Lisbet Ogstrup

Report
Er kommuner blevet underkendt i nævnet ift. vilkår stillet med
baggrund i landskabelige hensyn?
Ja, se: NMK-132-00627 af 11/12-13
Nyere afgørelser hvor nævnet har hjemsendt sagen pga.
manglende landskabelige vurderinger?
Se: NMK-132-00076 af 17/12-12, jf. NMK 132-00635 af 20/2-14
Hvor vidt kan kommunen gå ift. at pålægge ansøger økonomisk
byrde med baggrund i landskabelige hensyn?
Samme principper, som i øvrige dele af kommunens vurdering.
Væsentlighedskriteriet.
Hvornår kan vi forlange egentlig visualisering? Gode argumenter
for at kunne forlange visualisering af påtænkte bygninger søges.
Hvornår er husdyrgodkendelsens bilag 2 ikke nok, herunder især
pkt. J?
HUSDYRGODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN, BILAG 2:
D. Anlægstegninger over virksomhedens indretning
Tegning i passende målestoksforhold med den samlede virksomhed, herunder
produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning, (placering af stalde,
møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne
transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v.) Planen forsynes med
nordpil og nødvendig signaturforklaring.
Bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver,
afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse, belysningsforhold
m.v.
J. Oplysninger om indpasning i landskabet
Herunder oplysninger om etablering af afskærmende beplantning, placering af
bygninger og anlæg og bygningshøjder i forhold til terræn og indsigt.
N. Beskrivelse af væsentlige alternativer (jf. § 12, 2)
Beskrivelse af væsentlige alternative muligheder, som bygherren har overvejet samt 0alternativet.




Landskabsinteresser, jf. kommuneplanen





Anlæggets indpasning i terræn
Det samlede anlægs størrelse
Anlæggets skala i forhold til terræn og landskab
Anlægget i forhold til markante landskabselementer,
indsigtslinjer og lokale værdier
Terrænreguleringer
Udendørsarealernes funktioner
Anlæggets overgang til omgivelserne
Alternative placeringsovervejelser (§ 12)
Ca. 2 ha stort nyt anlæg.
Industrielt anlæg? lokalplanpligt? Visualisering?
Gyllebeholder på 4.000 m3 (diameter på 36 meter) uden fast overdækning tænkes
placeret centralt i forgrunden enten:
1) i landskabeligt interesseområde, og i et særligt kulturmiljø, eller
2) uden for landskabeligt interesseområde (og andre udpegninger).
Er begge placeringer OK (eller skal der findes en helt anden placering)?
• Hvad er landskabsinteresserne? Hvad siger kommuneplanen?
Er landskabet uforstyrret?
• Hvad er det særlige kulturmiljø? Kan man bygge nye
kulturhistoriske lag på?
• Hvilken af de to placeringer ønsker husdyrproducenten?
• Er der alternative placeringsmuligheder?
• Hvad er konsekvenserne på sigt (hidtidige
bebyggelsesarealer)?
• Hvordan kan gyllebeholderen indpasses i terræn?
• Skal der køres til og fra?
• Hvordan er kapacitet i forhold til mark og ejerskab?
Lade (via anmeldeordning): Omfattende jordarbejde og bygning i højeste kote
Ved en godkendelse: Kan der stilles krav om beplantning ved eksisterende
bebyggelse (laden) – selv om der ikke skal bygges nyt?
Fra helpdeskspørgsmål
Kan der kun stilles krav om beplantning omkring ny bebyggelse, eller kan der også stilles krav
om beplantning ved eksisterende bebyggelse?
Fra svar på helpdesksvar
Ja, efter omstændighederne kan der stilles vilkår om beplantning ved eksisterende bebyggelse
ved tilladelse eller godkendelse af et husdyrbrug. Det fremgår således af lovens § 27, at tilladelser og
godkendelser skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes, så kravene i § 19 opfyldes, dvs. at bruget kan drives på
stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforeneligt med dem. I vurderingen heraf skal hensynet til naboer og
landskab indgå (jf. § 23). I lovbemærkningerne til § 23 står, at hvor det følger af vurderingen, at der bliver en væsentlig påvirkning
af omgivelserne, skal afgørelsen fastsætte vilkår for hele bruget.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det kun er i helt særlige tilfælde, at der kan stilles vilkår om beplantning ved eksisterende
bebyggelse ved tilladelse eller godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrgodkendelseslovens regler om hensyn til landskabelige
værdier, jf. lovens §§ 22 og 23, viderefører tidligere regler og praksis fra planloven, dvs. dels landzonereglerne, dels VVM-reglerne.
I henhold til landzonereglerne var nyt byggeri, der var erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom
og placeret i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, normalt undtaget nogen form for vilkår af hensyn til
landskabet og/eller naboer. I henhold til VVM-reglerne skete en vurdering af væsentlige indvirkninger på blandt andet landskabet
og naboer. Var der tale om en væsentlig indvirkning herpå kunne VVM-myndigheden beslutte, at der skulle ske en beplantning.
Dette taler efter Miljøstyrelsens vurdering for, at der kun kan kræves beplantning omkring eksisterende bygninger i ganske særlige
tilfælde, og kun hvis det godkendelsespligtige brug omfatter ny bebyggelse. Ganske særlige tilfælde kan fx være, at husdyrbruget
er beliggende i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab i kommuneplanen, og en beplantning i forhold til det
samlede bygningskompleks bør etableres i respekt heraf og for at imødegå en væsentlig indvirkning på landskabet. Et ganske
særligt tilfælde kan også være, hvor det kun er muligt at etablere en beplantning ved den eksisterende bebyggelse for at imødegå
en væsentlig gene for naboer som følge af det nye byggeri.
Godkendelsespligtige brug, der ikke omfatter ny bebyggelse, kan efter Miljøstyrelsens
opfattelse næppe vurderes at have en væsentlig indvirkning, der kan udløse krav om
beplantning ved eksisterende bebyggelse.
NMK
Tungtvejende grunde til at stille krav om beplantning ved eksisterende bygninger (jf. NMK-13200627).
Gælder planlovens landzoneregler i nogle situationer?
Husdyrgodkendelsesloven § 22 erstatter planlovens landzoneregler for husdyrbrug. Der er
ikke tilsigtet en ændring af den gældende landzoneadministration.
Hvilke hensyn skal vi tage i forhold til nødvendigt landbrugsbyggeri uden tilknytning til
eksisterende byggeri i kystnærhedszonen?
NMK-132-00553: Ikke erhvervsmæssigt nødvendigt – afslag grundet kystnærhedszonen.
NMK-132-00100: Erhvervsmæssigt nødvendigt – kystnærhedszonen kan ikke begrunde et
afslag:
• Projektet ville ikke have krævet landzonetilladelse efter planloven
• Lovbemærkningerne til husdyrgodkendelseslovens § 22: ikke er tilsigtet en
ændring i gældende landzoneadministration.
• NMKN har derfor ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering
af, at kystnærhedszonen er respekteret ved det ansøgte projekt.
Konklusion: Erhvervsmæssig nødvendigt landbrugsbyggeri i kystnærhedszonen skal
vurderes på linje med anden erhvervsmæssig landbrugsbyggeri under hensyn til
kystnærhedszonens værdier.
Kan anlæg med industrikarakter kun opføres i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer?
Husdyrvejledningen siger ”nej”. Men retspraksis siger ”jo”.

similar documents