NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

Report
za predškolski odgoj i obrazovanje
te opće obvezno i srednjoškolsko
obrazovanje
OŠ Julija Benešića
Učiteljica Kata Bagara-Radić
– na stranicama MZOŠ
Stranice
• 5.-28. općenito…
• 119.-131. Tehničko i Informatičko područje
• 201.-210. učenici s posebnim potrebama,
vrednovanje, ocjenjivanje…
• Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja
osnovne sastavnice predškolskoga, općega
obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i
obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje
za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama.
• Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je
dokument u kojemu su prikazane sastavnice
kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi,
načela, sadržaj i opći ciljevi odgojnoobrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih
postignuća te vrjednovanje i
samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga
kurikuluma.
Od samog prijenosa znanja
Razvoj kompetencija
Temeljne kompetencije
za cjeloživotno obrazovanje
(Lisabonska deklaracija)
1. Komunikacija na materinskomu jeziku
2. Komunikacija na stranim jezicima
3. Matematička kompetencija i kompetencije
u prirodoslovlju i tehnologiji
4. Digitalna kompetencija
5. Učiti kako učiti
6. Socijalna i građanska kompetencija
7. Inicijativnost i poduzetnost
8. Kulturna svijest i izražavanje
Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne
vrijednosti
•
•
•
•
Znanje
Solidarnost
Identitet
Odgovornost
Odgojno-obrazovni ciljevi (l)
•
Osigurati sustavan način poučavanja
učenika, poticati i unaprjeđivati njihov
intelektualni, tjelesni, estetski,
društveni, moralni i duhovni razvoj u
skladu s njihovim sposobnostima i
sklonostima
•
Razvijati svijest učenika o očuvanju
materijalne i duhovne povijesno-kulturne
baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga
identiteta
Odgojno-obrazovni ciljevi (ll)
• Promicati i razvijati svijest o hrvatskomu
jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskoga
identiteta, sustavno njegovati hrvatski
standardni (književni) jezik u svim
područjima, ciklusima i svim razinama
odgojno-obrazovnoga sustava
• Odgajati i obrazovati učenike u skladu s
općim ljudskim pravima te pravima i
obvezama multikulturnom svijetu, za
poštivanje različitosti i sudjelovanje u
demokratskomu razvoju društva
Odgojno-obrazovni ciljevi (lll)
• Osigurati učenicima stjecanje temeljnih
(općeobrazovnih) i strukovnih
kompetencija
• Osposobiti ih za život i rad u
promjenjivu društveno-kulturnom
kontekstu prema zahtjevima tržišnoga
gospodarstva, suvremenih
informacijsko-komunikacijskih
tehnologija, znanstvenih spoznaja i
dostignuća
Odgojno-obrazovni ciljevi (lV)
• Poticati i razvijati samostalnost,
samopouzdanje, odgovornost i
kreativnost u učenika
• Osposobiti učenike za cjeloživotno
učenje
Struktura NOK-a: razine
• Odgojno-obrazovne razine
1. Predškolski odgoj i obrazovanje
Ciklusi: 6.mj – 1.god; 1.god – 3.god; 3.god –
6,5.god
2. Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj
školi
Opći odgoj i obrazovanje odnose se na
osnovnoškolsku razinu u cijelosti te na
srednjoškolsku razinu u omjeru koji ovisi o vrsti
škole. Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i
srednjoj školi čine jednu cjelinu.
Struktura NOK-a: ciklusi
• Odgojno-obrazovni ciklusi
• Prvi ciklus - I., II., III. i IV. razred osnovne
škole.
• Drugi ciklus - V. i VI. razred osnovne škole.
• Treći ciklus - VII. i VIII. razred osnovne
škole.
• Četvrti ciklus - I. i II. razred srednjih
strukovnih i umjetničkih škola, dok u
gimnazijama obuhvaća sva četiri razreda.
