Technické prostriedky v PO I.

Report
Technické prostriedky v PO I.
Všeobecné prostriedky v požiarnej ochrane:
1. Osobná výstroj a výzbroj
2. Vecná výstroj: - sacie príslušenstvo
- útočné príslušenstvo
- pomocné príslušenstvo
- penotvorné príslušenstvo
3. Požiarna technika: - prenosné striekačky (do 160 kg)
- požiarne automobily
Požiarne automobily.
1. Zásahové základné :
- dopravné automobily
- automobilové striekačky
- cisternové automobilové striekačky
- penové hasiace automobily
- plynové hasiace automobily
- práškové hasiace automobily
- kombinované hasiace automobily
- automobilový rebrík
- automobilová vysokozdvižná plošina
2. Zásahové špeciálne:
- hadicový automobil
- technický automobil
- technický automobil na olejové havárie
- veliteľský automobil
- proti plynový automobil
- telekomunikačný automobil
- osvetľovací automobil
- vyprošťovací automobil
- automobilový žeriav
- automobil na hasenie plynovo-ropných fontán
3. Pomocné:
- nákladný automobil
- automobilová dielňa
- automobil na pohonné hmoty a mazadlá
- osobný automobil
- autobus
• Prvým predpokladom úspešného hasiaceného zásahu je dostatočné
množstvo hasiacej látky.
• Doprava vody prebieha od zdroja vody k miestu požiaru. Zdroj vody môže
byť voľný (rybník, rieka, vodná nádrž), alebo uzavretý (vodovodný systém,
nádrže). K preprave vody od zdroja k požiaru sa používajú striekačky
a príslušenstvo.
Požiarne striekačky používané v súčasnosti sú vybavené radiálnymi jedno
alebo dvojstupňovými odstredivými čerpadlami, ktoré nie sú schopné pri
odbere vody savicami dodávať vodu bez predchádzajúceho zaplavenia
čerpadla a sacieho vedenia. Voda z vodného zdroja, ktorého hladina sa
nachádza asi pod úrovňou čerpadla, sa dopravuje do čerpadla cez sacie
vedenie na základe rozdielu tlakov - barometrického pôsobiaceho na
hladinu čerpanej vody a tlaku v najvyššom mieste sacieho hrdla čerpadla.
Tomuto rozdielu sa hovorí podtlak. Na vytvorenie podtlaku v sacom vedení
a čerpadle pred jeho zaplavením vodou slúžia samostatné zariadenia tzv.
vývevy.
Pri požiarnych striekačkách sa stretávame s týmito druhmi vývev:
1. Piestovými
( Používané v nízko výkonných požiarnych striekačkách - PS 3 )
2. Vodokružnými
( Excentricky uložený rotor vo valcovej skrini, výveva sa pred spustením
zaplavuje )
3. Rotačnými lamelovými
( Používané pri dvojkolesových motorových striekačkách - DS 16 )
4. Plynovými - na nespálené plyny
( Používané pri dvojdobých motorových striekačkách PS 8 )
- na spálené plyny
( Používané pri štvordobých spaľovacích motoroch:
- zážihových - PS 12,
- vznetových - CAS 25, CAS 32 )
1. Piestové vývevy
1.1.Ručná piestová výveva
Piestová výveva sa používala pri PS 3, kde sa ovládala ručne. Sú to vývevy,
ktoré majú vysokú spoľahlivosť, sú nenáročné na údržbu a majú vyšší
výkon, ako ostatné druhy vývev.
Ručná piestová výveva je pripevnená na teleso čerpadla pomocou príruby. V
pätke vývevy je umiestnený uzatvárací kohút, spätný ventil a sitko, ktoré
zabraňuje vnikaniu nečistôt do priestoru valca vývevy. V ľudovej polohe je
piest zatlačený do valca a piestna tyč je pootočením držadla zistená vo
viečku proti posunutiu. Výveva sa uvádza do činnosti pohybom piesta v
maximálnom zdvihu po odistení držadla a otvorení uzatváracieho kohúta.
