CNS Malformations

Report
Proje Süreçleri;
Araştırma Planlama, Proje Hazırlama ve
Makale Yazım Teknikleri
Prof. Dr. Mehmet KAYA
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-posta: [email protected]
İyi Bir Araştırıcı Nasıl Olmalı?

Eleştirebilen ve bir fikre katılmayı hemen kabul etmeyen

Güvenilir olan ve aynı zamanda katkıda bulunan

Öğrenme isteği ve eğitim sürekliliği olan (İyi İngilizce bilen )

Motivasyonlu ve anlayışlı olan

Lider vasfı olan-Takım çalışması yapabilen

İyi bir ekibi ve ekipmana sahip olan

Organize halde olan/Tuttuğunu koparabilme yeteneğinde olan
Merak-Sonuç İlişkisinde; Bilim İnsanı
GÜNCEL LİTERATÜR OKUMA
– Bilim adamının ilgi ve eğitimi
– Tartışma
– Zaman
– Gözlem
– Metodolojik ve madde imkanları
– Problemin teşhisi
– Hipotez ve araştırmalar
– Boşluğun doldurulması
Proje;
Bir başı ve bir sonu olan belirli bir kalite,
maliyet ve zaman sınırları içinde yürütülecek
bir iş
Proje Üç Aşamadan Oluşur
1. Planlama




Hedef/leri tanımlayın
Kalite özelliklerini belirleyin
Zaman boyutunu planlayın
Maliyet boyutunu planlayın
2. Uygulama




Sorumlulukları dağıtın
Kaynakları dağıtın
Performansı izleyin
Düzeltici işlemleri gerçekleştirin
3. Tamamlama




Çıktıyı teslim edin
İdari işleri tamamlayın
Deneyimlerinizi değerlendirin
Deneyimlerinizden ders alın
Proje Planlamada
1.
Hedefin Tanımlanması
Projenin bitiş noktasını, yani çabanın sonucunda ortaya ne çıkacağını gösterir.
2.
Kalite:
» Proje çıktısından ne yapılmak isteniyor?
» Proje çıktısının performans standartları ne olacak?
» Bunlar nasıl test edilecek ve ölçülecek?
3.
Zaman
 Projenin tamamlanabilmesi için gereken en kısa süreyi belirlemek ve bunu bir iş akışı
(proje) şeması şeklinde oluşturmaktır.
 İşi alt birimlere bölmek ve her bir alt birimi tamamlamak için, ne kadar süre gerektiğine
karar vermek ve alt birimleri öncelik sırasına koymak önemli
4.
Maliyet boyutu
Her bir alt birimin maliyetini belirleyin ve buradan total bütçeyi oluşturun.
5.
Özet çalışma tablosu hazırlayın: Her bir alt birim için ön görülen zaman ve maliyet
rakamlarını içeren bir özet çalışma tablosu hazırlanmalıdır.
Hipotez
Gözlemlere,
kuramlara ya da sezgiye dayalı olarak
oluşturulan, araştırılan konu ile ilgili gerçekleşmesi beklenen bir
durumu belirten önermedir.
Hipotezin
olmayabilir.
doğru olması ya da gerçekleşmesi söz konusu
Bir Araştırmanın Planlanması
Ön amaçların belirlenmesi/Kaynak tarama
Problemin tanımlanması ve hipotezin belirlenmesi
Veri toplama yöntem ve araştırma düzenlerinin belirlenmesi
Mali kaynak bulunması/Etik kuruldan izin alınması
Personel eğitimi /Esas araştırmaya geçiş/veri toplama/işlenmesi
Veri çözümleme (istatistiksel analiz)/Sonuçları yorumlama/Rapor
Sorunlara çözüm üretme ve bunları bilim çevreleriyle paylaşma
Bilimsel Yazı Çeşitleri
 Editorial (s)
 Original Article (s)
 Clinical investigations
 Laboratory investigations
 Short (rapid) Communications
 Review article (s)
 Case report (Case çalışması veya case serileri genelde bir hipotez adreslemeyen
Retrospektif çalışmalardır)
 Commentary
 Historical articles
 Book reviews
 Meeting abstracts
 Brief Communication
Araştırmada Konu Seçimi

