Sunum Dosyası - Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Report
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KAYIT YENİLEME
17 Eylül 2013
Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi
•
‘’2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’’ 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
• Normal
öğrenim
yatırmayacaktır.
süresini
okuyan
öğrenciler
katkı
payı
• Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci grupları ve 2013-2014 Öğretim Yılı
Güz Dönemi itibari ile normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı
payı tutarını, öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci gurupları ise öğrenim
ücretini ödedikten sonra kayıt sistemi açılacaktır.
• Normal öğrenim süresini aşan ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler
ödemeleri
gereken
tutarı,
T.C.
kimlik
numaralarını “http://orgunkayit.anadolu.edu.tr” adresinden girerek
görebilecek ve ödemelerini bankaya yapabileceklerdir.
2
KAYIT ONAYI

2013-2014 Güz Döneminde öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini;
16-20 Eylül 2013 tarihleri arasında internet üzerinden üniversite
içinden veya dışından 09:00-23:00 saatleri arasında ve kayıt yarıyılına
göre ders seçimlerini tamamlamalıdırlar.

Ekle-sil haftası 23-27 Eylül 2013 olarak ilan edilmiştir. Kayıt yenileme
tarihlerinde kaydını danışmanına onaylattıran öğrenci, yeniden bir
değişiklik yapması gerektiğinde ekle-sil haftası içinde danışmanı ile
birlikte işlem yapacak (kayıt onayı kaldırıldıktan sonra) ve tekrar
kayıt onayı alacaktır. Öğrenci için yapılacak her türlü değişiklik
danışman onayı ile olmak zorundadır.

Kayıt belgelerinin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da
danışmanında kalacak ve onaylanmış kayıt belgeleri danışman
tarafından 30 Eylül 2013 Pazartesi günü öğrenci işleri birimine toplu
halde teslim edilecektir.

Ekle sil haftasında dersler yürütülecek ve öğrencilerin devam
durumları dikkate alınacaktır.
3
KAYIT ONAYI
 Öğrenciler Not Durum Belgesinde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini
de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır.
 Kayıt yenileme haftası süresince tüm öğrenciler ders seçimi işlemlerini
tamamlamalı ve ders seçimleri danışmanı tarafından onaylanmalıdır.
 ANCAK, DERS SEÇİMİ İLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMİ MEVCUT
SİSTEMDE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMADIĞINDAN, YÖNETMELİK VE
UYGULAMA ESASLARIMIZA UYGUN OLMAYAN DERS SEÇİMLERİNİN
DANIŞMAN TARAFINDAN ONAYLANMAMASI GEREKİR.
 Ders seçimini danışmanına onaylattırmayan öğrencilerin kayıtları sistem
tarafından pasif duruma alınacaktır.
 (Kayıt yenilememe nedeni ile üniversiteden ilişik kesme yeni yönetmelik ile
kalkmıştır).
4
YERİNE İŞLEMİ
 Seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir seçmeli
ders alınıyor ise “yerine” işlemi mutlaka sistem üzerinden
yapılmalıdır.
 Zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki bir başka zorunlu
ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi
yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin
bir dilekçe ile birlikte ilgili birime başvurması
gerekmektedir. (Eşdeğerliği kabul olan derslerin yerine
işlemi yapılır.)
 Kayıt-yenileme haftasından sonra
yapılması için yapılan başvurular
alınmayacaktır.
“yerine” işlemi
değerlendirmeye
5
HAZIRLIK
 Hazırlık öğrencilernin kayıt yenilemediği dönem hazırlık
sınıfı öğrenim süresinden sayılır.
 Hazırlıkta yüz yüze eğitim hakkı 2 yıl olmakla birlikte, iki
öğretim yılı derslere devam eden ancak başarısız olan
öğrenciler kendi imkanları ile dil becerilerini geliştirir ve
dönem sonunda Yabancı Dil sınavına girebilirler.
6
ERASMUS/FARABİ
Herhangi bir ders seçimi yapılmadan
akademik danışmanları tarafından kayıt
onayı verilmesi gerekmektedir (Boş Kayıt
Onayı).
Bu öğrencilerin kayıt onayından sonra
“Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı
Tutarı”nı yatırmaları gerekmektedir.
7
ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ
 Sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin
bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek
istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini
yapabilecektir.
 Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler
anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır.
