درون اقیانوس های سرخ و با توسعه‬
‫مرزهای صنایع موجود ایجاد می شوند‪.‬‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪3‬‬
‫پیامدهای خلق اقیانوس آبی از نظر سودآوری و رشد‬
‫راه اندازی کسب و کار‬
‫اثر درآمدی‬
‫اثر سودآوری‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪4‬‬
‫اقیانوس آبی در برابر اقیانوس سرخ‬
‫‪Blue Ocean Strategy‬‬
‫‪Red Ocean Strategy‬‬
‫خلق فضای بازار بی رقابت‬
‫رقابت در فضای بازار موجود‬
‫بی معنا ساختن رقابت‬
‫پیروزی در رقابت‬
‫خلق و تسخیر تقاضای جدید‬
‫به کارگیری تقاضای موجود‬
‫شکستن جایگزینی بین ارزش‪-‬هزینه‬
‫جایگزینی بین ارزش‪-‬هزینه‬
‫همراستا سازی کل سیستم فعالیت های بنگاه برای تحقق همزمان تمایز و‬
‫هزینه پایین‬
‫همراستا سازی کل سیستم فعالیت های بنگاه با انتخاب استراتژیک آن برای‬
‫تمایز یا هزینه پایین‬
‫جذب غیر مشتریان‬
‫بخش بندی مشتریان موجود‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪5‬‬
‫نوآوری در ارزش‬
‫اقیانوس آبی‬
‫رقابت سنتی‬
‫حدف‬
‫هزینه‬
‫کاهش‬
‫خلق‬
‫افزایش‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫ارزش خریدار‬
‫‪6‬‬
‫چارچوب چهار اقدام‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪7‬‬
‫بوم استراتژی نوشیدنی ‪YELLOW TAIL‬‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪9‬‬
‫چارچوب چهار اقدامی ‪YELLOW TAIL‬‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪10‬‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪11‬‬
‫جدول چهارچوب چهار اقدامی سیرک آفتاب‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪12‬‬
‫تجدید ساختار مرزهای‬
‫بازار‬
‫شش رویکرد اصلی برای بازسازی مرزهای بازار‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی در میان صنایع جایگزین‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی گروه های استراتژیک در صنایع‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی در میان زنجیره مشتریان‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی در میان محصوالت و خدمات مکمل‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی در میان خصیصه های کارکردی یا احساس ی خریداران‬
‫•‬
‫جستجو و بررس ی در سراسر زمان‬
‫پژوهشکده دانش مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪14‬‬
‫با تشکر از حسن توجه شما‬

similar documents