3-58. - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Report
Velkommen til kurs for nye
prøvenemndsmedlemmer.
Steinkjer den 10.1.2012.
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for videregående
opplæring
 Ulf Jarl Hagen
 Avdeling for videregående
opplæring
 Tlf.: 74 11 13 15 Mob.:922 12 387
 e-post: [email protected]
Praktiske opplysninger
 Generelt om kursing av
prøvenemnder.
 Kunnskapsløftet.
 Materiell – innhold i permen.
 Personopplysninger – oppdateringer.
 Hjemmeside med informasjon.
 NB! Korrekt e-post adresse.
Innhold i kurset
 Læreplan for opplæring av prøvenemnder
og yrkesutvalg
 Organisering av fagopplæringa.
 Kunnskapsløftet.
 Prøvenemndas rolle og ansvar.
 Prosedyrer og prosesser i ved avvikling
av fagprøver.
 Forskrift til opplæringslova.
 Oppsummering – videre arbeid.
Prøvenemndas plass og oppgave i
samfunnet.
Prøvenemndene foretar sluttvurderingen i videregående
opplæring for elever, lærlinger lærekandidater og
praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve eller
kompetanseprøve.
Prøvenemndas arbeid er derfor svært viktig for
kvalitetssikring av fagopplæringa. Når prøvenemnda
bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på
å legge premissene for den faglige standarden.
Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og
næringslivet og for samfunnet for øvrig.
Mer om innholdet i læreplan for
opplæring av prøvenemnder og
yrkesutvalg
Læreplanen for prøvenemndsopplæring er delt
inn i fire hovedområder:
• Regelverk og rammebetingelser.
• Fagprøven, svenneprøven og
kompetanseprøven.
• Klagebehandling.
• Yrkesutvalg.
Noen tall
 173
lærefag etter kunnskapsløftet.
 71KL prøvenemnder i N-Tr.
fordelt på 56 lærefag.
 343 personer i prøvenemndene
 herav 113 nye medlemmer.
 1 prøvenemnd felles med S-Tr.
 Ved behov låne fra andre fylker.
Organisering av fagopplæringa
Sentralt:




Utdannings- og forskningsdepartementet.
Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring SRY
Faglige råd.
Sentral klagenemnd.
Regionalt:




Fylkeskommunen.
Yrkesopplæringsnemnda.
Prøvenemnder/Yrkesutvalg.
Lærebedrifter/Opplæringskontor.
AKTØRER I LÆREFORHOLDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fylkeskommunen
Yrkesopplæringsnemnda (YON)
Opplæringskontor/opplæringsring
Lærebedrift/opplæringsbedrift
Lærling/lærekandidat
Faglig leder
Veileder/instruktør
Tilsynsperson
Prøvenemnd
PPT
F.k. virksomheter
AVGO
Fylkesutdanningssjef
Bygg og eiendom
Rune Venås
- tjenesteyting
overfor skolene
- Rådgivende funksjon
- plan- og
budsjettarbeid
Skoleutvikling,
plan og struktur
Tore Bruem
-
Skolestruktur
Tilbudsstruktur
VO
Spes.ped
Ped. utvikling
Kvalitetssikring av
opplæring i skole
Fagopplæring
Ove Austmo
- Sekretariat
for YON
- Formidling
- Utvikling og
kvalitetssikring
av opplæring
i bedrift
- Fagprøveadm.
Inntak,
formidling og
dokumentasjon
Toril Haugland
-
Informasjon
Skolekatalog
Elevinntak
Formidling
Statistikk,
Eksamensadm.
Yrkesopplæringsnemnda i
Nord-Trøndelag
Harald Myrland, Verdal - NHO
Kristine Svendsen, Steinkjer -LO
Geir Ottesen, Namsos -LO
Ellen Løvli, Steinkjer –Utd.f.
Turid Aas, Stjørdal -KS
Ingunn Grindvik, Steinkjer –Virke
Lennart Johansson, Verdal -Ap
John Edgar Martinsen, Steinjer -V
Kristian Hovd Sjøli, Elevorg.
Vara
”
”
”
”
”
”
”
”
: Eva Steinvik Wold, Inderøy -NHO
: Brit Gulli Rones, Steinkjer -LO
: Leif Inge Stenseth, Verdal -LO
: Bjørn Tranås, Steinkjer –Utd.f.
: Jon Olav Heggli, Inderøy -KS
: Harald Granheim, Verdal -Virke
: Dordi Haugen, Namsos -AP
: Jostein Trøite, Levanger –SV
: Maria Andersen Vangli, Elevorg.
