Presentation about SVV

Report
Alytaus miesto savivaldybės parama
verslo vystymui
Izida Baliukynienė
Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
2012-03-15
Savivaldybės galimybės įtakoti verslo plėtrą
Viešosios infrastruktūros gerinimas
 Žemės mokesčio ir nekilnojamojo
turto mokesčio lengvatos
 Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektai
 Finansinė parama verslui

Alytaus miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio
verslo (SVV) skatinimo priemonės
Tiesioginė parama teikiama nuo 2009 m.
 Teikiama finansine parama jau pasinaudojo
190 Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje
veikiančių verslo subjektų.
 Kasmet SVV remti savivaldybė skiria virš
100 tūkst. biudžeto lėšų.
 Nuo 2012 metų SVV skatinimo priemonės
finansuojamos Ekonominės plėtros
skatinimo ir verslo rėmimo (EPSVR)
programos lėšomis.

EPSVR programos finansavimas
Kas gali gauti paramą?
Alytaus mieste registruoti ir veikiantys
SVV subjektai:
 Labai mažos įmonės (<10
darbuotojų);
 Mažos įmonės (<50 darbuotojų);
 Vidutinės įmonės (<250 darbuotojų).
SVV skatinimo priemonės (1)
Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi
išlaidų padengimas – maksimali subsidijos
suma – 2000 litų, bet ne daugiau kaip 80 %
dokumentais pagrįstų išlaidų.
Tinkamos išlaidos: mokestis notarui, VĮ
Registrų centrui, dokumentų rengimo išlaidos,
įmonės antspaudo gamybos išlaidos, įmonės
veiklai būtinų licencijų pirkimo išlaidos.
Einamaisiais metais finansavimas skiriamas ne
daugiau kaip vienai to paties steigėjo įsteigtai
įmonei.
SVV skatinimo priemonės (2)
SVV įmonės darbuotojų mokymai – vienam
pareiškėjui subsidijuojama iki 80 proc.
kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau
kaip 1000 litų per kalendorinius metus.
Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne
ilgesniems kaip 1 mėn. trukmės) mokymams,
siekiant tobulinti darbuotojų profesinius
gebėjimus, žinias bei įgūdžius.
SVV skatinimo priemonės (3)
Dalyvavimo tarptautinėje verslo parodoje išlaidų
dengimas – savivaldybė tarptautinėje parodoje
dalyvavusiai įmonei padengia iki 50 % išlaidų, bet ne
daugiau kaip 5000 Lt. Tinkamos išlaidos: registracijos
mokestis, parodos ploto ir įrangos nuoma, stendo ir
spaudinių leidybos paslaugos, muitinės tarpininko
paslaugos ir krovos darbai, eksponatų draudimas,
apgyvendinimo ir kelionės išlaidos.
Einamaisiais metais parama tam pačiam pareiškėjui
teikiama ne daugiau kaip vienos parodos išlaidoms
kompensuoti.
SVV skatinimo priemonės (4)
Dalyvavimo verslo misijoje išlaidų dengimas –
savivaldybė verslo misijoje dalyvavusiai įmonei
padengia iki 50 % išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Lt.
Tinkamos išlaidos: registracijos mokestis,
apgyvendinimo ir kelionės išlaidos.
Einamaisiais metais parama tam pačiam pareiškėjui
teikiama ne daugiau kaip 2 verslo misijų išlaidoms
kompensuoti.
SVV skatinimo priemonės (5)
Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų
finansinei paramai gauti rengimo išlaidų
dalinis padengimas – vienam pareiškėjui
subsidijuojama iki 50 %, bet ne daugiau kaip
5000 Lt dokumentais pagrįstų konsultantų ir
ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų.
Finansavimas skiriamas pateikus pažymą apie
paraiškos pateikimą verslo rėmimo fondui ar
programai.
SVV skatinimo priemonės (6)
