Drikkevandssikkerhed – DDS - HACCP

Report
Drikkevandssikkerhed – DDS - HACCP
Ups – er den risiko
styret i HACCP!!
Vand og Spildevand
Min bil!...
Jeg lukker
lige for
hanen...
Vand og Spildevand
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Udspringer af:
Vand og Spildevand
Hazard Analysis and Critical Control Points
Kritiske
Risikoanalyse
styringspunkter
HACCP er en metode, der kendes fra fødevareindustrien,
hvor den sundhedsmæssige kontrol i produktionen
tilrettelægges efter HACCP-principper.
HACCP
Vand og Spildevand
•Hvor kan der opstå problemer i produktionen?
•Hold øje med de steder, hvor problemerne kan
opstå!
•Hav på forhånd besluttet, hvad der skal gøres, når et
problem er ved at opstå.
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Hvorfor indføre HACCP
Krav udefra rykker nærmere
WHO´s strategi forudsætter at WSP indgår i alle vandforsyninger i fremtiden
Både I- og U-lande
Både store og små vandforsyninger
Vand og Spildevand
Forventer at det bliver en del af EU’s drikkevandsdirektiv
EUREAU anbefaler risikoanalyse/-styring (WSP)
Miljøministeriet
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg: senest implementeret 31.
december 2014
Danva
Vejledning i DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)
Risikobetonede virksomheder
Fødevare- og medicinalindustri (HACCP)
Følsomme forbrugere
Sygehuse, plejehjem, institutioner m.fl.
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
I medfør af § 56 a og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010,
fastsættes:
Vand og Spildevand
• § 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for indførelse af kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
ved indførelse af en ledelsesmæssig ramme, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at
forebygge forurening af drikkevandet.
• § 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige for et alment
vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær
vandværkshygiejne jf. bilag 1.
• § 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller mere, skal indføre
kvalitetssikring ved:
• 1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne, jf. bilag 2,
• 2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring,
prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l. ,
• 3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de
enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt
fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,
• 4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den
prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og
• 5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag.
• § 4. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 750.000 m3 vand pr. år skal opfylde kravene i
§ 3 ved at indføre ISO22000, eller systemer, der bygger på HACCP-principperne (Hazard Analysis and
Critical Control Points) som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed eller tilsvarende
systemer.
• § 5. Et alment vandforsyningsanlæg skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af
kvalitetssikring jf. §§ 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen.
• § 6. Kvalitetssikring, jf. §§ 2-4, skal være indført senest 31. december 2014.
• § 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
overtræder §§ 2-6.
• Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
• § 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 14. februar 2013.
Miljøministeriet, den 8. februar 2013
Ida Auken
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Vand og Spildevand
HACCP – fordi:
vi vil kunne dokumentere for omverdenen,
at vi har styr på de kritiske risici,
så omverdenen kan have tillid til at drikkevandet er sundt og godt
Vi har en vision:
• At vi leverer vand, der altid er rent.
• Ingen bakteriologiske forureninger eller
andre påbud til forbrugerne
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hvad er farligt for drikkevandet
Biologiske risikofaktorer
Vi kan ikke styre bakterierne og har svært ved at
komme af med dem – derfor forebygge, at der
kommer skadelige bakterier ind i vandet
Vand og Spildevand
Kemiske risikofaktorer
At der er regler for at vi kun benytter kemikalier
og materialer, som er godkendt til fødevareproduktion og drikkevand
Fysiske risikofaktorer
Undgå at introducere noget nyt
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Risikoanalyse
Indvinding
Produktion
Distribution
Forbruger
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Risikoanalyse
Akut fare
Stor overskridelse
Stor
Konsekvens
Vand og Spildevand
Langtidseffekt
Mindre overskridelse
Mellem
Ingen kendt fare
Ingen overskridelse
Lille
Lille
Mellem
Sandsynlighed
Stor
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Eksempler på kritiske risici
Vand og Spildevand
Forurening fra
udeluft.
