ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23.5.2014

Report
1
Τα Δικαιώματα του Παιδιού –Μετανάστη
Λήδα Κουρσουμπά
Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού
www.childcom.org.cy
2
Δομή της εισήγησης:
Μέρος Πρώτο:
Ο θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού
Μετανάστευση και παιδιά
 Διεθνείς
Πράξεις
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
και
μετανάστευση
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και παιδί
μετανάστης
 Παρουσίαση περίπτωσης / Συζήτηση
Μέρος Δεύτερο:
 Ενέργειες της Επιτρόπου σε σχέση με την ως άνω
περίπτωση – Διαπιστώσεις – Εισηγήσεις
 Συζήτηση
www.childcom.org.cy
Σύσταση Μηχανισμού
Επιτήρησης
• Η σύσταση του Θεσμού του Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
• O
περί
Επιτρόπου
Προστασίας
των
Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007
(Ν.74(Ι)/2007)
• Ο Θεσμός είναι συμβατός με τις «Αρχές των
Παρισιών» - διασφάλιση
της θεσμικής,
λειτουργικής και οικονομικής ανεξαρτησίας του
www.childcom.org.cy
3
Ο Θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Βασική
Αποστολή:
Η προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωμάτων του παιδιού (άρθρο 3).
Αρμοδιότητες:
Εξαιρετικά διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων (άρθρο 4) οι οποίες
του επιτρέπουν να προωθεί και να προασπίζεται τα δικαιώματα
του παιδιού στην Κύπρο και ταυτόχρονα να ασκεί εποπτικό
έλεγχο στον τομέα της εφαρμογής τους ελέγχοντας θεσμούς,
νομοθεσίες, πρακτικές και διαδικασίες.
www.childcom.org.cy
Πυλώνες Δράσεων Επιτρόπου
Έλεγχος - Παρακολούθηση, νομοθεσιών, πολιτικών,
διαδικασιών και πρακτικών
Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της
κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα του
παιδιού
Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών
Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων
τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν
www.childcom.org.cy
5
Μετανάστευση και Παιδιά
Το πολυσύνθετο της μετανάστευσης:
φαινόμενο που καλύπτει τις μετακινήσεις
πληθυσμών από μια χώρα σε άλλη
κάτω από πολλές διαφορετικές
συνθήκες και για ποικίλους λόγους
www.childcom.org.cy
6
Παιδιά - Μετανάστες
 Παιδιά
γίνονται
μετανάστες
–
ή
γεννιούνται μετανάστες – ως αποτέλεσμα
της επιλογής των γονιών τους
 Παιδιά ασυνόδευτοι μετανάστες
 Παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων
www.childcom.org.cy
7
Διεθνείς Πράξεις Προστασίας Δικαιωμάτων
των Μεταναστών και παιδιά
Η μετανάστευση ως ένα φαινόμενο που
αφορά πρωτίστως και κυρίως τους ενηλίκους:
Στις Πράξεις αυτές, τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών
κατοχυρώνονται μεν διότι αυτά αφορούν και προστατεύουν
οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των παιδιών,
αλλά η οποιαδήποτε ειδική αναφορά σε παιδιά γίνεται
κυρίως μέσα από την ιδιότητα τους ως μελών των
οικογενειών μεταναστών και όχι ως αυτόνομων
προσωπικοτήτων.
www.childcom.org.cy
8
Διεθνείς Πράξεις Προστασίας Δικαιωμάτων
των Μεταναστών και παιδιά
Η απουσία παιδοκεντρικής προσέγγισης από διεθνείς
αυτές Πράξεις διαχέεται γενικότερα και στους ελέγχους
της διοίκησης η οποία πολύ συχνά ενεργεί και οδηγεί με
τις πράξεις της σε καταστάσεις όπου το ευάλωτο των
παιδιών παραγνωρίζεται παντελώς είτε αυτά ταξιδεύουν
μόνα τους (ασυνόδευτοι ανήλικοι, πρόσφυγες ή/και
αιτητές ασύλου) είτε και με τους γονείς τους.
www.childcom.org.cy
9
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αφετηριακό σημείο για την ανάπτυξη
παιδοκεντρικών προσεγγίσεων στα
θέματα μετανάστευσης.
