Utbytte kapitaluttak

Report
Muligheter og utfordringer ved
utbytte og kapitaluttak
Vest Næringsråd 4. desember 2012
Advokat John Hadler-Jacobsen
Deloitte Advokatfirma AS
©2012 Deloitte Advokatfirma AS
Agenda
Aksjelovens regler om utbytte
• Utdelinger: selskaps- og regnskapsrett
‒ Kort om aksjelovens regler
‒ Dokumentasjonskrav, rammen for utdeling
‒ Tidfesting av utbytte
‒ Kapitalnedsettelse
2
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
SKATTEMESSIG BEHANDLING
• Enhver utdeling av kapital fra aksjeselskap til aksjonær vil utløse beskatning
hos aksjonæren, med mindre:
‒ Utbyttet ikke overstiger et fastsatt skjermingsfradrag, eller
‒ Utdelingen gjelder tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital/overkurs.
• Egne regler dersom aksjonær er et aksjeselskap: Mottatt utbytte er som
hovedregel skattefritt (fritaksmetoden).
3
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
• Aksjeloven oppstiller tre vilkår:
1. Beslutning om utbytte må treffes av generalforsamlingen etter forslag fra
styret.
2. Utbytte må utdeles på grunnlag av siste årsregnskap (i 2012 kan utbytte
først utdeles når årsregnskapet for 2011 foreligger).
2011
Årsregnskap
2010
2012
Årsregnskap
2011
• Utbyttet må ligge innenfor fri egenkapital og være i samsvar med forsiktig og
god forretningsskikk.
4
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte - skatteberegning
Utbytt s fra Utbytte fra aksjeselskap til personlig aksjonær
til personlUtbytte fra aksjeselskap til personlig aksjonær
ig aksjonær
Personlig aksjonær skatter ved utbytte og salg av aksjer.
Utbytteinntekten skattes med 28%, fratrukket et
skjermingsfradrag.
Overskudd:
Skatt:
Utbytte aksjonær:
Maks skatt aksjonær:
Marginal skatt:
AS
5
100
28
72 (100 – 28)
20,16 (28% av 72)
48,16 (28 + 20,16)
Forutsetter at skjermingsfradraget er 0 eller negativt.
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Viktig grense: utbytte eller lån fra AS
• Utgangspunkt: Lån skal tilbakebetales, dvs. ingen vederlagsfri overføring.
• Men ligningskontoret har i mange tilfeller omklassifisert lån til utbytte.
• “Minimumsvilkår”:
‒ Skriftlig låneavtale, som har bestemmelser om tilbakebetaling og renter.
‒ Avtalen må foreligge før ligningskontoret spør om dette.
6
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Det aksjerettslige utdelingsbegrepet, jf. asl. § 3-6
• Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte,
kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon av selskaper, og
tilbakebetaling etter oppløsning
• Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte
eller indirekte kommer aksjeeieren til gode. Verdien skal
beregnes etter virkelig verdi på dagen for overføringen
Eksempler på utdeling:
• Penger, fysiske og immaterielle eiendeler
• Innfrielse av gjeld og forpliktelser av selskapet på vegne av
aksjonær
• Aksjonær, aksjonærs nærstående benyttelse av selskapets
tjenester eller fysiske driftsmidler vederlagsfritt/til underpris
• Salg til aksjonær til underpris, evt. kjøp til overpris
• Urimelig høy lønn/pensjon
• Lite sannsynlig at aksjonær vil prestere motytelsen
7
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
• Kompetent organ for utbyttebeslutning er generalforsamlingen – dog basert på
styrets forslag, jf. Aksjelovens § 8-2.
• Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.
• Beslutning på generalforsamling treffes i utgangspunktet ved alminnelig flertall.
• Dokumentasjon på beslutning av kompetent organ viktig for å underbygge
lovligheten.
• Forfallstidspunkt på utbytte senest 6 måneder etter beslutningstidspunktet jf.
Asl § 8-3 (3).
8
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Sperreperiode for utbytte og kapitalnedsettelse:
• Uttalelse fra Justisdepartementet 2001; Sperreperiode for utbytte og
kapitalnedsettelse:
2011
31.12
2012
Frem til årsregnskapet
er godkjent: ekstraordinært og ordinært
utbytte ikke mulig
Samme gjelder for
kap. Nedsettelse
(revidert
mellombalanse)
9
31.12
31.3
Ordinær
generalforsamling
Ekst.ord.
Utbytte
mulig
Ordinært utbytte
besluttes
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Rammen for utdeling
Krav om fri egenkapital
• Etter Aksjeloven kan enkelte transaksjoner kun gjennomføres dersom
de ligger innenfor «fri egenkapital».
‒ Rammen for hva som kan utdeles i utbytte angis i Aksjelovens §8-1
‒ Konsernbidrag jf. asl §8-5
‒ Gaver jf. asl § 8-6
‒ Kreditt/sikkerhet for aksjonær jf. asl § 8-7
‒ Kjøp av egne aksjer jf. asl § 9-3
• Summen av slike transaksjoner må ligge innenfor fri egenkapital.
• Styret har i tillegg en selvstendig vurderingsplikt opp mot forsvarlig
egenkapital og at utdeling er forenlig med forsiktig og god
forretningsskikk.
10
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Rammen for utdeling forts.