Utilstrækkelig
afblæsning/ilt
Overbelastning
af filtre
Renoveringsarbejder i
beholder
Forkert
sammenkobling
mellem
vandforsyningssystem
og procesanlæg
Personale (os selv), leverandører,
entreprenører informerer ikke om
afvigelser (det der går skidt)
Højt indhold af
uønskede stoffer
Indtrængning af
kloakvand/forurenet
overfladevand/regnvand
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Hygiejneregulativ
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Anvendelse rensning/desinfektion
Virkning og anvendelse
Vand og Spildevand
Natriumhypochlorit
(Klor)
Desinfektion på rengjorte flader I
beholdere ved reparation lokalt omkring
reparationsstedet efter rengøring
Rodalon
Rengørende og desinficerende virkning
Rensning og desinfektion af værktøj,
fittings og rørender. Hvis emnerne er
beskidte vaskes de først med rodalon
og skylles, hvorefter de igen påføres
Rodalon for desinfektion. Rodalon er
hurtigt virkende og har tillige en
langtidsvirkning på overflader med en
intakt film af indtørret
desinfektionsmiddel
Sprit
Desinficerende virkning Desinfektion af
hænder, værktøj og små emner. Er
emnerne beskidte bør de vaskes først
Koncentration der skal
bruges ved
desinfektion/rensning
100 ppm : 0,08 %
200 ppm : 0,16 %
Rengørende og desinficerende virkning
Rensning og deinfektion af større
emner som stigrør, maskiner og værktøj
typisk 12,5 w/w %
aktivt klor.
Hvordan blandes til
brugskoncentration?
0,065 dl pr 10 liter
vand
0,13 dl pr 10 liter vand
10 % Rodalon
1 liter pr 10 liter vand
50 % Rodalon
2 dl pr 10 liter vand
1000 ppm aktivt stof
ethanol 70% (vol-%)
70% opløsning
Desinficerende og begrænset
rengørende virkning overflade der skal
2-komponent produkt
Brintperoxid (Carela) desinficeres med produkterne skal
baseret på brintperoxid
være rengjorte med effektivt
rengøringsmiddel
Damprensning
koncentration af
middel (se etiket på
flaske)
Er allerede blandet til
mest effektiv
Isopropylalkohol 70%
koncentration
(vol-%)
blandes inden brug i
forskellige forhold
afhængig af de enkelte
produkter såsom 1:1,
30:1, 30:2 samt 30:5
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – undgå indtrængning skidt/smådyr
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – undgå indtrængning skidt/smådyr/overfladevand
Vand og Spildevand
Ventilation og afgang
tømmepumpe i borehus
Nedgang til beholder
Overløb til afløbsbrønd
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – materialer på lager
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativet – omgivelser/ indretning bil
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – personlig hygiejne / bil
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – omgivelser i marken
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – omgivelser i marken
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – omgivelser i marken
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – omgivelser i marken
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Hygiejneregulativ – omgivelser ved vandmåler
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Organisation
Aarhus Vand A/S
Lars Schrøder
Vand og Spildevand
Drift og vedligehold
Claus Homann
HACCP-Team
Pia Jacobsen DV (teamleder)
Kurt Brinkman POP
Bo Vægter DV
Liselotte Mørk Andersen DV
Jørn-Ole Andrassen DV
Karen Klarskov Møller DV
HACCP grupper
Ad hoc
f.eks. Stautrupprojektet
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Uddannelse/efteruddannelse
Vand og Spildevand
Årlig kursus for medarbejdere i:
Vand Drift
Teknisk kundeservice
Vandgruppe - Plan og Projekt
Opmålingen - Plan og Projekt
Møder / kurser med andre grupper, bl.a.
