Replikace

Report
Molekulární
biologie
(c) Mgr. Martin Šmíd
Bílkoviny
Kondenzační vznik
peptidické vazby
Peptidická vazba
Struktura
bílkovin
Primární struktura
Sekundární struktura – alfa-helix
Sekundární struktura – beta-list
Terciální struktura
Kvartérní struktura
Výsledná
bílkovina
NK
Fosfodiesterová
vazba
Beta
glykosidická
vazba
Rozdíl
DNA
a
RNA
5´ a 3´ konec
Výsledný tvar –
dvoušroubovice DNA
Komplementarita
A-T pár
C-G pár
Antiparalelní
Šroubovice
vyšších
řádů
Euchromatin a
heterochromatin
Chromozomy
p
telomera
satelit
sat. stopka (NOR)
centromera
q
chromatidy
Chromozom
metacentrický
submetacentrický
akrocentrický
p = krátké rameno
q = dlouhé rameno
NOR = oblast organizátoru jadérka (rRNA geny)
Karyotyp muže - 46,XY – G pruhy
Karyotyp ženy 46,XX – G pruhy
Dogma molekulární biologie
transkripce
Replikace
translace
reverzní
transkripce
DNA
RNA
Protein
rRNA
Ribosóm
Genová
rodina
tRNA
Modifikace
bází
Váže
AK
mRNA
SnRNA
Spliceosóm
Strukturální
gen
Strukturální gen
- hnRNA
Gen pro tRNA
- pre-tRNA
Gen pro rRNA
- pre-rRNA
Homeoboxový gen
- regulace
Řazení genů –
tandemové repetice
5´ - A B C D … A B C D … A B C D … A B C D … A B C D … A B C D …3´
Genová rodina
Řazení genů –
rozptýlené repetice
5´ - A B C D … X R T H … A B C D … S W W … A B C D … N K L G …3´
Pohybová aktivita genů
Řazení genů –
palindrom
5´ - A B C B A … H B T T B H … 3´
Kali silak, jelenovi pivo nelej,
kobyla ma maly bok ….
Replikace
Komplementární
a
antiparalelní
Enzymy replikace
DNA – polymeráza I
Exonukleázová
aktivita
Proof-reading aktivita
DNA-polymerázy I
DNA-polymeráza III
DNA-ligáza
DNA-helikáza
Topoisomeráza
RNA - primáza
ssb proteiny
Semidiskontinuální syntéza DNA
během replikace
Okazakiho
fragmenty
Shrnutí replikace
Preprimosóm
Primosóm a
RNA polymerázou
Replikony
Telomera a problémy s replikací u Lagging vlákna
Replikace
Transkripce
Přepis
strukturálního
genu
RNA - polymeráza
Promotor eukaryot
Terminátor
Klasické zakončení
primárního
transkriptu
Transkripce
Transkripce prokaryot
Polysóm
Transkripce eukaryot
Post-transkripční úpravy
hnRNA
hnRNA
Methylguanosinonová čepička –
5´cap
Poly A na 3´konci
Splicing
Průběh
alternativního
sestřihu
Translace
Translace
Translace - průběh
Regulace genové exprese
prokaryota
Mutace
Genetická determinace pohlaví
23,X
23,X
23,Y
Konec
(c) Mgr. Martin Šmíd

similar documents