Canlı Verici - Nefroloji Bilim Dalı

Report
 Hasta
sağ kalımında avantaj1,2
 Üremik komplikasyonlardan
korunma3
 Yaşam kalitesini iyileştirme3
 Maliyet açısından avantaj4,5
1RA
Wolfe ve ark. N Engl J Med 1999;341:1725– 30
2GC Oniscu ve ark. J Am Soc Nephrol 2005;16:1859-65
3P Rebollo ve ark. Clin Transplant 2000;14:199-207
4USRDS 2002 yıllık veri raporu
5Erek E, Nephrol Dial Transplant 2002
UNOS / OPTN
Deceased donor kidney programme in the UK, 1 April 2001 - 31 March 2011
Number of donors, transplants and patients on the active transplant list at 31 March
8000
7000
6980
7190
7183
6871
6481
6000
Number
5863
5425
5000
4970
5020
Donors
Transplants
Transplant list
5074
4000
3000
2000
1313
1000
705
1399
743
1388
734
1308
712
1440
1326
765
722
1453
789
1570
859
1657
931
1667
957
0
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Year
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri
UNOS OPTN
Number of deceased and living donors in the UK, 1 April 2001 - 31 March 2011
1100
1062
DBD donors
DCD donors
Living donors
1000
1045
961
900
858
800
716
703
Number
702
697
700
664
637
634
599
600
624
397
386
400
611
637
485
472
500
609
373
335
288
300
200
200
159
127
100
42
61
73
87
2002-2003
2003-2004
2004-2005
0
2001-2002
2005-2006 2006-2007
Year
2007-2008
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
2008-2009
2009-2010
2010-2011
CANLI
VERİCİDEN
• BELİRLİ BİR ALICI
• Akrabadan
• Akraba Dışından (ABD’de %40)
• Verici Değişim Programları
• BELİRSİZ BİR ALICI
• Yabancı Gönüllüden
(ABD’de %1,5 - 2)
(Altruistic donation)
KADAVRADAN
• Kalbi Atan
• Kalbi Atmayan
HLA uyumundan
bağımsız, kadavradan
transplantasyona göre
daha iyi sonuçlar
Diyalizde geçen sürenin
kısalmasının olumlu
etkileri
Preemptif
transplantasyon
olasılığını arttırması
Ameliyat
zamanlamasının
yapılabilmesi
Canlıdan organ bağışı ve nakli
MADDE 16 – (1) Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri fiilen
birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece
dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Alıcı, verici ve nakil
sonuçlarının TODS’a kaydı yapılır.
1. KAN HISIMLIĞI
BİRİNCİ DERECE KAN HISIMLARI: Anne, Baba, Çocuklar
İKİNCİ DERECE KAN HISIMLARI: Kardeş, Torun, Dede, Nine
ÜÇÜNCÜ DERECE KAN HISIMLARI: Kardeş Çocuğu (Yeğen), Amca, Hala, Dayı, Teyze
DÖRDÜNCÜ DERECE KAN HISIMLARI: Üçüncü Derecedekilerin Çocukları
2. KAYIN(SIHRİ) HISIMLIĞI
BİRİNCİ DERECE KAYIN HISIMLARI: Kayınvalide, Kayınpeder (Eşin Anne ve Babası)
İKİNCİ DERECE KAYIN HISIMLARI: Kişinin Eşinin Kardeşi (Kayın, Baldız, Görümce), Kişinin Eşinin
Dedesi ve Ninesi
ÜÇÜNCÜ DERECE KAYIN HISIMLARI: Kişinin Eşinin Kardeşinin Çocuğu (Eşin Yeğeni), Dayısı,
Teyzesi, Amcası, Halası
DÖRDÜNCÜ DERECE KAYIN HISIMLARI: Üçüncü Derecedekilerin Çocukları
Canlıdan organ bağışı ve nakli
MADDE 16 –
(2) Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin yapılacağı ilde
oluşturulacak Etik Komisyonun verici ile alıcı arasında, bu
Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi bir hususun
bulunmadığını ve etik açıdan organ bağışının uygunluğunu
onaylaması ile gerçekleştirilecek akraba dışı kişilerden yapılır.
Akraba dışı canlıdan organ nakli için;
a) Alıcının TODS’a kaydı yapılır.
b) Nakil için alıcı ve verici, il sağlık müdürlüğü aracılığıyla aşağıda
yer alan belgelerle birlikte Etik Komisyona başvurur.
Canlıdan organ bağışı ve nakli
MADDE 16 – (2, devam)
1) Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası,
2) Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,
3) Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi,
4) Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu,
5) Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık raporu,
6) Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe
ve mevcut ise ilgili belgeleri,
7) Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı,
8) Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı,
9) Alıcının ve vericinin adres beyanı,
10) Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.
Canlıdan organ bağışı ve nakli
MADDE 16 – (3) Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında
aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü,
b) Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir
tabip,
c) Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri
uzmanı,
ç) Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,
d) Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.
Canlıdan organ bağışı ve nakli
MADDE 16 –(4) Komisyonun sekretaryası il sağlık müdürlüğünce yürütülür. Başvurular naklin
yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Komisyon 15 günde
bir üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır, gerekli gördüğü takdirde verici
ve/veya alıcıyı ve akrabalarını dinler. Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin
doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici arasında etik ve yasal olmayan bir durumun
bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik açıdan uygunluğuna karar verir. Kararlar
üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil nakil gereken hasta için başvuru
olması halinde Komisyon ivedilikle toplanır ve karar alır. Etik Komisyon kayıtları TODS’a
kayıt edilir. Komisyon kararları kesindir ve Komisyonca uygun görülmeyen nakiller
yapılamaz. Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar
alamaz.
(5) Komisyon, müracaat eden hasta ve vericinin T.C. kimlik numaraları ile birlikte kararın
bir örneğini nakli yapacak merkeze, TODS üzerinden alınan bir örneğini de imzalı olarak
Bakanlığa gönderir. Komisyona sunulacak dosyalar nakil merkezleri tarafından kişilerin
daha önce başvurusunun olup olmadığı yönünde TODS üzerinden incelenir.
(6) Bakanlık gerektiğinde çapraz nakillere yönelik düzenleme yapabilir.
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
YAZILI VE / VEYA SÖZLÜ
KONTRENDİKASYONLAR
RELATİF KONTRENDİKASYONLAR