Konu orijinal olmalı

TEMEL OLARAK ARAŞTIRMA;

Tanıtsal (Descriptive Research): Bu tür araştırmada bir konu ayrıntı
biçiminde tanımlanır. Bu tip araştırmada sorun yoktur ama belirleme,
açıklama ve tanıtma işlevi vardır.

Analitik araştırma (Analytic Research): Değişkenler arasındaki
neden-sonuç ilişkisi belirlenmeye çalışılır.

Bu tip araştırmada Problem vardır ve çözülecektir.
Araştırma Konusunun Özellikleri
 Orijinal olmalı / Güncel sorunu çözüme yönelik olmalı
 Yapılabilir olmalı (Altyapı olanakları çerçevesinde)
 Bilime, uygulamaya katkısı olmalı
 Genel ahlak ve bilimsel etik kurallara uygun olmalı
 Araştırılacak konu araştırıcının bilgi, beceri ve eğitimi içinde olmalı
 Araştırıcı için yeterli bir bilimsel çevrenin olması
Projede Hedef Belirleme
 Çalışma bilinen sonuçların yeni bir derivasyonu mu?
 Kabul edilen bir teorinin teyidi mi?
 Daha önce rapor edilen çalışmalardan çok az farklı mı?
 Yeni problemlerle ilgili rutin bir çözüm mü?
 Doğada veya pratikte mevcut olmayan gerçek dışı problemle mi ilgili?
Hedef  Mükemmel Araştırma
Sonuç  Mükemmel Ürün
Bilimsel Bir Proje Nasıl Yazılmalı
– Açık ve anlaşılır olmalı,
– Okuyucuya açık sinyal vermeli,
– Mesaj kelimeleri mümkün olduğu kadar açık ve basit olmalı
Bir Proje....
 Ölçülebilir ve doğrulanabilir mi?
 Gerçekçi ve iyi tasarlanmış mı?
 Araştırıcının;
– Planlama,
– Yazma ve yürütebilme becerisi var mı?
 Projede;
– Ne istenmiş?
– Ne sağlanacak?
– Yenilik var mı?
NIH Proje Destekleme Politikası
 Çalışmanın Önemi
–
–
–
Bu çalışma önemli bir probleme adreslenmiş midir ?
Çalışma sonuçlandırılsa bu konudaki bilimsel anlayış nasıl ilerleyecek ?
Bu alanda ilerleyen fikir veya metotlar üzerine çalışmaların etkisi ne olacak ?
 Yaklaşım
–
–
Fikirsel yapı, metot ve analizler yeterli olarak geliştirildi mi ve projenin hedeflerine ulaşıldı mı?
Başvuran kişi potansiyel bir problemi tanımlar mı ve alternatif taktikler düşünür mü?
 Sonuç
–
–
–
Proje yeni fikir, yaklaşım veya metot uygular mı?
Hedefler orijinal ve yeni fikir veya metot mu?
Yoksa yeni metodoloji veya teknolojiler mi geliştirir?
 Araştırıcı
–
–
Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde araştırıcı gereği gibi eğitilmiş mi ve uygun mu ?
Önerilen araştırma, araştırmayı gerçekleştiren ilk araştırıcı ve diğer araştırıcıların tecrübe düzeyine uygun
mu ?
 Çevre
–
Yapılacak araştırma ile ilgili bilimsel çevre, çalışmanın başarısına katkıda bulunabilir mi?
Bilimsel Bir Makalenin Elemanları
Başlık
Özet
Anahtar Kelimeler
Giriş
Materyal Metod
Bulgular
Tartışma
Teşekkür
Kaynaklar
–Tablo, Şekil ve Resimler İçermeli
–Sayfa numaraları verilmeli (sağ, sol, üst veya alt köşe)
Bir Bilimsel Çalışmanın
 Girişi
Sorulan sorudan bahsetmeli
 Metodu
