Prezentācija

Report
Vienotība” un GfK aptauja – polittehnoloģiska
inovācija vai socioloģiska aptauja
Latvijas Sociologu Asociācija
Preses konference
Rīgā, Lomonosova ielā 1A, LU SZF Jesajas Berlina auditorijā
plkst. 16.30
2010. gada 29. septembris
Latvijas Sociologu asociācija:
•Biedrība dibināta 1989.gadā;
•68 biedri no dažādām akadēmiskajām un pētnieciskajām
institūcijām (LU, Filozofijas un socioloģijas institūts, Stradiņa
universitāte, FACTUM, SKDS, Baltijas sociālo zinātņu institūts,
Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte u.c.);
Pasaules Sociologu asociācijas dalīborganizācija.
LSA Profesionālās darbības izvērtēšanas komiteja:
•Darbojas saskaņā ar Latvijas Sociologu asociācijas
profesionālās darbības kodeksu sociālo un tirgus pētījumu
veikšanai* (pieņemts 2008. gadā)
•Pieci komitejas locekļi ievēlēti aizklātās vēlēšanās uz diviem
gadiem;
•Komitejas locekļi – Aivars Tabuns (priekšsēdētājs), Mareks
Niklass (vietnieks), Baiba Bela, Lelde Kāpiņa un Ritma Rungule.
*Avots: www.sociologija.lv
ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing
research) – starptautiska profesionālā asociācija, kura dibināta
1948.gadā un kura apvieno 4600 biedru 100 valstīs. ESOMAR
mērķis ir veicināt plašāku sabiedriskās domās un mārketinga
pētījumu izmantošanu.
GfK Custom Research Baltic direktore Iluta Skrūzkalne ir
ESOMAR biedrs, taču nav LSA biedre. LSA Profesionālās
darbības kodekss sociālo un tirgus pētījumu veikšanai
ESOMAR biedram nav saistošs. ESOMAR biedram ir saistošs
ICC/ESOMAR starptautiskais kodekss tirgus un sociāliem
pētījumiem (ICC/ESOMAR International Code on Market and
Social Research)
Avots: www.esomar.org
Preses konferences mērķis:
Iepazīstināt žurnālistus un sabiedrību ar LSA PDIK viedokli
par to, kā būtu jāinterpretē politisko partiju apvienības
“Vienotība” un GfK Custom Research Baltic aptauja, tajā
izmantotās metodes un iegūtie rezultāti.
Centrālais jautājums – vai tā ir vai nav socioloģiska
aptauja.
Spiediena aptaujas (push poll) pazīmes:
•Liels aptaujāto skaits;
•Aptaujas anketā iekļauts neliels skaits jautājumu (parasti viens
vai divi jautājumi);
•Netiek reģistrētas būtiskas izlases kopumu raksturojošas
respondentu demogrāfiskās pazīmes (vecums, dzimums,
nodarbošanās, ģeogrāfiskā atrašanās vieta u.tml.);
•Uzvedinoši jautājumu formulējumi;
•Netiek reģistrētas respondentu atbildes “nezinu”,
“nepiedalīšos vēlēšanās”, kā arī to cilvēku skaits (nonresponse), kas atteicās piedalīties aptaujā;
•Politisko oponentu raksturošanai izmantoti neglaimojoši
formulējumi vai nepatiesi apgalvojumi.
Avoti:
http://www.aapor.org/AAPOR_Statements_on_Push_POlls.htm
http://www.esomar.org/index.php/faq.html
ESOMAR* “sabiedriskās domas aptaujas” (opinion poll)
definīcija:
“Sabiedriskās domas aptauja ir zinātniska un reprezentatīva
aptauja, kura ir veidota, lai noskaidrotu kādas specifiskas
grupas viedokli.”
Zinātniskas un reprezentatīvas aptaujas pazīmes:
•Respondenti ir izvēlēti atbilstoši skaidri formulētiem
kritērijiem, lai nodrošinātu reprezentivitāti;
•Aptaujā iekļauto jautājumu formulējumi ir līdzsvaroti (in a
balanced way).
Avots:www.esomar.org
Kā iegūt reprezentatīvu izlasi:
1.Nejauša izlase (Piemērs. Pētnieciskā organizācija izmanto
nejauši izvēlētus telefonnumurus vai e-pasta adreses no
kataloga vai saraksta, dodas uz nejauši izvēlētām mājas vai
dzīvokļa adresēm, lai veiktu tiešās intervijas);
2.Kvotu izlase (Piemērs. Pētnieciskā organizācija, piemēram, no
klientu datubāzes atlasa noteiktu skaitu respondentu pēc
izvēlētajām pazīmēm (vecuma, dzimuma u.tml.).
Avots: www.esomar.org
Interneta aptaujas trūkumi:
Ja netiek ierobežota respondentu piekļuva vietnei (nav
respondentu reģistrācijas, netiek ierobežota piekļuve no
vienas un tās pašas IP adreses), kur iespējams aizpildīt
aptaujas anketu, var iegūt tendenciozu respondentu izlasi
(pašizlasi). Šādās aptaujās parasti piedalās cilvēki, kuri ir īpaši
motivēti vai kuriem ir noteikts viedoklis kādā jautājumā;
Šādā aptaujās reti kad tiek iegūta papildus informācija par
respondentu, piemēram, viņa dzimumu un vecumu, tādējādi
liedzot gūt priekšstatu par izlasi un tās struktūru.
