Mokinio aktyvinimo strategijos pamokoje

Report
Mokinio aktyvinimo
strategijos pamokoje
Valdonė Indrašienė
Mokinio aktyvinimas orientuojamas į:
• asmenybės kūrybiškumo ugdymą;
Šiuolaikinis mokymas šiuolaikinėje
• naują žinių kultūrą;
mokykloje
• naują ugdymo turinį;
• į savarankišką mokymąsi.si.
Šiuolaikinė mokykla
4
Šiuolaikinė mokykla
5
Šiuolaikinis mokymas
6
Šiuolaikinis mokymas
7
Šiuolaikinis mokymas
8
Šiuolaikinis
mokinys
9
10
11
5 mokymo realybės (1)
• mokymo rezultatai yra nenumatomi bei
nepastovūs ir visiškai nepriklausomi
nuo mokytojų ketinimų bei elgesio;
• mokytojas gali turėti aiškius bei
detalius mokymo planus, bet tai, ką
išmoksta mokiniai - sunku numatyti ir
išmatuoti;
12
5 mokymo realybės (2)
• mokytojo darbas vertinamas ne pagal
tai, ką jis daro, bet pagal tai, kokie yra
mokinio laimėjimai;
• mokytojo sąveika su mokiniais yra
nuolat kintanti, nereguliari;
• mokymas yra toks unikalus, kad
neįmanoma jo nei detaliai aprašyti, nei
apibrėžti.
13
Pagrindiniai sėkmingo mokymo dėsniai
•
•
•
•
Mokiniai turi matyti mokymosi vertę.
Mokiniai turi tikėti, kad gali.
Iššūkį metantys tikslai.
Atsakas ir dialogas apie judėjimą tikslo
link.
• Sukurti informacijos struktūrą ir prasmę.
• Laikas ir kartojimas.
• Išmokti įgūdžių ir turinio.
Mokinių aktyvinimo strategija,
kurią taikau sėkmingai
Inovatyvių strategijų poveikio vertinimas
Patirta,
išmėginta,
išgirsta
inovacija
Patirta,
išmėginta,
išgirsta
inovacija
Mokytojo
nuostatų ir
įsitikinimo
kaita
Taikomų
metodų/
strategijų
kaita
Mokinių
mokymosi
pasiekimai
Taikomų
metodų/
strategijų
kaita
Mokinių
mokymosi
pasikeitimai
Mokytojo
nuostatų ir
įsitikinimo
kaita
Mokinių
pasiekimai
Aktyvinimo strategijos
• Ar jau ši strategija bus veiksminga?
• Kurios strategijos duotų daugiausiai
naudos, jei jas įgyvendintume?
Kad įvertintume mokymo strategiją reikia:
Prasminga patirtis
Kas?
Stebėjimas
Analizavimas
Kas
iš to?
Nauja patirtis
Naujas taikymas
Kas
dabar?
• Palyginti tai su visais
alternatyviais būdais tiems
patiems tikslams pasiekti;
• Neužtenka žinoti, kas
veiksminga, reikia žinoti,
kodėl tai veiksminga;
• Surasti reikšmingiausius
sėkmės veiksnius, kurie
neveikia Jūsų mokymo
kontekste;
• Nuolat vertinti savo
mokymą.
Veiksmingų strategijų dėsniai
• Pasiekimai pagerėja tiek, kiek mokiniai ir
mokytojai nustato ir išsiaiškina tinkamus,
konkrečius ir iššūkį metančius tikslus.
• Pasiekimų gerėjimas yra grįžtamojo ryšio
kaip atsako funkcija.
• Mokinys daugiau išmoksta, kai sukuria to,
ką mokosi sampratą/savo prasmę.
