Kunnskapsdepartementet 22.10.14

Report
Kunnskapsdepartementet
Stavanger 22.10.14
Stavangerskolen
■ Mål: Stavangerskolen = merkevare på kvalitet
■ Fem påler bærer Stavangerskolen:
■ Kvalitetsplaner med klare målsettinger
■ Kompetanseutviklingsplaner for ansatte,
inklusive ledere
■ System for oppfølging av skolene
■ Forutsigbare ressursfordelingsmodeller
■ Planer for skolebygg og uteområder knyttet til
læringsutvikling og elevtallsutviklingen
STAVANGER KOMMUNE
Modell for skoleledelse i Stavangerskolen
■ « Alt henger sammen med alt» og ingenting
kommer på toppen
Positivt elev-, lærings- og kunnskapssyn = viktig at
alle har dette, men særdeles viktig hos lederne
«Alle elever er våre elever»!
Balansen mellom støtte/hjelp og forventninger til
innsats, arbeid, vilje og mot hos elevene er viktig
(«det kan du i så fall gjøre noe med»)
■
■
■
■ og derfor……
STAVANGER KOMMUNE
Prosjekt «Styrka skoleledelse»
■
Målsetting:
1. Lederne tettere PÅ elevenes læring og lærernes
undervisning
2. Øke elevens læringsutbytte
■ Begrunnelse:
■ TALIS, lærerne ønsket å bli sett og å få
tilbakemeldinger
■ Sannsynligvis et læringspotensiale i våre elever
som ikke ble/blir «hentet ut»
■ Undervisningsinspektørene - nå avdelingslederne
– har fått mer ansvar knyttet til ledelse og derfor
en mer interessant jobb
STAVANGER KOMMUNE
Modell for skoleledelse i Stavangerskolen
■ Rektor + avdelingsleder + SFO leder
■ Rektor har hovedansvaret
■ Avdelingslederne har det pedagogiske ansvaret for sin
■
■
■
■
avdeling også personalansvaret
Økonomiansvar – litt ulikt fra skole til skole
Ingen nye ressurser til ledelse
Samlet sammen «alt mulig som fantes», plangruppe,
trinnledelse, teamleder mmmm. Summen av
ledelsesessurs har ikke økt
Gjorde dette om til avdelingsledere som ble en ny tittel
STAVANGER KOMMUNE
Modell for skoleledelse i Stavangerskolen
■ Rektoren fikk et lønnstillegg
■ Avdelingslederne fikk et godt lønnsoppgjør
■ Ledergruppene drøfter i my større grad ledelse
■ Vi kjører egen kommunal rektorskole med
■
■
■
interndager der vi selv styrer innholdet (BI)
Vi har kjøp et eget opplegg på BI knyttet til
teamledelse som alle ledergruppene har deltatt på
Vi har egne Skoleledersamlinger for alle lederne
Modell: Skolevandring blr benyttet for å følge
undervisningen til lærerne
STAVANGER KOMMUNE
Modell for skoleledelse i Stavangerskolen
■ Hele modellen er forankret politisk
■ Evalueringen av modellen er i hovedsak positiv.
