PowerPoint-præsentation

Report
Information om folkeskolereformen
tirsdag den 29. april 2014
mellemtrinnet
Folkeskolereformens mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Reformens indhold
•
•
•
•
•
•
•
Læringsmål for den enkelte elev
Den længere skoledag – flere timer i dansk og matematik
Tidlig sprogstart
45. minutters bevægelse
Lektiecafé bliver et tilbud for alle
Understøttende undervisning
Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab – håndværk, design og
madkundskab (H/D/M)
• Den åbne skole
• Forældresamarbejdet
• Linjefagsdækning i 2020
MusikTalent Tørring
• Mulighed i Folkeskolereformen
• Politisk beslutning – en del af Hedensted Kommunes branding
strategi
• 15 ansøgere – 14 er optaget
• Kick-Off den 1. juni
• Deltager i ”Sommerfestival” 3. juni kl. 16.00-18.30
• Tiden til ekstra musik foregår i den understøttende
undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og en del af
valgfagsundervisningen
• Tilbud til eleverne på mellemtrinnet
Understøttende undervisning
36. Efter § 16 indsættes:
»§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og
obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende
undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til
forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte
sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel.
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem
undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den
understøttende undervisning.
Lektiehjælp og faglig fordybelse
3 klokketimer om ugen på mellemtrinnet
• Lektiehjælp og faglig fordybelse – en del af den understøttende
undervisning
• Skal placeres i ydertimer og frivillig at deltage i – forældrene beslutter
Vi tilbyder – beslutter i skolebestyrelsen:
1. Hjælpe til lektier jf. skolens lektiepolitik
2. Faglig fordybelse f.eks. spotkurser indenfor fagene, arbejde med fagene på
en anden måde, socialt fokus mm. Månedsprogram lægges på intra. Forældre
tilmelder sit barn pkt. 1 og/eller pkt. 2 en måned af gangen.
3. Skolekor og skoleorkester
Hvis ikke ens barn er tilmeldt lektiehjælp pkt. 1 er det et forældreansvar at
sørge for lektierne hjemme jf. skolens lektiepolitik.
Hvor langt er vi på vores skole?
• Skoledagens organisering
• Hvordan arbejder vi med
inddragelse af forældre, elever og
personale?
• Forældremøder næste år - SB
• Skole/hjem samtaler næste år - SB
• Lejrskoler næste år - SB
• Samarbejdet med det omliggende
samfund – møde i maj
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 4. klasse
4. kl
Mandag Tirsdag
8.30-9.00 Morgenb. Mat/løb
9.00-11.30 Dansk
Mat
Dansk
Dansk
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 Billed
Billed
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 Hist
14.40-15.40
Onsdag Torsdag
Læs/løb
Mat
eng
H/D/M
H/D/M
H/D/M
Spise
Pause
Fredag
Bemærkninger
Morgenb. Morgenb. Læs, mat og løb
eng
N/T
3 lekt med 15 min pause
Dansk
Dansk
N/T
N/T
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Hist
Musik
Dansk
Dansk
Mat
Mat
Idr
Idr
Pause
Pause
Pause
Pause
Musik
Kri
Mat
Lektiecafé Lektiecafé Lektiecafé
Spisepause
leg og motion
2 lekt
10 min pause
1 lekt
Ændringer i timetallet mm.