 Çift Anadal veya Yandal Programında ders seçim
işlemi için, öğrenciler o birimin ders seçim
sayfasına girerek ders adının sağ tarafındaki Çift
Anadal veya Yandal yazısının üzerine tıklayarak
derslerini seçeceklerdir.
8
ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ
 Anadal danışmanı tarafından onaylanan ve
imzalanan ders seçim formu Çift Anadal veya
Yandal için atanan danışmanına da İnternet
üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır.
 Çift Anadal veya Yandal Programlarına kayıtlı
olup, kendi anadalından 2012-2013 Öğretim Yılı
Bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun olan
öğrenciler, Çift Anadal veya Yandal Programına
kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını
yaptırabilecek ve normal öğrenim süresini aşan
öğrencilerin o birime ait Cari Hizmet Maliyeti
Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir.
9
DERSTEN ÇEKİLME
Uygulama Esasları:
 Bir dönemde en fazla bir 1 olmak üzere bir öğrenci lisans öğrenimi
boyunca en çok 8 dersten çekilebilir.
Aynı zamanda İkinci Anadal eğitimi yapan öğrencilerin, çekildikleri ders
her iki anadalda da sayılıyor ise, çekildikleri ders her iki transkriptte “ÇK”
notu ile gösterilir.
 Öğrenciler ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın
onayı ile dersten çekilebilir. Dersten çekilme için son tarih: 25 Ekim 2013
Zorunlu dersten çekilenler, çekildikleri dersleri; seçmeli derslerden
çekilenler ise çekildikleri dersi veya başka bir seçimlik dersi almak
zorundadır.
Dersten çekilen öğrencinin not bildirim belgesinde (transkript) o dersin
karşısında “ÇK” notu kullanılacak ve genel not ortalamasına
katılmayacaktır.
10
DERSTEN ÇEKİLME
 Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldığı bir
dersten çekilen öğrencinin, çekildiği dersten sorumlu tutulmaması, o
dersten çekilmeden önceki dönemde almış olduğu başarı notunun not
durum belgesinde geçerli olması ve notun genel not ortalamasına
katılması için, öğrencinin dilekçe ile birimine başvurması gerekir.
 Mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini
tamamladıktan sonra, fazladan ders alan mezun durumundaki öğrenciler,
daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmaksızın bu derslerden
ilgili dönemim sonuna kadar çekilebilirler. Bu dersler için SD notu
kullanılır.
 Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler bu maddenin kapsamı
dışındadır.
Dikey geçiş yaparak Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, lisans
öğrenimi boyunca en çok 4 dersten çekilebilir.
Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, en çok 6 dersten çekilebilirler.
Kurumlararası yatay geçiş yaparak Üniversiteye kayıt olan öğrenciler,
kayıt yaptıkları yarıyıl göz önünde bulundurularak 3 (VII. YY) - 7 (II. YY)
dersten çekilebilir.
11
ÖNEMLİ HUSUSLAR
16.01.2007 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla;
Normal öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ise ikinci
öğretim programlarından bir dönemde en fazla iki ders
alabilmelerinin uygunluğuna karar verilmiştir.
Meslek Yüksek Okullarından ancak aynı kodlu derslerin
alınmasına izin verilebilmektedir.
12
ÖNEMLİ HUSUSLAR
(Ders Çakışmaları ve Tekrar Dersleri)
 Ders çakışmalarında öğrencilerin öncelikle alttan
alması gereken dersleri seçmesi teşvik edilmelidir.
 Ders kayıtları sırasında birbiriyle ilişkili ve
birbirinin devamı niteliğindeki derslerin seçiminde
önce alınması gereken dersten başarısız olan
öğrenciye (FF/ YZ/ DZ notu almış olan öğrenciler)
söz konusu dersin devamı niteliğindeki derslerin
verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
13
ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Ortak kodlu dersler öğrenciye verilirken, her bölümün kendi
ders programında görünen gruba öğrencinin kayıt olmasını
sağlaması esastır (Bkz. Yönlendirme Tablosu).
 Zorunlu haller ve özel durumlarda Dekanlık görüşü ile farklı
gruptan ders aldırılabilir.
 Aşağıdaki dersler YÖK seçmeli dersleri arasında
olduğundan, lisans öğrenimi süresinde bunlardan en az
birisinin seçmeli ders kapsamında öğrenci tarafından
mutlaka alınması gerekmektedir.