Međupredmetne teme
1. Osobni i socijalni razvoj
2. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
3. Učiti kako učiti
4. Poduzetništvo
5. Uporaba informacijske i komunikacijske
tehnologije
6. Građanski odgoj i obrazovanje
MEĐUPREDMETNE TEME
• pridonose međusobnomu povezivanju odgojnoobrazovnih područja i nastavnih predmeta u skladnu
cjelinu
• razvijaju različite temeljne kompetencije učenika
• obvezne u svim nastavnim predmetima i svi nositelji
odgojnoobrazovne djelatnosti u školi obvezni su
ih ostvarivati
• važno je voditi računa o njima tijekom kurikulumskoga
programiranja u jezgrovnome i diferenciranome dijelu
• Škole imaju mogućnost razrađivati predložene
međupredmetne teme i osmisliti načine na koje će ih
ostvariti.
Odgojno-obrazovna područja općega
obveznoga i srednješkolskog obrazovanja
•
•
•
•
•
•
•
jezično-komunikacijsko područje
matematičko područje
prirodoslovno područje
tehničko i informatičko područje
društveno-humanističko područje
umjetničko područje
tjelesno i zdravstveno područje
Djeca i učenici s posebnim odg.obr. potrebama
• Djeca i učenici s teškoćama
UKLJUČIVANJE
Posebni, prilagođeni, individualizirani programi, itd.
• Talentirana i darovita djeca i učenici
PROGRAMI
Akceleracija, obogaćivanje, mentorstvo,
natjecanja, itd.
Ocjenjivanje i vrjednovanje
učeničkih postignuća
• Samovrjednovanje
Razvijanje svijesti o vlastitim znanjima i
kompetencijama
Školske ocjene
Razlikovanje (dijagnoza)
Predviđanje (prognoza)
Motivacija
Ocjenjivanje, vrjednovanje…
• U 2., 3. i 4. ciklusu sve naglašenije brojčano ocjenjivanje, premda
će usmeno praćenje i ocjenjivanje, kao svojevrsno tumačenje
ocjene, i dalje imati važnost u razumijevanju ocjene, odnosno,
vrjednovanju učenika.
• (dovoljno – 2, dobro – 3, vrlo dobro – 4, izvrsno – 5).
• Dovoljan - toliko da zadovoljava minimum
• Dobar - ocjenjivač zadovoljan učenikovim postignućem,
• Vrlo dobar - ispitivač zadovoljan iznad svojih očekivanja,
odnosno da učenikovo postignuće zahtijeva isticanje kvalitete
rada i uložena napora.
• Izvrstan (odličan) - posebno istaknu originalnošću i kvalitetom
svojega rada, uloženim naporom i čime sličnim što se ističe u
odnosu na ostale
• treba izbjegavati prečesto dodjeljivanje najviših ocjena jer
se gubi pedagoški i dokimološki smisao i uloga školskih ocjena
Praćenje i vrjednovanje ostvarenja
NOK-a
1. Vanjsko vrednovanje – državna
matura i nacionalni ispiti
2. Samovrjednovanje odgojnoobrazovnoga rada
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zadaća mu je:
• vidljiva konkretna povezanost zajednice
učenika i nastavnika
• polaziti od interesa učenika a ne se
usmjeriti na pojedine predmete
• izgradnja jedinstvenog profila škole
= osobna iskaznica Škole
Informacijska i komunikacijska
tehnologija - IKT
1. i 2. ciklus (1.- 4.r i 5.- 6.r)
• 1. Osnove informacijske i komunikacijske
•
•
•
•
tehnologije
2. Strojna i programska oprema računala
3. Internet i mrežne usluge
4. Obradba zvuka, crteža i slika
5. Obradba teksta
RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA
• 1. Osnove programiranja
IKT
3. ciklus (7. i 8. r)
• 1. Osnove informacijske i komunikacijske
tehnologije
2. Strojna i programska oprema računala
3. Internet i mrežne usluge
4. Izradba računalnih prezentacija
5. Izradba mrežnih stranica
•
•
•
•
• IV. RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU
RAČUNALA
• 1. Osnove programiranja
• 2. Proračunske tablice i baze podataka
• 3. Interdisciplinarne primjene
Nacionalni okvirni kurikulum
• http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=168
24 na stranicama MZOŠ

similar documents