Çalışmanın nasıl yapıldığı anlatmalı
 Sonucu
Ne bulunduğu söylemeli
 Tartışması
Bulguların anlamının ne olduğu ifade etmeli.
İsimler ve Adres
İsimler,
– Çalışmadaki katkılara göre sıralanmalı,
– Katkıya göre isimlerin yerleri değiştirilebilmeli,
Adres:
– İki amaca;
» Yazarın tanınmasına
» Ülkenin tanınmasına hizmet eder.
Çalışmanın Başlığı Nasıl Hazırlanmalı?
 Editörün ilk göz atacağı kısım, bu nedenle çok iyi seçilmeli,
 Bir işarettir; özne, tümleç ve fiilden oluşan bir cümle değil,
 Kısaltma, kimyasal formül ve özel isim içermemeli,
 Çalışmanın içeriği en az ve en uygun kelimelerle ifade edilmeli,
 Çalışmanın içerigini yansıtmalı
Çalışmanın Başlığı
Dört formda olabilir:
1. Nominal; short phrase şeklinde ve çalışmanın temasını vurgular; örnek: The effect of
ambulatory oxygen therapy in COPD patients with transient exertional hypoxemia or Relationship
of interns’ working hours to medical errors,
2. Compound; çok yaygın bir başlık kullanımıdır iki phrase içerir; örnek; Ambulatory oxygen
therapy: effectiveness in COPD patients with transient exertional hypoxemia or Adult asthmatic
patients: the effect of an intensive smoking cessation approach following an acute exacerbation of
asthma.
Diger bir popular compund ; metod ile çalışma temasını içerir, örnegin Analysis of serum10
years prior to 1st diagnossi of hepatitis C related hepatocellular carcinoma: A case- control study.
3. Tam cümle; bu tür başlıklar çok nadir olarak kullanılır.
4. Soru cümlesi : bu tür başlıklar çok nadir olarak kullanılır.
Çalışmanın Başlığı Nasıl Hazırlanmalı?
 Çok uzun veya çok kısa olmamalı,
– Örneğin; “Brucella üzerine çalışmalar” çok kısa bir başlıktır. Ayrıca, bu başlıkta neyin
anlatıldığı (Genetik, biyokimya veya Patoloji) bilinmemektedir.
 Çalışılan konuya spesifik olmalı,
– Örneğin;“Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkisi” oldukça genel bir başlıktır.
– Bunun yerine alttaki başlıkların kullanımı daha uygundur.
“Mycobacterium tuberculosis üzerine Streptomycin’in etkisi” veya “Streptomycin,
neomycin ve tetracyclin’in gram(+) bakterilere etkisi”.
Özet Nasıl Hazırlanmalı?
 Bu çalışma; niçin yapıldı, ne yapıldı, ne bulundu ve ne sonuca varıldı?
Sorularına cevapla başlamalı
 Çalışmayı kısaca ifade etmeli,
 Makalenin ana bölümlerinden her biri için birkaç cümle yazılmalı,
 İyi hazırlanmış bir özet, okuyucunun verilen bilgiyi hızlı ve doğru bir
şekilde kavramasına yardım eder.
 Bu bilgiler doğrultusunda, başta editör olmak üzere okuyucular tüm
makaleyi okuyup okumamaya karar verir.
Özet Nasıl Hazırlanmalı?
 Tek bir paragraf olarak yazılmalı,
 Açık bir şekilde çalışmanın ne ile ilgilendiğini göstermeli,
 Yazım dilinde geçmiş zaman kullanılmalı,
 Literatür kullanılmamalı,