Alıcı adayının tıbbi bakımından sorumlu olmayan biri
tarafından bu bilgilendirilmenin yapılması önerilmektedir
Gönüllülük esastır
 İstediği anda vazgeçebileceği
 İnvaziv işlemler dahil bir dizi test yapılacağı
 Alıcı adayı için mevcut alternatif tedavi yöntemleri
 Tüm uzun ve kısa dönem riskler
 Bağış sonrası bir izlem programına alınabileceği









<18 yaş
Proteinüri ve / veya hematüri
Azalmış renal fonksiyon
(GFH <80 mL/dk/1.73 m2)
Ciddi ürolojik ve vasküler
anomaliler
Aktif infeksiyon
Kronik aktif viral infeksiyon
(HIV, HTLV, Hepatitis B ve C
virus)
Aktif malignite
Malignite öyküsü (AC, meme,
böbrek-toplayıcı sistem,
gastrointestinal, melanom ve
hematolojik)








Kronik hastalıklar (pulmoner,
KC, otoimmun, nörolojik ve
kardiyak)
HT
DM
Nefrokalsinozis, bilateral
böbrek taşları ve tekrarlayan
taş hastalığı
Kötü kontrollü psikoz
Aktif madde kullanımı
Gebelik
Antikoagülasyon gerektiren
durumlar
Aktif peptik ülser hastalığı
 Nefrolitiazis öyküsü
 Çoklu renal damarlar
 Morbid obezite (BKİ >35)
 Ailede güçlü DM ve HT öyküsü
 Ailede renal hücreli karsinom öyküsü
 ABO uyumsuzluğu (desensitizasyon ile)
 Sensitizasyon (desensitizasyon ile)

