Nye regler - Friidrett.no

Report
Nye konkurranseregler
Dommerseminaret 2012
Gardermoen Messe-og Konferansenter
LetoHallen
Gjelder fra 1. november 2011
Vedtatt under IAAFs kongress i
Daegu rett før VM.
Det vil ikke bli trykket ny norsk bok.
Ny bok etter neste runde med
regelendringer etter neste IAAF
kongress..
Endringer i alle kapitler
Her vil bare tekniske regler bli omtalt
Også endringer i kapitlene 1-4
Henviser til engelsk utgave av
reglene
Endringsprosedyrer av reglene
IAAFs styre, sammen med Teknisk
komité vedtar øvrige endringer.
Kun helt prinsipielle forslag legges
fram for kongressen.
Legger opp til samme endringssyklus
som i dag.
Hva er endret?
Få praktiske endringer.
Ellers mange redigeringsendringer.
Regel 123 Teknisk leder
Teknisk leders ansvar utvides og vil
være i praksis ansvarlig for alt utstyr,
kastredskap inkludert, og plassering
av dette, samt fjerning når det ikke
lenger er i bruk.
Også ansvarlig for at kastredskap er
godkjent og merket.
Regel 124 Regileder
Denne regel har ikke tidligere vært
tatt inn med full tekst.
Jobben er aktuelt for norske
mesterskap og elitestevner.
Regel 125 Overdommer
De forskjellige overdommeres
arbeidsområder og avgrensninger
har blitt gjennomgått og klargjort.
En overdommer kan omgjøre sin
beslutning ut fra de opplysninger han
får.
Regel 141 Aldersinndeling
Veteranklasseinndelingen tilbake til
sin gamle ordning.
Yngste klasse blir fra 35 år.
Internasjonal bestemmelse – blir
neppe endret i Norge.
Regel 144 Assistanse
Pulsmåler, fartsmåler og stegmåler
kan brukes såfremt utstyret samtidig
ikke kan brukes til å kommunisere
med en annen person.
Regel 146 Protester
Innskjerpes at protest kan bare
legges av utøver eller på vegne av
utøver som deltar i den samme
runden av en konkurranse.
Lagkamp regnes da som en og
samme konkurranse i forhold til
dette.
Regel 149 Resultaters gyldighet
Dersom baneøvelser arrangeres
utenfor en friidrettsstadion, kan
resultatene være gyldige dersom:
– forbundet har gitt spesiell tillatelse.
– autoriserte dommere brukes.
– redskap og utstyr er i henhold til
reglene.
– underlag i henhold til reglene (f.eks
uten svikt, fall, planhet etc).
Regel 162 Starten
Den som måtte bli diskvalifisert skal
vises et diagonalt delt rødt og svart
kort.
Kortet for advarsel som gis ved start
i mangekamp og yngre klasser, skal
være gult og svart diagonalt delt.
Regel 163 Løpet
En løper som krysser sargen/indre
strek i svingen eller på langsidene og
derved kommer ut av en innestengt
posisjon, skal diskvalifiseres.
Regel 165 Tidtaking
Leder for tidtaking er ansvarlig for at
elektronisk tidtaking er satt riktig opp.
Dette innebærer at han også er ansvarlig
for at det blir gjennomført en 0-test før
tidtaking starter.
Regel 180 Tekniske øvelser Generelt
Hopp-og kastrekkefølgen i en
finalekonkurranse endres etter 3.
omgang.
Bestemmelsen om at det skal endres
også etter 5. omgang har falt bort.
Om flere enn 8 deltakere, kan
arrangøren bestemme at alle skal få
4 forsøk i stedet for å arrangere
finaleomganger.
Regel 186 Tresteg
Utøvere som ønsker det kan bruke
”planke” nærmere gropa enn 11 meter.
Denne planken kan markeres med tape.
Når tape brukes må utøverne orienteres
om hvor satslinjen ligger (forkast eller
etterkant av tapen).
Utøveren må orientere dommerne om
hvilken ”planke” han vil bruke.
Den ”planken” utøveren har valgt bør
markeres, f.eks med en kjegle.
Regel 187 Kast generelt
Utøvere kan ikke spraye, spre eller
legge noen form for substans i ringen
eller på skoene eller på annen måte
endre ringens overflate.
Regel 193 Spyd
I klasse 12 år eller yngre kan spydet
lande på en hvilken som helst måte.
Kastet skal måles fra der noen del av
spydet først berørte marken.
Vedtatt av Friidrettstinget 2011.
Regel 260 Rekorder
Resultater kan nå igjen oppnås
utenfor en stadion. Men det er en
betingelse at konkurranseområdet er
nivellert og ellers fremstår med
samme minimumskrav som en
stadion.
Regel 260 Rekorder
Ingen rekorder kan settes i konkurranser
der menn og kvinner konkurrerer
sammen.
– Det er unntak for tekniske øvelser.
Internasjonalt kan man dog løpe mixed på
distanser på 5000 meter og lenger, men
altså ikke sette rekord.
Nasjonalt tillates mixede løp unntatt til
kvalifiseringsformål internasjonalt.
I tekniske øvelser kan man arrangere
gutter og jenter samtidig, men det skal
være resultatliste hver for seg.
Friidrettens håndbok
2010-utgave
Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss
porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03,
telefaks: 21 02 99 01
eller e-post: [email protected]
Neste utgave vil ventelig komme i 2014.
Internasjonal håndbok
2012-2013 utgave
Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF
på e-post: [email protected]
Den kan også lastes ned som pdf-fil fra:
http://www.iaaf.org/  Competitions 
Technical area.
Dommerutvalget på nett
1
4
5
2
3

similar documents