Informationsfunktionen, personale på lageret
Kurser for eksterne entreprenører
Informationsmøde med VVS- og smede-mestre
Alle, der arbejder for Vand, skal som minimum
introduceres i hygiejneregulativet
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Udbudsmateriale
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Projektering
Vigtigt i forbindelse med
projektering:
Vand og Spildevand
Risikovurdering
Filtre i luftkanaler
Overdække iltning og filtre
Undgå uhensigtsmæssig design
Undgå ”døde” ender f.eks. lange
brandhanestik
Undgå lange opholdstider i
ledninger
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Frigivelse til drift
Vand og Spildevand
Grundvand
Produktion
Distribution
Måler
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Rundering
Vand og Spildevand
Grundvand
Produktion
Distribution
Måler
Drikkevandssikkerhed – HACCP
Registrering
Vand og Spildevand
Afvigelser er forhold/ hændelser, der kan
medføre en ringere vandkvalitet
At afvigelse håndteres i praksis
At afvigelser meddeles
At afvigelser oprettes i driftshændelser
At den afhjælpende foranstaltning
beskrives og dokumenteres/registreres
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse
Eksempel GEUS
Vand og Spildevand
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse
Vand og Spildevand
Uhensigtsmæssige rørføringer
Afbrudte rør (døde ender)
Uhensigtsmæssigt design
Kræver særlig opmærksomhed – især da det er ældre anlæg
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse boremudder
Vand og Spildevand
Afvigelse håndteres
Afvigelse registreres
Afvigelse dokumenteres
Konsekvens
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse boremudder
Vand og Spildevand
Konsekvenser:
Forsinkelse
Beslutningsproces
Økonomi
Usikkerhed
Vandtab
Analyser
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse Kim 22 forurening i Grønnegade
FREDAG den 29. maj modtaget analyseresultater fra 3
distributionsbrønde i midtbyen. Prøvetagningen er udført den
25. maj 2009
Resultater:
Vand og Spildevand
Ved Grønnegade 3, overskridelse af Kimtal ved
22 °C på 1400 Antal/ml
Sydhavnsgade/Javavej 1, Kimtal ved 22 °C på
46 Antal/ml
Daubjergvej 19, Kimtal ved 22 °C på 1 Antal/ml
Der blev konstateret et meget stort trykfald i midtbyen søndag d. 24. maj. Trykfaldet skyldes et merforbrug på omkring 600
m3/t som stod på i ca.½ time. Det vides ikke, hvor det store forbrug er sket. Trykfaldet gav efterfølgende anledning til brunt
vand i midtbyområdet. Kimtal 22 forureningen kan muligvis være en effekt af dette trykfald, idet ledningsbelægninger kan
være revet af under hændelsen. Under prøvetagningen i Grønnegade kunne det endvidere konstateres, at der var en høj
temperatur (16 grader) og et meget lille flow i ledningen.
Der udtages straks omprøver til hasteanalyser på de 3 distributionsbrønde i z50midt som er nævnt ovenfor, samt i de 3
højdebeholdere Observatoriet, Frydenlund og Molbæksvej.
Udvælgelsen af højdebeholdere er baseret på et kildeudbredelseskort.
Drikkevandssikkerhed - HACCP
Afvigelse Kim 22 forurening i Grønnegade- opfølgning
Vand og Spildevand
G rø n n e g a d e 3 , d is t.b r.
S yd h a vn s g a d e , d is t..b r.
D a u g b je rg ve j 1 9 , d is t.b r.
F re d e rik s A lle 1 3 1
J æ g e rg å rd s g a d e 1 6
S ilk e b o rg ve j 4
V ib o rg ve j 2 6
F ryd e n lu n d z5 0
M o lb e c k ve j, z8 0
O b s e rva to rie t z5 0
2 5 -0 5 -2 0 0 9 2 7 -0 5 -2 0 0 9
k im 2 2
k im 2 2
1400
46
1
26
6
1
1
2 9 -0 5 -2 0 0 9
k im 3 7
k im 2 2
7
8
<1
6
<1
2
1
<1
<1
<1
1
2
Der var en høj temperatur og et ringe flow i ledningen/brønden på Grønnegade. Det viste sig at skyldes
aflukning af nogle ventiler i forbindelse med arbejderne ved Ceres krydset, og dermed en næsten død ledning
på den nederste del af Grønnegade. Vi valgte derfor at skylle ledningen igennem (ved at åbne en
brandstander). Det gav til gengæld - måske ikke så overraskende - misfarvet vand. Vi skyllede til vandet var
visuelt rent og tog derefter prøven, ca. kl. 19. Prøven blev kørt særskilt til Eurofins.
Der blev udtaget prøver hos forbrugere onsdag den 27/5. Resultaterne er langt under grænseværdien, men
Frederiks Alle kan måske være en bekræftelse på, at det store usædvanlige flow i midtbyen søndag den 24/5
har været årsag til forhøjede kimtal i dele af midtbyen.
HACCP-systemets grundlæggende 7 principper:
Vand og Spildevand
Princip 1: Analyser risici
Princip 2: Find CCP
Princip 3: Kritiske grænser
Princip 4: Overvågningssystem
Princip 5: Korrigerende handlinger
Princip 6: Verificering
Princip 7: Dokumentation

similar documents