I tillegg observatører fra:
» YS
» NAV
» Elev- og lærlingombudet
Oppgavene til fylkeskommunen.
 Ansvar for videregående opplæring, herunder
fagopplæring i arbeidslivet.
Sekretariat for yrkesopplæringsnemnda (YON)
 Godkjenning av lærebedrift og opplæringskontor
 Godkjenning av lærekontrakt og opplæringskontrakt.
 Formidle søkere til læreplass.
 Tilsyn med læreforhold.
Utbetale tilskudd til lærebedrifter og opplæringskontor
 Oppnevne prøvenemnder og yrkesutvalg.
 Ansvar for fag- og svenneprøver.
 Utstede fag- og svennebrev.
 Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.
Kunnskapsløftet
 Startet i VG1 2006.
– Strukturendring.
– Nye læreplaner.




Lærlinger fra 2008.
Fagprøver for lærlinger fra 2010.
Praksiskandidater fra høsten 2008.
Reform-94 fram t.o.m. 2011.
Opplæringsløp hovedmodell.
Skole
Skole
Videregående
trinn 1
Videregående
trinn 1
Bedrift
Videregående
trinn 3:
Opplæring og
verdiskapning
Bedrift
Videregående
trinn 3:
Opplæring og
verdiskapning
Læreplaner - oppbygning
Se på egen læreplan.
Oppbygning og innhold.
Læreplaner - oppbygning
 Forskriftsfestet.
 Formål:
 Hensikt i et samfunns- og individperspektiv
 Struktur:
 Inndelt i hovedområder.
 Grunnleggende ferdigheter:
 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 Å kunne lese.
 Å kunne regne.
 Å kunne bruke digitale verktøy.
 Kompetansemål.
 Vurdering:
 Hovedområder og ordning.
Vis fagfilm 8.
§ 3-48. Fag- og sveineprøve
Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir
gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med
læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at
prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer
prøva.
Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved
slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast
innan to månader frå dette tidspunktet.
Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt
hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i
lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta.
Fylkeskommunen kan i særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå
prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad.
§ 3-56. Prøvenemnd for fag- og
sveineprøve
Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og
administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8.
Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg
kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg,
ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget.
Fylkeskommunen skal ved oppnemninga òg ta omsyn til at
det vert tilfredsstillande vurderingskompetanse i
prøvenemnda.
Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i
prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen
kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre.
Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til
lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.
Prøvenemnd
Prøvenemnda har minst 2 medlemmer.
¤ En utnevnes til leder - er kontakt person for AVGO
¤ Kan være flere nemnder med flere medlemmer i
samme faget.
¤ Forslag på medlemmer fra partene i arbeidslivet.
¤ Utnevnes av Nord-Trøndelag fylkeskommune
v/AVGO.
¤ Prøvenemnda er fylkeskommunale ombud.
¤ Representerer Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kandidater til fagprøven
Lærling
Lærekontrakt
Hele læreplan
Prøves i hele læreplan
Fag/svennebrev
Lærekandidat
Opplæringskontrakt
Deler av læreplan (TOP)
Prøves i deler av læreplan
Kompetansebevis
Elev
Elevstatus
Hele læreplan
Prøves i hele læreplan
Fag/svennebrev
Hvem melder opp til prøve?
 Lærling/lærekandidat ……… Lærebedriften/Oppl.kontor.
 Elev i skole (AOS) ………….. Skolen
 Praksiskandidat …………..…… Kandidaten selv
Oppmeldingsskjema
Oppmelding sendes AVGO
 Lærebedriften melder lærlingen/lærekandidaten opp
til prøve ca 2 mnd før kontrakten utløper.
 Skolen melder opp eleven ca. 2 mnd før skoleslutt.
 Krav til bestått fellesfag og programfag.
Praksiskandidater melder seg opp hele året
 Krav til bestått eksamen for praksiskandidater.
 Behov for særskilt tilrettelagt fagprøve.
AVGO godkjenner oppmelding og sender til leder i
prøvenemnda:
 brev og oppmeldingsskjema
 kopi til opplæringskontor/lærebedrift og
lærling/lærekandidat
Særskilt tilrettelagt fageller svenneprøve
 Når kandidaten har behov for det, kan
fylkeskommunen samtykke i at fagprøven blir
særskilt tilrettelagt. Det må eventuelt søkes til
fylkesutdanningssjefen vedlagt uttalelse, av
nyere dato, fra sakkyndig instans.
 Særskilt tilrettelagt prøve skal være avtalt i god
tid før prøven.
§ 3-57. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og
sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som
alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til
arbeidsoppgåver.
Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin
kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for
opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i
læreplanen for faget skal kunne prøvast.
Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg
kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten
sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte.
§ 3-57. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar
av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av
kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve
kandidaten i:
- Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar
- Gjennomføring av eit fagleg arbeid
- Vurdering av eige prøvearbeid
- Dokumentasjon av eige prøvearbeid.
Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den
tidsramma som er fastsett i læreplanen.
Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille
spørsmål til fagleg avklaring.
§ 3-57. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell
moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid
innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla
kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast
under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike
delane av prøva skal leverast.
I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes
utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt
arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i
grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.
§ 3-60. Utarbeiding, innhald og
vurdering av kompetanseprøva
Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir
utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i
forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf.
opplæringslova § 4-4. Innanfor dei rammene som
opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og
gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og
sveineprøver, jf. § 3-57 og § 3-58.
Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd
måla som er fastsette for kandidaten.
Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i
§ 3-4 sjette ledd brukast.
Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei
ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte.
Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete
av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.
Forberede fagprøve
 Leder i prøvenemnda mottar oppmelding fra AVGO.
 Avklarer hvilke av medlemmene som skal bedømme
prøven og hvem som skal være prøvenemndsleder ved
prøven.
 Prøvenemnda tar kontakt med bedrift/kandidat
 Foreslår/får forslag på tidspunkt for prøven
 Finnes egnet lokaler/maskin/utstyr?
 Krav til prøvestedet. Evt. annen bedrift/prøvestasjon.
 Dialog med bedriften om passende arbeid til fagprøven.
Prøvenemnda kan be om forslag til passende
prøvearbeid.
 Særskilt tilrettelegging av prøven?
Besøke bedriften
Prøvenemnda bør/må besøke bedriften før prøven
Rom til kandidatens planleggingsdel/evaluering
Telefon, eventuelt datamaskin, papir/skriveutstyr
Orientere om prøven, praktiske forhold
Kandidaten, bedriften, øvrig berørte personer
Hvilken rolle skal øvrig personale i bedriften ha under
prøven
 Avtale med eventuelt tilsynsperson (skriftlig avtale)
 Hvor treffes prøvenemnd (telefon, fax, e-post)






Oppgaven: Bygge karnapp
Prøvenemnda vil vektlegge
disse kriteriene i sin vurdering
Du skal
Tid
Planlegge
Du skal planlegge hvordan du vil
bygge karnappet ut fra vedlagt
tegning/beskrivelse, og i henhold til
byggforskrift og norsk standard
 Framdriftsplan for arbeidet
 Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet
 Materialvalg er begrunnet
 Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger
 Skrevet arbeidsrekkefølge
 Skisser …
 HMS-plan
Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen
Gjennomføre
Du skal bygge karnappet etter
egen plan i tråd med vedlagt
tegning /beskrivelse og i henhold
til byggforskrift og norsk standard
Tid
•Angrepspunkt/ Rekkefølgje
•Materialvalg
•Materialforbruk
•Gjennomført utførelse/standard
•Verktøy og maskinbruk
•Faglig sikkerhet og selvstendighet
Tid
Vurdering og
Dokumentasjon
Du skal vurdere kvaliteten på
arbeidet du har utført og hvordan
du har gjennomført arbeidet i
henhold til egen plan. Avvik fra
planen skal begrunnes.
Sum totaltid
I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder:
Materialkontroll
Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i
planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet
arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc
Vedlikehold av verktøy og utstyr
Gjennomført HMS tiltak
Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda
Denne samtalen skal ta for seg….
OIE-08
§ 3-58. Gjennomføring av fag- og
sveineprøva
Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og
prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering
av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved
prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført
tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere
ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar.
Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til
kandidaten.
Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved
prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen
skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve
prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.
Informasjon ved prøvestart







Begge prøvenemndsmedlemmer deltar.
Orientere om gjennomføring av prøve
Utlevere oppgavetekst og eventuelle vedlegg til prøven
Gå gjennom prøveoppgaven.
Still spørsmål.
Vær sikker på at kandidaten har forstått oppgaven.
Tidsrammen for prøvens 4 deler.
Forskrift til
Opplæringslova
Prøvenemnda
Kandidaten
§3-48 og 3-58
Oppstart og
gjennomgang av
oppgaveteksten
Prøvenemnda er ansvarlig for at
prøvekandidatene er kjent med forskriften som
regulerer fagprøven.
Dele ut og gjennomgå oppgaveteksten
sammen med kandidaten, og forklare:
 At prøven er 4-delt og at oppgaveteksten
oppgir hvor lang tid kandidaten kan bruke på
hver del.
