Presentatie OP en ZRM

Report
Het ondersteuningsplan
en de ZRM
Workshop 1 december 2014
Sascha Steinmann en Johan de Vries, WZS
Wat gaan we bespreken
• Introductie van OP en ZRM en gebruik op hoofdlijnen
• Leerpunten uit de proef in 2014
• Verwachtingen voor 2015
• Checklist voor een goed gevuld OP
• Vragen van u
Situatie 2015, nieuwe Wmo
• Uitvoering
Gebiedsgericht, integraal onderzoek en afstemming
• Positie cliënt
Gelijkwaardig, draagt bij aan oplossing probleem
• Inhoudelijke weging
Eerst mogelijkheden cliënt en netwerk, daarna professional
Beoogde werkwijze
Voor cliënt maakt het niet uit bij wie hij zich meldt, want
• professionals werken samen binnen gebied (wijkzorg)
en
• zij hanteren dezelfde aanpak
Lastig, want organisaties verschillen
in expertise, werkwijze, taal, gedrag etc.
Nodig is een gemeenschappelijk kader, instrumenten:
• Ondersteuningsplan
• ZRM en Afwegingskader
…… en ontwikkeltijd
Rol en positie Ondersteuningsplan
ondersteuningsplan
behandelplan
zorgleef
plan
traject
plan
begeleidingsplan
Doel van ondersteuningsplan (OP)
OP is
uniforme vastlegging afspraken cliënt en professional(s):
• Mbt ieders rol en soorten ondersteuning
• Mbt de doelen en behaalde resultaten
Resultaat
• Samenhangend overzicht totale Wmo ondersteuning
• Bijgesteld nav veranderingen, evaluatie
Met als doel
• Bevorderen samenwerking/afstemming professionals
• Voorkomen dat cliënt steeds opnieuw moet uitleggen
Ondersteuningsplan (OP) in de Wet
In wet (Verordening) vastgelegd:
• OP is de weergave van de adviezen, verwijzingen en
afspraken die in samenspraak met de cliënt zijn
gemaakt naar aanleiding van zijn melding, alsmede de
beoogde resultaten en de evaluatie daarvan
• Gemeente is verplicht dat elke cliënt met melding een
schriftelijk verslag van zijn onderzoek krijgt
• Er is vastgesteld dat OP als verslag geldt
OP in Amsterdamse praktijk
Visie gemeente mbt Wmo:
Één cliënt, één plan, één klanthouder
Betekent:
• 1 professional, de klanthouder, stelt OP op
• en beheert het OP, aanpassen bij verandering
• Klanthouder informeert en stemt af met cliënt
• Machtigt andere professionals voor inzage in OP
• Evalueert periodiek
• Overhandigt cliënt een door beiden ondertekend OP
Zie verder factsheet klanthouder en OP in syllabus
Informatiedelen en privacy cliënt
OP in vast format in RIS
• Is deelbaar na toestemming cliënt, klanthouder regelt
• Bevat ‘Dat info’:
–
Scores ZRM, type ondersteuning, door wie, beoogd doel,
evaluatiemomenten
• Gemeente heeft geen inzage in OP individuele cliënt
Eigen behandelplannen, verschillende formats
• Worden niet gedeeld
• Bevat ‘Hoe info’ en waarom:
–
Medische of gedragsmatige gegevens, details dagelijkse uitvoering
ondersteuning, dossierhistorie etc.
Opstellen van het OP
Wanneer?