 Kelime sayısı 250 aşmamalı (İdeali 150 kelime),
 Gereksiz kelimeler titizlikle uzaklaştırılmalı,
Özet Nasıl Hazırlanmalı?
 Çalışma ile ilgili context ve backgraund sağlamalı
 Çalışmanın amacını ifade etmeli
 Temel metotsal işlemleri vermeli
 Ana bulgular ifade edilmeli, mümkünse istatistiksel
 Başlıca “conclusion” vurgulanmalı
Kısaca Özet
 One paragragh: “We did. We saw. We concluded
– Backgraund Main Topic (as in Title); one or two sentences
– Purpose of Research
– Methodology; two or three sentences
» List of Materials
– Results; Less than ten sentences
– Discussion and Conclusion; one sentence
– Less than 200 words
Özet
Giriş
 Kısa olmalı,
 Konunun niçin çalışıldığı okuyucuya söylenmeli,
 Ne söylemek zorundayım ve söylemeye değer mi?
 Mesajının dinleyicisi kim ve doğru dergi hangisidir?
 Problemden çözüme giden bir yol haritası olmalıdır.
 En akılcı yol, çalışma devam ederken girişi yazmaya başlamaktır.
Girişin Amacı
 Giriş, çalışmayı takdim eder; ilk kural problemin belirlenmesi,
 Problemin önemli olduğuna okuyucu ikna edilmeli,
 Literatür dikkatli seçilmeli, nelerin yapıldığından emin olunmalı,
 Okuyucu çalışmanın genel alanından özel alanına taşınmalı,
 Giriş bölümünün çoğu geniş zaman ile yazılmalı,
 Klasik bilinenler tekrar edilmemeli/Kısa tutulmalı.
Girişte Vurgulanması Gereken Önemli
Noktalar
Araştırılan problemin;
» bir doğası ve araştırmanın haklılığı olmalı,
Diğer bir ifadeyle;
 Niçin bu konuyu seçtin?
 Niçin bu çalışmayı yaptın?
 Niçin bu çalışma önemlidir?
 Niçin bu çalışmaya ihtiyacımız vardır?
Giriş Yazımındaki Adımlar-I
 Bilgi genelden özele yönelmeli,
 Problemin genel alanı veya tarihi vurgulanmalı,
 Bu adımda literatür vermeye gerek yok
Giriş Yazımındaki Adımlar-II
• Bu alanda yapılan önceki bulgular ve çalışmalar nelerdir?
• Problem ile ilgili çalışmalar vurgulanmalı,
• Problemin ne olduğu ve nasıl çözümlenmeye kalkışıldığı okuyucunun anlaması
bakımından, literatür araştırması güzel bir şekilde sunulmalı,
• Spesifik çalışmalar refere edilirken geçmiş zaman kullanılmalı, Örneğin, Harris
found that nitrogen were cycled by....
• Refere edilen bulguların gerçek olduğuna inanıldığı zaman geniş zaman
kullanılmalı, Örneğin, Ito showed that aluminum is regulated by....
• Bulgular kesin değilse olasılık fiilleri kullanılmalı, Örnek,-Robert proposed
suggested that aluminum may be common...
Giriş Yazımındaki Adımlar-III
 Bu çalışmaya niçin ihtiyaç duyulduğu ve neden önemli olduğu vurgulanmalı,
 Yani, araştırmanın önem ve ihtiyacı belirtilmeli,
 Ortada bir Missing (or OMİT) –Atlanmış-BİLGİ OLMALIDIR
 GAP + Research Topic.
 Örneğin; ........nın sebeplerinden dolayı bu konu ile ilgili çok az
çalışma mevcuttur.
Giriş Yazımındaki Adımlar-IV