 Hva vurderingskriterier er og hvordan
kandidaten kan gjøre seg nytte av dem under
prøven.
 At alle delene av fagprøven blir vurdert av
prøvenemnda og inngår i vurderingen.
 At kandidaten må grunngi i
dokumentasjonsdelen dersom
gjennomføringen avviker fra planen.
 Hvem kandidaten skal kontakte dersom det
er behov for det.
Prøvenemnda bør kontrollere at kandidaten
forstår oppgaveteksten slik den er ment å
være.
Er forberedt til prøven jfr. avtale og har med:
 Læreplan for faget
 Gjeldende forskrift
 Utstyr/hjelpemiddel som det er gjort avtale
om.
Kandidaten er ansvarlig for å sikre at
han/henne forstår oppgaven/oppgaveteksten
slik den er ment å være.
§3-58
Planlegging
Oppgaveteksten skal inneholde:
 Hva kandidaten konkret skal gjøre i
planleggingsdelen.
 Tid som kan benyttes til denne delen av
prøven.
 Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin
vurdering – hva er vurderingskriteriene for
planleggingsdelen
 Hvordan prøvenemnda skal få overlevert
planleggingsdelen. (telefax, e-post, personlig)
Gjennomfører planleggingsoppgaven innen
oppgitt tidsfrist.
Prøvenemnda skal ha mottatt
planen/oppgavesvaret før kandidaten kan
starte på gjennomføringsdelen.
Forskrift til
Opplærings
lova
Prøvenemnda
Kandidaten
§3-58
Gjennomføring
Oppgaveteksten skal inneholde:
Hva kandidaten skal utføre - hvilke
problem som skal løses.
Tid som kan benyttes til denne
delen av prøven.
Hva prøvenemnda vil legge vekt på
i sin vurdering – hva er
vurderingskriteriene for
gjennomføringsdelen
Gjennomfører gjennomføringsdelen etter egen
plan.
Dersom kandidaten avviker fra planen, må dette
grunngis og legges fram for prøvenemnda i
dokumentasjonsdelen.
§3-58
Vurdering og
dokumentasjon
av eget
prøvearbeid
Oppgaveteksten skal inneholde:
Hva kandidaten konkret skal
vurdere/dokumentere.
På hvilken måte (muntlig og/eller
skriftlig)
Tid som kan benyttes til denne
delen av prøva.
Hva Prøvenemnda vil legge vekt
på i sin vurdering – hva er
vurderingskriteriene for
vurdering/dokumentasjonsdelen
Gjennomfører vurdering/dokumentasjonsdelen
innen oppgitt tidsfrist.
§3-59
Vurdering
Vurderer den 4-delte fagprøven og
gjennomfører en samtale med
kandidaten
Kandidaten klargjør og begrunner forhold ved
prøvearbeidet.
§ 3-59. Vurdering av fag- og
sveineprøva
Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik
han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og
fastsetje karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad
kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som
kandidaten er prøvd i.
Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4
sjette ledd brukast.
Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av
Medlemmene av prøvenemnda som skal avgjere karakteren,
dersom det er usemje når stemmetalet er likt.
§ 3-4. Karakterar i fag m.v.
Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal
det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som
har dette innhaldet:
-Bestått mykje godt: Mykje god eller framfrå kompetanse i
faget.
-Bestått: Tilfredsstillande eller god kompetanse i faget
-Ikkje bestått: Svært låg kompetanse i faget.
§ 3-61. Oppbevaring av prøvearbeid
for fag- og sveineprøva
Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal
prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen
syte for oppbevaring av prøvearbeidet.
Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare
på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom
prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det
sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving
med tanke på framlegging i ei eventuell
klagebehandling.
Etterarbeid
 Følgende sendes AVGO umiddelbart etter
prøveavslutning
 Oppgave/kandidatens besvarelse
 Prøveprotokoll
 Vurderingsskjema
 Kriterier for bedømmelse av oppgaven
 Reiseregning m.m.
Resultat av prøve
AVGO sender brev til kandidaten med melding om:
 Bestått/Bestått meget godt
 Ønskes fagbrev tilsendt
 Delta på offisiell utdeling
NB! Karakteren Bestått kan ikke påklages.
 Ikke bestått
 Kandidaten får tilsendt kopi av prøvenemndas
begrunnelse/prøveprotokoll
 Informasjon om klageadgang
Ikke bestått
Gir rett til å klage på formelle feil
eller faglig grunnlag.