Akrabalık - Doku uyumu - Verici Yaşı
Akraba Aday > Akraba Dışı Aday
İyi Doku Uyumlu Aday > Kötü Doku Uyumlu Aday
Yaşı Büyük Aday > Genç Aday
KAN GRUBU
 LCM
 Rh uyumu, Rh antijeni böbrek hücrelerinde
sunulmadığı için aranmaz
› Rh uyumsuzluğunun allogreft sağ kalımını
olumsuz etkileyebilir
› Kadın ve Rh (-) alıcı söz konusuysa Rh (+) verici
durumunda transplantasyon zamanında anti-Rh
immunoglobulin uygulanmalı
 HLA tiplendirilmesi

Bryan CF ve ark. Influence of the Rh (D) blood group system on graft survival in renal transplantation. Transplantation 1998; 65:588.
Psikososyal – Tıbbi - Cerrahi Değerlendirme
 AMAÇ: Verici adayının sağlıklı olduğunu, normal
böbrek fonksiyonu ve yapısına sahip olduğunu
göstermektir





Detaylı anamnez ve fizik inceleme
Erkeklerde, fizik inceleme testiküler değerlendirmeyi ve
50 yaş üzerinde PSA ölçümü ve rektal muayeneyi
içermelidir
Kadınlarda, meme muayenesi, 40 yaş üzerinde
mammografi, pelvik muayene ve PAP yayması
yapılmalıdır
Elli yaş üzerindeki tüm verici adaylarında tercihen
kolonoskopi ile kolon kanseri taraması da yapılmalıdır
Kan sayımı
 Biyokimyasal testler (lipid profili dahil)
 Koagülasyon profili
 HbA1C
 İdrar analizi, mikroskopisi ve kültürü
 24 saatlik idrarda proteinüri ------ pro/krea, alb/krea
 Kreatinin klirensi------------ formüller
 Viral incelemeler
(HIV, HTLV, CMV, HSV, EBV, VZV, hep B ve C)
 PA AC
 EKG
 VDRL, toxoplasma testi
 Renal görüntüleme (BT veya MR angiogram)




50 yaş üzeri geçmişte verici adayı olarak kabul
edilmezken, günümüz koşullarında fiziksel ve mental
sağlığı yerinde olan, iyi böbrek fonksiyonuna sahip
yaşlılar da verici olarak değerlendirilmektedir
ABD’de nakil merkezlerinin %60’ı yaş için üst sınırları
olmadığının bildirmiş*
› %4’ü 75 yaşı
› %5’i 70 yaşı
› %21’i 65 yaşı
› %7’si 60 yaşı
› %1’i 55 yaşı üst sınır olarak kabul etmektedir
Bu merkezlerin %77’si 18 yaşı alt sınır olarak kabul
etmektedir
*Mandelbrot DA,et al. The medical evaluation of living kidney donors: a survey of US transplant centers.
Am J Transplant 2007
KB >140/90 mm Hg olan bireyler verici olarak
genellikle kabul edilmezler
 Ofis ölçümleri yüksek çıkan adayların ve >50 yaş
üzerindekilerin KB ölçümü AKBİ ile yapılmalıdır
 >50 yaş üzerinde olan ve kolay kontrol altına
alınmış HT dışında başkaca bir problemi olmayan
vericiler kabul edilebilir
 *AntiHT kullananları merkezlerin %47’si, 1’den
fazla antiHT kullananları %41’i kabul etmemekte

Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005
*Mandelbrot DA, Pavlakis M, Danovitch GM, et al. The medical evaluation of living kidney donors: a survey of US transplant centers.
Am J Transplant 2007
Obez vericilerde orta vadede (6.8 yıl) artmış HT,
proteinüri sıklığı ve GFH kaybı gözlenmiş*
 BKİ >35 kg/m2 olan adaylar özellikle eşlik eden
diğer sağlık sorunları varsa verici olmamalıdırlar
 Bağış öncesi kilo vermeleri sağlanmalıdır
 Sağlıklı yaşam biçimi önerileri ve eğitimi tüm verici
adaylarına verilmelidir

*Nogueira JM ve ark. Transplantation 2010
Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005
Verici adayı değerlendirilmesinde diğer
risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmelidir
 Tek başına verici olmayı engellemez

Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005








Verici adayında GFH tahmini mutlaka yapılmalıdır
Kreatinin klirensi
Kreatinin temelli formüller (MDRD ve Cockcroft-Gault), nükleer
incelemeler
<80 ml/dk/1,73 m2 ise verici olamaz
24 saatlik idrarda proteinüri >300 mg* ise kontrendikasyon oluşturur
(150 mg/gün!!!)
Mikroalbuminuri daha güvenilir olabilir*
Alb/krea, protein/kreat*
Mikroskopik hematüri: Üriner malignite, taş hastalığı dışlanmalı, IgA
nefropatisi için böbrek biyopsisi yapmak gerekebilir (3-10 eritrosit)
Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005
*UK Guidelines, 2011
UK GUIDELINES FOR LIVING DONOR KIDNEY TRANSPLANTATION, 2011
eGFH (40) = [40 ml/dk/1.73 m2 + (80-nefrektomi yaşı)] / 0.73
20 yaşında verici adayı
eGFH = [40 + (80-20) ] / 0.73= 136 ml/dk

Diyabet öyküsü varsa, AKŞ ≥126 mg/dl veya
2-saatlik OGTT’ de 2.saat KŞ ≥200 mg/dl ise
aday böbrek vericisi olamaz
Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005
Canlı Verici Adayında DM Değerlendirilmesi:
Ailede DM Öyküsü
Gestasyonel DM Öyküsü
AKŞ<100 mg/dl
OGTT <140 mg/dl
Değerlendirmeye
Devam
AKŞ>126mg/dl
ARA DEĞERLER
OGTT >140 mg/dl
Dışlanmalı
AKŞ <100 mg/dl
-Bozulmuş GT (140-199 mg/dl, DM Riski %19!!!)
AKŞ 100-110 mg/dl
ARA DEĞERLER
-Normal GT (<140 mg/dl, DM Riski %9 !!!)
-Bozulmuş GT (140-199 mg/dl, DM Riski %31!!!)
AKŞ 110-126 mg/dl
-Normal GT (<140 mg/dl, DM Riski %28 !!!)
-Bozulmuş GT (140-199 mg/dl, DM Riski %60, Dışlanmalı)

Taş düşürme öyküsü olan asemptomatik aday:
› Hiperkalsiüri, hiperürisemi veya metabolik asidoz yoksa
› Sistinüri veya hiperoksalüri yoksa
› BT’de birden fazla taş veya nefrokalsinozis yoksa kabul edilebilir

Hali hazırda asemptomatik tek taşı bulunan
aday
› Yukarıdaki kriterleri karşılıyorsa ve taş <1,5 cm ise veya
transplantasyon sırasında çıkarılabilecekse kabul edilebilir

Bilateral taş hastalığı ya da nefrokalsinozisi olan
hastalar ve tekrarlayıcı taş hastalığı öyküsü
olanlar verici olmamalıdırlar
Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005