■
■
■
■
Men på noen skole mener lærene at
avdelingslederne er for «fraværende»
Rektor er veldig glad for å ha flere ledere «å spille
på»
Lederoppgavene er utfordrende, men meningsfulle
Lederne mener de er tettere på undervisningen
Så systemet for oppfølging av skoler, …. Rune
STAVANGER KOMMUNE
Kvalitetsplan
Støttesystemer
for utvikling av
Stavangerskolen
Dialogbasert
skoleutvikling
Databaserte
støttesystemer
Oppfølging av skoler
Kompetanseheving –
skolenivå
Prosedyrer
Kvalitetsplan 2011- 2015
•
•
•
Lesing, språk og begrepsutvikling
Tilpasset opplæring og mestring
Vurdering for utvikling
Mål
Suksessfaktorer
Kvantitative mål
Egenvurdering
Dialogbasert skoleutvikling
Responsen og Dialogen
Ståstedsanalysen og Dialogen
Refleksjon og dialog
Forpliktende avtaler om oppfølging
Databaserte støttesystemer
•
•
•
•
•
Skoleporten
PULS
PAS
Vokal
1310.no
Kompetanseheving –
skolenivå
•
•
•
Innføring av lese-, regne- og IKTveiledere på alle skoler
Nettverk i regi av
PPT/skolefagstab
Plan for etter-/videreutdanning
Oppfølging av skoler
med svake resultater over tid
•
•
rektor/lederteam/personalet
råd/veiledning/instruksjon
Forpliktende avtaler om oppfølging
Prosedyrer
Prosedyrer for oppfølging av nasjonale
prøver, kartlegginger, foreldre- og
elevundersøkelser
Erfaringsoverføringer mellom skolene
Kvalitetsplan 2011- 2015
•
•
•
Lesing, språk og begrepsutvikling
Tilpasset opplæring og mestring
Vurdering for utvikling
Mål
Suksessfaktorer
Kvantitative mål
Egenvurdering
Databaserte
støttesystemer
•
•
•
•
•
Skoleporten
PULS
PAS
Vokal
1310.no
Kompetanseheving –
skolenivå
•
•
•
Innføring av lese-, regne- og
IKT-veiledere på alle skoler
Nettverk i regi av
PPT/skolefagstab
Plan for etter-/videreutdanning
Støttesystemer
for utvikling av
Stavangerskolen
Dialogbasert skoleutvikling
Responsen og Dialogen
Ståstedsanalysen og Dialogen
Refleksjon og dialog
Forpliktende avtaler om oppfølging
Oppfølging av skoler
med svake resultater over tid
•
•
rektor/lederteam/personalet
råd/veiledning/instruksjon
Forpliktende avtaler om oppfølging
Prosedyrer
For oppfølging av nasjonale prøver,
kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser
Erfaringsoverføringer mellom skolene
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
■ Prosjektperioden
■ Drift etter
prosjektperioden
■ Ny
samarbeidsarena
STAVANGER KOMMUNE
Prosjektperioden
■ Kom med i 1.pulje
■ Bygge kompetanse på
skolene og forberede
skolene på at
intensivopplæring
skulle fortsette
STAVANGER KOMMUNE
Oppfølging gjennom drift
■ Felles uttak av elever
■ Kontakt med skolene
om hvem, antall,
oppstart og
gjennomføring
■ Bistår skolene
STAVANGER KOMMUNE
Ny samarbeidsarena etablert
■ Regionale
rektorsamlinger:
grunnskole+vgs
■ Treffes
■ Gjennomgå resultat
■ Bruke resultatene
STAVANGER KOMMUNE
Samarbeid med fylkeskommunen om
oppfølging av «frafallselevene».
Stavanger :
OT-ungdom (16-21år) utenfor opplæring og arbeid
STAVANGER KOMMUNE
Hvilke systemer skal Stavanger kommune ha
for å sikre at ungdom ikke faller ut av
videregående skole/arbeidsliv?
■ Gruppen skal se på hvilke systemer som i dag
gjelder, og ved behov utvikle nye systemer
som kan bidra til å sikre at ungdom ikke faller
ut av videregående skole/arbeidsliv.
STAVANGER KOMMUNE
Bakgrunn for prosjektet
■
På tross av NyGiv og Oppfølgingstjenestens arbeid,
viser det seg at alt for mange unge verken blir fanget
opp eller registrert i NAV.
■
Noen blir ikke fanget opp av overgangsprosjektet på
grunn av at de ikke har dårlige karakterer. De faller ut av
skole eller arbeidsliv av andre årsaker.
■
Med bakgrunn i dette har direktør for oppvekst og
levekår Per Haarr bestemt at det skal nedsettes en
tverrfaglig gruppe som skal se på hvilke systemer som
skal til for å sikre at alle ungdommer, som står i fare for
eller har falt ut av skole eller arbeidsliv, blir fanget opp.
STAVANGER KOMMUNE
■ Rektor ved Smiodden skole - Wenche Handegaard
■ Rektor ved Godalen skole - Berte K. Grane
■ Konst. HSsjef Madla - Kari-Anne Bækkelund
■ Helsestasjon for ungdom – Ingrid Andreassen
■ Barnevernet – Mia Tvedt
■ PPT – Lillian Dahl Fitjar
■ PPT – Gunnar Gaard
■ Fylkeskommunen – Randi Thorsen Vatnamot
■ Fagstab skole – Sten Larsen
■ Fagstab levekår - Eli Karin Fosse
■ Fagstab barn og unge - Mona Kopperstad, leder av
gruppen
STAVANGER KOMMUNE
SLT - Samordning av Lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak.
