Loopbaanonderbreking - Sint

Report
Loopbaanonderbreking
gewone loopbaanonderbreking
specifieke loopbaanonderbreking
Verminderde prestaties
verlof verminderde prestaties
afwezigheid verminderde prestaties
Terbeschikkingstelling
TBS persoonlijke aangelegenheden
1
De algemene stelsels:
- Volledige loopbaanonderbreking (VLBO)
- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO)
- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+)
- Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding
(LBOBO)
2
De specifieke stelsels:
- Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
(LBOOV)
- Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
(LBOMB)
- Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg
(LBOPZ)
3
VLBO
HLBO
LBO-1/5
HLBO55+
LBO55+-1/5
LBOBO
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vastbenoemd
vastbenoemd
vastbenoemd
vastbenoemd
tijdelijk *
tijdelijk *
tijdelijk *
minstens 1/2
min.1/2 + 1u
FT
min.1/2 + 1u
FT
0
1/2 **
4/5**
1/2**
4/5**
begindatum
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
1/9 of 1/10
zie attest
einddatum
31/8
31/8
31/8
31/8
31/8
zie attest
voorwaarden
aanstelling
effectief
duur
recht
60 maanden
60 maanden
geconditioneerd geconditioneerd
gunst
vastbenoemd vastbenoemd
tijdelijk *
onbeperkt
geconditioneerd
zie attest
gunst
* Reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar
** te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…)
4
- met inkomsten uit een politiek mandaat
- met een bijkomende activiteit als loontrekkende
 die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de
loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs
 waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan
deze van de geschorste arbeidsprestaties
voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet
- met de uitoefening van een zelfstandige activiteit
 uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar
5
Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
VLBOOV
HLBOOV
LBOOV-1/5
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vastbenoemd
vastbenoemd
vastbenoemd
tijdelijk *
tijdelijk *
tijdelijk *
minstens 1/2
minstens 1/2+1u
FT
effectief
0
1/2 (afronden naar boven)
4/5 (afronden naar boven)
begindatum
vanaf geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar
einddatum
aangevraagde periode - kan nooit vervroegd stopgezet worden
duur
4 maanden
8 maanden
20 maanden
recht
absoluut
absoluut
absoluut
voorwaarden
aanstelling
* Binnen de periode van aanstelling
6
Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
kinderen geboren vóór 8/03/12
kinderen geboren vanaf 8/03/12
recht
uitkering
recht
uitkering
VLBOOV
4 maanden
3 maanden
4 maanden
4 maanden
HLBOOV
8 maanden
6 maanden
8 maanden
8 maanden
LBOOV-1/5
20 maanden
15 maanden
20 maanden
20 maanden
Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken:
- 1 maand VLBOOV extra op te nemen
- 2 maanden HLBOOV extra op te nemen
- 5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk)
7
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Zorg voor familielid tot de tweede graad
voorwaarden
aanstelling
effectief
VLBOMB
HLBOMB
LBOMB-1/5
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vastbenoemd
vastbenoemd
vastbenoemd
tijdelijk *
tijdelijk *
tijdelijk *
minstens 1/2
minstens 1/2+1u
FT
0
1/2 (afronden naar boven)
4/5 (afronden naar boven)
begindatum
volgende maandag - tenzij anders overeengekomen met schoolbestuur
einddatum
aangevraagde periode
duur
1 tot 3 maanden + 9
1 tot 3 maanden + 21
1 tot 3 maanden + 21
recht
absoluut
absoluut
absoluut
* Binnen de periode van aanstelling
Vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur
LBOMB voor kind jonger dan 16 jaar - periode wordt verdubbeld voor alleenstaande ouder
8
Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
Zorg voor om het even wie
voorwaarden
aanstelling
effectief
VLBOPZ
HLBOPZ
LBOPZ-1/5
hoofdambt
hoofdambt
hoofdambt
vastbenoemd
vastbenoemd
vastbenoemd
tijdelijk *
tijdelijk *
tijdelijk *
minstens 1/2
minstens 1/2+1u
FT
0
1/2 (afronden naar boven)
4/5 (afronden naar boven)
begindatum
volgende maandag - tenzij anders overeengekomen met schoolbestuur
einddatum
aangevraagde periode
duur
1 maand + 1
1 maand + 1
1 maand + 1
recht
absoluut
absoluut
absoluut
* Binnen de periode van aanstelling
Vervroegde hervatting mogelijk na overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur
9
Premie van de RVA
Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA
rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet
bedragen - onderwijs
http://rva.be/frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_opdracht_LBO/&Items=3
Het 2de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd
Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid:
een periode van maximum 2 jaar
• bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek)
• voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden
voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking
 ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest
 effectieve arbeidsprestaties verricht heeft
•
