Familie & Forebyggelse Allerede gjorte initiativer i forhold til

Report
Paradigme 2.0
Paradigme 2.0.
Paradigme 2.0
De 5 første områder
Allerede igangsatte initiativer
Mål og Strategi
Samlet strategi og modig investering
Paradigmeskifte version 2





Tidlige indsatser med effekt
Lokale og hjemmebaserede indsatser
Anbringelse som ”forebyggende foranstaltning”!
Understøtte en vellykket dagtilbud og skolegang
Almenområdet+Tilbud+børn/unge+forældre+netværk+frivillige

=
Løsninger på tegnebrættet
 Hånd om familien (
Politisk godkendt i dec. 14
)
 Udvidelse af Ungehuset, Vesterhavsgade
 Nyt akut tilbud til udsatte børn og unge
 Bofællesskab tilknyttet Familiens Hus
 Plejefamilie – veje til ”at nå i mål”
 Dagtilbud til gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 Tilbud til KRIM unge
Hånd om familien, Børnecenter
Hånd om familien – Børnecenter Esbjerg
 Familiebevarende indsats i hjemmet
 Målgruppen er familier med børn i alderen 0-18 år
 Hele familien indskrives til en fast takst
 Der er udarbejdet handleplan og mål
 Hånd om familien, laver indsatsplan sammen med familien
 Ansættelse sker til de konkrete opgaver i familien
En god nok barndom
Ungehuset, Ungecenter
Ungehusets tilbud tilpasses den aktuelle efterspørgsel
 Udvidelse af botilbud, Hyblerne
 Udvidelse af hjemtagelsen
 Oprettelse af eksternt kontaktpersonskorps
 Optimering af fysiske rammer
 Samtalerum
 Mødefaciliteter
 Værested
 Vesterhavsgade - ny fysisk ramme de næste tre år
Nyt akut tilbud for Børne- og Ungeområdet
Akut beredskabet jf. paradigmeskifte version 2
var planlagt behandlet i Børn og Familieudvalget den 18.12.2014, men blev udsat begrundet i høringssvarene
 Behovet for akutte døgnpladser er faldende
 Èn akutafdeling for børne- og ungeområdet – Nordstjernen, Børnecenter
 Unge med aktivt misbrug og udadreagerende adfærd får tilbud ved privat
leverandør
 Screeningstilbud til alle akutanbragte med henblik på hurtig visitering til den
relevante støtte – eller afklaring af yderligere udredningsbehov
 Screening til unge skal varetages af Ungecenter Ekstern, ikke taget stilling til
screening af børn endnu
 Tilbud om akut støtte som forebyggende foranstaltning
Bofællesskab tilknyttet Familiens Hus
Bofællesskab









Sårbare gravide/familier med børn under 2 år
Familiebevarende indsats
En god nok barndom
Forebyggelse af mor/barn anbringelse eller anbringelse af barnet
Botilbud, bemandet 7.00 – 20.00
Hotline 20.00 – 7.00
Hverdagsmestring
Netværk
Deltagelse i tilbud i Familiens Hus

similar documents