Avots:www.esomar.org
Partiju apvienības “Vienotība” un GfK Custom Research Baltic
aptaujas raksturojošās pazīmes:
•Sabiedriskās domas aptaujām netipiski liels aptaujāto skaits
(173 318);
•Aptaujas anketā iekļauts tikai viens jautājums par respondentu
izvēli par vienu vai otru Ministru prezidenta kandidātu;
•Reģistrētas trīs respondentu demogrāfiskās pazīmes – dzimums,
vecums, LR pilsoņa statuss, nav reģistrētas citas pazīmes,
piemēram, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, (Rīga, Latgale u.tml.),
etniskā piederība.
•Nav reģistrētas respondentu atbildes “nezinu”, “nepiedalīšos
vēlēšanās”, kā arī to cilvēku skaits, kas atteicās piedalīties
aptaujā;
•Nesabalansēts jautājuma formulējums - abu politiķu izredzes
kļūt par Ministru prezidentu raksturotas ar dažādu vārdu („būs”
un „var kļūt”) palīdzību.
LSA Profesionālās darbības izvērtēšanas komiteja ir saņēmusi
skaidrojumu par politisko partiju apvienības “Vienotība”
finansēto un GFK Custom Research Baltic veikto aptauju no:
•GfK Custom Rearch Baltic (Latvija);
•Politisko partiju apvienības “Vienotība”;
•Četriem ārējiem ekspertiem Latvijā (komunikācijas vai
politikas zinātņu doktori);
•ESOMAR;
•GfK Group (Vācija).
GfK Custom Research Baltic sniegto atbilžu īss atreferējums:
•Atbilžu variantus “nezinu” vai “neviens no kandidātiem” netika
iekļauts, jo tāda ir bijusi partiju apvienības “Vienotība” prasība;
•Nav uzskaitīta nerespondence (cilvēku skaits, kas atteicās
piedalīties aptaujā), jo aptaujas rezultāti nav attiecināmi uz Latvijas
vēlētāju kopumu;
•Jautājums par respondenta dzīvesvietu netika iekļauts, jo
pasūtītājam nav nepieciešamības pēc šādiem datiem;
•Aptaujas rezultāti nereprezentē Latvijas vēlētāju ģenerālās kopas
viedokli.
Citāts no GfK CRB vēstules “...šīs aptaujas rezultāti tiek attiecināti
tikai un vienīgi uz aptaujātajiem, bet netiek vispārināti ne attiecībā
uz Latvijas vēlētāju ģenerālo kopu, ne arī attiecībā uz jebkuru citu
ģenerālo kopu, izņemot pašus aptaujāto.”
Partiju apvienības
atreferējums:
“Vienotība”
sniegto
atbilžu
īss
•GfK CRB ir informējusi partiju apvienību par nepieciešamību
iekļaut atbilžu variantus “nezinu” un “nevēlos atbildēt”;
•Partiju apvienību interesē tikai to cilvēku atbildes, kuriem ir
viedoklis par uzdoto jautājumu;
•Partiju apvienībai nav nepieciešami papildus dati par
respondentu;
•GfK CRB nav tiesību izpaust interneta aptaujas demogrāfisko
atbilžu sadalījumu, jo tas ir pasūtītāja (t.i.Vienotības) īpašums;
•GfK CRB rīkojies atbilstoši labākās prakses paraugiem;
•Vienotība rīkojās godprātīgi, publiskojot aptaujas rezultātus.
GfK, Vienotībai un ekspertiem tika lūgs atbildēt uz jautājumu:
“Vai uzskatāt, ka šādi informācijas iegūšanas un publiskošanas
veidi veicina socioloģijas un sabiedriskās domas pētniecības
nozares prestižu Latvijā?
GfK atbilde: Jā, jo aptaujas rezultāti tika komunicēti korekti.
Citāts no Vienotības vēstules LSA:
Ekspertu vērtējumi (nesaīsināti):
Eksperts A: “Tādējādi pilnīgi noteikti rodas un var rasties
ievērojams kaitējums socioloģijas un sabiedriskās domas
pētniecības nozares prestižam Latvijā. Šādas politiski
manipulatīvas, pseidosocioloģiskas aptaujas ir pielīdzināmas
nelietīgai labdarības izmantošanai politiskos nolūkos, to
īstenošana pārkāpj gan profesionālās, gan vispārējās ētikas
robežas”
Eksperts B: “Nekorekti veiktu pētījumu rezultātu publiskošana vai
korekti veiktu pētījumu nekorekta publiskošana zināmos apstākļos
var graut ne tikai socioloģijas, bet sociālo zinātņu prestižu
kopumā, kas jau pašlaik ir apdraudēts, ņemot vērā ne viena vien
politiķa neglaimojošos publiskos izteikumus par šo jautājumu”.
Eksperts C: Jā, jo šajā gadījumā socioloģija (jēdziena „socioloģiskā
aptauja” un konkrētās socioloģisko pētījumu firmas vārda
pieminēšana) tiek izmantota kā arguments ad vericundiam
(apelācijas pie autoritātes) ideoloģiskā diskursa pamatošanai.
Eksperts D: “Šādi pētījumi kompromitē socioloģiju un sabiedriskās
domas izpēti Latvijā”.
LSA Profesionālās darbības izvērtēšanas komiteja uzskata, ka
partiju apvienības “Vienotība” un GfK Custom Research
Baltic aptauja ir spiediena aptauja, nevis socioloģiska
aptauja.
LSA lūgs ESOMAR izvērtēt GfK Custom Research Baltic
darbības atbilstību ESOMAR profesionālajiem standartiem.
Prezentācija un saistītie materiāli pieejami:
http://www.szf.lu.lv/lat/aktualitates/aktualitates/latvijasuniversitates-socialo-zinatnu-fakultate-notika-preseskonference-partiju-apvienibas-vienotiba-un-gfkaptauja-polittehnologiska-inovacija-vai-sociologiskaaptauja/

similar documents