Foredrag RIV 2012

Report
-DEPRESSIONDiagnose og behandling i psykologfaglig optik
Fagligt indlæg
RIV-gruppen
Sundhedspersonale
v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen
Del 1: Diagnose
WHO ICD-10
Sværhedsgraden afhænger af antal af symptomer, der forefindes. Dog skal samtlige af kriterierne I, II og III
forefindes.
•
Diagnostiske kriterier:
o
o
• I Varighed af depressiv episode mindst 2 uger.
• II Ingen tidligere episoder med hypomani, mani el. blandingstilstand.
• III Organisk ætiologi udelukkes.
Kernesymptomer:
• Nedtrykthed
• Nedsat lyst el. interesse
• Nedsat energi el. øget trætbarhed
Ledsagesymptomer:
• Nedsat selvtillid el. selvfølelse
• Selvbebrejdelser el. skyldfølelse
• Tanker om død el. selvmord
• Tænke- el. koncentrationsbesvær
• Agitation el. hæmning
• Søvnforstyrrelser
• Appetit- el. vægtændring
Psykologisk optik
• Et ”symptom” er et SYGDOMSTEGN. Det er IKKE
sygdommen i sig selv, men snarere sygdommens
udtryk.
o Forskel på problemet og problemets udtryk (symptomet)
• Symptomer hænger ofte sammen og kan sjældent
adskilles fuldstændigt
• Samtaleterapi kan hjælpe klienten med at skabe
sammenhæng og personlig mening i de symptomer
som klienten oplever.
• Dette kan åbne op for forskellige former for
behandling ud af depressionen
Psykologisk optik
Det psykologiske præmis:
Symptomer giver mening i en virkelig og oplevet verden
Konsekvenser deraf:
• Symptomer kan forstås som ”udtryk for noget” eller ”signaler”
• Symptomer fortæller noget om individets psyke i relation til
omstændigheder
• Der er en årsag til at symptomer opstår hos det pågældende individ på
netop det pågældende tidspunkt
• Det er meningen, at vi skal forholde os til symptomerne, inden vi afvikler
dem og så vidt muligt søge at løse ”problemet som symptomerne
udtrykker”.
• Klienter og deres psykologer ”halser ofte efter” i deres stræben efter at
afkode symptomer, således at meningen bag kan begribes, forvaltes og
på sigt foregribes
• Hvis ”koden knækkes” er man bedre i stand til at forvalte sig selv i en
depressiv tilstand, hvorved depression kan behandles
• …
Depression og psykologi
• Nedtrykhed (emotionelt symptom)
o Hvordan opleves nedtrykheden for klienten?
o Er der tale om generel tilstand eller er der udsving og forefindes variabler?
o Er der et mønster?
• Hvornår bemærkede først i aktuel henseende?
• Hvad fortæller et eventuelt mønster om klientens liv og virke?
o Kan andre se det?
• Personlig oplevelse eller omgivelsers tilkendegivelse
o Kan nedtrykheden konkretiseres
• Eksempler på hvordan nedtrykhed gør sig gældende i konkrete
situationer.
o Nedtrykthed kan være reaktion på magtesløshed, psykologisk
konflikter/dilemmaer el. lign. der afspejler klientens pågældende situation
og centrale ”livsvilkår”.
o …
Depression og psykologi
• Nedsat lyst og interesse (motivationelt symptom)
o Hvor savnes lyst og interesse?
o Hvordan mærkes til forskel fra tidligere, hvad ligger bag det oplevede
skift, er der andre vilkår der har ændret sig i samme periode?
o Tanker kan dreje sig om andet/vanskeligheder ved at være
tilstedeværende i pågældende aktivitet
o Negative forestillinger om aktiviteter kan gøre sig gældende mere end
den egentlige oplevelse, f.eks. kan aktivitet tillægges negativ kvalitet
o Hvad kan lægge bag ændret forhold til givne aktiviteter?
• Ændret forhold til aktivitet i sig selv
• Ændret forhold til sig selv i given aktivitet
o …
Depression og psykologi
• Nedsat energi og trætbarhed (fysisk symptom)
o Nedsat energi og trætbarhed opleves sjældent i vakuum
o Er der variabler og hvad kunne ligge bag?