http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies/openbare-sector/hoeveelbedraagt-de-premie
10
Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd
algemeen verlofstelsel loopbaanonderbreking
niet gepresteerde uren
Premie RVA
VLBO
20/20
361,81
HLBO
10/20
140,91
LBO1/5
4/20
66,71
HLBO55+
10/20
261,67
LBO1/5 55+
4/20
133,41
thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof
niet gepresteerde uren
Premie 55-
Premie 55+
volledig
20/20
707,08
707,08
halftijds
10/20
325,92
552,84
1/5
4/20
130,37
221,34
Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13
11
Verloven voor verminderde prestaties
- gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF)
- voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j)
- voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten
laste hebben (VVP2k <14j)
Afwezigheid voor verminderde prestaties
- wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA)
- voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j)
- voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten
laste hebben (AVP 2k <14j)
12
VVP = verlof verminderde prestaties
AVP = afwezigheid verminderde prestaties
SF= sociale of familiale redenen
PA = persoonlijke aangelegenheden
VVP/SF
VVP 50j of 2 kinderen <14j
AVP/PA
AVP 50j of 2 kinderen < 14j
Hoofdambt
Hoofdambt
Vast benoemd
Vast benoemd
Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaar
Niet voor tijdelijke uren
volume
ten minste 1uur presteren
ten minste 1uur presteren
vervangende
onderwijs: geen
winstgevende
uitzondering: herintreder
activiteiten
onderwijs: geen
onderwijs: geen
uitzondering : herintreder
uitzondering : herintreder
en hogeschool
buiten onderwijs: geen
buiten onderwijs: mogelijk
buiten onderwijs: mogelijk
uitz. sommige politieke verloven
zie punt 4.1. van de omzendbrief
aanvang
duur
einde
geldelijke
bij noodzaak;
vaste begindata:
motivering vereist
1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
maximum 5 jaar alle VVP samen
volgens overeenkomst
steeds einde schooljaar (31/8)
vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
geen maximumduur
steeds einde schooljaar (31/8)
geen gevolg
geen gevolg
pro rata voor de gepresteerde opdracht
pro rata voor de gepresteerde opdracht
anciënniteit
wedde
13
VVP = verlof verminderde prestaties
SF= sociale of familiale redenen
VVP/SF
volume
vervangende
winstgevende
activiteiten
aanvang
duur
einde
geldelijke
anciënniteit
wedde
VVP 50j of 2 kinderen <14j
Hoofdambt
Vast benoemd
Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaar
ten minste 1uur presteren
onderwijs: geen
uitzondering: herintreder
buiten onderwijs: geen
uitz. sommige politieke verloven
zie punt 4.1. van de omzendbrief
bij noodzaak; motivering vereist
vaste begindata:
1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
maximum 5 jaar alle VVP samen
volgens overeenkomst
steeds einde schooljaar (31/8)
geen gevolg
pro rata voor de gepresteerde opdracht
14
AVP = afwezigheid verminderde prestaties
PA = persoonlijke aangelegenheden
AVP/PA
volume
AVP 50j of 2 kinderen < 14j
Hoofdambt
Vast benoemd
Niet voor tijdelijke uren
ten minste 1uur presteren
vervangende onderwijs: geen
winstgevende uitzondering : herintreder
activiteiten en hogeschool
buiten onderwijs: mogelijk
onderwijs: geen
uitzondering : herintreder
buiten onderwijs: mogelijk
aanvang
vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april
duur
einde
geldelijke
anciënniteit
wedde
geen maximumduur
steeds einde schooljaar (31/8)
geen gevolg
pro rata voor de gepresteerde opdracht
15
• wie: vastbenoemde personeelsleden of
tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling
• volume: TBSPA kan genomen worden
 voor alle prestaties in één of meerdere instellingen
 voor een gedeelte van de prestaties in één of
meerdere instellingen
• begin- en einddatum: volgens overeenkomst
• termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden
16
Bezoldiging
• tijdens een periode TBSPA
heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking
gesteld is geen recht op wedde + verlies van geldelijke anciënniteit
binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt.
• weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie:
vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie
tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate
verminderd
Voorbeeld: TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen
- verlies wedde op die dagen
- 3 maanden verlies geldelijke anc.
- 12 dagen niet betaald in de zomervakantie (juli)
(60 dagen van 10 maanden = 1/5
1/5 van de zomervakantie = 12 dagen)
17
cumulatie
• buiten het onderwijs: alles toegelaten
• in het onderwijs:
- een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een
onderwijsopdracht tijdelijk opnemen
- dit kan niet als ‘herintreder’
opmerking : het personeelslid verliest het recht op
gezondheidzorg en moet zich zelf in orde stellen met
ziekenfonds
pensioen
komt niet in aanmerking
18
De omzendbrieven per trefwoord
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/
Cursus schoolsecretariaten
http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten/SOen
DKO/cursus_op_papier_SO.htm
19

similar documents