Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark

Report
Offshore vindkraft for
Petroleumsvirksomheten
Siragrunnen - et viktig steg ut i havet
Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark
•
Skal realiseres uten offentlige tilskudd
•
Skal realiseres innenfor det eksisterende regelverket
•
Skal være lønnsomt for eier
•
Skal være konkurransedyktig kraftløsning for kunde - offshoreinstallasjon
To utfordringer i norsk klima- og energipolitikk
•
Nye olje- og gassfunn vil gi økte
klimagassutslipp om de ikke forsynes
med kraft fra land
•
Til tross for sterk offshore-kompetanse,
sakker Norge akterut innen offshore vind
Barrierer mot elektrifisering
Barrierer mot offshore vind
”Det er en del
forutsetninger som må
være på plass for at vi
skal lykkes. Det er nødt
til å være nok kraft på
land, det vil si en
kombinasjon av lokal og
regional produksjon.”
Olje- og energiminister Ola
Borten Moe
•
Nytt kraftbehov offshore må dekkes opp
for å unngå regionalt kraftunderskudd
•
Elsertifikater gir ikke tilstrekkelig
lønnsomhet for offshore vind
Siragrunnen vindpark bidrar til å møte begge disse utfordringene!
Et europeisk marked på 100 milliarder per år
•
•
•
Nordsjøen = ett forretningsområde
Enorm vekst: 5 000 – 10 000 vindmøller
innen 2020
En nytt ben å stå på for norsk petromaritim
næring
Dette markedet kommer.
Spørsmålet er bare hvilken
markedsandel norsk industri skal ta!
Kilde: Vestavind offshore
Norsk petromaritim klynge har det som skal til…
•
Stor innsats innen forskning og utvikling på offshore vindkraft
•
Verdensledende kompetanse på avanserte installasjonsarbeider offshore
•
Innovative og kapitalsterke entreprenører
•
Men: Vi trenger konkrete prosjekter for å komme i gang!
Det tredje oljebud
I 1971 fastsatte Stortinget de 10 oljebud:
Tredje bud: ”At det med basis i petroleum
utvikles ny næringsvirksomhet”
•
Vi har til de grader lyktes!
•
Offshore vindkraft kan bli et nytt kapittel
som åpnes i historien om i den fantastiske
industriutviklingen med basis i vår
petroleumsnæring.
Foto: Leif Berge/Norsk oljemuseum
Forretningsmodell for Siragrunnen
Skattemessige forutsetninger for lønnsomhet
Offshore gasskraftverk
Offshore vindkraft
Forsyner offshoreinstallasjon med kraft
Forsyner offshoreinstallasjon med kraft
Er lokalisert offshore (jf petrsktl §1)
Er lokalisert offshore (jf petrsktl §1)
Del av / tilknyttet produksjonsinnretning
Del av / tilknyttet produksjonsinnretning
Eies av oljeselskapet
Eies av oljeselskap v/ finansiell leasing
Avskrivningstid (jf. Petrsktl §3b): 6 år
Avskrivningstid (jf. Petrsktl §3b): 6 år
Friinntekt (jf Petrsktl §5) :
Friinntekt (jf Petrsktl §5) :
30 %
30 %
Potensielle leietakere – nye felt
•
•
•
•
Johan Sverdrup
Edvard Grieg
Dagny
Draupne
Samlet kraftbehov :
250-300 MW
Kilde: Statoil, PUD Det Norske
Ny klimamelding – Utsirahøyden vil trolig elektrifiseres
”Regjeringen har som mål å øke tilførselen av
kraft fra land. Det forutsetter at det samtidig
er sikret utbygging av tilstrekkelig ny kraft
eller at det framføres tilstrekkelig nytt nett
slik at det ikke oppstår regionale ubalanser
på utbyggingstidspunktet”
Siragrunnen vindpark sikrer kraft lokalt
Potensielle leietakere
