Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke

Report
Wet inzake het statuut van en het
toezicht op de onafhankelijke
vermogensadviseur en inzake de
vermogensadviesverlening door
gereglementeerde beroepen
Bedenkingen opmerkingen en
suggesties
Doelstelling van de wet
• Bescherming van de consument
Wordt deze doelstelling bereikt via
deze wet
• Neen wegens
– Het beroep wordt elitair door de
toetredingsvoorwaarden, niet door kennisvereisten
– Onduidelijkheid blijft voor de consument die niet
weet wat hij koopt of krijgt als hem een ‘financieel
plan’ wordt aangeboden
Vermogensadvies, Financiële Planning
• Het voorstel van wet verengt het advies in ruime
mate naar een advisering rond beleggingen.
• Vermogensadvies, Finaniële Planning hebben als
doel de grootst mogelijke zekerheid te gaan
garanderen met betrekking tot de
vermogensdoelstellingen van een cliënt. Dit
betekent dat een analyse nodig is op 4 domeinen
: civiel, fiscaal, sociale zekerheid en beleggingen
Nood aan onafhankelijk
vermogensadvies ?
• De meest vermogende families richten single family
offices op. Nochtans zijn deze families in de
mogelijkheid de beste specialisten in hun domein aan
te spreken en te vergoeden. Toch investeren zij in een
dienst die hen objectief informeert en de globaliteit
van het vermogensadvies centraliseert en bewaakt.
• De meerwaarde van zulk een adviseur zit vooral in het
feit dat deze kan nagaan wat de gevolgen zijn op het
ene gebied van een aanpassing op een ander. Vb fiscale
optimalisatie en scheeftrekking huwelijksvermogen
Nood aan onafhankelijk
vermogensadvies ?
• Deze families zullen bij hun
beleggingsadviezen gezien de grootte van hun
vermogen, steeds aan minimale kosten
kunnen instappen in financiële producten
Nood aan onafhankelijk
vermogensadvies ?
• Kleinere vermogens hebben evenveel, zoniet
meer nood aan een objectief advies. Wanneer
er met betrekking tot hun financiële situatie
iets mis loopt zijn de gevolgen veel drastischer
omdat er minder mogelijkheid is te bufferen.
Vermogensadvies, Financiële Planning
• Momenteel zijn er drie categorieën van
aanbieders van dienstverlening in het kader
van vermogensadvies en financiële planning
– Zij die vooral juridisch fiscaal adviseren. Advies
gaat dan vaak over
huwelijksvermogen/samenleven, zakelijke
participaties, successieplanning.
Vermogensadvies, Financiële Planning
• - zij die een integrale analyse maken zonder
evenwel producten aan te bieden. Naast de
analyse die ook door de eerste groep van
vermogensadviseurs wordt gemaakt, gaat deze
categorie van planners, ook het economische luik
in beeld brengen en nagaan welke de gevolgen
kunnen zijn van beleggingsrisico’s
• Deze markt is momenteel zeer klein omdat fee
based advies maar enkel gekocht wordt door
meer begoede en omdat het advies vaak ‘gratis’
wordt aangeboden door de derde categorie
Vermogensadvies, Financiële Planning
• Een correcte wetgeving, die
vermogensadvisering, financiële planning als
volwaardige adviesverlening erkent en zorg
draagt voor een werkelijk level playing feeld,
zal deze markt doen ontwikkelen
Vermogensadvies, Financiële Planning
• Zij die financiële plannen aanbieden maar ook
financiële producten aanbieden.
– In deze markt zijn er zeer bekwame en bonafide spelers
die een correcte analyse maken en ze invullen met de
juiste financiële producten
– In deze markt zijn er minder bonafide spelers die een
zogenaamde planning aanbieden die geen analyse inhoudt
maar dient als verkooptruc voor het aanbieden van niet
altijd correcte financiële producten
– In deze markt zijn er spelers die elke advies ‘financieel
plan’ noemen zonder dat er een brede analyse aan vooraf
ging.
Vermogensadvies, Financiële Planning
• Een correcte wetgeving, die
vermogensadvisering, financiële planning als
volwaardige adviesverlening erkent en zorg
draagt voor een werkelijk level playing feeld,
zal er voor zorgen dat ook een volledige
analyse betaalbaar zal zijn, en blijven voor
minder gefortuneerden
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• Definiëring van het advies dat dient verleend
te worden om als vermogensadvies, financieel
plan te kunnen worden gekenmerkt
• Kwaliteit door kennis van de adviseur en niet
door de organisatie
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• De regelgeving lijkt enkel van toepassing te
moeten zijn op aanbieders van categorie 2 en 3
omdat de 1ste categorie geen advies verleent mbt
beleggingen. Deze zullen vaak terug te vinden zijn
binnen andere gereglementeerde beroepen zoals
boekhouders, accountants, vermogensadvocaten,
…
• Wanneer zij toch adviseren met betrekking tot
beleggingen, zullen ze wel tot categorie 2
behoren
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• Vermogensadvies, financieel plan, dient een analyse te
zijn waarbij wordt bekeken of de
vermogensdoelstellingen van een cliënt met de grootst
mogelijke zekerheid worden behaald. Hiertoe is een
analyse nodig met betrekking tot het civiele, sociale
zekerheid, fiscale en beleggingen.
