MATURITA 2011

Report
MATURITA
2012
Petra Bírová
Zuzana Kleschtová
Prihlasovanie
• Do 30.9. 2011
(15.10., 31.1.)
•
•
•
•
•
Minimálne 4 predmety:
1. SJL- v 4. ročníku
2. ANJ- v 4. a 5. ročníku, úroveň B2
3. predmet s dotáciou min. 6 hodín
4. cudzí jazyk (SPJ, NEJ), iný predmet absolvovaný
na škole
• DOBROVOĽNÉ PREDMETY (max. 2)
Žiaci so zdravotným
znevýhodnením
• Spôsob prihlásenia sa na MS a formu jej
vykonania pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením (vrátane žiakov s vývinovými
poruchami učenia) upravuje § 14 vyhlášky
318/2008 Z.z.
Štruktúra maturitnej skúšky (MS)
• Externá časť (EČ)
– test (PFEČ)
• Interná časť (IČ)
– sloh (písomná forma- PFIČ)
– odpoveď (ústna forma- ÚFIČ)
– písomný test z predmetov v druhom vyučovacom
jazyku
NÁHRADA MS Z CUJ
• Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný vybranou
inštitúciou oprávnenou vydávať jazykový certifikát
najmenej na úrovni B1 a vyššej úrovni jazykovej
náročnosti Spoločného európskeho referenčného
rámca pre cudzie jazyky, môže riaditeľa školy
písomne požiadať o uznanie príslušného jazykového
certifikátu podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona ako náhrady
maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov
cudzí jazyk (ŠPJ, NEJ) do 1.3. 2012.
Organizácia MS
• 13.3. 2012- EČ a PFIČ zo SJL
• 14.3. 2012- EČ a PFIČ z ANJ
• 15.3. 2012- EČ z MAT
• Máj (týždeň od 21.5. – 25.5.2012- termín ešte
nepotvrdený)- ÚFIČ- 5. ročník
• 20.-22. 6. 2011- ÚFIČ zo SJL a ANJ- 4. ročník
Žiak, ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné
dôvody nezúčastní na MS, je povinný sa
ospravedlniť riaditeľovi školy do 3 dní od
termínu konania skúšky, ak ho riaditeľ
ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať.
Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie
skúšky v náhradnom termíne.
Opravný a náhradný termín
• Ak žiak na konci roku je klasifikovaný známkou
nedostatočný z akéhokoľvek predmetu, nie je
pripustený k maturite v riadnom termíne.
• Náhradný a opravný termín:
– SEPTEMBER 2012
– FEBRUÁR 2013
Jazyk MS
Predmet
 anglický jazyk
 biológia
 dejepis
 fyzika
 geografia
 chémia
 informatika
 matematika
 náuka o spoločnosti
 nemecký jazyk
 slovenský jazyk a literatúra
 španielsky jazyk
 dejiny umenia
 ekonomika
jazyk MS
 anglický
 anglický
 bilingválne (SK-AJ)
 slovenský
 bilingválne (SK-AJ)
 bilingválne (SK-AJ)
 anglický
 bilingválne (SK-AJ)
 slovenský
 nemecký
 slovenský
 španielsky
 bilingválne (SK-AJ)
 slovenský
 psychológia
 slovenský
Viac info
• www.nucem.sk
• Vyhláška 318/2008 – o ukončovaní štúdia na
stredných školách
• Vyhláška 209/ 2011 – zmena a doplnenie
vyhlášky 318/2008
• Vyhláška 319/2008 – o uznávaní náhrady MS
z cudzieho jazyka
• Vyhláška 269/2009- zmena vyhlášky 319/2008
• zákon 245/2008 Z.z. – školský zákon
Maturita z ANJ
•
písomná časť
14.3.2012
•
ústna časť ÚFIČ
počas maturitného týždňa
a) test PFEČ (120 min.)
b) slohová práca PFIČ (60 min.)
(rozsah 200 – 220 slov)
a) opis obrázka/ textová
analýza
b) hlavná téma
c) situačná úloha
- príprava na hodinách
Course Book-u
- príprava na hodinách
Revision Seminar
Štátna jazyková skúška z ANJ
a) základná (B2)
•
z anglického jazyka
b) odborná (C1)
•
•
30 EUR
maturitné otázky
obohatené o reálie VB,
USA, o literatúru
odborných predmetov
• 45 EUR
• prírodovedný odbor (ANJ CHE, BIO, GEO, MAT, INF)
• spoločenskovedný odbor
(ANJ – DEJ, DU)
•
študenti 4. a 5. ročníka
• z anglického jazyka +
• študenti 5. ročníka
Podmienky konania ŠJS
• študent nemohol mať na vysvedčení z angličtiny a
odborných predmetov, z ktorých koná štátnu
jazykovú skúšku, prospech horší ako „dobrý (3)“,
• podanie žiadosti a zaplatenie poplatku (začiatok
marca 2012),
• písomnú časť MS (PFEČ, PFIČ) je treba vykonať na
viac ako 70 percent (ak nie, študent je automaticky
vyradený zo štátnej jazykovej skúšky bez možnosti
vrátenia poplatku), pri odbornej štátnici aj vrátane
prekladu textu zo SJ do AJ.
Zhrnutie info o ŠJS
• prihlásenie sa na ŠJS – odovzdanie prihlášky
a zaplatenie poplatku za ŠJS – začiatok marca,
• ŠJS sa koná v ten istý deň ako maturitná skúška
(písomná aj ústna časť), preklad sa koná v deň
určenom Jazykovou školou,
• všetky výsledky maturitnej/ ŠJS (aj písomnej aj
ústnej) sa posielajú do Jazykovej školy na Palisádach,
kde ich spracujú a vytlačia štátnicové vysvedčenia
podľa ich hodnotiacej stupnice,
• štátnicové vysvedčenia si študenti na podpis budú
preberať na našej škole.
Viac info na www.1sjs.sk
Koordinátorka ŠJS: Mgr. Z. Kleschtová
Kontakty
• [email protected][email protected]
Ďakujeme za pozornosť!

similar documents