(tilknyttet sentralnettet i dag)
Oljefelt
MW
Goliat
Ormen Lange
Nyhamna
Gjøa
Mongstad
Kolsnes
Stureterminalen
Troll
Kårstø
Valhal
Totalt
60
220
210
42
113
278
27
120
385
78
1 533
Oljeselskapers rasjonale for Siragrunnen vindpark
•
•
•
•
•
Konkurransedyktig kraftleverandør for
sokkelen
Unngår å påføre fastlandet regional
kraftmangel
Gir udiskutabel utslippsreduksjon fordi
elektrifisering baseres på ny, fornybar kraft
Forretningsmodellen passer måten
oljeselskap opererer på
Gir mulighet for å kvalifisere tekniske
løsninger før større prosjekt i
Nordsjøområdet
Lavere utslipp gir konkurranseevne i framtiden
•
•
•
EU har ambisjoner om incentiver for redusert
klimaavtrykk fra drivstoff
Foreløpig ikke enighet, blant annet pga
urettferdige kriterier
Sannsynlig at EU på sikt vil gi fordeler til
oljeprodukter med lave utslipp fra produksjon
Elektrifisering vil øke statens
kontantstrøm fra sokkelen
Siragrunnen vindpark kan:
•
•
•
Bidra med fornybar kraft til elektrifisering av petroleumsinstallasjoner
Drive utviklingen av offshore vind-industri i Norge
Realiseres innenfor dagens rammevilkår og regelverk uten offentlige tilskudd
Siragrunnen vindpark trenger:
•
Forutsigbarhet for at regelverket
ligger fast
Siragrunnen
- et viktig skritt i riktig retning
www.siragrunnen.no
Balansering av en kommersiell modell
Viktige elementer for Stat, Eier og Leietaker
Trygghet for at
parken blir bygget
på tid og holder
kvalitetskrav
Ingen
skattemessig risiko
Akseptabel teknisk
risiko
Ingen politisk risiko
Levere vindkraft
som driver oljefelt
Sterkt industrirasjonale,
bygge en industrihistorie der
Siragrunnen blir en fullskala
demopark for norsk
teknologi
Akseptabel
inntjening
Tolererbart
innovasjonsnivå
Siragrunnen
Finansierbart
Kilde: Lutelandet Offshore
Havsul I – eksempel på Norsk innovasjon – besparelser på 30 - 40%
Kilde: Vestavind Offshore
Fakta om Siragrunnen Vindpark
Nøkkeltall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inntil 200 MW
3 - 8 MW møller
25 - 67 stk
90 - 140 meter
Ca 40 km2
Ca 670 GWh årlig kraftproduksjon
Tilknyttet sentralnettet i Åna-Sira
Tilsvarer ca 34 000 husstander
Totalkostnad i overkant av 4 mrd
Årlige direkte kommunale inntekter*:
•
Sokndal ca 20 mill kroner
•
Flekkefjord ca 6 mill kroner
* Se egen fagrapport for detaljer og forutsetninger
Petroleumsbeskatningen sikrer investeringer
Salgsinntekter
- Driftskostnader (inklusiv letekostnader og avgifter)
- Avskrivninger 16,67 % av investeringskostnad
- Rentekostnader og netto valutaposter
- Ev. underskudd fra tidligere år
= Ordinært skattegrunnlag som skattlegges med 28%
- Friinntekt (investeringsbasert "ekstraavskrivning" til sammen 30%)
= Særskattegrunnlag som skattlegges med 50 pst.
•
•
•
•
Oljeselskapene bærer 7 % av investeringskostnadene
Lav investeringskostnad gjør at petroleumsskattesystemet favoriserer kapitalintensive
prosjekter.
Offshore vindkraft har lave driftskostnader og høye kapitalkostnader sammenlignet
med gasskraft Offshore
Offshore vindkraft er økonomisk gunstig for oljeselskapene
Petroleumsskattesystemet:
en modell som har gjødslet utviklingen av industrien
Oljeselskapene
Vinn
AS Norge
Landbasert
oljerelatert industri

similar documents