PowerPoint-presentasjon

Report
Lokal eksamen våren 2013
Ny mal for lokal eksamen
våren 2013
• muntlig eksamen
• muntlig-praktisk eksamen
Fra skoleeier: Ny mal for
muntlig og muntlig-praktisk våren 2013
Bakgrunn:
• Dep. usikre på om skoleiers valgfrihet (Opplæringsloven §3-30) når
det gjelder bruk av forberedelsestid eller ikke gir grunnlag for en
enhetlig nasjonal praksis
• Skoleeiers gjennomgang av tidligere oppgaver til muntlig og
muntlig-praktisk eksamen (bestillingsverk)
Funn:
• Til dels stor grad av forskjellighet
• Til dels manglende vurderingskriterier
• Tips til elevene i noen oppgaver, men de fleste uten
Fra «Retningslinjer fra eksamensgjennomføringen»
Pkt 7.2a
For muntlig-praktisk eksamen inntil 45 minutter
pr eksamenskandidat
«Inntil 20 minutter av eksamenstiden kan avsettes til et eventult
innlegg/presentasjon fra eksamenskandidaten. Innenfor disse 20
minuttene skal også kandidaten gjennomføre den praktiske
oppgaven. Den øvrige tiden (ca 25 minutter) brukes av
eksaminator og ekstern sensor til samtale med
eksamenskandidaten om presentasjonen/innlegget og øvrige
deler av emnet/temaet. For øvrig kan kandidaten eksamineres i
hele læreplanen for faget jf. 6.5 første avsnitt».
To modeller for muntlig eksamen
• Modell A: Muntlig eksamen
gjennomføres uten forberedelsesdel
• Modell B: Muntlig eksamen
gjennomføres med forberedelsesdel,
som er begrenset til èn dag
Modell A – uten forberedelse
Modell A
• Gjennomføres uten forberedelsesdel for alle
• Elevene får beskjed om eksamenstrekk og melding om fag
senest 48 timer før eksamen
• Argument for: Unngår å favorisere elever som får lite hjelp
i hjemmet
Modell B – med forberedelsesdel
• Eksamen gjennomføre med forberedelsesdel for alle elever
• Melding om eksamenstrekk og fag gis senest 48 timer før
eksamen
• Forberedelsestiden begrenses til 24 timer, og skal være en
obligatorisk skoledag
• Muntlig eksamen skal ikke gjennomføres på mandager
Høringsforslaget
Se link:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Sakerute-pa-horing/Hoering---lokalt-gitt-muntligeksamen/
På side 7 og side 9 er det formulert konkrete
ønsker om hva UDIR ønsker tilbakemeldinger på.
Frist 10. april 2013
[email protected]

similar documents