 Çalışmanın;
– spesifik alanı izah edilmeli ve gerekçesi vurgulanmalı,
 Bu basamak, çalışmanın temelini ve araştırmanın maksadını içerir,
 Örneğin; şunlar, şunlar bilinmektedir, ama (but, however), X konusu ile ilgili çok az
bilgi vardır (veya bu konuda bir çalışma yoktur, veya sonuç olarak ....nın ilişkili olup
olmadığı açık değildir).
 Çalışmanın amacını tam olarak ortaya koymak gerekir, yani çalışma;
» Yeni Bir Olay mı ?
» Yan Etkiler mi ?
» Önceki Çalışmalara Zıt Bir Çalışma mı ?
» İlave Araştırma mı ?
Giriş yazımındaki Adımlar-V
 Çalışılan problemin özel alanı vurgulanmalı,
 Bu çalışmada biz ....nın etkili olup olmadığını tarif etmekteyiz.
 Bu araştırma ...X değerlerinde değişiklik olup olmadığını göstermek için
planlandı.
 Bu çalışmanın maksadı .....idi.
 Girişte 5 ile 10 literatür kullanımı uygundur.
 Bir editör veya okuyucu bizim introduction’ımızda ne arar?
– Background a rationale.
GİRİŞ (INTRODUCTİON)
Materyal ve Metod
 Çalışma;
– Nasıl planlandı?
– Nasıl yapıldı?
– Veriler nasıl analiz edildi?
 Bu soruların çok iyi cevaplanması gerekir.
 İyi bir Editör veya Hakem önce Metodu okur.
 Eğer deneylerin tekrarlanabilirliği zayıfsa makaleyi reddeder.
Materyal ve Metod
 Geçmiş zamanla yazılmalı ve detayları anlatılmalı,
 Öyle tarif edilmeli ki, aynı konuyu çalışan kişi(ler) deneyleri tekrar
edebilmeli ve okuyucu sonuçların kullanılan metodla tekrarlanabilir
olduğuna inanmalı,
 Kullanılan metod eski bir metodun iyileştirilmiş hali ise, detaylar
belirtilmeli,
Materyal ve Metod
 METOD / ÇALIŞMA DİZAYNI / PROTOKOL
– İyi biliniyor mu?
– Olağan dışı mı?
– Yeni mi ?
 Kullanılan Materyal
–
–
–
–
–
Öğrenci
Hayvan
Cinsiyet
Tür
Yaş
Etik Kontrol
 Hayvanlar üzerinde çalışılacak ise;
– İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan
 İnsanlar üzerinde çalışılacak ise;
– İstanbul Tıp veya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “İnsan Etik Kurulu”ndan
bir Etik
Kurul Oluru alınmalı,
 Çalışma grupları kısaca tarif edilmeli ve belirlenmeli,
 Kullanılan ilaç, hormon ve diğer kimyasallar veya ajanlar tarif
edilmeli,
 Kulllanımlar:
– Doz
– Yol
– Metod ve uygulanan spesifik İSTATİSTİK belirtilmeli.
Bulgular
 Makalenin özü ve çekirdeği
 Çalışmanın en önemli kısmını oluşturur
 Veriler sunulmalı
 Dünyaya katkıda bulunduğun yeni bilgileri oluşturan bulgular, oldukça
açık ve basit bir şekilde yazılmalı.
Bulgular
 Kısa olmalı ve gereksiz kelimelerden arındırılmalı,
 Kelime tekrarından kaçınmalı,
 Geçmiş zaman ile yazılmalı,
 Çok sayıda tablo ve şekil kullanılarak ifade edilmeli,
 Grafik etme tablodan daha izah edici olmakta
 Bulgularda veri yazılmış ise tablo veya grafiğe yer verilmemelidir.
Bulgular
 İzah edilme olayı minimumda tutulmalı