SVV įmonei kreditoriaus suteiktos
paskolos verslo plėtrai metų palūkanų
dalies padengimas – maksimali
subsidijos suma – 30 % palūkanų, bet ne
daugiau kaip 5000 litų per metus.
Finansavimas pagal šią priemonę
skiriamas tik labai mažoms ir mažoms
įmonėms (turinčioms iki 50 darbuotojų).
SVV skatinimo priemonės (7)
Darbo vietų steigimo ir jaunimo įdarbinimo
subsidijavimas – dalinai kompensuojamos
darbo vietos steigimo išlaidos, jei įdarbinamas
asmuo ne vyresnis kaip 29 m amžiaus ir darbo
vietų skaičius įmonėje nemažėja 1 metus.
Išlaidų darbo priemonėms pirkti ir montuoti
kompensacijai skiriama iki 3000 Lt už vieną
įsteigtą darbo vietą, bet ne daugiau kaip 15
tūkst. vienai įmonei per kalendorinius metus.
Teisė gauti paramą
• Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu, jei jis
atitinka SVV plėtros įstatymo 3 straipsnio
nuostatas ir yra įregistruotas Alytaus mieste, jo
buveinė ir plėtojamas verslas yra Alytaus miesto
teritorijoje.
• Finansinė parama SVV subjektui gali būti
suteikta, jei jis visiškai atsiskaitęs su Valstybinio
socialinio draudimo fondu ir valstybės bei
savivaldybės biudžetais.
Pateikiamų dokumentų sąrašas
Kokius dokumentus reikia pateikti prašant
finansinės paramos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nustatytos formos prašymą (galima gauti IS arba parsisiųsti iš
tinklalapio www.alytus.lt );
Įmonės įregistravimo pažymėjimo (arba JAR išrašo) kopiją;
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą, kad įmonė
nėra skolinga savivaldybės biudžetui;
Valstybinio socialinio draudimo išduotą pažymą, kad įmonė nėra
skolinga socialinio draudimo fondui;
Išlaidas patvirtinančius dokumentus (sutartis, sąskaitas, banko
pavedimų išrašus, kvitus).
Priemonės įgyvendinimą įrodančių dokumentų (kvalifikacijos
pažymėjimų, parodos dalyvių pažymėjimų, nuotraukų ir kt.)
kopijas.
Lėšų skyrimo procesas
1. Paramos pageidaujantis SVV subjektas pateikia paraišką su
pridedamais dokumentais Investicijų skyriui (IS), 104 kab.
2. IS darbuotojai patikrina paraišką ir teikia ją svarstyti paraiškų
vertinimo komisijai. Komisijos posėdžiai organizuojami kas
ketvirtį (balandžio, liepos, spalio ir gruodžio mėn. pirmąją
savaitę) .
3. Paraiškų vertinimo komisijos nutarimas teikiamas
Administracijos direktoriui, kuris įsakymu patvirtina
programos lėšų skyrimą SVV įmonei.
4. Vadovaujantis įsakymu IS parengia biudžeto lėšų naudojimo
sutartį ir išsiunčia paramos gavėjui suderinti elektroniniu
paštu.
5. Parengtą ir suderintą sutartį pasirašo paramos gavėjas ir
Administracijos direktorius.
Finansavimas, atskaitomybė ir priežiūra
1. Su pareiškėju, kuriam skiriama parama, pasirašomas
biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir išlaidų sąmata.
2. Pasirašius sutartį reikalinga pateikti lėšų gavimo
paraišką (jos forma būna pridėta prie sutarties).
3. Buhalterinės apskaitos skyrius paramos gavėjui per 30
dienų perveda lėšas į paraiškoje nurodytą sąskaitą
banke.
4. Iki sekančio mėnesio 3 dienos lėšų gavėjas privalo
pateikti koordinatoriui biudžeto lėšų vykdymo
ataskaitą (jos forma būna pridėta prie sutartis).
Paramos koordinavimas
Kur kreiptis?
Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Investicijų skyrius, 104 kab.
Tel. (8-315) 55131
El. p. [email protected]
Ačiū už dėmesį

similar documents