Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014

Report
Hva ønsker medlemmene ifm det nye
regjeringskvartalet?
Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014
Om undersøkelsen
• Undersøkelsen kartlegger ulike sider ved juristenes arbeidshverdag
inkludert nåværende kontorforhold og hva man foretrekker i fremtiden
• Undersøkelsen ble sendt ut til 855 jurister ansatte i departementene
30. april og ble avsluttet 12. mai – da hadde 459 besvart undersøkelsen
(54% respons)
• I denne rapporten presenteres totalresultatene grafisk.
• Ønsker man å se resultatene per departement eller etter annen
bakgrunnsinformasjon, så foreligger det tabeller
Hvilken informasjon ble gitt medlemmene?
Planleggingen av et fremtidig regjeringskvartal foregår for fullt. Utfallet vil påvirke utførelsen av
våre arbeidsoppgaver, våre arbeidsplasser og dermed arbeidsforhold og arbeidsmiljø i mange tiår
fremover. Slik det nå ser ut, legges det opp til følgende:
• En samlokalisering av alle departementene (med unntak av Forsvarsdepartementet) i et
fremtidig regjeringskvartal
• Arbeidsplassutformingen vil skje etter prinsippene for aktivitetsbaserte arbeidsplasser
• Arbeidsgruppen som har arbeidet med dette mener at aktivitetsbaserte arbeidsplasser
fungerer best med free seating (dvs åpent landskap uten faste plasser)
Juristforbundets tillitsvalgte i departementene mener det er viktig at dere som ansatte er aktivt
med i prosessen som vil avgjøre hvordan deres fremtidige arbeidsplass vil bli. I den forbindelse
ønsker vi å høre fra deg hva du synes er viktig for å trives på arbeidsplassen og hva slags
kontorplass du trenger for å gjøre en god jobb. Svarene vil behandles konfidensielt og brukes av
Juristforbundet i det videre arbeidet med denne saken.
Hvem har svart på undersøkelsen?
Menn:
36 %
50.0
Departement
Antall
svar
44.9
Kvinner:
64 %
40.0
30.0
Justis- og beredskapsdepartementet
104
Utenriksdepartementet
34
Finansdepartementet
43
10.0
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
42
0.0
Nærings- og fiskeridepartementet
40
Arbeids- og sosialdepartementet
30
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
16
Klima- og miljødepartementet
27
Samferdselsdepartementet
25
Helse- og omsorgsdepartementet
18
Kunnskapsdepartementet
18
Kulturdepartementet
15
19.2
20.0
15.5
10.0
5.4
5.0
50.0
40.0
31.8
31.2
30.0
20.3
20.0
Landbruks- og matdepartementet
23
10.0
Forsvarsdepartementet
7
0.0
Olje- og energidepartementet
17
9.4
Yngre enn 30
år
7.4
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
Hvordan tilbringes arbeidsdagen?
En jurist tilbringer 60 % av en gjennomsnittlig arbeidsdag med
konsentrasjonsarbeid. 20 % av arbeidsdagen går med til møter.
10%
På kontoret med konsentrasjonsarbeid
20%
På kontoret, ikke med konsentrasjonsarbeid
I møter
60%
Ute av kontoret/borte fra PC
10%
73% sier at mer enn halvparten av arbeidsdagen tilbringes med konsentrasjonsarbeid
Og med hvilke arbeidsoppgaver?
Arbeidsoppgavene er i hovedsak saksbehandling, regelverkarbeid
og utredning.
10%
25%
10%
Utredning
Saksbehandling
Regelverksarbeid
Planlegging
Meldinger eller proporsjoner
25%
30%
7 % sier at de kan utføre hele sin jobb utelukkende ved hjelp av PC , dvs uten tilgang til andre kilder, dokumenter
etc. enn dem de har tilgjengelig via PC. 48 % sier at de kan utføre halvparten eller mindre av sin jobb utelukkende
ved hjelp av en PC.
Hva er viktigst for juristene for å kunne levere optimalt
til arbeidsgiver?