Obr.č. 1: Ručná piestová výveva
1 - veko, 2 - tesniaci krúžok, 3 - valec, 4 - poistka, 5 - sitko, 6 - klapka, 7 - koleno,
8 - tesnenie, 9 - podložka, 10 - matica M 6, 11 - úplné vreteno, 12 - tesniaca šnúra 3x3x70,
13 - skrutka, 14 - koliesko, 15 - kolík 2x10, 16 - rukovať, 17 - piestnica, 18 - podložka,
19- kolík 5x25, 20 - matica, 21 - podložka, 22 - manžeta M 50, 23 - gulička, 24 - zátka piestnice.
1.2. Dvojčinná piestová výveva
Rakúska firma Rosenbauer, montuje do čerpacieho zariadenia piestové
vývevy, ktoré pracujú ako dvoj činné. Táto výveva je umiestnená na
ložiskovej skrini prevodovky čerpadla. Poháňaná je ozubeným klinovým
remeňom. Do činnosti sa uvádza pomocou elektromagnetickej spojky, ktorá
je zapnutá len na dobu sania, čo predstavuje mimoriadne krátky pracovný
čas. Výveva slúži na zaplavenie čerpadla, prípadné na odvzdušňovanie, ak
sa čerpadlo zavzdušňuje netesnosťami v sacom vedení. Zapína sa
automaticky alebo ručne.
Obr. č. 2: Zapojenie piestovej vývevy
1-odstredivé čerpadlo, 2-dvojčinná piestová výveva
Po zapnutí vývevy mikrospínač zapne prívod prúdu k elektromagnetickej
spojke, ktorá uvedie do pohybu excentricky uložený hriadeľ, a tým aj
dvojčinný piest vývevy. Obojstranným pohybom piestu sa dosahuje
odsávanie. Ako výtlačný ventil slúži gumová membrána a miesto sacieho
ventilu sú použité kanáliky. Tým dochádza k odvzdušňovaniu čerpadla a
jeho zaplaveniu vodou. Po náraze vody na piest vývevy je nutné vývevu
vypnúť. Vypnutím vývevy sa vypína i prúdový okruh k elektromagnetickej
spojke, čím prestane byť poháňaný excentrický hriadeľ, piest sa zastaví a
sanie je ukončené.
Nemecka firma Ziegler montuje v súčasnosti do čerpacích zariadení piestové
vývevy, kde sú piesty uložené protiľahlo a vykonávajú pohyb od hriadeľa
poháňajúceho čerpadlo (obr. č.4).
Zdvih piestov je zabezpečovaný prostredníctvom vačky. Spätný pohyb piestov
umožňujú tlačné pružiny.
Výveva je samo nasávacia a preto je dôležitá jej tesnosť, aby sa do nej cez
tesnenia nenasával falošný vzduch.
Rovnako je dôležitý stav sacej a výtlačnej membrány, ktoré plnia funkciu
ventilov.
V prípade nadmernej únavy pružiny, nie je dostatočne vykonávaný spätný
pohyb piestu vývevy, čím sa stráca jej funkčnosť.
Obr. č.4: Piestová výveva TROKOMAT
Niektoré piestové vývevy ( s väčším výkonom) boli poháňané motorom striekačky. Zapínali sa do
chodu obyčajne pomocou závitu s veľkým stúpaním a kužeľovej spojky.
2.1.Vodokružné vývevy
Vodokružná výveva:
Pozostáva z valcovej skrine v ktorej je excentricky uložený rotor. Skriňa je
uzatvorená dvoma vekami so zabudovaným sacím a výtlačným kanálom.