i 4. klasse
NU
FREMTIDEN
Dansk 6 lektioner
Dansk 7 lektioner
Matematik 4 lektioner
Matematik 5 lektioner
Natur/teknik 2 lektioner
Natur/teknik 3 lektioner
Klassens tid 1 lektion
Klassens tid i understøttende tid om
morgenen
Håndarbejde lektioner
H/D/M 3 lektioner
Lektier klares hjemme – jf. skolens
lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig
fordybelse 3 klokketimer
Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i
dag i de faglige timer
Understøttende tid 30 min. 3 dage
ugentlig til timeløse fag, klassens tid,
elevsamtaler
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 5. klasse
5. kl
Mandag Tirsdag
8.30-9.00 Morgenb. DA/IDR
9.00-11.30 Dansk
H/D/M
Dansk
Dansk
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 Mat
Musik
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 Musik
14.40-15.40
H/D/M
Billed
Onsdag Torsdag
Fredag
DA/IDR
DA/IDR
Mat
Mat
Hist
Hist
Kri
Morgenb. Læs, mat og løb
eng
3 lekt med 15 min pause
Spise
Pause
Tysk
Spise
Pause
N/T
N/T
eng
Mat
Spise
Pause
Spise
Pause
Dansk
Dansk
Idr
Idr
H/D/M
H/D/M
Pause
Pause
Pause
Pause
eng
Mat
Dansk
Lektiecafé Lektiecafé Lektiecafé
Bemærkninger
Spisepause
leg og motion
2 lekt
10 min pause
1 lekt
Ændringer i timetallet mm.
i 5. klasse
NU
FREMTIDEN
Dansk 6 lektioner
Dansk 7 lektioner
Matematik 4 lektioner
Matematik 5 lektioner
Tysk 0 lektioner
Tysk 1 lektion
Idræt 2 lektioner
Idræt 3 lektioner
Musik 1 lektion
Musik 2 lektioner
Håndarbejde og sløjd 4 lektioner
H/D/M 4 lektioner
Klassens tid 1 lektion
Klassens tid i understøttende tid
om morgenen
Lektier klares hjemme – jf. skolens
lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp og
faglig fordybelse 3 klokketimer
Mål, timeløse fag, elevsamtaler
ligger i dag i de faglige timer
Understøttende tid 30 min. 2 dage
om ugen timeløse fag, klassens tid,
elevsamtaler
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 6. klasse
6. kl
Mandag Tirsdag
Onsdag Torsdag
Fredag
DA/IDR
DA/IDR
Mat
Mat
Dansk
Dansk
Idr
Idr
Morgenb. Læs, mat og løb
eng
3 lekt med 15 min pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Hist
H/D/M
N/T
N/T
Pause
Spise
Pause
Tysk
Tysk
Pause
Pause
Pause
eng
Historie H/D/M
8.30-9.00 Morgenb. DA/IDR
9.00-11.30 Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 H/D/M
H/D/M
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 Musik
14.40-15.40
Kri
Kri
Spise
Pause
Mat
Mat
Lektiecafé Lektiecafé Lektiecafé
Bemærkninger
eng
Mat
Spisepause
leg og motion
2 lekt
10 min pause
1 lekt
Ændringer i timetallet
6. klasse
NU
FREMTIDEN
Dansk 6 lektioner
Dansk 7 lektioner
Matematik 4 lektioner
Matematik 5 lektioner
Tysk 0 lektioner
Tysk 2 lektioner
Idræt 2 lektioner
Idræt 3 lektioner
Håndarbejde, hjemkundskab,
sløjd 4 lektioner
H/D/M 4 lektioner
Klassens tid 1 lektion
Klassens tid i understøttende tid
om morgenen
Lektier klares hjemme – jf.
skolens lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp og
faglig fordybelse.
Mål, timeløse fag, elevsamtaler
ligger i dag i de faglige timer
Understøttende tid 30 min. 2
dage om ugen, timeløse fag,
klassens tid, elevsamtaler
Videre forløb i foråret 2014
• Information fra Hedensted Kommune den 5. maj
• Uddybende information på forældreintra om Tørring Skoles udmøntning af
reformen i maj og juni
• Skolebestyrelsen arbejder videre med timefordelingsplan, skole-hjem
samarbejde (samtaler og møder), lejrskole mm.
• Information til alle elever i uge 20 samt inddragelse af elevrådet på
udvalgte områder
• Personale og ledelse arbejder videre med læringsmål mm.
• Skoleåret 2014-15 – læringsmål, elevplaner revideres – og så skal vi samle
masser af erfaring
• Dialog mellem forældre og ledelse i løbet af det kommende år – model
kommer
SPØRGSMÅL 

similar documents