Mokymosi piramidė
Klausoma
5%
Didėjantis
kognityvinis poveikis
Skaitoma
10 %
Audio-vizualinis
būdas
20 %
Mokytojas parodo
30 %
Diskutuojama grupėje
Išbandoma praktiškai
Mokinys moko kitus arba tai, kas išmokta
panaudoja iškarto
50 %
75 %
90 %
Aktyvumo prigimtis
• Žmogus gimsta aktyvus ir aktyvus būna
visą gyvenimą (net miego metu
smegenys išlieka aktyvios), todėl
aktyvumui nereikia jokių kitų variklių.
• Žmogus iš prigimties yra pasyvus.
Aktyvumą sukelia išoriniai dirgikliai arba
reikmės, pasireiškiančios potraukiais,
interesais, vidinėmis paskatomis.
Veiklai ir elgesiui kryptį
teikia motyvacija
Sudaryti sąlygas mokiniui būti
aktyviam
Tikslas, kurį vertinu
Mokymosi
motyvacija
Tikėjimas
Kiek mokinys tikisi
sėkmės mokydamasis
x
Vertybė
Kiek mokinys vertina
mokymąsi
Tikėjimas, kad galiu
pasiekti
Motyvacija ugdymo procese
Motyvacijos komponentai
Veiklos proceso
patrauklumas
Rezultato
patrauklumas
Mokymo turinys, skatinantis norą
sužinoti ką nors nauja;
Mokymosi procesas, įgalinantis
pademonstruoti intelektualinį
aktyvumą.
Emocijos
Kompetencijų
ugdymas
Aktyvus mokymasis
1. Pamokoje svarbiau pateikti visą turinį
nei skirti užduotį savarankiškam darbui.
2. Užduotis pamokoje turi įveikti didžioji
dauguma arba visi.
3. Pamokoje tinka visokios veiklos, kad
mokiniams mokymasis palengvėtų.
25
1 mitas
Pamokoje svarbiau pateikti visą turinį nei skirti užduotį savarankiškam darbui.
Tik aktyvūs metodai skatina mokinius susidaryti savo
prasmę temai, todėl mes turime atsisakyti
smulkmenų, kad liktų laiko šiai veiklai.
Mokytojai žino per daug. Turime nuskusti mėsą iki pat
kaulo ir išaiškinti temos skeletą (struktūrą), o mėsą
priauginti vėliau. Jeigu jūs ir toliau stengsitės išpasakoti
mokiniams viską, ką žinote, perpildysite jų trumpalaikes
atmintis, supainiosite juos, o svarbiausius dalykus ir
taisykles, kuriuos stengiatės išaiškinti, paliksite
miglotus.
26
2 mitas
Užduotis pamokoje turi įveikti didžioji dauguma arba visi.
Daugelis mokytojų įsitikinę, kad jų mokiniai nėra
akademiškai talentingi, todėl turėtų atlikti tik tiesiogines
„atgaminimo“ tipo užduotis. Kiti teigia, kad laiko yra
pasipraktikuoti tik testo reikalaujamoms atgaminimo
tipo užduotims.
Bet kokio akademinio lygmens mokiniams turime
skirti iššūkį metančias užduotis, kurioms atlikti
reikėtų analizės, kūrybingumo, kritinio ir kitokio
mąstymo. Bet kuriuo atveju, žinios yra būdas pasiekti
galutinį tikslą, o galutinis tikslas turėtų būti gebėti
mąstyti produktyviai, veikti ir gebėti daryti išvadas.....
27
3 mitas
Pamokoje tinka visokios veiklos, kad mokiniams mokymasis palengvėtų.
Veikla turi skatinti mokinį mąstyti, pritaikyti
pagrindinius dalykus bei pagrindines taisykles ir
išreikšti savo prasmes, kad jas galima būtų tobulinti.
Geriausi metodai skatina tiesioginę pagrindinių
pamokos tikslų praktiką.
Žinios beveik visada yra priemonė galutiniam tikslui;
jos vertingos tik tada, kai aktualios mūsų mąstymui.
Iš Petty G. Įgūdžiais pagrįstas mokymas: praktinis vadovas.