Prøven må oppbevares for eventuelt klage
Hvis prøven ikke kan oppbevares:
 Fotografi
 Nøyaktig beskrivelse
Prosedyre ved klage
Klage sendes alltid til prøvenemnda.
 Prøvenemnda vurderer karakter på nytt.
Hvis karakter ikke bestått opprettholdes:
Klage på formelle feil:
1. Fylkeskommunen behandler klagen.
2. Kan ikke nedre karakteren – evt. ny prøve.
Klage på faglig vurdering:
1. Sentral klagenemnd.
2. Kan også vurdere formelle feil. Hvis ja – faglig blir
ikke vurdert – ny prøve.
3. Kan opprettholde eller endre karakter.
Klage på kompetanseprøve behandles av fylkeskommunen
NB! Ingen ny prøve før klagen er ferdig behandlet.
§ 5-14. Klage på bedømminga av fagog sveineprøve og kompetanseprøve i
vidaregåande opplæring
• Klage på den faglege vurderinga av prøvearbeidet til ikkje
bestått skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der
prøva er gjennomført, jf. § 5-4 andre ledd tredje punktum.
Fylkeskommunen skal innhente uttale frå dei som har
gjeve den opphavlege bedømminga, jf. § 3-59 og § 3-60,
før saka vert sendt til klageinstansen.
• Klageinstans for klage på bedømming av fag- og
sveineprøver er klagenemnda som er oppnemnd i
samsvar med opplæringslova § 12-6. Klageinstans for
klage på bedømming av kompetanseprøver er den
fylkeskommunen gir mynde.
• Medlemmene i klagenemnda må ikkje ha vore med i
førstegongsbedømminga og bør ikkje vere frå den
bedrifta eller skolen som klagaren kjem frå.
§ 5-14. Klage på bedømminga av fagog sveineprøve og kompetanseprøve i
vidaregåande opplæring
• Klagenemnda kan gjere om resultatet frå ikkje bestått til
bestått, avvise klaga eller oppheve den opphavlege
avgjerda og vise til ny prøve.
• Klage som er grunngitt med formelle feil eller andre ikkjefaglege forhold, skal behandlast av fylkestinget eller den
fylkestinget gir mynde.
• Dersom det er gjort formelle feil som kan ha hatt
avgjerande verknad for prøveresultatet, skal den
opphavlege avgjerda opphevast. Prøva skal da reknast
for ikkje gjennomført, og klagaren har høve til å
gjennomføre ny prøve så snart som mogleg.
Ny/utsatt prøve
Ved ikke bestått:
 Praksiskandidater må vente 6 mnd.
 Lærling, lærekandidat og skoleelev kan meldes opp med
en gang. Læretid kan evt. forlenges ved frivillig avtale.
 Bedrift/skole melder opp og er ansvarlig for ny prøve.
 Fylkeskommunen dekker ekstra utgifter til 2.gangs prøve.
Ved gyldig forfall:
 Utsatt prøve avholdes så snart det er praktisk mulig.
Ved fusk:
 Tidligst ett år etter annullert prøve.
Økonomisk godtgjørelse
Satsene fastsettes av fylkestinget.
 Møtegodtgjørelse.
 Diett
 Kjøregodtgjørelse.
 Tapt arbeidsfortjeneste.
Møter i prøvenemnda
Antall møter ?
Nemnda må vurdere hvert enkelt tilfelle:
 Forberedelsesmøte i bedriften
 Lage oppgave/vurderingskriterier
 Oppstart/avslutning av prøven
 Inspeksjon under prøven
 Karaktermøte/prøveprotokoll
 Umiddelbart etter prøveslutt
Møtehonorar
 For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4)
timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid
mellom møtene: kr 350, For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn
fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom
møtene: kr. 500,-.
 Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå
på reiseregninga.
 Reisetid er ikke møtetid.
Tapt arbeidsfortjeneste alt.1
 Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges
av vervet med inntil kr. 3000,- pr. møtedag. Eventuelle
feriepenger, kommer i tillegg. Kravet om erstatning må
være attestert og dokumentert fra arbeidsgiver.
 I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt,
kan nemndsmedlemmet søke om å oppnå avtale med sin
arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får
refusjon fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Arbeidsgiver kan få refundert lønn, feriepenger,
pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift .
Tapt arbeidsfortjeneste alt. 2
 Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges
av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag. Det må
framsettes krav om erstatning og skriftlig erklæres at det
har vært et økonomisk tap med angivelse av beløp. Kravet
behøver ikke attesteres fra arbeidsgiver.
 Dersom et prøvenemndsmedlem bruker
fridag/avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid kan det
føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag.
Takk for i dag og vel hjem.

similar documents