 İki gruptaki benzerlikler tablo kullanılarak gösterilmeli,
 Tabloda özetlenen materyale istatistiksel destek verilmeli,
 Örnek cümle kullanımları;
– Mean blood pressures for the two groups are shown in fig. 1.
– At 3 months, MAP in the treatment group was 10±2 mmHg lower than in
the control group (p<0.01).
 Bulgular; araştırma hipotezi veya beklentimiz ile ilgili
verileri içerir
Tartışma
 Bulguların ne anlama geldiğini açıklar, sonuçlara anlam yükleme
bölümüdür.
 Tartışma yazmak diğer bölümlere göre daha zor
 Çok sayıda çalışma;
– Tartışma yazım hataları,
– Tartışma yazımında yetersiz
– Uzun ve gereksiz kelimelerle doldurulma genelde RET gerekçeleridir.
 Yazar, gerçekleri veya sebepleri hakkında şüpheli ise, çok miktarda
kelime yazıp bunların arkasına saklanmaya çalışmamalı,
 Uygun olmayan verileri örtmeye çalışmak büyük bir risktir.
Tartışma
 Teyit edemediğinden fazlası iddia edilmemeli!!!!
 Çok sayıda lit. kullanılırsa bir refere diğerini örtebilir ve güvensizlik işaretidir.
 İlişkili görülen her lit. yazmak final düşünceleri belirtmek için yeterli alan
bırakmaz.
 Literatürler tartışmanın gelişmesi için önemli olmalı, orijinal anlamlarının
bozulmaması ve anlamın açık ve net olmasına dikkat edilmeli,
Tartışma
 Amaç, hipotez ve bulgular geçmiş zaman ile,
 Genel bir durum refere edilirken geniş zaman,
 Önceki çalışmaları kullanırken geçmiş, gerçek durumu yazarken geniş
zaman,
 Vurgulama, spekülasyon ve belirgin olmayan durum izah edilirken
olasılık fiilleri kullanılmalı,
Tartışma
 Bulgular ile ilgili izah veya spekülasyonlar yapılmalı,
 Her çözüm olayında deliller özetlenmeli,
 Karşı deliller ve değerlendirmeler kullanılmalı,
 Sınırlamalar yapılmalı,
 Sonuçlar genellemelere götürülmeli,
Tartışma
 Pozitif ve dengeli dil kullanılmalı
 Özür dilemekten kaçınılmalı,
 Problemin elde ettiğin cevaplarla tatmin edildi mi?
“Senior bir bilim adamının” iddialarında, %4 aşacak bir ipotek altına girme der sözünü
unutma”
 Ancak, problemlerin bir çalışma ile tatmin edilemediğini
(çözümlenemediğini) unutma!!!!
Tartışma Yazım Düzeni
 Genelleme yapmak; diğer çalışmaların yanında kendi verilerini de
kullanarak birlikte neleri genelleştirebileceğin yazılmalı,
 Bulguların ile ilgili İZAH ve SPEKÜLASYONLAR yapılmalı,
 Her çözüm olayını delillere oturtarak, yani yorumlarını verilerinle
destekleyerek, olayı izah eden MEKANİZMALARI tarif edilmeli,
 Beklentiler ve ilave çalışmalara olan ihtiyaç belirtilmeli!!!!!!!!!!!!!!
Tartışma Akışında Ana İskelet
I. Paragraf;
Diğer araştırıcıların bulgularıyla uyuşup uyuşmadığına bakılmaksızın;
çalışmanın amacı, hipotezi ve en önemli bulgusu (ana bulgu/lar)
belirtilmeli,
Sonuçların niçin önemli olduğu ifade edilmeli,
2. paragrafta;