• Professional beoordeelt of OP noodzakelijk is
• Altijd OP opstellen bij
–
Meervoudige vraag
–
Indien maatwerkvoorziening wordt ingezet
Indien OP wordt opgesteld:
• Analyse zelfredzaamheid mbv ZRM
• Gesprek(ken) met cliënt en/of mantelzorger en/of
cliëntondersteuner
• Altijd ondertekenen door klanthouder en cliënt
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
ZRM is
•
•
•
•
•
Een methodiek om zelfredzaamheid cliënt te screenen
Deelt zelfredzaamheid op in 12 levensgebieden
Schrijft geen vragen en volgorde voor aan professional
Levert een momentopname
Wordt gebruikt bij opstellen OP en bij evaluatie
Zie verder factsheet ZRM in syllabus
ZRM trainingen
• ZRM is een instrument voor professionals
• Om ZRM goed te gebruiken is training nodig
Gemeente biedt ZRM basistraining van dagdeel aan
• In Amsterdam, verzorgd door TNO
• Aantal dagdelen in december (3, 10, 12, 15, 18)
• In 2015 elke dinsdag en donderdag, ochtend en middag
• Uitnodiging is verstuurd naar uw organisaties
Aanmelden voor training via internet:
• http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm/overig/inschrijf
formulier-gemeente-amsterdam-zrm.aspx
Leerpunten uit de proef in 2014
Resultaten evaluatie OP en ZRM in 5 startgebieden:
• Aanpassingen aan ZRM voor Wmo doelgroepen
– extra domein tijdsbesteding, supplement VB doelgroep
• Meer ruimte voor professionele inschatting
–
Verplicht invullen ZRM bij eenvoudige vragen loslaten
–
Verplicht uitvragen alle domeinen ZRM loslaten, wel bij complex
• Toevoegen van introductie Wijkzorg bij ZRM training
• Maken van richtlijnen invullen OP: checklist OP
• Maken van richtlijnen voor inhoudelijke afweging:
afwegingskader (januari op site)
• Verminderen van registratielast.. een ontwikkelpunt
Wat verwacht WZS van u?
•
Professionals in Wijkzorg (en aanbieders dagbesteding)
registreren in RIS en gebruiken OP en ZRM.
•
Professionals volgen ZRM en RIS trainingen
•
Professionals kennen het stedelijk kader:
–
•
hebben basis kennis over wijkzorg, het proces, de instrumenten (OP en
ZRM) en de inhoudelijke wetswijzigingen.
Professionals met vragen raadplegen de site
www.amsterdam.nl/van awbznaarwmo.
•
Klanthouders kennen hun rol en werken volgens de richtlijnen
•
Organisaties vertalen de richtlijnen naar eigen werkinstructies
En vooral: oefen uw vak uit en zoek elkaar op…
Wat mag u van WZS verwachten?
• WZS is eindverantwoordelijk voor de uitvoering Wmo
(inhoudelijk en financieel)
• Als opdrachtgever geeft WZS richting en faciliteert:
–
Levert stedelijk kader mbt de visie en werkwijze
–
Levert inhoudelijke factsheets en richtlijnen
–
Biedt trainingen RIS en ZRM aan
–
Levert per gebied kwartiermaker met ontwikkeltaak
• Evalueert en stelt bij: haalt feedback bij u, gebruikers
• Vertrouwt op professionals, geeft ruimte aan expertise
• Stimuleert innovatie
Hoofddoel 2015
Bieden van zorgcontinuïteit aan Amsterdammers
• Dit moeten we samen doen
• Vraagt om balans vinden tussen
De sturingsopdracht van de gemeente
EN
De vrijheidsnoodzaak van professionals
Wij staan aan het begin van
een gezamenlijke ontwikkeling!
Nog even de inhoud in…
Meerwaarde goed gevuld OP
Doel:
• Integraal onderzoek aan het begin
• leidt tot snelle afhandeling verderop,
• en niet tot herhaling van vragen, gesprekken voor cliënt
Wanneer geeft het OP meerwaarde?
Wat moet er ingevuld zijn?
Ondersteuningsplan inhoudelijk
• Wees je bewust van de rol van het OP
– Het vervangt niet de zorg- of ondersteuningsplannen
van de aanbieder
– Het is de gezamenlijke oplegger
• Wees je bewust van het doel
– het vastleggen van doelen, rollen en
verantwoordelijkheden in één plan
• Wees je bewust van de ontvangers
– Je beheert / bewerkt het voor het netwerk
• Wees je bewust van de opdracht
– Meer eigen kracht
– Meer informele hulp
– Gebruik van de mogelijkheden in de wijk
– Professionele hulp waar nodig
• Anders kijken, anders doen
– Kijk buiten de bekende paden binnen en buiten
zorgorganisaties
– Ga sparren: 1 + 1= 3
SMART
En dan…………..
•
•
•
•
•
Checken / privacy
Akkoord cliënt / vertegenwoordiger
Ondertekenen
Toegang bieden
Wijzigen?

similar documents