Basic Edukation Program

Report
Tema: RRUGËTIMI
I KOSOVËS DREJ PISA 2015
Vlerësimi i nxënësve dhe lëvizja drejt arsimit të bazuara në kompetenca
 ZHVILLIMI I AKTIVITETEVE TË DVSM /MASHT
Divizioni për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim
V
L
E
R
Ë
S
I
M
I
Niveli I
Niveli II
Niveli III
Avancimet
Testi i klasës së 5-të
Testi i arritjes së kl. 9-të
Matura Shtetërore
Nxënësit me talent
PROCESI I TË MËSUARIT
 KOMPETENCAT
MODELIMI MATEMATIK
Rezultati mësimor:
Përshkruan dhe krijon modele duke përdor veprime dhe marrëdhënie
në situata të përditshme që lidhen me numra, figura, forma dhe me
elemente të statistikës, biznesit dhe ekonomisë.
Dëshmia: Nxënësi mund të interpretoi rezultatin në formë tjetër në raport me situatën.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE MATEMATIKE
Rezultati mësimor:
Përshkruan problemin, vendos informata të mjaftueshme dhe përdorë disa
mjete dhe metoda për të zgjidhur problemin me koncepte fillestare,
modele dhe forma të thjeshta matematikore.
Dëshmia: Nxënësi mundë të zbaton një strategji për të interpretuar dhe
vërtetuar një zgjidhje matematikore për problemin
Shembull. Prej 268 trupave të kumbullave janë mbledhur mesatarisht nga 25
kg kumbulla për trup. Të gjitha kumbullat janë vendosur në paketa që
peshonin 4 kg. Sa është numri i nevojshëm i paketave?
Zgjidhje.
268 trupa kumbulla x 25kg mesatarisht = 6700kg kumbulla
6700 kg kumbulla : 4 kg për paketë = 1276 paketa
1 pikë
1 pikë
Totali: 2 pikë
ARSYETIMI MATEMATIK
Rezultati mësimor: Përdor në mënyrë efektive të menduarit matematik;
arsyeton, argumenton dhe prezanton qartë problemet matematikore të
zbatueshme në jetën e përditshme.
Dëshmia : Nxënësi reflekton mbi zgjidhjen dhe krijon shpjegime me argumente
që përkrahin zgjidhjen e problemit.
 TAKSONOMIA E BLLOM-it
 SHEMBUJ
Shembull: Sa është distanca në vijë ajrore , Prishtinë - Berlin?
 VLERËSIMI
KLASA 5-të
Viti
Gjuhë amtare
(%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
43.2
45.8
54.3
55,4
Matematikë
(%)
26.4
28.5
47.4
48,1
PILOTIMI
Totali
(%)
34.8
37.1
50,8
51,8
KRAHASIMI I VLERËSIMIT
JASHTËM ME ATË TË BRENDSHËM
54.7
34.3
44.5
 PA KOMENT
PISA
(Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve)
Qëllimi i vlerësimit në PISA:
Nxjerrja e informacioneve për autoritetet arsimore dhe
publikut të gjerë lidhur me të arriturat e nxënësve në gjuhë e
lexim, matematikë dhe shkenca natyrore dhe sa kanë aftësi
themelore për pjesëmarrje të plotë në shoqërinë kosovare.
Dokumenti: Vlerësimi PISA për vendin ton ka mbështetje në dokumentin
,, STRATEGJIA PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË KOSOVË,,
2007-2017
Objektiva 4. Sistemi funksional për sigurimin e cilësisë së nxënësve i bazuar në
standarde të krahasueshme me vendet e zhvilluara
REALIZIMI I PISA
a. Faza pilotimit
b. Faza e studimit kryesor
 PYETJET TË CILAT KËRKOJNË PËRGJIGJE
 Sa dhe çka janë duke mësuar nxënësit në shkollat e Kosovës ?
 Cili është niveli i cilësisë në shkollë ?
 Çfarë mësimdhënie është duke u zhvilluar ?
 Si duhet të punohet që të kemi një shkollë efektive ?
 Sa tekstet shkollore janë funksionale ?
 Sa kurikulat shkollore janë të përshtatëshme?
 Sa është vlerësimi objektiv, i qëndrueshëm dhe i besueshëm?
 Si e dijmë se jemi duke udhëhequr mirë në shkollë ?
 Cili është niveli i arritëshmërisë së nxënësve në raportë me të tjerë ?
PERGJIGJA (2015 - 2016)
“Zgjidhja e gjitha problemeve të botës bëhet
përmes një fjale që quhet Arsimim”
FALEMINDERIT
KOMENTE

similar documents