Sonuç ve yorumların önceki çalışmalara paralel olup olmadığı, güçlü
ve zayıf yönleri ile irdelenmeli,

Veriler vurgulanmalı ve bunların niçin önemli olduğu tartışılmalı,
Tartışma Akışında Ana İskelet
3. Paragraf;

Verilerin genel bilgiler ile uyuşup uyuşmadığı ile devam edilmeli,
4. Paragraf;

Mekanizmalar tarif edilmeli,

Araştırma stratejisinin ne kadar etkili olduğu belirtilmeli,

Tartışmanın sonunda bulgular ve yorum ifade edilmeli,
 Bilgi anlayışımızdaki ilerlemelere sorulan sorunun katkısının ne olduğu
aşırı iddiaya varmadan vurgulanmalı,
original hypothesis
findings
Explanation for
findings
limitations
need for further
research
Giriş-Tartışma İlişkisi
 Giriş; bilimsel fikirlerle ilgili güncel ihtiyacı göstermeli, vurgulamalı.
 Giriş; bilimsel puzzle’daki bir boşluğu doldurmaya yöneliktir (puzzle’ın
bir parçasını siz eklemeye çalışıyorsunuz ancak puzzle tamamlanmıyor
henüz. Bilinenlerle başla, bilinmeyenlerle ilerle.
 Tartışma ise, bu fikirlerle ilgili bağlantıları vermeli, sunmalı.
Tartışma Taslağı
 Orijinal hipotez
 Bulgular
 Bulguların açıklanması
 Sınırlamalar
 Gelecek çalışmalar
Sonuçta
1. Determine what you’re trying to say before writing it. Figure out
precisely what you want to say. This may sound obvious, but many do
not bother to do it.
2. Write direct sentences.
Have only one idea or point per
sentence. Keep sentences simple and short. Use two sentences rather
than joining them with “and”.
3. Be brief. Conciseness is important in writing research papers. Learn to
look for long phrases that can be shortened.
4. Organize your thoughts. Be sure that every paragraph has a clear topic
sentence and that the paragraph content supports the topic.
5. Be as precise as possible. Avoid phrases such as "a number of" and "a quantity
of". If you can, replace these with a word such as "many," "few," or "some," or,
even better, the actual number.
6. Avoid unnecessary constructions and prepositions. Phrases such as "It is clear
that" and "The fact is that" are empty verbiage. Assuming you believe what you
are about to say, just say it. The same is true for prepositional phrases such as
"In order to" or "In an attempt to." "In order to understand this reactions, we . .
. " is better said as "To understand this reaction, we. . . .“
7. Look for repetitions. When you see the same word used repeatedly, consider
using synonyms. Although repeating a word or phrase is sometimes effective
rhetorically, it can also make your sentence structure clumsy.
12. Write as you speak. Wherever possible, use words you ordinarily speak and
hear. If you can't hear yourself saying it, then don't see yourself writing it.
13. Leave it alone for a while. Of course, there’s not always time, but do this
whenever you can. You will be surprised how many flaws will appear in your
manuscript when you put it aside for a while.
14. Edit, edit, edit.
Manuscript’teki Cümleler
 Her cümleyi kısa yazmaya çalış.
 Her cümleye bir fikir koy.
 Her cümleyi basit yazmaya çalış, zira anlaşılması kolay
olur.
Makaleyi Gözden Geçirirken Dikkat Edilmesi
Gerekli Noktalar
 Her paragraf sadece bir konu (topic) içermeli,
 A paragrafı B’yi, B paragrafı C’yi, C paragrafı da,……… ilişkili olmalı tek
topik ihtiva etmeliler.
 Ana konuyu esas olarak adresleyen paragrafı Introduction “title”nın
altına al, sonra paragrafları hedef önceliklerine göre sırala
 Parafraftaki kompleks cümleleri iki hatta üç basit cümleye bölebilirsin.
Conjunctions and Cunjuncts:
 First, secondly, to begin with, next, furthermore, moreover
 Summarizing: in conclusion, finally, overall, to summurize, thus
 Simile: similarly, that is, for instance, in other words,