www.childcom.org.cy
10
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 Το παιδί ως διακριτή προσωπικότητα με
εγγενή αξιοπρέπεια και δικαιώματα
 Όλες οι ενέργειες να λαμβάνονται προς το
συμφέρον του – δικαίωμα να εκφέρει άποψη
και αυτή να λαμβάνεται υπόψη
 Τα δικαιώματα του
νομικές υποχρεώσεις
παιδιού
www.childcom.org.cy
δημιουργούν
11
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Η πρώτη νομικά δεσμευτική Πράξη διεθνούς
δικαίου που αφορά ειδικά τα παιδιά
• Κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα των παιδιών
(αστικά,
πολιτικά,
κοινωνικά,
οικονομικά,
πολιτιστικά)
• Καθορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των παιδιών
τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά και να
προστατεύονται από τα συμβαλλόμενα κράτη
www.childcom.org.cy
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Υποχρέωση σεβασμού και αποχής – τα κράτη
σέβονται τα δικαιώματα και απέχουν από
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που
παραβιάζει τα δικαιώματα του παιδιού
• Θετική υποχρέωση – τα κράτη λαμβάνουν όλα
τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που
είναι κατάλληλα για την πραγματοποίηση των
αναγνωρισμένων στη Σύμβαση δικαιωμάτων
www.childcom.org.cy
13
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, Επιβίωση και
Ανάπτυξη του Παιδιού (Άρθρο 6)
• Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του
Παιδιού (Άρθρο 3)
• Αρχή της Συμμετοχής (Άρθρο 12)
• Αρχή της Μη Διάκρισης (Άρθρο 2)
www.childcom.org.cy
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή,
στην Επιβίωση και στην Ανάπτυξη (Άρθρο 6)
Εγγενές δικαίωμα στη ζωή και στην ανάπτυξη
Θετική υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν
την επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού
www.childcom.org.cy
15
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αρχή της Συμμετοχής (Άρθρο 12)
 Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των απόψεων των
παιδιών που είναι ικανά να σχηματίσουν δικές τους
απόψεις
 Διασφάλιση συνθηκών διαμόρφωσης και ελεύθερης
έκφρασης των απόψεων των παιδιών (δεξιότητες
συμμετοχής / απαραίτητη πληροφόρηση)
 Ευθύνη του Κράτους να αναζητήσει και να ακούσει τις
απόψεις των παιδιών
 Βαρύτητα στις απόψεις των παιδιών ανάλογα με την
ηλικία και βαθμό ωριμότητας
 Δικαίωμα τους παιδιού να ακούγεται σε οποιεσδήποτε
διαδικασίες (διοικητικές, δικαστικές)
www.childcom.org.cy
16
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος
του Παιδιού (Άρθρο 3)
 Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
 Αφορά όλους τους οργανισμούς – δημόσιους ή ιδιωτικούς,
οργανισμούς κοινωνικής ευημερίας, δικαστήρια, διοικητικές
αρχές, νομοθετικά όργανα.
www.childcom.org.cy
17
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αρχή της Μη Διάκρισης (Άρθρο 2)
Τα δικαιώματα πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε
παιδί χωρίς διάκριση στη φυλή, στο χρώμα, το φύλο,
τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες
πεποιθήσεις ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των
γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του ή την κρατική,
εθνική, ή κοινωνική καταγωγή τους, την περιουσιακή
τους κατάστασης, την ανικανότητά τους, τη γέννησή τους
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Θετική υποχρέωση για λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων για προστασία του παιδιού από κάθε μορφής
διάκριση.
www.childcom.org.cy
18
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η Αρχή της Μη Διάκρισης ως καθοδηγητική της
εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών
μεταναστών
Οι διατάξεις του Άρθρου 2 (Αρχή της Μη Διάκρισης) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου 12 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο
έχει κυρώσει η Δημοκρατία, και το οποίο απαγορεύει
οποιαδήποτε
διάκριση
εναντίον
οποιουδήποτε
προσώπου και για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά με
δικαίωμα που προβλέπεται σε νόμο, παρέχουν ένα ισχυρό
νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών από οποιουδήποτε
είδους διάκριση.
www.childcom.org.cy
19
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται σε σχέση
με κάθε πρόσωπο, άρα και στους μετανάστες
• Πολύ λίγα είναι τα δικαιώματα που διαχωρίζουν τους
ανθρώπους ανάλογα με τη νομιμότητα ή μη της
παραμονής τους σε μια χώρα.
