EESSI WebIC 2.0 ppt

Report
EESSI
vnútroinštitucionálne testovanie
WebIC 2.0
september 2012
vecný gestor
Jakub Začka
Úvod
V období od 12. júna do 10. augusta 2012 prebehlo vnútorné testovanie súčasného /doteraz schváleného/
vecného a elektronického modelu EESSI.
Prostredie: EESSI 2.0
Aplikácia: WebIC 2.0, 2 fiktívne inštitúcie /kontá/ pre každý sektor
Forma testovania: cez sieť sTESTA a koordinačný uzol /CN/ - simulovanie 2 rôznych ČŠ za sektor
Predmet: všetky druhy SEDov spadajúce pod Sociálnu poisťovňu podľa aktuálneho vecného modelu
Zúčastnené sektory:
- dôchodkový
- nezamestnanosť
- choroby a materstvo
- uplatniteľná legislatíva
- pracovné úrazy a choroby z povolania (AWOD)
- vymáhanie pohľadávok
- lekárskej posudkovej činnosti
Rozsah výmeny: 1012 SEDov, všetky druhy tokov a SEDy podľa schválených korelačných tabuliek s výnimkou sektoru
rodinných dávok a vecných dávok v sektoroch nemocenské a úrazové.
2
Sociálna poisťovňa
Účel
3

otestovať nakoľko súčasný model EESSI zodpovedá potrebám ostrej prevádzky v SP formou dotazníka
a simulácie ostrej prevádzky aktuálne dostupným prostriedkom WebIC 2.0 cez EESSI 2.0

v akej miere vecný model /sektorové toky/ zodpovedá potrebám európskej a vnútroštátnej legislatívy

či zodpovedajú horizontálne toky a súčasná štruktúra freetext správ požiadavkám agendy SP

aké funkcionality chýbajú vo WebICu pre potreby našej inštitúcie

či je v SEDoch dostatok údajov pre nasmerovanie SEDov na pobočku Sociálnej poisťovne

schopnosť na základe súčasných údajov v SEDoch pre jednotlivé sektory nájsť v MD partnerskú
inštitúciu v každom ČŠ a ktoré ČŠ sú problematické
Sociálna poisťovňa
Príprava a priebeh testovania
4

vstupné školenie WebIC 2.0 absolvovalo 30 úradníkov za všetky sektory spolu

na samotnom testovaní sa zúčastnilo 19 úradníkov

podľa zatiaľ schválených korelačných tabuliek boli vytvorené testovacie tabuľky pre jednotlivé výmeny
SEDov v rámci tokov

počas testovania boli vytýčené kontrolné dni a nasledovali kontrolné školenia zamerané na problémy
vzniknuté počas testovania
Sociálna poisťovňa
Súhrnná tabuľka
Lekárska
Výber
Úrazové Spätné
Dôchodky
Nemocenské posudková Nezamestnanosť
SPOLU
poistného
(AWOD) vymáhanie
činnosť
Zúčastnený počet
zamestnancov:
Počet vymenených SEDov:
Úspešne odoslané SEDy (A):
Čiastočne neúspešne odoslané
SEDy (B):
Neúspešne odoslané SEDy (C ):
Priemerný čas na vytvorenie
SEDu až po odoslanie [min]:
Úspešne odoslané SEDy (A):
Otázka 1. - Umožňuje prijatý
vecný model plniť všetky
povinnosti, ktoré Sociálnej
poisťovni vyplývajú?
5
8
2
1
2
3
2
1
19
407
403
150
150
140
140
35
35
150
150
80
80
50
50
1012
1008
1
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
3
15/60
-
3
15
2/1774
-
15
99,02%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
nie
áno
nie
nie
nie
-
áno
Sociálna poisťovňa
Zúčastnený počet zamestnancov
Celkový počet zaškolených zamestnancov:
Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili testovania:
6
30
19
Sociálna poisťovňa
Počet vymenených SEDov
Celkový počet vymenených SEDov:
7
1018
Sociálna poisťovňa
Úspešne odoslane SEDy (A)
8
Sociálna poisťovňa
Nedostatky systému
9

Podpora národných znakov – systém musí pri „free-textových správach“, poznámkach, námietkach,
zamietnutiach, či žiadostiach o informáciu podporovať diakritiku. Verzia WebIC 2.0 neumožňuje tlač s
diakritikou. Navrhujeme kódovanie s podporou národných znakov UTF-8.