Melanoma, testiküler kanser, renal hücreli kanser,
koryokarsinom, hematolojik malignite, bronşial
karsinom, meme kanseri ve plazma hücre hastalıkları
öyküsü genellikle kontrendikasyon kabul edilir
Malignite öyküsü olan verici adayında, renal fonksiyon
uygulanan tedavilerden olumsuz etkilenmemişse, kür
gerçekleştirilmişse ve kanser hücrelerinin geçişi riski
dışlanabiliyorsa verici adayı kabul edilebilir
Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005
Vericinin idrarı operasyondan önce steril olmalıdır,
asemptomatik bakteriüri de tedavi edilmelidir
 Piyüri ve hematüri kontrendikasyon oluşturur
 Açıklanamayan hematüri veya piyüri durumlarında
adenovirüs, tbc ve kanser araştırılmalıdır
 Tekrarlayan piyelonefrit atakları geçiren aday verici
olamaz
 Kronik sistit kontrendikasyon değildir

Delmonico F, Council of the Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum On the Care of the Live Kidney Donor: Data
and Medical Guidelines. Transplantation 2005

Artmış Kardiyak Risk:
› Major: USAP, dekompanze KKY, ciddi aritmiler ve
kapak hastalıkları
› Intermediate: Angina, geçirilmiş MI, kompanze KKY
› Minor:İleri yaş, anormal EKG, inme ve kontrolsüz HT
öyküsü

Artmış Pulmoner Risk
› FEV1 <%70, FVC<%70 ve FEV1/FVC <%65
Sigara: Operasyondan en az 4 hafta önce kesilmelidir
 Alkol: Operasyondan 4 hafta önce kesilmelidir

N=315
Canlı vericilerin özellikleri
Uygulanacak cerrahi teknik açısından hasta
cerrahi ekip tarafından değerlendirilir
 Böbrekler, vasküler yapıları ve toplayıcı sistem
transplantasyona uygunluk açısından
değerlendirilir

Hangi böbrek alınacak ?
 Laparoskopik veya açık verici nefrektomisi….
 Cerrahi risk değerlendirilir


65 verici adayından laparoskopik
nefrektomi yapılan 48 vericinin vasküler
yapısı preop hem CT hem de MR ile
değerlendirilip operasyon bulgularıyla
karşılaştırılmış
AÇIK NEFREKTOMİ
LAPAROSKOPİK
NEFREKTOMİ
Abdominal
komplikasyonlar
Daha az
Skar oluşumu
Uzun skar ve postop herni Kozmetik avantajı var
riski
Operasyon süresi
2-3 sa
Postop ağrı
•Daha sık
•Böbrek damarları
daha kısa olabilir
3-4 sa
(uzamış sıcak iskemi)
+++
+
Hospitalizasyon süresi
4-5 gün
1-2 gün
İşe dönüş
6-8 hafta
3-4 hafta
Greftle ilgili komplikasyon
ve sonuçlar
Benzer
Shokeir AA. J Urology, 2007

ERKEN DÖNEM:
› Atelektazi
› Pnömotoraks
› Pnömoni
› İYE
› Yara yeri komplikasyonları
› DVT-Pulmoner emboli: Kadın vericiler hormon yerine koyma
tedavisi ve oral kontraseptif ilaçları operasyondan 6 hafta önce
kesmeli
› Ölüm riski:
3,1:10,000 (İlk 90 günlük mortalite)*
*Segev ve ark. Perioperative mortality and long-term survival following live kidney donation. JAMA, 2010

GEÇ DÖNEM:
› Mortalite: Genel populasyon ile aynı
› GFH kaybı: Nefrektomiden sonra kalan böbrekte
kompanzasyon 10-14 günde bazal GFH’nin %70’ine
uzun dönemde de %75-85’ine ulaşır
› *SDBY Riski: (OPTN, Medicare ve Medicaid veri tabanları)
 1994-2003, 56458 canlı böbrek vericisinin ortalama izlem süresi
10 yıl olan sonuçlarına göre:






SDBY insidansı %0.22 (126 hasta)
SDBY riski genel nüfustan farklı değil
SDBY gelişme zamanı bağıştan sonra ortanca 10 yıl
SDBY gelişen hastalar daha genç (36 yaş vs 38 yaş)
Alıcıların tam uyumlu kardeşleri (%51 vs %40) GENETİK FAKTÖRLER!!!!
SDBY nedenleri DM, HT ve glomerülonefritler (%50 alıcıyla aynı etiyolojik
neden söz konusu)
› HT ve proteinüri riski: Genel nüfustan farklı değil
*Cherikh WS ve ark. Ethnic and gender related differences in the risk of end-stage renal disease after living kidney donation.
Am J Transplant 2011
Çalışma
Yer
İzlem süresi
Kontrol
Verici sağ kalımı
(%)
SDBY
(n, %)
FehrmanEkholm
N=1112
İsveç
1964-2005
Ort 12 yıl
Genel populasyon
20 yıl = 85
6 (0.5)
Okamoto
N=601
Japonya
1970-2006
Ortc 13.7 yıl
Genel populasyon
20 yıl = 86,4
3 (0.5)
Ibrahim
N=3698
ABD
1963-2007
Ortc 12.2 yıl
Genel populasyon
20 yıl = 93.5
11 (0.29
Segev
US donors
UNOS
1994-2009
Ortc 6.3 yıl
NHANES III’ den
eşleştirilmiş grup
12 yıl = 97.9
-
Morgan BR ve ark. Long-term outcomes of kidney donors. Current Opinion in Nephrology and Hypertension, 2011


*1967-2002, böbrek vericilerinde nefrektomi sonrası 106 gebelik,
nefrektomi öncesi 620 gebelik ve rastgele genel nüfüstan seçilmiş
21511 gebelikle karşılaştırılmış:
› Nefrektomi öncesi gebeliklere göre, nefrektomi sonrası
gebeliklerde preeklampsi riski artmış bulunmuş
› Ancak gebelikle ilişkili komplikasyonlar böbrek vericilerinde genel
populasyondan farklı bulunmamış
**1085 böbrek vericisinde 3213 gebelik değerlendirilmiş:
› Nefrektomi öncesi gebeliklerle karşılaştırıldığında, nefrektomi
sonrası gebeliklerde fetal kayıp, gestasyonel DM, gestasyonel HT
ve preeklampsi riski artmış bulunmuş
› Ancak nefrektomi sonrası gebelik komplikasyonları riski genel
populasyonla benzer bulunmuş
Planlanmış gebelikler nefrektomi sonrasına bırakılmamalı!!
*Reisaeter AV ve ark. Pregnancy and birth after kidney donation: the Norwegian experience. Am J Transplant 2009.
**Ibrahim HN ve ark. Pregnancy outcomes after kidney donation. Am J Transplant 2009.



1984-1996, Minnesota Üniversitesi’nde canlı verici olmuş
N>1000
Sağlıklı populasyonla karşılaştırılmalı yaşma kalitesinin
sorgulandığı anket çalışması
› Genel olarak, vericilerde, genel populasyona göre
daha iyi sonuçlarla karşılaşılmış
› Ancak, uzak akrabasına verici olanlarda, kadınlarda,
alıcısı 1 yıl içinde ölenlerde ve perioperatif
komplikasyon yaşayanlarda sonuçlar daha kötü
bulunmuş
Johnson EM ve ark. Long-term follow-up of living kidney donors:quality of life arter donation. Transplantation 1999.





2007-2009, N:484
N:39 (%8) transplantasyon gerçekleştirilmiş
N:104 (%22) değerlendirme sürecinde
N:112 (%23) kendi isteğiyle değerlendirme sürecini
durdurmuş
N:229 (%47) reddedilmiş
› Medikal nedenler (n:150): Obezite, HT, nefrolitiazis ve / veya DM-glukoz
intoleransı
› Psikososyal nedenler (n:22)
› İmmunolojik nedenler (n:57): ABO uyumsuz veya LCM+

Yıllık renal fonksiyonları izlenmelidir
› Kan basıncı
› GFH
› Proteinüri
› Sağlıklı yaşam biçimi değişikliklerine uyum

similar documents