• Η αντίληψη επομένως που ευρέως επικρατεί ότι οι
μετανάστες που βρίσκονται σε μια χώρα χωρίς τα
απαιτούμενα έγγραφα (μετανάστες χωρίς χαρτιά) δεν
έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα και στις νομικές δεσμεύσεις
που απορρέουν από τα διεθνή αυτά κείμενα. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά.
www.childcom.org.cy
20
Δικαιώματα αποκλειστικής σημασίας για τα
παιδιά μετανάστες
Τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται σε σχέση με
κάθε πρόσωπο, άρα και στους μετανάστες
Η Σύμβαση προστατεύει τόσο τα παιδιά πρόσφυγες όσο και
αυτά που επιζητούν να αποκτήσουν το καθεστώς του
πρόσφυγα (Άρθρο 22)
Ασυνόδευτα παιδιά είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα για
την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν
ειδικά μέτρα (Άρθρο 22 και Γενικό Σχόλιο Υπ. Αριθμό 6)
www.childcom.org.cy
21
Δικαιώματα ιδιαίτερης σημασίας για
τα παιδιά μετανάστες
Δικαίωμα εγγραφής
[Άρθρο 7 (1)]
και
απόκτησης
ονόματος
Δικαίωμα του παιδιού να μην αποχωρίζεται από
τους γονείς του [Άρθρο 9 (1)]
Δικαίωμα στην ατομική και κοινωνική/ πολιτισμική
ταυτότητα (Άρθρο 14 & Άρθρο 30)
 Δικαίωμα διασφάλισης ενός ποιοτικού επιπέδου
ζωής (Άρθρο 24 & Άρθρο 27)
 Δικαίωμα στην Εκπαίδευση (Άρθρο 298 & Άρθρο
29)
www.childcom.org.cy
22
Περιγραφή Περίπτωσης
Samy & Monica (Φιλιππίνες)
Πολύχρονη νόμιμη παραμονή στην Κύπρο Samy (1993 -2005), Monica (1995 –
2005)
Γάμος: 1995
Το 2005 δεν ανανεώθηκε η άδεια παραμονής τους Samy. Αίτηση Κυπριακής
Υπηκοότητας – Ουδέποτε έλαβε απάντηση - : 2013 : Εκδίκαση – πρόστιμο –
απέλαση
Μαρία 8
χρόνων
Αλέξανδρος
17 χρόνων
Η μητέρα και τα παιδιά παραμένουν στην Κύπρο χωρίς καθεστώς παραμονής
Οι αρμόδιες Αρχές σε επιστολή τους προς την Επίτροπο, αναφέρουν ότι ο κος Samy
ουδέποτε δήλωσε ότι έχει σύζυγο και παιδιά στην Κύπρο και ότι «..η σύζυγος … και
τα δύο ανήλικα παιδιά …βρίσκονται επίσης παράνομα στο έδαφος της ΚΔ και
είναι αναζητούμενα πρόσωπα και μόλις εντοπιστούν θα εκδοθούν εναντίον τους
διατάγματα απέλασης.»
www.childcom.org.cy
23
Οι ενέργειες της Επιτρόπου
• Άμεση (τηλεφωνική) επικοινωνία με Αστυνομικά
Κρατητήρια Λ/ σου και επιβεβαίωση πληροφορίας για
την επικείμενη απέλαση του κου Samy.
• Άμεση (τηλεφωνική) επικοινωνία με Υπ. Εσωτερικών.
Επισήμανση ότι πραγματοποίηση της απέλασης θα
οδηγήσει σε διάσπαση της οικογένειας με δυσμενείς
επιπτώσεις για τα παιδιά.
 Η Λειτουργός του Υπ. Εσωτερικών ετοίμασε σημείωμα
προς το Γεν. Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών:
Εισήγηση αναστολής διότι, κατά τη λήψη της απόφασης
δε λήφθηκε η οικογενειακή κατάσταση και το συμφέρον
των παιδιών .
 Η απέλαση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα.
www.childcom.org.cy
24
Γραπτή Παρέμβαση της Επιτρόπου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών
«Α. Να
επαναξιολογηθεί, το ενδεχόμενο παραχώρησης καθεστώτος
παραμονής στην Κύπρο για ανθρωπιστικούς λόγους στην κα A.L.B. και
τα δύο παιδιά της και να ενημερωθώ σχετικά.
Β. Να ενημερωθώ για τους λόγους για τους οποίους κατά τη διαδικασία
λήψης απόφασης για απέλαση του πατέρα δεν λήφθηκε υπόψη το
συμφέρον των παιδιών.