Dersin Kodu
Dersin Adı
BEÖ 155
Beden Eğitimi
MÜZ 157
Türk Sanat Müziği
SNT 155
Sanat Tarihi
KÜL 199
Kültürel Etkinlikler
14
CALCULUS DERSLERİ
2013–2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde;
 MAT 193 Calculus I dersi 5 grup halinde;
 Bilgisayar, Kimya ve Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümlerinde İngilizce olarak,
 Endüstri ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde
ise Türkçe olarak açılmıştır.
 MAT 194 Calculus II dersi daha önce bu dersten
kalan öğrenciler için tek grup halinde Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünde açılmıştır.
15
ORTAK KODLU DERSLER
(THU 203)
 2. sınıf ve üzerindeki öğrencilerin seçebileceği (0 + 2) 3 ECTS
kredilik THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
Bilgisayar Müh. Bölümünde tek grup, Çevre Müh. Bölümünde
ise 2 grup olarak açılmıştır. Bu derse kayıt olmak isteyen
öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla görüşmesi
gerekmektedir.
 Ders kapsamında önerilen proje isimlerinin öğrencilere
duyurulması, Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile ‘’Topluma
Hizmet Uygulamaları Yönergesi’’ne uygun olarak yapılması
beklenmektedir.
 Ayrıca, bölümde kayıt yapan tüm akademik danışmanlar
Bölüm
Başkanlığı
tarafından
bu
dersler
hakkında
bilgilendirilmelidir.
16
ORTAK KODLU DERSLER
(İŞL 321)
 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerin seçebileceği (3 + 1) 5 ECTS
kredilik İŞL 321 Uygulamalı Girişimcilik dersi İİBF, İşletme
Bölümü ile İşletme (İ.Ö.) bölümlerinde 4 grup olarak açılmıştır.
 Her bir grupta Fakültemiz öğrencileri için 10 kontenjan (Birim
Dışı) ayrılmıştır.
 80 saatlik bir sertifika programına sahip olan bu derse kayıt
olmak isteyen öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla
görüşmesi gerekmektedir.
17
ORTAK KODLU DERSLER
(KÜL 199)
ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATILIMININ SAĞLANMASINA
YÖNELİK SENATO KARARI EKİ
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersi (0+2 2 ECTS) YÖK seçmeli dersleri
grubunda olup bu dersi seçen öğrencilerde ders çakışması
aranmamaktadır. Öğrenciler yalnızca katıldıkları etkinliklerin sayısı ile
orantılı olarak not alacaklardır.
Bu ders, 1. sınıf öğrencileri için YÖK seçmeli dersleri, üst sınıflar için
seçmeli ders grubu içinde değerlendirilecektir.
Harflendirme, katılınan etkinlik sayısıyla orantılı olacak ve harf notu
aşağıdaki çizelgeye göre belirlenecektir.
Etkinlik sayısı Harf Notu
14
AA
13
AB
12
BA
11
BB
10
BC
9
CB
8
CC
7
CD
6
DC
5
DD
4-0
FF
 Fakülte Seminer Salonunun girişine
optik okuyucu takıldı.
 Bölüm Başkanlıkları tarafından bu
ders kapsamına dahil edilmesi istenen
etkinliklerin en az 1 ay öncesinden
Dekanlığa bildirilmesi gerekmektedir.
 Halkla İlişkiler Birimi de bu
etkinliklerin
öğrencilere
duyurulmasını sağlayacak.
18
MEZUNİYET KOŞULLARI
Bölümün yarıyıllar bazındaki Katalog dersleri;
 Zorunlu (Z),
 Mesleki Seçmeli (MS) ve
 Seçmeli (S) ders statüsünde Üniversitemiz web sayfasında
öğrencilere ilan edilmiştir. (A.Ü. web sayfasından Öğrenci
İşleri/Üniversite Kataloğu/Mühendislik Fakültesi)
 Bu bilgiler, Akademik Danışmanlar tarafından da biliniyor
olmalıdır.
Bir öğrencinin mezuniyeti için;
 Asgari toplam 240 ECTS’lik ders alması,
 Z, MS ve S derslerinde bölümün belirlediği asgari ders
sayısı ve asgari ECTS kredisi koşullarını sağlaması
gerekir.
19
Akademik Danışmanların
Kayıtlar Sırasında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 Son sınıf öğrencilerinin alması gereken derslerin
tamamlanıp tamamlanmamış olduğunun kontrolünün
öğrenci,
 akademik danışman
ve
 bölüm yönetimi tarafından zamanında yapılması çok önemlidir.