2008. Vilnius : Tyto alba. P.310-312, 377
28
Jei kalbėjimas būtų mokymas, mes visi būtume
Kiektokie
laikoprotingi,
pamokoje
reiktų
skirti
kiekvienai
kad vargiai tai pakeltume
mokymosi modelio daliai (3 P)?
R.F.Mager
Mokymasis
5 proc.
35 proc.
Peržvelgti
Pateikti
60 proc.
Pritaikyti
Pažinimo procesas ir mokymosi modelis
Pateikti
Pritaikyti
Pasirengimas
mokymuisi
Informacijos
apdorojimas
Peržvelgti
Įtvirtinimas
Pažinimo proceso aktyvumas
Suvokimas
Atmintis
Mąstymas
Vaizduotė
Žiūri - mato
Klauso - girdi
Regimoji
Girdimoji
Motorinė
Lyginimas
Analizė
Sintezė
Apibendrinimas
Teorija
Praktika
Aktyvinimo strategijos (1)
Pradedant
pamoką pateikti
mokiniams
motyvaciją
pagrindžiančius
argumentus.
Galimybės:
• Pradėkite pamoką nuo pasakojimo,
atsitikimo, vaizdinės medžiagos.
• Pristatykite problemą.
• Užduokite klausimų.
• Pasakykite tiksliai, kaip jūs norite, kad
būtų atlikta konkreti užduotis.
• Nurodykite, kokio pamokos rezultato
tikitės.
Aktyvinimo strategijos(2)
Paverskite
kapitalu
nežinomybės,
atradimo,
smalsumo,
tyrinėjimo
žadinantį
poveikį.
Galimybės:
• Temai pristatyti panaudokite
numatymo, pagrindinių terminų
metodus.
• Skatinkite mokinių tyrimus.
• Naudokite projektų metodą
integruotoms temoms pristatyti.
Aktyvinimo strategijos (3)
Remkitės
besimokančiųjų
patirtimi, tuo
stiprindami
ankstesnį
išmokimą.
Galimybės:
• Aiškinimą pradėkite nuo klausimo “Ką
žinote ar manote žiną ta tema”.
• Paprašykite pateikti pavyzdžių ir
analogijų iš realaus gyvenimo.
Buožgalvis ir žuvytė
Buožgalvis ir žuvytė
Giluminis mokymasis
Esamos
žinios
Naujos
žinios
Paviršinis mokymasis
Naujos
žinios
Esamos
žinios
Aktyvinimo strategijos (4)
Kiek galima,
mažinkite bet
kokias nemalonias
mokinio
įsitraukimo į darbą
pasekmes.
Galimybės:
• Skatinkite darbą porose, diskusijas
mažose grupėse.
• Naudokite atsakymų korteles pamokos
rezultatams įvertinti.
• Drauge su mokiniais analizuokite
mokymą ir mokymąsi
Aktyvinimo strategijos (5)
Retkarčiais
pasielkite
netikėtai.
Galimybės:
• Vietoje mokytojo aiškinimo
panaudokite abipusio mokymosi
metodą.
• Dažniau sudarykite sąlygas mokiniams
pabūti mokytojo vaidmenyje.
MOKYMO STRATEGIJŲ
TAIKYMO TAISYKLĖS
SVARBIAU YRA TAI,
KO MOKOSI, O NE
KOKIA STRATEGIJA
TAIKOMA
SVARBU NE
KONKRETI
MOKYMO
STRATEGIJA, O
MOKINIO
MĄSTYMAS
SVARBU DERINTI
STRATEGIJAS
PRIE MOKINIO
REIKMIŲ IR SAVO
POREIKIŲ
Būdas praturtėti
1. Kaip manote, kodėl žmogus svarstė?
2. Kaip galite paaiškinti tokios pamokos
eigą? Ko išmoks žmogus?
3. Kaip manote, kokia bus šios istorijos
pabaiga?
4. Kas vyko šioje istorijoje?

similar documents