Γ. Να διερευνηθεί το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση που έχουν
υποβάλει για εγγραφή τους ως κύπριοι πολίτες και τους λόγους για τους
οποίους δεν έχουν, οι ενδιαφερόμενοι, λάβει κάποια απάντηση μέχρι
σήμερα, και να ενημερωθώ σχετικά.»
www.childcom.org.cy
25
Απάντηση του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Εσωτερικών
« […] η σύζυγος του […] και τα δύο ανήλικα παιδιά του
βρίσκονται επίσης παράνομα στο έδαφος της ΚΔ και είναι
αναζητούμενα πρόσωπα και μόλις εντοπιστούν θα
εκδοθούν εναντίον τους διατάγματα απέλασης […]
Υπό το φως των πιο πάνω οι Αρχές απέλασαν τον …. στη
χώρα του στις 06/06/2013 και προτίθενται να λάβουν μέτρα
για τον επαναπατρισμό της συζύγου και των τέκνων
μόλις εντοπιστούν.»
www.childcom.org.cy
26
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
• Νομικό Πλαίσιο
– Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του
Παιδιού
• Αρχή της Μη Διάκρισης
• Δικαίωμα του Παιδιού να μην αποχωρίζεται από
τους γονείς τους
• Οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού
www.childcom.org.cy
27
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
Το παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του,
νοουμένου ότι, αυτό είναι προς το συμφέρον του.
Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο αποχωρισμός είναι αποτέλεσμα
απέλασης, συνιστά υποχρέωση του κράτους η καθιέρωση συγκεκριμένης
διαδικασίας, η οποία να εφαρμόζεται κατά τη λήψη απόφασης σε σχέση με
την απέλαση του γονιού κατά την οποία να αξιολογείται το συμφέρον των
παιδιών.
Για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού, θα πρέπει να
υπάρχει ξεκάθαρος καθορισμός κριτηρίων, ενιαίος χειρισμός καθώς
και διυπηρεσιακός συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ώστε να αξιολογούνται όλες οι επιπτώσεις
που η συγκεκριμένη απόφαση θα επιφέρει στη ζωή του παιδιού.
www.childcom.org.cy
28
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
– Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
o Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού
o Δικαίωμα κάθε παιδιού στην προστασία της ιδιωτικής και
οικογενειακής του ζωής
o Δικαίωμα κάθε παιδιού στην προστασία και φροντίδα που
απαιτείται για την καλή διαβίωσή του,
o Δικαίωμά του παιδιού να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του σε
ζητήματα που το αφορούν, σε συνάρτηση με την ηλικία και την
ωριμότητά του
o Το δικαίωμα του παιδιού, να διατηρεί τακτικά προσωπικές
σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός
εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.
www.childcom.org.cy
29
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
• Οδηγίες και Κανονισμοί της Ε.Ε. για τα θέματα
μεταναστευτικής πολιτικής
o Καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος μετά από πέντε έτη
νόμιμης διαμονής (σε πολίτες τρίτων χωρών)
o Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
o Διασφάλιση επιστροφής μεταναστών χωρίς χαρτιά με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματά τους
www.childcom.org.cy
30
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
• Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):
Ο σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ενότητα
συνεπάγεται υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη είτε σε σχέση
με την υποχρέωσή τους να μην απελάσουν κάποιο
πρόσωπο είτε με την υποχρέωσή τους να ενεργήσουν
θετικά, επιτρέποντας την είσοδο και διαμονή στο έδαφός
τους
www.childcom.org.cy
31
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
• Οδηγία 2008/ 115/ Κ
(Θέτει τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις επιστροφές των
μεταναστών χωρίς χαρτιά και έχει ενσωματωθεί στον εθνικό
νόμο, περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο)
Προβλέπει ώστε «κατά την εφαρμογή της Οδηγίας, να
λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού και η
οικογενειακή ζωή»
Και παρέχει την ευχέρεια στα κράτη να αποφασίζουν,
«ανά πάσα στιγμή, να χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής
ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής για λόγους
φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε
υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει παράνομα στο
έδαφός τους.»
32
www.childcom.org.cy
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου
Το δικαίωμα κάθε προσώπου στην απόλαυση της ιδιωτικής και
οικογενειακής του ζωής, χωρίς αδικαιολόγητη και δυσανάλογη
παρέμβαση.