Rotor má pomerne veľký počet otáčok (2000 až 5000 l/min). Skriňa má
nalievaní otvor ktorým sa výveva pred spustením zaplavuje vodou. Po
zaplavení sa uvedie do činnosti rotor, čím sa vytvorí vplyvom odstredivej sily
vodný tesniaci prstenec. Medzi lopatkami rotora a vnútornou hladinou
vodného prstenca sa vytvoria komôrky, ktorých objem sa periodicky mení s
otáčaním cxcentricky uloženého rotora. Nasávaný vzduch prúdi do vývevy
sacím kanálom (podtlaková strana) a je z nej vytlačený cez výtlačný kanál
(pretlaková strana). Vodokružné vývevy bývali namontované na spoločný
hriadeľ s lopatkovými kolesami čerpadiel, čo bolo nevýhodné z hľadiska
opotrebenia rotora a bočných viek skrine, pretože výveva bola počas
prevádzky čerpadla sústavne v chode. Sacia strana vývevy musí byť chránená
proti vnikaniu nečistôt sitom. Nové resp. opravené vývevy sa zabehávali s
olejovou náplňou.
VÝTLAK
NASÁVANIE
Obr. č.6: Vodokružná výveva
l - rotor, 2 - valcová skriňa , 3 - sací kanál, 4 - výtlačný kanál, 5 - vodný prstenec.
3.1. Rotačné lamelové vývevy
Rotačná lamelová výveva :
Rotačné lamelové vývevy sa používali pri niektorých starších typoch
dvojkolesových a automobilových striekačiek.
Na valcové teleso vývevy je pripojená komora pre mazací olej a teleso
uzatváracieho kohúta s kanálom, cez ktorý prúdi vysávaný vzduch do
vývevy. Os rotora vývevy je vzhľadom k osi telesa vývevy umiestnená
excentricky, podobne ako pri vodokružnej výveve. V rotore sú pohyblivo
uložené lopatky, ktoré sú pri otáčaní rotora, vplyvom odstredivej sily
dotlačené k telesu vývevy, čím sa periodicky vytvárajú priestory s rôznym
objemom. Pri naznačenom zmysle otáčania rotora sa postupne lamely pri
sacom kanály začnú vysúvať, zväčšuje sa postupne objem, vzniká podtlak,
čím dochádza k vysúvaniu lamiel a zmenšovaniu objemu a tým
k vytláčaniu nasávaného vzduchu do výtokovej rúry, ktorá slúži zároveň
k sklopeniu vývevy do pracovnej polohy resp. k jej vyradeniu z činnosti.
Na hriadeli rotora vývevy je zaklinované trecie koleso, ktorým sa pri
činnosti vývevy prenáša otáčavý pohyb na rotor z hriadeľa čerpadla.
Správna činnosť vývevy je podmienená mazaním pohyblivých častí
vývevy.
VÝTLAK
NASÁVANIE
Obr. č.7: Sklopná lamelová rotačná výveva
l - teleso vývevy, 2 - komora pre mazací olej, 3 - sací kanál, 4 - rotor, 5 - lamely ,
6 - výtoková rúra, 7 - trecie koleso
4. Plynové vývevy
4.1. Plynové vývevy na spálené plyny
Tieto vývevy sa používajú pri požiarnych striekačkách so štvordobým
spaľovacím motorom zážihovým alebo vznetovým.
Plynová výveva na spalné plyny je umiestnená vo výfukovom potrubí pred
alebo za výfukovým tlmičom spaľovacieho motora.
Činnosť vývevy je ovládaná pomocou tiahol, ktoré sú spojené so zapínacou
pákou umiestnenou pri čerpadle.
Ako pracovné médium slúžia spalné plyny spaľovacieho motora, ktorých
smer prúdenia je pri vysávaní regulovaný uzatváracou klapkou, ktorá je
upevnená na hriadeli v telese vývevy.
Spalné plyny prúdia z výfukového priestoru cez trysku ekejtora, kde podľa
rovnice spojitosti toku prudko vzrastá ich rýchlosť prúdenia. Ich ejekčným
účinkom vzniká podtlak v sacom priestore ktorý je spojený potrubím s
čerpadlom cez rozvádzací kohút a dochádza k vysávaniu vzduchu z
čerpadla a sacieho vedenia.