Arbeidsutvalget (AU)
■ består av barnevern, skolehelsetjeneste, PPT,
fagstab skole, Ta hys, Oppfølgingstjenesten,
Ungdom og Fritid og forebyggende politi.
STAVANGER KOMMUNE
Psykologtjenesten
Et bydekkende tilbud til unge mennesker i
aldersgruppen 16-20 år. Arbeidsoppgavene er:
■ Å bidra til utviklingen av et nytt psykologtilbud til
ungdommer i Stavanger.
■ Klinisk arbeid med ungdom som er i ferd med å
utvikle psykiske helseplager.
■ Deltagelse i NY GIV-prosjektet ved Godalen
videregående skole.
■ Samarbeid med skoler, ungdom og fritid og andre
aktuelle samarbeidsparter.
STAVANGER KOMMUNE
NAV veiledere ved Godalen
videregående skole
Målgruppe
■ Ungdom (15-21 år) som har sin opplæring på
Godalen vgs. og som:
■ enten står i fare for å avslutte påbegynt opplæring
som følge av forhold utenfor skolen
■ eller som har individuell oppfølging og/eller
arbeidspraksis i regi av Ny GIV (Base prosjekt)
■ eller som har stort fravær i ungdomsskolen
STAVANGER KOMMUNE
Målgruppe
■ Flere unge skal fullføre og bestå videregående
opplæring
■ Fremme overgang til arbeid og bidra til at utsatte barn
og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud
■ Koordinering og samhandling på tvers av skole, NAV
kontor og andre samarbeidsinstanser vil gi nye arenaer
for godt tverrfaglig samarbeid til beste for eleven og
hans/hennes familie.
■ Prosjektmedarbeiderne vil være synlige for lærere og
elever, og tilføre en supplerende sosialfaglig rolle til
Godalen vgs.
■ Terskelen for å motta hjelp utover det skolefaglige vil
kunne senkes
STAVANGER KOMMUNE
Uteseksjonens samarbeid med
skolene
■ Oppsøkende arbeid på videregående skoler
■ Deltar på foreldremøter. 4X10
■ Fokusgrupper på ungdomsskoler
■ Familiesamtaler
■ Tilbyr aktiviteter i skolens ferier
■ Veiledning, støtte til ungdom som ikke mestrer
møter og kontakt med andre hjelpeinstanser eller
som opplever å ikke få den hjelpen de har rett på.
STAVANGER KOMMUNE
«Eg vil lære»
Målgruppe
■ Barn i første og andre klasse som har foreldre som
lever med vedvarende lavinntekt.
Mål
■ Barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt
skal oppnå resultater i skolen i tråd med deres
evnenivå.
STAVANGER KOMMUNE
Organisering
■ Prosjektet er tverrfaglig og har både et helse- og et
skoleperspektiv. Av den grunn foreslås det at
direktørens ledergruppe blir styringsgruppe med et
overordnet ansvar for innhold, økonomi og resultat.
■ Prosjektledelse: fagstab barn og unge
■ Prosjektgruppe: rådgivere i stabene: skole, barn og
unge (leder av prosjektgruppen), levekår, PPT,
leder(e) aktuelle skoler, aktuelle NAV kontor og
tillitsvalgte (1 fra Utdanningsforbundet og 1 fra FO).
STAVANGER KOMMUNE
Sjumilssteget
Sjumilssteget skal hjelpe kommunene til å konkretisere artiklene
i FN sin barnekonvensjon, slik at de kan brukes i planlegging og
kvalitetssikring av tjenestene til barn og unge.
Sjumilssteget omhandler utvalgte artikler i barnekonvensjonen:
■
■
■
■
■
■
■
Medvirkning ( artikkel 12)
God omsorg (artikkel 18,26 og 27)
Særskilt vern og støtte (artikkel 20 jf. 25(
Vern mot overgrep (artikkel 19 jf. 34 og 36)
Fullverdig liv (artikkel 23 jf.2)
God helse (artikkel 24)
God utdanning (artikkel 28, 29, 30 0g 31)
STAVANGER KOMMUNE

similar documents