Το εν λόγω δικαίωμα, περιλαμβάνει και την προστασία
μεταναστών από την απέλαση ή το δικαίωμα των
μεταναστών σε οικογενειακή επανένωση.
www.childcom.org.cy
33
•
•
•
•
•
Αξιολόγηση των χειρισμών
Αρμοδίων Αρχών
Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)
Η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος
Αν υπάρχουν παιδιά και αν ναι η ηλικία τους
Η σοβαρότητα των δυσκολιών που ο/η σύζυγος
είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει στη χώρα
απέλασης
Το συμφέρον και η ευημερία των παιδιών
Η στερεότητα των κοινωνικών, πολιτιστικών και
οικογενειακών δεσμών με τη χώρα υποδοχής και
με τη χώρα προορισμού
www.childcom.org.cy
34
Διαπιστώσεις
Απουσία μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνης με τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας
Δυσκολία των αρμόδιων μεταναστευτικών αρχών να
παραδεχθούν ότι αριθμός μεταναστών, υπηκόων τρίτων
χωρών, θα είναι σε θέση να αποκτήσει εύλογες αξιώσεις
συνέχισης της παραμονής του ή θα καταστεί μη
απελάσιμος και άρα θα πρέπει να νομιμοποιηθεί.
www.childcom.org.cy
35
Διαπιστώσεις
Η απουσία μιας τέτοιας πολιτικής έχει δυσμενέστατες
συνέπειες στις οικογένειες αιτητών πολιτικού ασύλου, των
οποίων η αίτηση έχει εξεταστεί και απορριφθεί από τις
αρμόδιες Αρχές μετά από πολλά χρόνια και, ως εκ τούτου,
βρίσκονται χωρίς νομικό καθεστώς στη χώρα, είτε
οικογένειες μεταναστών που βρίσκονταν στην Κύπρο υπό
το καθεστώς προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία σε
κάποιες περιπτώσεις έχει λήξει και δεν επιτράπηκε η
ανανέωσή της παρά τη μακρόχρονη παρουσία τους στην
Κύπρο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
άμεσης απέλασης
www.childcom.org.cy
36
Διαπιστώσεις
Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης παραμονής των
οικογενειών αυτών στην Κύπρο, η πλειονότητα των
παιδιών, που κατά κανόνα έχουν γεννηθεί στην Κύπρο,
φοιτούν σε ελληνόφωνα σχολεία, έχουν προσαρμοστεί στις
συνθήκες ζωής της Κύπρου και έχουν ενταχθεί σε μεγάλο
βαθμό στην κυπριακή κοινωνία. Ως εκ τούτου, η απόφαση
του Κράτους να απελάσει, τον ένα γονέα ή όλη την
οικογένεια, διαταράσσει τις ισορροπίες που έχουν
δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής των
οικογενειών αυτών στην Κύπρο
www.childcom.org.cy
37
Διαπιστώσεις
Η απόφαση για απέλαση δεν είναι συμβατή με την Αρχή
της Εξυπηρέτησης του Συμφέροντος του Παιδιού
• Οικογένεια με μακρόχρονη παραμονή
–
–
–
–
–
–
Ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς στην Κύπρο
Πλήρως ενταγμένη και προσαρμοσμένη στην κυπριακή κοινωνία οικογένεια
Οι δεσμοί της οικογένειας με τη χώρα καταγωγής είναι αποδυναμωμένοι
Οι γονείς έχουν συνεισφέρει με την εργασία τους στην κυπριακή οικονομία
Τα δύο παιδιά έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, την οποία θεωρούν πατρίδα.
Τα παιδιά δεν έχουν οποιοδήποτε δεσμό με τη χώρα καταγωγής των
γονιών τους. Δεν μιλούν τη γλώσσα και δεν γνωρίζουν τις συνήθειες και τη
νοοτροπία της χώρας καταγωγής των γονιών τους .
www.childcom.org.cy
38
Διαπιστώσεις
Ειδικότερα ο 17χρονος γιος της οικογένειας έχει
ενσωματωθεί εντελώς στην κυπριακή κοινωνία και όπως
έχει αναφέρει, σε Λειτουργούς του Γραφείου μου στα
πλαίσια της συμμετοχής του στην παραγωγή του
ντοκιμαντέρ με θέμα: «Παιδιά που μετακινούνται: Πρώτα
απ’ όλα, παιδιά», δεν γνωρίζει τη χώρα καταγωγής των
γονέων του, έχει δημιουργήσει συναισθηματικές και
κοινωνικές σχέσεις στην Κύπρο, θεωρεί την Κύπρο
πατρίδα του και ουσιαστικά αυτοκαθορίζεται ως Κύπριος.