• De adviseur die aanbiedt vermogensadvies, financiële
planning te leveren zal het bewijs dienen te leveren dat
hij deze punten heeft onderzocht of dienen aan te
geven welke onderdelen geen onderwerp van de studie
hebben uitgemaakt.
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• Het feit dat een analyse onvolledig wordt gemaakt kan
haar oorzaak vinden in het feit dat een bepaald thema
irrelevant is (vb. sociale zekerheid in het kader van een
groot vermogen, huwelijksvermogensrecht voor een
alleenstaande, …)
• Methodiek
– Net zoals verzekeringsmakelaar die bij het aanbieden van
een verzekeringspolis moet aangeven welke analyse er
werd gemaakt. FSMA werkt dus al op deze wijze
– Standaard document kan uitgewerkt worden
– Controle is achteraf mogelijk door best practice toetsing
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• Personen in contact met publiek die
vermogensadvies verstrekken dienen
minimale competenties te kunnen aantonen
– Minimaal aantal studiepunten op elk domein dat
behoort tot vermogensadvies
– Een bijkomende opleiding die de cross border
analyse als voorwerp heeft (vb fiscale
optimalisatie die burgerrechtelijke gevolgen
creëert)
– Permanente educatie
Organisatie en reglementering van
vermogensadviseur, financieel planner
• Aftoetsing op adviseursniveau ligt meer in het
verlengde van actuele regelgeving zoals die geldt
voor verzekeringsmakelaars en bankadviseurs.
FSMA werkt nu al met gelijkaardige toetsing
• Ze ligt meer in de lijn van Europese tendensen
• Geeft meer zekerheid aan de consument dat deze
in contact is met een ‘deskundige’. Meer dan
wanneer ergens in de organisatie een bestuurder
‘deskundig geacht’ dient te zijn
Benaming en duidelijkheid
• De opsplitsing onafhankelijk en niet onafhankelijk
planner is niet de correcte
• De analyse moet bij het aanbieden van een
vermogensadvies, financieel plan altijd multi
disciplinair moeten zijn (zie hoger) onafgezien wie
de aanbieder is.
• Verschil moet duidelijk zijn dat de ene aanbieder
geen producten aanbiedt, en als gevolg hiervan
moet verboden worden om via commissie
vergoedingen te ontvangen en de aanbieder die
planning aanbiedt samen met producten.
Benaming en duidelijkheid
• Het advies van de onafhankelijk planner met
betrekking tot de beleggingen, zal steeds door
een gereglementeerd beroep moeten ingevuld
worden. Dit geeft de consument een dubbele
bescherming. Vermits het gereglementeerd
beroep aan de volledige MIFID reglementering
onderworpen is. Bij de invulling zal de
onafhankelijke adviseur er op toezien dat de
invulling gebeurt cfr de noden van de cliënt en
niet volgens de bonusregeling van de aanbieder
van het financiële product.
Vennootschap ?
• Het beroep van vermogensadviseur, financieel
planner van categorie 2 is meer vergelijkbaar
met het adviezen gegeven door advocaten,
notarissen, boekhouders/accountants, …
• Deze beroepen kunnen ook als natuurlijk
persoon opereren of als vennootschap zowel
handelsvennootschap als burgerlijke
vennootschap
Vennootschap ?
• Een minimum kapitaal lijkt in deze totaal
overbodig. Bij verzekeringsmakelaars blijkt
zulks juist te zijn of worden afgeschaft.
• Competentie hangt niet af van een bestuurder
in de vennootschap die ‘geacht’ wordt deze te
hebben maar van de kennis van de persoon
die het vermogensadvies, financiële planning
uitwerkt.
verzekering
• Wanneer advies verleend wordt is het niet anders
dan logisch dat de adviesverlener hiermee een
middelenverbintenis aanging en hierdoor ook
aansprakelijkheid.
• Momenteel is er op de markt geen verzekeraar
die de aansprakelijkheid van een
vermogensadviseur, financieel planner wil
verzekeren. De verplichting opleggen in de wet
dient dan ook gekoppeld te zijn aan de
beschikbaarheid van zulk een polis in de markt.

similar documents