(andel som har valgt de ulike, uavhengig av rangering av de tre viktigste)
Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid
93
Nærhet til kolleger
47
Nærhet til vindu/gode lysforhold
33
Tilrettelegging for arbeid med konfidensielle temaer
26
Arbeidsbord og stol som kan reguleres etter behov
24
Brukertilpasset IKT-utstyr
22
Temperatur og ventilasjon som kan reguleres etter behov
22
Nærhet til ledelsen
19
Passende grupperom til diskusjoner og prosjektrom
19
Å kunne sette personlig preg på arbeidsplassen
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Hva er aller viktigst?
7 av 10 «førsteplasser» går til Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid
(andel rangert som 1, dvs det viktigste)
Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid
71
Nærhet til kolleger
7
Tilrettelegging for arbeid med konfidensielle temaer
6
Brukertilpasset IKT-utstyr
4
Nærhet til vindu/gode lysforhold
3
Arbeidsbord og stol som kan reguleres etter behov
3
Passende grupperom til diskusjoner og prosjektrom
2
Nærhet til ledelsen
1
Temperatur og ventilasjon som kan reguleres etter behov
1
Å kunne sette personlig preg på arbeidsplassen
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Hvordan er dagens kontorforhold?
84% sitter i dag på eget kontor, 15% i åpent landskap
100
90
Nærings- og fiskeridept. og Klima- og miljødept. har en større
andel ansatte som sitter i landskap enn som sitter på kontor.
84
80
70
60
50
40
30
20
15
10
1
0
Eget kontor
Delt kontor
Åpent landskap
Hvor fornøyde er juristene med dagens kontorforhold?
98% av dem med eget kontor er fornøyde versus 33% av dem som
sitter i åpent landskap
Sitter på kontor
68
Sitter i åpent landskap
7
0
Svært fornøyd
30
26
10
20
Ganske fornøyd
24
30
40
Verken eller
24
50
60
Ganske misfornøyd
70
2
19
80
90
Svært misfornøyd
100 %
Hvor mange jurister har erfaring med å jobbe i åpent landskap?
60% har erfaring med åpent landskap.15% er/var fornøyde med
denne arbeidsformen, mens 69% er/var misfornøyde
7 % har erfaring med å sitte i åpent landskap uten fast
kontorplass (free seating). Av disse sier 3% at de var fornøyde
med arbeidsformen.
3
0
12
17
10
20
Svært fornøyd
34
30
Ganske fornøyd
40
50
Verken eller
35
60
70
Ganske misfornøyd
80
90
Svært misfornøyd
100 %
Hva slags kontorforhold foretrekker juristene?
95% fortrekker å ha eget kontor, 5% foretrekker åpent landskap
100.0%
95.0%
90.0%
Av dem som sitter i åpent landskap i dag, oppgir 19% at de
foretrekker å sitte i åpent landskap. 80% foretrekker å sitte
på eget kontor:
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
1.0%
5.0%
0.0%
Eget kontor
Delt kontor
97 % sier det er viktig å ha fast plass på jobben.
Åpent landskap
Hva mener juristene om åpent landskap?
De tror ikke at man samarbeider mer og bedre, og meningene er
delte om hvorvidt man blir mer sosial eller ikke
Man blir mer sosial av å jobbe i åpent landskap
10
31
20
Man blir mindre effektiv når man jobber i åpent landskap
Man samarbeider mer og bedre når man jobber i åpent landskap
64
4
13
Kvaiteten på arbeidet man gjør blir dårligere når man jobber i åpent
landskap
Delvis enig
10
22
Verken eller
20
27
Delvis uenig
40
50
6 3 5
33
27
30
24
22
46
0
Helt enig
15
60
Helt uenig
20
70
80
4 4
90
100 %
Hva mener de juristene som sitter i åpent landskap i dag?
De er mer positive til det å sitte i åpent landskap, men det er likevel
mange som er negative til ordningen
Man blir mer sosial av å jobbe i åpent landskap
16
31
Man blir mindre effektiv når man jobber i åpent landskap
46
Man samarbeider mer og bedre når man jobber i åpent landskap
10
Delvis enig
17
33
0
10
Verken eller
19
31
20
Kvaiteten på arbeidet man gjør blir dårligere når man jobber i åpent
landskap
Helt enig
16
30
Delvis uenig
9
26
19
20
19
40
60
Helt uenig
11
27
26
50
3
11
70
80
11
90
100 %

similar documents