www.childcom.org.cy
39
Διαπιστώσεις
Η οικογενειακή κατάσταση του κ. Σάμυ και το συμφέρον
των παιδιών του δε λήφθηκε υπόψη κατά τη διαδικασία
λήψης απόφασης για απέλαση με ευθύνη της Διοίκησης
Παραβίαση
 Αρχής Διασφάλισης του Συμφέροντος του
Παιδιού
Δικαιώματος των παιδιών να μεγαλώνουν και με
τους δύο γονείς
Δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή
ζωή
40
www.childcom.org.cy
Διαπιστώσεις
Η ανακήρυξη από τις Αρχές των παιδιών ως
«..αναζητούμενα πρόσωπα και μόλις εντοπιστούν θα
εκδοθούν εναντίον τους διατάγματα απέλασης», εκτός
του ότι, αναδεικνύει απαράδεκτη σκληρότητα,
παραβιάζει την Αρχή της Διασφάλισης του
Συμφέροντος του Παιδιού, την Αρχή της Μη Διάκρισης,
το δικαίωμα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και
το δικαίωμα στην εκπαίδευση
www.childcom.org.cy
41
Διαπιστώσεις
Η παράτυπη παραμονή της οικογένειας και η
απέλαση του πατέρα σχετίζεται με σημαντικές
αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά.
www.childcom.org.cy
42
Διαπιστώσεις
:
Το όνειρο του 17χρονου αποτυπωμένο στα λόγια του
«…να επανενωθεί η οικογένειά μου και να
αποκτήσουμε την κυπριακή υπηκοότητα».
www.childcom.org.cy
43
Εισηγήσεις
Υιοθέτηση μεταναστευτικής πολιτικής από μέρους
των αρμόδιων Αρχών που να ρυθμίζει
ολοκληρωμένα και με σαφήνεια θέματα των παιδιών
μεταναστών χωρίς χαρτιά, με μακροχρόνια
παραμονή στην Κύπρο, με τρόπο που να συνάδει με
τις διεθνείς δεσμεύσεις τους κράτους και τα διεθνή
πρότυπα για τη διασφάλιση του σεβασμού των
δικαιωμάτων αυτής της κατηγορίας παιδιών
www.childcom.org.cy
44
Εισηγήσεις
Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος χειρισμός καθώς και
διυπηρεσιακός συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα
στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, οι οποίες να αξιολογούν
το συμφέρον των παιδιών, στη βάση κριτηρίων και
παραγόντων, οι οποίοι να επιμετρούν τις συνέπειες που
πιθανόν να προκύψουν στη ζωή των παιδιών σε
οποιαδήποτε απόφαση τα αφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της απέλασης των γονέων
τους ή ακόμη και των ιδίων.
www.childcom.org.cy
45
Εισηγήσεις
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις απόφασης απέλασης
του γονέα, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να
είναι επιτρεπτή μόνο για σοβαρούς λόγους δημόσιας
τάξης ή ασφάλειας, πρέπει να λαμβάνονται τέτοια
μέτρα για τα παιδιά που θα παραμένουν στη
Δημοκρατία, ώστε να είναι δυνατή η διαβίωσή τους
κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες έχοντας πρόσβαση
στα δικαιώματά τους
www.childcom.org.cy
46
Εισηγήσεις
Θα πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία υποβολής
αιτήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο, για
παραχώρηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους ή λόγους φιλευσπλαχνίας, η οποία, ως επί το
πλείστον, μπορεί να αφορά σε οικογένειες με παιδιά.
www.childcom.org.cy
47
Εισηγήσεις
Για τη συγκεκριμένη οικογένεια:
 Να
ακυρωθούν
οποιαδήποτε
διατάγματα
σύλληψης/κράτησης αφορούν την κα Monica και τα δύο
ανήλικα παιδιά της, με σκοπό την απέλαση
Να παραχωρηθεί καθεστώς παραμονής και εργασίας
στην Κύπρο στην οικογένεια της κας Monica
Να γίνουν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όλες οι
απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραχωρηθεί στον
πατέρα, η δυνατότητα εισόδου στην Κύπρο, για να
επανενωθεί με την οικογένειά του.
www.childcom.org.cy
48
Εισηγήσεις
Η νομιμοποίηση της οικογένειας του κ. Σάμυ και της κ.
Monica εμπίπτει στους ανθρωπιστικούς λόγους ή
λόγους φιλευσπλαχνίας και μια τέτοια ενέργεια θα
είναι προς το συμφέρον των παιδιών αυτών. Η θέση
αυτή θα πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί από το
κράτος και το Υπουργικό Συμβούλιο ως αρμόδια Αρχή.
www.childcom.org.cy
49
Ευχαριστώ!
www.childcom.org.cy
50

similar documents