Zmes spalných plynov a nasávacieho vzduchu ( Qm + Qs ) prúdi spoločne z
vývevy cez difúzor. Zaplavenie čerpadla vodou nám signalizuje manometer
čerpadla, na ktorom stúpne tlak, pokles otáčok motora a voda vytekajúca z
difúzora vývevy.
Po zaplavení čerpadla vodou presunieme páku vývevy do kľudovej polohy,
čím sa otočí uzatváracia klapka spojená tiahlom s pákou rozvádzacieho
kohúta čiarkovanej polohy, odpojí sa výveva od miesta čerpadla
pootočením rozvádzacieho kohúta a výfukové plyny z motora prúdia cez
výfukové potrubie motora do ovzdušia.
Vývevy na spalné plyny sú tepelne namáhané výfukovými plynmi, ktoré majú
vysokú teplotu, v dôsledku čoho dochádza k opaľovaniu trysiek a k
usadzovaniu karbónu.
Obr. č.8: Výveva na spálené plyny
l - teleso vývevy, 2 - uzatváracia klapka, 3 - hriadeľ klapky, 4 - tryska ejektora, 5 - Čerpadlo,
6 - rozvádzací kohút, 7 - difúzor, S - sací priestor.
4.2. Plynové vývevy na nespálené plyny
Tieto vývevy sa montujú len na motorové striekačky s dvojdobým motorom
( PS 8 ). Pracujú na rovnakom princípe ako prúdové čerpadlá. Ako
pracovné médium sa používa zmes vzduchu a benzínu s olejom. Jeden
pracovný valec motora sa vyradí z pracovného cyklu tým, že sa kábel
zapaľovacej sviečky spojí nakrátko. Valec potom pracuje ako kompresor
dodávajúci pracovné médium do vývevy.
Princíp vysávania :
Páka rozvádzacieho kohúta sa presunie do polohy "vysávanie'' a pridá sa plyn.
Prepnutím páky rozvádzacieho kohúta sa súčasne:
• prepojí priestor valca (II.) dvojdobého motora s komôrkou vývevy (K)
• otočením prerušovacej vačky (13) ktorá s kontaktom (12) spôsobí krátke
spojenie zapaľovacieho okruhu sviečky valca (II.)
• pootočí sa škrtiaca klapka 6 výfuku valca (II.) čím sa dosiahne, že pracovné
médium z tohto valca prúdi cez vývevu prepojí sa pracovný priestor
čerpadla (4) so sacím priestorom (S) vývevy
l - dvojdobý motor,
2 - teleso vývevy,
3 - rozvádzací kohút,
4 - čerpadlo,
5 - páka rozvádzacieho kohúta,
6 - škrtiaca klapka ,
k - komora,
S - sací priestor,
7 - uzatváracia skrutka ,
8 - sitko,
9 - pružina kužeľky ,
10 - malá tryska,
11 - difúzor,
12 - kontakt,
13 - prerušovacia vačka ,
14 - sacie vedenie,
15 - kužeľka,
16 - ventil,
17 - pružina ventilu.
Obr. č.9: Vývevy na nespálené plyny
V komore dochádza k stabilizácii tlaku pracovného média, ktoré potom prúdi
cez trysku do difúzora ejekčným účinkom pracovného média vzniká v
sacom priestore podtlak a dochádza k vysávaniu vzduchu z čerpadla a
sacieho vedenia a k zaplaveniu čerpadla vodou, čo nám signalizuje
prúdiaca voda v difúzore, manometer (M) čerpadla, na ktorom stúpne tlak a
znížia sa otáčky motora vplyvom zvýšenia zaťaženia motora. Po zaplavení
čerpadla vodou prepneme páku ( 5 ) z rozvádzacieho kohúta do polohy
"prevádzka". Súčasné ovládanie elementov zúčastnených pri vysávaní je
odvedené od páky rozvádzacieho kohúta pomocou pákových prevodov.

similar documents