ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash

Report
ประเภทของแอนิเมชัน่ ใน Flash
1. Frame-by-frame คือ การสร้ างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่อง
ของชิ ้นงานชิ ้นเดิมไว้ ทาให้ มองเป็ นเป็ นภาพเคลื่อนไหว การสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม
ต่อเฟรม จะเหมาะกับการสร้ างภาพเคลื่อนไหวที่ซบั ซ้ อนไม่มีรูปแบบแน่นอน
2. Tween
คาว่า Tween มาจากคาว่า “in between” เป็ นการสร้ างภาพเคลื่อนไหวจาก
เฟรมต้ นและเฟรมสุดท้ าย ซึง่ โปรแกรมจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้ โดย
อัตโนมัติ จึงมีจะมีการสร้ างเฟรมเพียง 2 เฟรม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ
3. Inverse Kinematic (IK)
เป็ นการใส่กระดูก เพื่อเชื่อมโยงกับรูปทรงที่สร้ าง หรื อ
วัตถุหลายๆ ชิ ้น ให้ สมั พันธ์กนั ด้ วยโครงกระดูก โดยสามารถขยับกระดูกเหล่านีเ้ พื่อให้ เกิด
การเคลื่อนไหว เช่น การสร้ างการเคลื่อนไหวเลียนแบบการเดินของคน
Tween
1. Shape Tween เป็ นการสร้ างภาพเคลื่อนไหว โดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีก
รูปทรงหนึ่ง เช่น รูปสี่เหลี่ยมค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นรูปวงกลม
2. Classic Tween เป็ นการทาแอนิเมชัน่ เพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความ
สว่างของสี หรื อขนาดรูปร่าง เช่น ภาพที่คอ่ ยๆ สว่างขึ ้น หรื อตัวหนังสือค่อยๆ จาง
หายไป
3. Motion Tween เป็ นการสร้ างภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตาแหน่ง ขนาด หรือ
หมุนวัตถุตามต้ องการ เป็ นการสร้ างภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกาหนดการ
เคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรื อขยายให้ กบั วัตถุ
แบบฝึ กหัด : แอนิเมชัน่ Moon and Planet
บทที่ 5 การสร้ างแอนิเมชัน่ ด้ วยคาสัง่ Tween
การสร้ างแอนิเมชั่นด้ วยคาสั่ง Tween
• Tween คือการสร้ างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม flash ช่วยสร้ างการ
เคลื่อนไหวระหว่าง เฟรมเริ่ มต้ นจนถึงเฟรมสิ ้นสุดที่เราได้ ทาการสร้ าง Tween
ขึ ้นมาให้ โดยอัตโนมัตTิ ween แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. Shape Tween
2. Classic Tween
3. Motion Tween
Shape Tween
• เป็ น Animation สาหรับการเปลี่ยนรูปทรงหนึ่งเป็ นอีกรูปทรงหนึ่ง เช่น วงกลม
เปลี่ยนเป็ นรูปดาว รูปดาวกลายเป็ นสี่เหลี่ยม หรื อน ้ากลิ ้งไปกลิ ้งมา ฯลฯ โดย
อาศัยหลักการของ Tween ซึง่ หลักการคือ วาดรูปเริ่ มต้ นไว้ ที่ Keyframe แรก
และไปวาดรูปปลายทางที่ keyframe ต่อไป แต่ Shape Tween นันจะท
้
าได้
เพียงรูปทรงพื ้นฐานเท่านัน้ ในรูปทรงยาก ๆ ก็จะให้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สวย
Classic Tween
• คือ การสร้ างแอนิเมชันโดยใช้ ออบเจ็กต์เพียงชิ ้นเดียว จากนันจึ
้ งสัง่ ให้ มีการ
เคลื่อนไหวออบเจ็กต์นนั ้ Classic Tween สามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของวัตถุ จากค่าหนึง่ ไปเป็ นอีกค่าหนึง่ ได้ โดยง่าย
Motion Tween
• เป็ นการสร้ างภาพเคลื่อนไหว ชนิดกาหนดจุดเริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุด วัตถุที่นามา
สร้ างจะเป็ นวัตถุประเภทใดก็ได้ โปรแกรมจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
เฟรมให้ โดยอัตโนมัติ เหมาะสาหรับการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบที่ต้องการ
ความต่อเนื่องสม่าเสมอ
การทา Motion Tween
การสร้ างการเคลื่อนไหวแบบนี ้ สามารถกาหนดค่าต่าง ๆ ให้ กบั การเคลื่อนไหวได้ เช่น ปรับความเร็ วในการ
เคลื่อนไหว กาหนดจานวนแสดงซ ้า ทังหมดนี
้
้ให้ กาหนดค่าที่ พาเนล Properties
• Frame Label กาหนดชื่อเฟรม เมื่อกาหนดชื่อจะปรากฏธงสีแดง และชื่อเฟรมที่จอภาพ Timeline
• Tween กาหนดรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว
- None ไม่เคลื่อนไหว
- Motion การเคลื่อนที่แบบย้ ายสถานที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างองวัตถุแต่สามารถเปลี่ยนขนาดวัตถุ
- Shape การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปร่าง เช่นเปลี่ยนรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็ นรูปดาว
• Ease กาหนดความช้ าเร็วในการเคลื่อนที่ โดยมีข้อกาหนดดังนี ้
- ถ้ ากาหนดค่าตัวเลขมากกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่ มจากเร็วแล้ วค่อย ๆ ช้ าลงจนกระทัง่ หยุดการเคลื่อนไหว
- ถ้ ากาหนดค่าตัวเลขน้ อยกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่ มจากช้ าแล้ วค่อย ๆ เร็วขึ ้นจนกระทัง่ หยุดการเคลื่อนไหว
• Rotate การกาหนดการตังค่
้ าการหมุนของวัตถุ ดังนี ้
- None
- Auto
- CW/CWW
แบบฝึ กหัด: แอนิเมชัน่ Star
ไม่มีการหมุนวัตถุ
หมุนวัตถุอตั โนมัติ
หมุนวัตถุตามเข็มนาฬิกา/ ทวนเข็มนาฬิกา

similar documents