Prehľadnosť – Používateľské rozhranie je neprehľadné, prehľad tokov nie je možné zväčšiť na celú
obrazovku. Z prehľadu tokov by mali byť zrejmé základné údaje: dotyčná osoba, inštitúcia, ktorej patrí tok,
resp. ktorej bol posunutý. Toky a SEDy nie je možné vyhľadávať podľa identifikátora klienta resp. iných
parametrov. Úradník by si v reálnej prevádzke musel zapisovať ID tokov a identifikátory klientov.

Notifikácia správ – Systém nemá notifikáciu nových správ (SEDov), označuje len nové toky. Úradník sa
nedozvie, že v rámci toku nastala zmena.

Flexibilita – systém by mal umožňovať poslať viacero SEDov, pokiaľ sú potrebné pre vybavenie žiadosti.
Podstatne by to urýchlilo celé konanie.

Príručka k Master Directory – musí obsahovať pri každej krajine aj zoznam voliteľných údajov, ktoré sú
nevyhnutné pre „routovanie“ SEDov v danej krajine.
Sociálna poisťovňa
Vecno-technické problémy a chyby
1

Chybné toky nie je možné zmazať.

Systém nekorešponduje s vecným modelom schváleným v korelačných tabuľkách a neobsahuje všetky
schválené SEDy a toky.

Nie je možné použiť ten istý SED viackrát, ani v prípade žiadostí o informácie.

Systém neumožňuje revíziu nadriadeným úradníkom – Supervízorom. Supervízor má možnosť len schváliť
resp. neschváliť SED.

Systém by mal umožňovať zasielanie SEDov aj bez rodného čísla, keďže inštitúcia týmto údajom nemusí
disponovať.

Systém neprenáša opakujúce sa údaje zo žiadosti do odpovede resp. z jednej časti SEDu do inej časti SEDu.
Pri validácii systém neoznačí povinný údaj, ktorý nebol vyplnený.

Systém zatiaľ neumožňuje “multicast communication”, t.j. odoslanie SEDu naraz viacerým inštitúciám.

Chybné označenia mesiacov. Filtrovanie tokov funguje len na prvej strane prehľadu.

Systém ponúkne len niektorých používateľov s právami supervízora pri odosielaní SEDu na schválenie
supervízorom.
Sociálna poisťovňa
Dočasný plán do prijatia riadneho projektového plánu na
Technickej komisii

September 2012: nainštalovanie EESSI 2.1 a WebIC 2.1 – dočasné riešenie do dodania nového softvéru z
Európskej komisie.

24.-26. októbra 2012 sa očakáva bilaterálne rokovanie s Českou republikou o spoločnom testovaní.

Predbežne sa technickí gestori SP a ČSSZ dohodli, že:
 testovanie prebehne v EESSI 2.1 a WebIC 2.1,
 tam, kde to bude možné budú zapojené aj pobočky,
 v októbri budú dohodnuté konkrétne toky a SEDy.

Zníženiu počtu možností v MD v časti Slovenská republika na 8:
dôchodky:
všeobecný systém – ostatné sektory:
osobitné systémy (silové rezorty):
zdravotné poistenie:
rodinné dávky:

1
1 príslušná inštitúcia
1 /web servis/
4
1
1
T0 + 4 mesiace: očakáva sa bilaterálne testovanie s Rakúskou republikou.
Sociálna poisťovňa
VZOR web servisu pre Master Directory
Search of the competent Branch Office of the Social Insurance Agency in Slovakia
1
If self-employed person, state town of his/her residence here:
Search
If employee, state town of the seat of his/her employer here:
Search
Sociálna poisťovňa
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!
1
Sociálna poisťovňa

similar documents