 Effect: therefore, thus, consequently, as a result
 Inference: in that case, otherwise, or else
 Contrast:
in contrast,
on the other hand, alternatively, instead,
however, nonetheless, nevertheless
 Transition: incidentally, at the same time
Olasılık Fiillerinde dikkat!!
 Can, could, may, might, shalll, should, will, would, must.
 Örnegin, Tbc may result in death. Buradaki may: ifadesi uncertainty of
science or the uncertainy of the scientist. durumunu vurgular. Ancak,
Tbc’den insanların kesinlikle öldüğünü biliyoruz.
 May; bir olay kesin olarak garanti olmadığında kullanılıyor
 Appear ve seem de aynı şekilde kullanılmaktadır
 Uncertainity’ yi belirtmek için “seems to be or appears to be” iyi örnekler
olabilir.
Makaleyi Gözden Geçirirken Dikkat Edilmesi
Gerekli Noktalar
YAPI  BölümlerParagraflarCümleler kontrol edilmeli,
 Gereğinden fazla cümle atılmalı,
STİLL Tartışma mantıklı mı ilerliyor ?
Hipotez Sonuç ilişkisi nasıl?
 Daha çok izah edilmesi gereken durum var mı ?
 Her paragraf sadece bir konu (topic) içermeli,
 Şekil ve Tablolar birleştirebilir, basitleştirebilir veya değiştirebilir,
 Referanslar sınırlanabilir.
Makale Gönderildikten Sonra Hesaba
Katılacak Faktörler
 Öncelikle morali bozmamak için, popüler dergilerin % 50-90 oranında
ret yazısı gönderdikleri bilinmeli,
 Daha sonra makalenin kabul için seçiminde:
– Çalışmanı göndereceğin derginin bilimsel ve okuyucu kitlesi bilinmeli, yani
makale içerik olarak doğru dergiye gönderildi mi?
– Çalışma konusunun önemi.
– Eskilerden farklı mı ?
– Delillerinin bilimsel geçerliliği
– Önceden kabul edilenlerin çokluğu
– Sunuş kalitesi
 KABUL VEYA REDDEDİLMESİNDE BELİRLEYİCİ OLUR
İyimser Olma
 Bir yılda gönderilen manuscriptlerin ancak %10-20’si kabul
edilmektedir.
 Manuscript içerigi kendi başına yeterli değil, Stili onu editör,
hakem ve okuyucu gözünde farklı yapar.
 Editör veya hakem ilgisini çeken manuscriptleri daha kolay
kabul eder.
Cover letter
F.E. Bloom, Editor-in-Chief, Brain Research
Dear F.E. Bloom,
Enclosed is our paper “Levetiracetam decreases the seizure activity and blood-brain barrier
permeability in pentylenetetrazole-kindled rats with cortical dysplasia” written by
Gurses C, Ekizoglu O, Orhan N, Ustek D, Arican N, Ahishali B, Elmas I, Kucuk M, Bilgic
B, Kemikler G, Kalayci R, Karadeniz A and Kaya M.
Would you please consider this paper for publication as an “original research article” in
“Brain Research”.
We believe our paper will be of particular interest to your readers because our study focuses
the impacts of an antiepileptic drug, levetiracetam, on the epileptic seizures and the
functional and structural characteristics of the blood brain barrier in the setting of
cortical dysplasia and kindling in rats.
Both authors have read and approved the manuscript and take full responsibility for its
content. The authors have no conflicts of interest in regard to this research or its funding
Thank you very much for your attention, time and consideration to our paper in advance.
I am looking forward to hearing from you soon.
With my best regards,
Kaynaklar
 How to write publish a scientific paper 4th Edition Robert A. Day
 Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof. Kazım ÖZDAMAR
 Tıpta Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri, Edward J. Huth,
 From Research to Manuscript-A Guide to scientific Writing Second Edition,
Michael Jay Katz, 2009, Springer
 Writing a Biomedical Research Paper, A Guide to Structure and Style, Brian
Stephen Budgell , Springer 2009.
M.Ö: 3000;
Anadolu’da Hititler &
M.Ö.2000; HİTİT/HATTUSA’DA KAPI YAPISI BAYRAMI
Hitit’li genç bayan
PERGAMON MÜZESİ/BERLİN

similar documents