Utgangspunkt Aksjelovens § 8-1 nr. 1:
• Årsresultatet etter siste årsregnskap +
• Annen egenkapital
‒ Regnskapsposten "annen innskutt egenkapital″ inngår i annen
egenkapital
Fradrag for:
• Udekket underskudd, goodwill og netto utsatt skattefordel
• Balanseført forskning og utvikling (rskl. § 6-2 A I nr. 1)
‒ Rskl. §6-2-A I nr. 2, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og
lignende rettigheter, omfattes ikke av FoU-unntaket
• Aksjonærkreditt til aksjonærer og tillitsvalgte som må foretas innenfor
fri egenkapital (asl. §§ 8-7 til 8-9)
• Egne aksjer og pliktige fondsavsetninger
11
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Aksjelovens regler om utbytte
Rammen for utdeling forts.
Aksjeloven §8-1 (2) – «10% begrensningen»
Total egenkapital pr 31.12 før disponering av årets resultat
+ Årets resultat etter skatt
- 10% av eiendeler (balansesummen)
• Hvis 10% reglen sperrer kan man benytte reglene for
kapitalnedsettelse for konsernbidrag og utbytte
‒ Husk på å gjennomføre i Foretaksregisteret etter kreditorfrists utløp.
• Hva hvis fri EK etter asl § 8-1(1) f.eks. begrenses av goodwill?
‒ Det er ikke mulig å gå veien om reglene for kapitalnedsettelse i dette
tilfellet
12
©2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kapitalnedsettelse
13
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kapitalnedsettelse
Anvendelsesområdene
• Nedsettelsesbeløpet kan anvendes på tre forskjellige måter (Asl §12-1 (1)):
1. Til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte
2. Til utdeling av aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer
3. Til avsetning til fonds som skal brukes etter generalforsamlingens
beslutning
• Det er mulig å beslutte en kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne med
et større beløp enn reduksjonen i aksjekapitalen. Beslutningen skal i så tilfelle
inneholde angivelse av dette høyere beløp og hvordan det skal dekkes.
14
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kapitalnedsettelse
Kompetanse for beslutning
• For nedsettelser annet enn dekning av tap: Det påligger styret å utarbeide og
begrunne forslaget sammen med forslag til vedtektsendring som fremlegges
for generalforsamlingen. Styret skal gi en kort redegjørelse for forhold som må
tillegges vekt ved kapitalnedsettelsen.
• Generalforsamlingen er i all hovedsak det kompetente organet i forhold til å
beslutte kapitalnedsettelsen. Flertallskrav for beslutningen avhenger av
hvordan kapitalnedsettelsen gjennomføres.
• Nedsettelsen kan gjennomføres ved nedsettelse av pålydende eller innløsning
av aksjer.
• Den innbetalte kapitalen følger den enkelte aksje. Nedsettelsen påvirker
inngangsverdien på aksjen og kan føre til at inngangsverdien blir negativ.
15
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kapitalnedsettelse
Tidsfrister:
• Frist for å melde kapitalnedsettelsen til Foretaksregisteret senest innen 2
måneder etter generalforsamlingens beslutning jf. Asl. §12-4.
Kapitalnedsettelser med kreditorfrist:
• Gjennomføringsmelding etter Gen.fors beslutning er 1 år (Asl. §12-6 nr. 5).
Frist for melding av
beslutning til
Foretaksregisteret,
Gj.føringstidspunkt
for dekning av tap
uten kr.frist og
kap.nedsettelse
med tilhørende
forhøyelse
Frist for
gjennomføring hvor
melding fra styret og
revisor om forholdet
til kreditorene må
registreres i
Foretaksregisteret
2 mnd.
2 mnd.
Etter første
kunngjøring.
Tidspunkt for
generalforsamlingens
beslutning om
katpitalnedsettelse
16
1 år etter
beslutning
Kreditorfrist utløp
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kapitalnedsettelse
Nedsettelser med forskjellige formål
• Hva med kombinasjon av kapitalnedsettelse til dekning av tap samt utdeling til
aksjeeierne i samme beslutning?
‒ Følger av ordlyden «helt eller delvis» i Asl. § 12-6 at dette er mulig.
‒ Viktig at dekningskravet i Asl §12-2 er oppfylt etter nedsettelsen.
‒ Praktisk gjennomføres en slik nedsettelse ved at deler av nedsettingen
gjennomføres ved å dekke opp det udekkede tapet samt eventuelt «opp» til øvrig
bunden EK (jf. §8-1) for deretter å dele ut overskytende til aksjonærer.
Eksempel:
• Aksjekapital er 900, annen EK er negativ med 100 og lån til aksjeeier er 300.
‒ Slik vi ser det er det mulig å gjennomføre nedsettelsen hvor pkt. 1 i beslutningen er
nedsettelse på 400 til annen EK og pkt. 2 er en beslutning med ytterligere nedsettelse
på 470 (maks) til aksjeeierne.
17
© 2012 Deloitte Advokatfirma AS
Kontakt oss gjerne
Deloitte Advokatfirma AS
Damsgårdsveien 135
Postboks 6013 Posterminalen
5892 Bergen
Norge
John
Hadler-Jacobsen
Advokat
Tel: 55 21 81 10
Mobile: 916 80 903
[email protected]
Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
18
© 2010 Deloitte Advokatfirma
19
©2012 Deloitte Advokatfirma AS

similar documents