Aksi söz konusu
gecikebilmektedir.
olduğunda
öğrencinin
mezuniyeti
• Zamanında yapılmayan yerine işlemleri, daha sonraki
dönemlerde öğrencinin not durum belgesinde
(transkript) geriye dönük işlemlerin yapılmasını
gerektirdiğinden,
büyük
sorunlara
neden
olabilmektedir.
20
Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
 Aşağıdaki
gruplardan
herhangi
birine
giren
öğrencilerin ders kayıtları sırasında çok daha dikkatli
olunması gerekmektedir:
 Çift Anadal ve Yandal,
 Erasmus,
 Dikey Geçiş,
 Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş
 Mümkünse bu tür öğrencilerin kayıtlarının, ilgili
yönetmeliğe hakim bir öğretim üyesi tarafından
yapılmasının sağlanması önerilmektedir.
 Mezun durumda olmayan öğrencilere bitirme projesi
derslerinin verilmemesi.
 Yeni açılan seçmeli dersler konusunda (örneğin
Uygulamalı Girişimcilik, Disiplinlerarası Uygulamalar)
öğrencilere bilgi verilmesi, yönlendirilmesi.
21
YÖNETMELİK
Not Ortalamaları
MADDE 19:
Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrenciye, yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır.
Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel
not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Öğrencinin kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte,
öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla, CC’nin altında not aldığı
derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2.00’a
yükseltmesi gerekir.
Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin
verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır.
Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi
tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.
22
YÖNETMELİK
Öğretim Süresi
MADDE 6:
 Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak
için tanınan azami süre 4 yıllık lisans programları için 7 yıldır. 4 yıllık lisans
programı için öğrenim süresi 4 yıldır. (Hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu yıllar
hariç)
 2547 sayılı Kanunun 44. maddesi hükümlerine göre, öğrenimini normal veya
azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili
döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
edebilirler.
 Azami süresi dolan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen süreler hariç, kayıt yenilenmeyen
dönemler program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.
23
YÖNETMELİK
Kredi ve Not Transferi
MADDE 12:
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumlarında başarı notu en az CC ve YT olan dersler için kredi ve
not transferi talebinde bulunabilir.
Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı dahil, Üniversiteye kesin kayıt
yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile
birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili
birime vermek zorundadır.
Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim kurulu tarafından
incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre
öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya
mahsus olmak üzere karara bağlanır.
24
YÖNETMELİK
Dikey Geçiş Öğrencileri

Yeni yönetmelik kapsamında Lisans Öğrenimine Hazırlık
uygulanmayacaktır. İntibak yapılarak ders seçimi yapılacaktır.
Programı
 İntibak programı ders transferi yaklaşımı esas alınarak hazırlanacaktır.
 Öncelik alt sınıftaki derslere verilmekle beraber, danışman onayı ile
öğrenciye üst sınıflardan da ders verilebilecektir.
 Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön lisans
eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere
muafiyet verilerek bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken
dersler belirlenir.
 Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu derslere MU notu verilir.
 MU notu genel not ortalamasına katılmaz.
 Ancak eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri mezuniyet için gerekli
krediye eklenir. Daha önceki kurumda yapılan staj ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile kabul edilir.
 Genel not ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla lisans
programında alınmış olunan derslere göre belirlenir.
 Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre, öğrencinin azami öğrenim
süresinden sayılır.
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
İptal Edilen-Eklenen Maddeler
MADDE 9:
Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını
almak kaydıyla en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en
çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir.
Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki
öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.
Minimum 20 ECTS’lik ders alma koşulu kaldırılmıştır.
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Görev Dağılımı
Çalışanlar
Dahili Tel:
Genel Koordinasyon
Gökben DEMİRCİ
Hayri AKAN
6326
6319
Erasmus/Farabi Programlarının
Koordinasyonu
Hatice DEMİR
6320
Çevre Mühendisliği
Emine BALKAN
6321
İnşaat Mühendisliği
Fahri GÖÇKON
6321
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Güray NİŞANCIOĞLU
6320
Kimya Mühendisliği
Semih AYDOĞDU
6324
Endüstri Mühendisliği
Burcu SARI/Nurcan ÇELİK
KOÇ
6324
Bilgisayar Mühendisliği
Hulusi ÇAKIR
6321
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ruşen AKIN
6324
SORUNSUZ BİR KAYIT HAFTASI
GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.......

similar documents