• Forståelse og forvaltning af variabler
o Nedsat energi er også en psykologisk vurdering af egne ressourcer
o Uoverskuelighedfølelse (jf. eksempelvis kognitive vanskeligheder, nedsat
funktionsevne)
o Uoverkommelighedsfølelse (jf. selvværdsproblematik)
o Hvordan opleves krav relativ til vurdering af egne ressourcer/uligevægt
mellem vurdering af sig selv og vurdering af opgave
o …
Depression og psykologi
• Nedsat selvtillid og selvfølelse
o Gør sig gældende i mange henseender og er ofte central i forståelse af
symptomatologien.
o Vurdering af sig selv i henhold til konkrete situationer (”selvtillid”)
o Vurdering af sig selv i generelt henseende (”selvværd”)
o Hvornår opleves tilstrækkelighed og hvilke personlige kriterier ligger til
grund for denne oplevelse? Hvad måler vi os selv efter og hvad fortæller
disse regler om os/baggrund/aktuel tilværelse?
o Perfektionisme som patogenetisk motor, ved stadig følelse af
utilstrækkelighed
o Personlige kriterier også som noget tillært
o Tidligere oplevelser af succes og fiasko
o I forhold til hvem, det relationelle aspekt
o …
Depression og psykologi
• Selvbebrejdelse eller skyldfølelse
Skyldfølelse og ansvar
Skyldfølelse og tab
Kontrolaspektet kontra magtesløshed
Internalisering af reguleringsmekanismer, barnets psyke og de voksnes
rolle, oplevelse af sig selv som voksent/modent individ jf. selvregulering.
o Dårlig samvittighed som afvigelse fra de lærte regler, personlige værdier,
moral.
o …
o
o
o
o
Depression og psykologi
• Tanker om død eller selvmord
Skal altid tages alvorligt
Er ikke altid udtryk for lyst til at dø
Hvad er funktionen af selvmord?
Praktisk korrelat, planlægning etc.?
Selvværdets betydning for selvmordstanker
Selvmord som forvaltning/håndtering af psykiske produkter
(tanker/følelser)
o Døden og eksistentielle forhold
o …
o
o
o
o
o
o
Depression og psykologi
• Tænke- eller koncentrationsbesvær (kognitive
symptomer)
o Der forefindes mange forskellige kognitive vanskeligheder ved psykiske
lidelser. Nuancering nødvendig for forståelse og behandling.
• Basale og eksekutive kognitive funktioner = redskaber og
anvendelsen af disse
o Emotioners betydning for kognitive funktioner
o Hvordan påvirker det vedkommendes liv og oplevelse af sig selv
o Hvilke vilkår gør sig gældende for ”maskineriet” (stress, angst, etc.)
o Hvordan håndteres eventuel kognitiv funktionsnedsættelse
o Tænke og koncentrationsbesvær som epifænomen
o …
Depression og psykologi
• Agitation eller hæmning (fysisk symptom)
o
o
o
o
o
o
o
Restløshed og uro: er der mønster, hvad fylder i tankerne, rettetheden.
Betydning for søvn.
”Lyst til at gøre noget”, handlingsaspektet
Kanalisering af nervøs energi
Depressionens fysiologi
Hæmning og social virke
…
Depression og psykologi
• Søvnforstyrrelser
o Kortlægning af søvnforstyrrelse
• Opvågning tidligere end normalt
• Indsovningsproblemer
• Opvågning under søvnforløb
• Det rent praktiske ved døgnrytme/vaner etc.
o Drømmenes betydning for søvnforstyrrelse
o Tankernes betydning for kropslig tilstedeværelse (tanker kan holde
kroppen vågen)
o Søvnbesvær er ofte udtryk for vanskeligheder i dagligdag, altså ”livet i
vågen tilstand”.
o Indsovningssituation er også fraværd af fokus på omgivelser hvilket kan
resultere i kontakt med sider i én selv man ikke bemærker i dagligdag
o …
Depression og psykologi
• Appetit- el. vægtændring
(fysisk symptom)
o Biokemi og psyken
• Hvad sker der i kroppen når den reagerer?
• Følelsers konsekvenser for appetit og stofskifte.
o Angst og stress
o Tanker om mad, hvad forbindes derved?
o Forhold til egen krop
o Forvaltning af følelser og psykosomatik
o …
Afrunding
• Symptomer skal ses som udtryk for et problem
• Symptomer afvikles bedst ved at håndtere
problemet
• Behandlingsopgaven ligger blandt andet i at
hjælpe med at begribe den mening som
symptomerne bærer med sig og håndtere den så
godt som muligt
• Diagnosen er udgør en fælles reference mellem
forskellige behandlere, der hver især kan bidrage
med forskellige tiltag med henblik på at afhjælpe
en depression

similar documents